Zawiadomienie zwiazku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy, kadry-i-awans


....................................., dnia ...........r.

(miejscowość i data)

....................................................

(pracodawca)

........................................................

........................................................

(nazwa i adres zakładowej
organizacji związkowej)

ZAWIADOMIENIE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
O ZAMIARZE WYPOWIEDZENIA STOSUNKU PRACY

Niniejszym zawiadamiam, że zamierzam wypowiedzieć stosunek pracy Panu/Pani ……………..................................................................................................................................

(imię i nazwisko pracownika)

zatrudnionemu(nej) na podstawie mianowania na stanowisku .............................................
Podstawa wypowiedzenia stosunku pracy: ………………....................................................

.......................................................................................

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę)

portalPRZEDSZKOLNY.plWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zawiadomienie zwiazku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia warunkow pracy placy, kadry-i-awans
Zawiadomienie związków zawodowych o zamiarze wypowiedzenia umowy
Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę
Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowied
Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowied
Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowied
Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowied
Pismo informujace zwiazki zawodowe o zamiarze zlozenia pracownikowi wypowiedzenia zmieniajacego (2)
Rozwiazanie stosunku pracy w zwiazku z uzyskaniem negatywnej oceny pracy, kadry-i-awans
Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym w razie negatywnej oceny pracy, kadry-i-awans
Rozwiazanie stosunku pracy w razie czasowej niezdolnosci do pracy, kadry-i-awans
casy nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, KADRY I PŁACE
Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym w razie negatywnej oceny pracy, kadry-i-awans
Umowa o prace na czas wykonywania okreslonej pracy, kadry-i-awans
Swiadectwo pracy, kadry-i-awans
Wniosek o obnizenie wymiaru czasu pracy, kadry-i-awans
Rozwiazanie stosunku pracy z powodu czasowej niezdolnosci do pracy spowodowanej choroba, kadry-i-awa
Ograniczenia dopuszczalności wypowiadania umów o pracę przez pracodawcę (ochrona trwałości stosunku
Prosba o obecnosc zwiazku zawodowego ocena pracy

więcej podobnych podstron