Karta oceny ryzyka dla stanowiska Kierowca przewożący materiały niebezpieczne, oceny ryzyka zawodowego

Pobierz dokument
karta.oceny.ryzyka.dla.stanowiska.kierowca.doc
Rozmiar 85 KB

ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego kierowcy została wykonana metodą RISK SCORE. Metoda RISK SCORE jest metodą

trójparametrową, w której szacuje się skutki zdarzenia S, ekspozycję na zagrożenie E i prawdopodobieństwo

wystąpienia zdarzenia P. Parametry S i E szacowane są na 6 poziomach, prawdopodobieństwo wystąpienia

zdarzenia P szacowane jest na 7 poziomach. Parametrom przypisuje liczby mające charakter wag oceniających

ich znaczenie.

Kierowca przewożący materiały niebezpieczne

Iwona Romanowska-Słomka

Charakterystyka stanowiska

Kierowca ciągnika z naczepą cysterną przewozi materiał niebezpieczny, na przykład benzen. Jest to ciecz wysoce łatwo palna, lotna, rakotwórcza

i toksyczna. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Zbiorniki, narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury, mogą

eksplodować. Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie

długotrwałego narażenia. Działanie odległe polega przede wszystkim na możliwości wystąpienia białaczki. W zakresie obowiązków

kierowcy jest przewiezienie benzenu do miejsca docelowego i przekazanie odbiorcy. W zakładzie przestrzegane są normy czasu pracy. Samochód

jest wyposażony i oznakowany zgodnie z przepisami i normami oraz posiada tachograf. Ciągnik i naczepa cysterna posiadają aktualne

badania techniczne i są dopuszczone do ruchu po drogach publicznych. Kabina ciągnika jest klimatyzowana oraz spełnia obowiązujące normy

dotyczące hałasu i drgań w kabinie. Kierowca jest odpowiednio przeszkolony, w tym ukończył nieobowiązkowe szkolenie prowadzenia pojazdów

specjalizowanych - ciągnik z naczepą cysterną - w trudnych warunkach drogowych. Przejmując pojazd, wykonuje on obsługę codzienną.

Podczas obsługi codziennej kierowca sprząta kabinę i sprawdza działanie podstawowych zespołów. Pozostałe obsługi techniczne i naprawy

wykonuje wyspecjalizowany zakład.

Karta informacji o zagrożeniach na stanowisku kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne

Zagrożenie Źródło zagrożenia (przyczyna) Możliwe skutki zagrożenia Środki ochrony przed zagrożeniami

Wypadek drogowy Jazda samochodem Ogólne potłuczenia, złamania, śmierć Postępowanie zgodne przepisami,

wzmożona uwaga

Hałas Hałas w kabinie, odgłosy ruchu

drogowego

Zmęczenie hałasem, uszczerbek

słuchu

Dobry stan techniczny pojazdu,

wygłuszenie kabiny

Wibracje Drgania układu napędowego,

drgania powodowane

nierównościami dróg

Zmęczenie drganiami, choroby

wibracyjne

Dobry stan techniczny pojazdu,

tłumienie drgań przez odpowiednie

zawieszenie kabiny i fotela kierowcy

Przeciążenie układu ruchu Prowadzenie samochodu,

wymuszona pozycja

Długotrwałe i nawracające dolegliwości

układu mięśniowo-szkieletowego

Ergonomiczne siedzisko, przerwy

w pracy

Skaleczenia Obsługa codzienna pojazdu Rany cięte dłoni Wzmożona uwaga, rękawice

Upadek na tym samym

poziomie

Dojście do samochodu, warunki

atmosferyczne

Ogólne potłuczenia Zachowanie uwagi, odpowiednie

obuwie

Upadek z pojazdu Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu,

obsługa pojazdu

Ogólne potłuczenia, złamania Zachowanie uwagi, odpowiednie

obuwie

Uderzenie o przedmioty Obsługa codzienna pojazdu Ogólne potłuczenia, siniaki, guzy Zachowanie uwagi

Pochwycenie przez

obracające się elementy

Nieosłonięte elementy silnika,

obsługa codzienna pojazdu

Zmiażdżenie końców palców, rozcięcia,

zerwanie paznokci, przecięcia skóry

Postępowanie zgodnie z instrukcją,

wzmożona uwaga

Substancje i preparaty

chemiczne wysoce łatwo palne

Zapalenie się benzenu, pożar Poparzenie termiczne, śmierć Postępowanie zgodne z procedurą,

odpowiednie wyposażenie pojazdu

Substancje i preparaty

chemiczne rakotwórcze

Pary przewożonego benzenu,

rozszczelnienie się cysterny

Choroby nowotworowe, białaczka Postępowanie zgodne z procedurą,

dobry stan techniczny, badania

profilaktyczne

Substancje i preparaty

chemiczne toksyczne

Pary przewożonego benzenu,

rozszczelnienie się cysterny

Zatrucia, uszkodzenie narządów

wewnętrznych

Postępowanie zgodne z procedurą,

dobry stan techniczny, badania

profilaktyczne

Wybuch Pożar, zapalenie się pojazdu Poparzenie termiczne, śmierć Postępowanie zgodne z procedurą,

odpowiednie wyposażenie pojazdu

Obciążenie

psychiczne

Niebezpieczne sytuacje w ruchu

drogowym, świadomość właściwości

przewożonego benzenu

Nerwice, psychozy, choroby układu

pokarmowego, układu krążenia itp.

Wypoczynek, szkolenia

52

9/2006

Zmienne warunki atmosferyczne

(wysokie i niskie

temperatury)

Wysoka temperatura w lecie,

niska w zimie

Udar cieplny, przeziębienia Odpowiednia odzież, klimatyzacja

kabiny, zimne lub gorące napoje

Wartościowanie ryzyka

Szacowanie szkód i prawdopodobieństwa szkód oraz wartościowanie ryzyka wykonano metodą RISK SCORE. W metodzie RISK SCORE

wartościowanie ryzyka opisuje wyrażenie: R = S × E × P, gdzie: S - możliwe skutki, E - ekspozycja na zagrożenie, P - prawdopodobieństwo

wystąpienia zdarzenia.

Karta informacji o ryzyku zawodowym na stanowisku kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne

Zagrożenie Możliwe skutki Ekspozycja Prawdopodobieństwo zdarzenia Ryzyko

Wypadek drogowy S = 15 Bardzo duże E = 6 P = 1 R = 90 Istotne

Jedna ofiara śmiertelna* Codzienna Mało prawdopodobne, możliwe Potrzebna poprawa

Hałas S = 7 Duże E = 6 P = 0,5 R = 21 Małe

Ciężkie uszkodzenie ciała Codzienna Tylko sporadycznie możliwe Potrzebna kontrola

Wibracje S = 7 Duże E = 6 P = 0,5 R = 21 Małe

Ciężkie uszkodzenie ciała Codzienna Tylko sporadycznie możliwe Potrzebna kontrola

Przeciążenie układu ruchu S = 7 Duże E = 6 P = 0,5 R = 21 Małe

Ciężkie uszkodzenie ciała Codzienna Tylko sporadycznie możliwe Potrzebna kontrola

Skaleczenia S = 1 Mała E = 3 P = 3 R = 9 Akceptowalne

Udzielenie pierwszej pomocy Sporadyczna Praktycznie możliwe Wskazana kontrola

Upadek na tym samym

poziomie

S = 3 Średnie E = 6 P = 1 R = 18 Akceptowalne

Absencja Codzienna Mało prawdopodobne, możliwe Wskazana kontrola

Upadek z pojazdu S = 3 Średnie E = 6 P = 1 R = 18 Akceptowalne

Absencja Codzienna Mało prawdopodobne, możliwe Wskazana kontrola

Uderzenie o nieruchome

przedmioty

S = 1 Mała E = 6 P = 3 R = 18 Akceptowalne

Udzielenie pierwszej pomocy Codzienna Praktycznie możliwe Wskazana kontrola

Pochwycenie przez obracające

się elementy

S = 7 Duże E = 3 P = 0,5 R = 10,5 Akceptowalne

Ciężkie uszkodzenie ciała Sporadyczna Tylko sporadycznie możliwe Wskazana kontrola

Substancje i preparaty

chemiczne wysoce łatwo palne

S = 15 Bardzo duże E = 6 P = 0,5 R = 45 Małe

Jedna ofiara śmiertelna* Codzienna Tylko sporadycznie możliwe Potrzebna kontrola

Substancje i preparaty

chemiczne rakotwórcze

S = 7 Duże E = 6 P = 0,5 R = 21 Małe

Ciężkie uszkodzenie ciała Codzienna Tylko sporadycznie możliwe Potrzebna kontrola

Substancje i preparaty

chemiczne toksyczne

S = 7 Duże E = 6 P = 0,5 R = 21 Małe

Ciężkie uszkodzenie ciała Codzienna Tylko sporadycznie możliwe Potrzebnana kontrola

Wybuch S = 15 Bardzo duże E = 6 P = 0,5 R = 45 Małe

Jedna ofiara śmiertelna* Codzienna Tylko sporadycznie możliwe Potrzebna kontrola

Obciążenie psychiczne S = 3 Średnie E = 3 P = 1 R = 9 Akceptowalne

Absencja Sporadyczna Mało prawdopodobne, możliwe Wskazana kontrola

Zmienne warunki atmosferyczne

(wysokie i niskie temperatury)

S = 3 Średnie E = 3 P = 1 R = 9 Akceptowalne

Absencja Sporadyczna Mało prawdopodobne, możliwe Wskazana kontrola

* - Ocenę ryzyka wykonano dla kierowcy prowadzącego ciągnik z przyczepą cysterną - oceniono ryzyko zawodowe. Pominięto skutki, jakie mogą wystąpić

dla ryzyka społecznego, np. śmierć kilku użytkowników drogi.

Uwagi

Ryzyko zawodowe jest ściśle związane ze

środowiskiem pracy. Dla takich samych stanowisk,

ale w różnych warunkach pracy zagrożenia

i poziom ryzyka mogą być różne.

Szacując stopień szkód zagrożenia przyjmuje

się możliwe największe skutki. W szacowaniu

prawdopodobieństwa skutków należy

wziąć pod uwagę warunki pracy, zdarzenia,

jakie miały miejsce w „przeszłości”, zachowania

pracownika itp. Po wiedzę można sięgnąć

do danych statystycznych, obserwacji itd.

Przykłady:

Ryzyko związane z wypadkiem drogowym.

Źródłem zagrożenia jest poruszanie się po

drogach publicznych.

Możliwe skutki S = 15 - jedna ofiara śmiertelna*.

Ekspozycja E = 6 - codzienna.

Prawdopodobieństwo zdarzenia P = 1 -

mało prawdopodobne, możliwe - w okresie

10 lat były trzy wypadki drogowe z udziałem

pojazdów przewożących materiały

niebezpieczne.

Ryzyko R = 90 - istotne, potrzebna poprawa.

Ryzyko związane z przewożeniem substancji

i preparatów chemicznych toksycznych.

Źródłem zagrożenia są pary benzenu.

Możliwe skutki S = 7 - ciężkie uszkodzenie

ciała.

Ekspozycja E = 6 - codzienna.

Prawdopodobieństwo zdarzenia P = 0,5 -

tylko sporadycznie możliwe - w ciągu 10

lat nie było takiego zdarzenia.

Ryzyko R = 21 - małe, potrzebna kontrola,

aby ryzyko pozostało na tym samym poziomie.

n

dr


Pobierz dokument
karta.oceny.ryzyka.dla.stanowiska.kierowca.doc
Rozmiar 85 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Program instruktarzu stanowiskowego kierowcy przewożącego materiały budowlane – ziemię
ORZ dla stanowiska kierowcy samochodu, BHP, BHP ORZ
Przewóz materiałów niebezpiecznych
KARTA ANALIZY RYZYKA ZAWODOWEGO, Ocena ryzyka zawodowego(2)
Wytyczne do przewozu materiałów niebezpiecznych 2005
Karta Analizy ryzyka zawodowego, BHP, BHP ORZ
KARTA ANALIZY RYZYKA ZAWODOWEGO - KONSERWATOR, Ocena ryzyka zawodowego(2)
Zasady oznakowania samochodów przewożących materiały niebezpieczne
karta oceny narażenia zawodowego-choroba zawodowa, Dokumenty BHP
Przewóz materiałów niebezpiecznych
Przewóz materiałów niebezpiecznych
Zagrożenia związane z przewożeniem materiałów niebezpiecznych 2

więcej podobnych podstron