49-74, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia, Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska - pytania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami


49.Odpady eksploatacyjne w transporcie

Odpady to zużyte przedmioty oraz substancje stałe, a także ciekłe ni9ebędące ściekami (nieodprowadzane do wód), powstające w wyniku bytowania człowieka lub działalności przemysłowej, które są przeznaczone do usunięcia lub składowania z powodu braku możliwości ich wykorzystania. Większość odpadów jest uciążliwa dla środowiska.

Podział odpadów ze względu na pochodzenie:

Odpady mogą występować w postaci ciekłej lub stałej albo półstałej, np. szlamy, osady ściekowe.

Charakter i wielkość wytwarzanych odpadów zależą od jakości i dostępności surowców, technologii produkcji, postępu technicznego, poziomu życia ludności, konsumpcji dóbr materialnych oraz etyki ekologicznej.

Odpady przemysłowe powstają podczas wydobywania i przetwarzania różnych surowców. Najwięcej odpadów wytwarzają: energetyka, górnictwo i przemysł metalurgiczny. Są to przede wszystkim:

Odpady przemysłowe powstają zazwyczaj w dużej masie i są najczęściej składowane na hałdach. Charakteryzują się w wielu przypadkach znacznym ładunkiem niebezpieczeństwa ze względu na wysoką toksyczność, palność, wybuchowość, rakotwórczość; stanowią, więc istotny czynnik degradacji środowiska.

Wśród odpadów przemysłowych na szczególną uwagę zasługują odpady niebezpieczne. Źródłem tych odpadów jest hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych, przemysł chemiczny, maszynowy i procesy oczyszczania ścieków. Odpady tego typu powstają także w związku z użytkowaniem substancji niebezpiecznych, takich jak: pestycydy, lakiery, oleje mineralne, rozpuszczalniki, zużyte akumulatory i baterie, azbest.

Odpady bytowo-gospodarcze, zwane też komunalnymi, powstają w związku z bytowaniem człowieka, są pozostałościami po jego działalności bytowo-gospodarczej w środowisku miejskim i osiedlowym. Koncentracja odpadów występuje przede wszystkim w dużych aglomeracjach miejsko-przemysłowych.

50 .Recykling

Recykling jest to system cyklicznego, gospodarczego wykorzystywania odpadów jako surowców wtórnych z wyeksploatowanych, wybrakowanych bądź uszkodzonych wyrobów. Możliwość ponownego wykorzystania tych wyrobów wynika z tego, że są one wykonane z materiałów odnawialnych, tzn., że istnieje możliwość przywracania im pierwotnych właściwości albo odzyskania poszczególnych składników lub usuwania z nich szkodliwych składników przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegów.

Przedmiotem recyklingu są oprócz złomu, metali, stłuczki szklanej, makulatury - wszelkie wyroby wycofane z eksploatacji, budowle, urządzenia, maszyny, środki transportu, wyroby wybrakowane nie nadające się do użytku. Jeśli nie jest możliwe wykorzystanie odpadów poużytkowych jako surowca wtórnego do wytwarzania wyrobu analogicznego, wówczas przeznacza się je do wytwarzania innych produktów.

Recykling odpadów obejmuje trzy fazy:

Rodzaje recyklingów:

51.Źródła odpadów

Wycofane z eksploatacji samochody stanowią duże zagrożenie dla środowiska, zawierają, bowiem oprócz metali (w tym metali ciężkich) również inne substancje, w tym niebezpieczne takie jak:

52. Definicja emisji

Emisja- jest to proces wprowadzania do powietrza zanieczyszczeń; chodzi tu o substancje stałe, ciekłe lub gazowe w ilościach, które mogą ujemnie wpływać na środowisko.

53.Definicja imisji

Imisja -jest to zawartość zanieczyszczeń w masie powietrza. Imisja powietrza nie powinna przekraczać dopuszczalnych stężeń określonych w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28.kwietnia 1998 w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających powietrze.

54.Konwencja Bazylejska

Konwencja Bazylejska-konferencja przedstawicieli rządów Bazylei odbyła się w dniach 20-22 marca 1989. Jedną z podstawowych zasad na których oparta jest konwencja jest dążenie do maksymalnej redukcji wytwarzania odpadów niebezpiecznych pod kątem ich potencjalnego zagrożenia.

W myśl kolejnej zasady postępowania z odpadami wyrażonej w Konwencji B. Odpady niebezpieczne powinny być usuwane możliwie blisko źródła ich wytwarzania.

Konwencja B. Mówi, iż każde z państw ma suwerenne prawo do wydania całkowitego zakazu importu odpadów niebezpiecznych lub innych.

Ocenianiem skuteczności wprowadzenia w życie postanowień konwencji zajmuje się specjalny organ- Konferencja Stron.

Podsumowując podstawowym celem Konwencji B. Jest ochrona za pomocą ścisłej kontroli zdrowia człowieka i środowiska przed szkodliwymi skutkami jakie mogą wyniknąć z wytwarzania i gospodarowania niebezpiecznymi odpadami.

55.Opakowania proekologiczne

Proekologiczne materiały opakowaniowe są uważane dzisiaj za jedne najnowocześniejszych materiałów opakowaniowych i w niektórych zastosowaniach z powodzeniem mogą zastępować tworzywa sztuczne, tekturę i folię aluminiową. Unikalną ich cechą jest to, że dają przemysłowi spożywczemu przyjazne dla środowiska i trwałe opakowania, które mogą być produkowane w oparciu o lokalne surowce. Materiały w/w stanowią wytwarzane przez współwytłaczanie różne kompozycje tworzyw sztucznych, głównie polietylenu lub polipropylenu, przy bardzo dużym, w przypadku niektórych materiałów nawet 60% udziale surowców mineralnych, takich jak kalcyt, czy też dolomit, w które ziemia jest szczególnie bogata. W przypadku maksymalnych zawartości surowców mineralnych, polipropylen czy polietylen, może być uznany jako spoiwo użyte do związania tych surowców. Częściowe
zastępowanie przez nie, tworzyw sztucznych i papierniczych, a także folii Al, umożliwia zaoszczędzenie 30-60% deficytowych
zasobów naturalnych, (głównie ropy
naftowej)

56.Utylizacja odpadów

Jednym ze sposobów racjonalnego kształtowania środowiska jest utylizacja odpadów, przez co rozumie się wtórne wykorzystanie
odpadów pochodzenia bytowego i przemysłowego jako surowców do nowej produkcji. Poważna grupa odpadów niewykorzystanych w  Polsce pochodzi z gospodarki komunalnej. Występują tu odpady o charakterze produkcyjnym (np. wytwarzane przez niektóre zakłady rzemieślnicze, przedsiębiorstwa, oczyszczalnie ścieków) i bytowym. Odpady miejskie powinny być, więc źródłem surowców
wtórnych. Przy właściwej gospodarce odpadami mogłyby one wzbogacić bazę surowcową do wyrobu papieru, szkła ni innych.

Metody racjonalnego wykorzystania odpadów:

  1. Składowanie na wysypiskach-odzysk przez selektywne składowanie, polegające na oddzielnym gromadzeniu odpadów
    użytkowych u źródła ich powstania.

  2. Kompostowanie %u2013 proces tlenowego biochemicznego rozkładu związków organicznych zawartych w odpadkach. Prowadzi się je w pryzmach (wysokość do 3m) na wolnym powietrzu przez kilka miesięcy.

  3. Spalanie %u2013 proces ostatecznego unieszkodliwiania wszystkich praktycznie odpadów palnych a więc zawierających
    składniki organiczne. Dokonuje się tego w specjalnych palarniach i wykorzystuje ich wartości opałowe na cele produkcji ciepła np. do ogrzewania mieszkań. Takie rozwiązania stosowane są np. w  Wielkiej Brytanii, Finlandii, Francji, Niemczech i Szwajcarii. W Polsce takich miast jest 20.

57.Kategorie odpadów
Odpady stałe są podobnie, jak odpadowe gazy czy ścieki nieodłącznym atrybutem naszej cywilizacji. Jest to produkt towarzyszący wszelkiej działalności człowieka. Odpady stałe dzielą się według swego pochodzenia na 3 duże grupy:

  1. Odpadki miejskie (śmieci)

  2. Odpady przemysłowe

  3. odpady specjalne %u2013 szczególnie niebezpieczne i trujące dla organizmów żywych i dla środowiska

Q1 Pozostałości z produkcji lub konsumpcji, niewymienione w pozostałych kategoriach

Q2 Produkty nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

Q3 Produkty, których termin przydatności do właściwego użycia upłynął

Q4 Substancje lub przedmioty, które zostały rozlane, rozsypane, zgubione lub  takie, które uległy innemu zdarzeniu losowemu, w tym zanieczyszczone wskutek wypadku lub powstałe wskutek prowadzenia akcji ratowniczej

Q5 Substancje lub przedmioty zanieczyszczone lub zabrudzone w wyniku planowych działań (np. pozostałości z czyszczenia, materiały z opakowań - odpady opakowaniowe, pojemniki, itp.)

Q6         Przedmioty lub ich części nie nadające się do użytku (np. usunięte baterie, zużyte katalizatory itp.)

Q7         Substancje, które nie spełniają już należycie swojej funkcji (np. zanieczyszczone kwasy, zanieczyszczone rozpuszczalniki, zużyte sole Hartownicze itp.)

Q8 Pozostałości z procesów przemysłowych (np. żużle, pozostałości podestylacyjne itp.)

Q9 Pozostałości z procesów usuwania zanieczyszczeń (np. osady ściekowe, szlamy z płuczek, pyły z filtrów, zużyte filtry itp.)

Q10 Pozostałości z obróbki skrawaniem lub wykańczania (np. wióry, zgary itp.)

Q11 Pozostałości z wydobywania lub przetwarzania surowców (np. pozostałości górnicze itp.)

Q12 Podrobione lub zafałszowane substancje lub przedmioty

Q13 Wszelkie substancje lub przedmioty, których użycie zostało prawnie zakazane (np. PCB itp.) (np. oleje zanieczyszczone PCB itp.)

58.Europejska lista odpadów

Lista ta obejmuje odpady niebezpieczne i nietoksyczne.

Został opracowany niepełny wykaz odpadów pod nazwą Europejski Katalog Odpadów

Dyrektywa ustanawia hierarchię zasad dotyczących odpadów:

1.Państwa członkowskie mają obowiązek zapobiegać tworzeniu się lub ograniczeniu ilości odpadów i ich szkodliwości.

2.Jeżeli działania wymienione w pkt. 1 nie są możliwe, państwa członkowskie powinny propagować odzysk odpadów poprzez takie działania jak recykling.

3.Składowanie odpadów na wysypiskach lub ich spalanie.

59.Pomarańczowa lista odpadów

Jest to spis odpadów niebezpiecznych , które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i biologiczny, inne właściwości lub okoliczności stanowią zagrożenie dla życia zdrowia ludzkiego lub środowiska przyrodniczego.

Zgodnie z tą definicją należą do nich:

Odpady grożące zakażeniem, które zawierające drobnoustroje chorobotwórcze

Odpady grożące skażeniem- to odpady zawierające substancje promieniotwórcze

Odpady szczególnie szkodliwe dla środowiska- to odpady zawierające substancje uznane przez Ministra Zdrowia I Opieki Społecznej za trucizny lub szkodliwe

Lista odpadów niebezpiecznych:

-odpady sanitarne ze szpitali, ośrodków medycznych i klinik

-odpady z rzeźni i przemysłu mięsnego

-inne odpady zakażone biologicznie bądź mogące być źródłem zakażeń

-odpady z procesów garbowania skór

-zepsute lub przeterminowane artykuły spożywcze oraz pasze

-przeterminowane lub wycofane ze stosowania środki farmaceutyczne i leki

-przeterminowane lub wycofane ze stosowania kosmetyki

-odpady azbestu, odpady azbestocementowe i inne odpady zawierające azbest

-odpady z powierzchniowej obróbki metali

60.Zielona lista odpadów

Jest to spis odpadów nietoksycznych.

1.Odpady metali i stopów metali w formie metalicznej, nie ulegającej rozpraszaniu.

2.Inne odpady zawierające metale, powstające z topnienia, wytopu i rafinacji metali.

3.Odpady z działalności górniczej: odpady te mają być w formie nie ulegającej rozpraszaniu.

4 Stałe odpady tworzyw sztucznych.

5.Odpady papieru, kartonu i artykułów papierniczych.

6 Odpady szklane w formie nie ulegającej rozpraszaniu.

7.Odpady ceramiczne w formie nie ulegającej rozpraszaniu.

8.Odpady tekstylne.

9.Odpady gumowe.

10.Odpady korka i drewna nie poddawanego konserwacji.

11.Odpady powstające w przemyśle rolno-spożywczym.

12.Odpady powstające w garbarstwie i futrzarstwie i wykorzystaniu skór.

13.Inne odpady.

61.Transgraniczny transport odpadów

W transgranicznym transporcie odpadów musi być spełniony szereg wymogów. Pierwotnym źródłem uregulowań w tym zakresie jest Konwencja Bazylejska. Na bazie tej konwencji powstały uregulowania związane z importem, eksportem i tranzytem odpadów w Unii Europejskiej.

W Polsce uregulowania odnośnie transportu odpadów zawarte są w ustawie o odpadach oraz w rozporządzeniach ministra środowiska. W państwach OECD przedmiotem międzynarodowego obrotu jest prawie milion ton odpadów niebezpiecznych w skali roku. W Polsce największe nasilenie importu odpadów niebezpiecznych miało miejsce na przełomie lat 1991/1992. W roku 1995 GIOŚ wydał zezwolenie na eksport 12,6 tysiąca ton odpadów niebezpiecznych. W roku 1996 ujawniono i udokumentowano cztery przypadki nielegalnego wywiezienia poza granice Polski odpadów niebezpiecznych (między innymi wywiezienie prawie 50 tys. ton szlamów ołowionośnych do Kazachstanu oraz zawrócono transport odpadów niebezpiecznych z Holandii). To Holandia należy do największych importerów i eksporterów odpadów niebezpiecznych w Europie, przemieszczając w obrocie transgranicznym w skali roku około 400 tys. ton odpadów. W roku 2002 GIOŚ wydał 138 zezwoleń na import odpadów, 40 na eksport i 4 na tranzyt odpadów niebezpiecznych.

W celu bezpiecznego transportu odpadów niebezpiecznych w ruchu transgranicznym wprowadzono wymóg posiadania zezwoleń zapewniających monitorowanie odpadów od wytwórcy do odbiorcy. Jednym z istotniejszych elementów jest informacja logistyczna, której przepływ musi nastąpić zgodnie z wymaganą procedurą przed rozpoczęciem transportu ładunku. Wymogi te określone są w Konwencji Bazylejskiej oraz wtórnych w stosunku do niej przepisach unijnych i polskich. Są to przepisy bardzo szczegółowe a różnice proceduralne wynikają jedynie z przeznaczenia odpadów (odzysk, usunięcie) i umieszczenia na liście odpadów (zielonej, żółtej, czerwonej). Na liście zielonej znajdują się odpady nietoksyczne. Natomiast na listach dwóch pozostałych listach odpady niebezpieczne. Wszystkie odpady zostały podzielone na 20 grup podzielonych w zależności od źródła odpadów, kilkudziesięciu podgrup w zależności od składników lub procesu produkcyjnego oraz rodzaje odpadów w zależności od składu chemicznego. Kategorie odpadów niebezpiecznych podlegających kontroli oznakowano symbolami literowo - cyfrowymi od Y1 do Y 45, odpady z gospodarstw domowych - Y46, zaś spopielone odpady z gospodarstw domowych - Y47. Te dwie ostatnie grupy podlegają szczególnej kontroli. Według klasyfikacji OECD odpady dzielą się na 3 grupy (lista zielona oznaczona od GA do GO, lista bursztynowa od AA do AD i lista czerwona od RA do RC). Jeżeli odpady należą do ładunków niebezpiecznych zgodnie z klasyfikacją ONZ zakodowane są symbolami literowo-cyfrowymi od H1 do H13. Odpady mogą mieć również zakodowaną informację na temat opisu postępowania z nimi, kody te to oznakowanie od D1 do D15 lub R1 do R13 (jeśli odpad może być poddany recyklingowi, wtórnie zużyty lub zastosowany alternatywnie. Jako przykład odpadów eksploatacyjnych można przyjąć oleje zęzowe ze statków (13.04.03) należące do olejów zęzowych (13.04) , które z kolei należą do grupy 13 - olejów odpadowych i odpadów ciekłych paliw.

W transgranicznym przemieszczaniu odpadów bardzo istotnym elementem jest przepływ informacji. Przy składaniu wniosku o zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych należy złożyć równolegle formularz przemieszczania/śledzenia przesyłki, 3 dni przed rozpoczęciem transportu należy powiadomić o nim właściwe władze, 3 dni po otrzymaniu odpadów przez odbiorcę musi on powiadomić właściwe władze oraz nadawcę odpadów, że przesyłka dotarła, jeśli UE jest jedynie miejscem tranzytu informacja ta musi być przekazana w ciągu 42 dni, najpóźniej w ciągu 180 dni musi być przekazana informacja o unieszkodliwieniu lub odzysku odpadów. W liście przewozowym, który musi towarzyszyć przesyłce zawarta jest szczegółowa informacja o odpadach.

62.Transport odpadów w Unii Europejskiej

Zasoby odnawialne są to takie elementy przyrody, które posiadają zdolność regeneracji. Tradycyjnie odnawialnymi źródłami energii są nazywane źródła czerpiące energię ze słońca (odnawialne źródła energii).

Odnawialne źródła energii (OZE) mają tę szczególną właściwość, że nie zużywają się w procesie ich użytkowania, a ich wykorzystanie nie zubaża przyszłych pokoleń w zasoby energetyczne i walory środowiska naturalnego. W Polsce odnawialne źródła energii doczekały się formalnej definicji w ustawie Prawo Energetyczne z kwietnia 1997 roku (Dz. U. nr 54, poz. 348). Zgodnie z ustawą, Odnawialne źródła energii są to źródła wykorzystujące w procesie  przetwarzania  nie zakumulowaną energię w rozmaitych postaciach, w szczególności energię rzek, wiatru, biomasy, energię promieniowania słonecznego.

63.Zasoby odnawialne

Od dnia 1 maja 2004 r. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 259/93 z dnia 1. lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar jest w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązującym prawem i jest stosowane przez organy administracji przy rozpatrywaniu spraw związanych z przemieszczaniem odpadów z zagranicy i za granicę. Rozporządzenie to reguluje kwestię przemieszczania odpadów między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, eksportu z krajów Wspólnoty Europejskiej i importu z krajów trzecich do Wspólnoty Europejskiej oraz tranzytu przez Wspólnotę. Zgodnie z tym Rozporządzeniem każde przemieszczenie odpadów wymaga w ramach tak zwanej procedury powiadamiania (procedura składania wniosku), zgłoszenia, a następnie zezwolenia. W tym zakresie właściwe władze współdziałają w celu wspólnego ustalenia warunków realizacji transportu. Zgodnie z Traktatem o Przystąpieniu do dnia 31.12.2012 r. istnieje w odniesieniu do importu do Polski obowiązek powiadamiania dla wszystkich odpadów, a więc i dla odpadów z Wykazu Zielonego. Wymaganymi dokumentami przy składaniu wniosku jest zestaw formularzy (list przewozowy), który składa się z formularza zgłoszeniowego i formularza przemieszczenia / śledzenia przesyłki. Obie te części muszą posiadać ten sam numer identyfikacyjny, nadawany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w przypadku wysyłki odpadów z Polski. Zgłoszenia dokonuje wysyłający odpady. Za przeprowadzenie procedury powiadomienia i nadzoru pobierane są opłaty. Opłatę ponosi zgłaszający i wynosi ona 1380 PLN. Po otrzymaniu zezwolenia zgłaszający wpisuje w formularzu przemieszczenia / śledzenia przesyłki datę przemieszczenia i wszystkie pozostałe informacje, a następnie trzy dni robocze przed przemieszczeniem przekazuje zainteresowanym władzom kopię (faksem). W terminie trzech dni roboczych po otrzymaniu odpadów odbiorca przekazuje zgłaszającemu i odpowiednim właściwym władzom kopię wypełnionego formularza przemieszczenia / śledzenia przesyłki. Możliwie jak najszybciej, a najpóźniej 180 dni po wpłynięciu odpadów, odbiorca przekazuje zgłaszającemu i zainteresowanym właściwym władzom zaświadczenie o unieszkodliwieniu względnie o odzysku odpadów.

64. Zasoby nieodnawialne

Zasoby nieodnawialne- zasoby przyrody, które powstały w długotrwałym procesie geologicznego formowania litosfery i powierzchni Ziemi. Ich wielkość jest wartością skończoną, nie można zatem zakładać nieograniczonego ich użytkowania, raz bowiem zajęte, zużyte lub zniszczone nie odtwarzają się w czasie dostępnym ludzkiemu doświadczeniu. Do zasobów nieodnawialnych należą: l) surowce mineralne: ropa naftowa, węgiel, rudy metali, kopalna siarka i inne minerały, skały budowlane i ozdobne itp. Niektórym z nich można znacznie przedłużyć okres użytkowania przez staranny zbiór odpadów i powtórne ich przetworzenie, np. złomu metali. Inne mogą być użyte tylko raz (węgiel, ropa). Zasoby odnawialne, np. lasy, czy gleba, posiadają co prawda zdolność do odtworzenia się, ale potrzeba na to czasu. Jeśli człowiek przez dłuższy czas będzie użytkował ziemię w ten sam sposób (monokultura) ulegnie ona wyjałowieniu. Potrzeba wiele czasu, aby była ona z powrotem żyzna.

65.Ochrona zasobów odnawialnych

odnawialnych zasobów należą: gazy uzyskiwane z atmosfery, woda oraz znaczna część gleb i świata organicznego (rośliny i zwierzęta). Zasoby te odznaczają się zdolnością regeneracji umożliwiającej zachowanie równowagi całego systemu przyrody. wielkie miasta wytwarzają dziennie tysiące ton śmieci, wód ściekowych oraz pyłów i gazów, które zanieczyszczają powietrze. Tak samo jest z przemysłem, który również dostarcza bardzo duże ilości zanieczyszczeń powodując tym samym powolne zmienianie się składu atmosfery. Natomiast dla rzek. Jezior, mórz i oceanów najgroźniejsze jest zanieczyszczanie przez ścieki komunalne i przemysłowe, przez co znika w nich tlen, a na dnie osadzają się trujące substancje. Jednak najgroźniejsze dla otwartych mórz i oceanów są katastrofy tankowców i szybów wydobywczych. Poprzez proces chemizacji rolnictwa do gleb, wód gruntowych i rzecznych dostają się środki owadobójcze i grzybobójcze oraz nawozy sztuczne. Powodują one bujny rozwój planktonu, który z czasem rozkłada się na dnie wód powodując pojawienie się trującego siarkowodoru. Z czasem może to spowodować zaniknięcie życia w zbiornikach wodnych. Największy jednak wpływ na przyrodę ma człowiek, który niszczy organizmy żywe oraz nie umie racjonalnie korzystać z zasobów naturalnych, które są praktycznie wszystkim, co nas otacza. Aby zapobiec wszelkim emisjom gazów, spalin i pyłów do atmosfery i powolnemu zmienianiu się składu powietrza należy: na kominy wszelkich fabryk zakładać filtry, w samochodach montować katalizatory itp. Natomiast, aby chronić gleby należy unikać chemizacji rolnictwa i irygacji gleb. Trzeba też zmniejszyć ilość wycinanych lasów, co sprzyja też zapobieganiu efektowi cieplarnianemu. Ważna jest też ochrona różnych gatunków roślin i zwierząt.

66.Ochrona zasobów nieodnawialnych

Powinniśmy ograniczać wydobycie surowców nieodnawialnych i zastępować je surowcami wtórnymi, które można uzyskać ponownie z już raz użytych. Bardzo pomocne okazuje się też segregowanie odpadów, co sprzyja odzyskiwaniu surowców wtórnych.

Eksploatacja bogactw naturalnych towarzyszy szybko postępujący rozwój przemysłu, urbanizacji. Ta wielka eksploatacja powoduje częściowe lub całkowite zniszczenie terenów eksploatowanych, zanieczyszczeniu środowiska. Największe zanieczyszczenie powodują kopalni odkrywkowe, węgla brunatnego. Eksploatacja zasobami mineralnymi jest dość skomplikowana, ale racjonalną gospodarkę, można by osiągnąć przez ograniczenie wydobycia do niezbędnego minimum. W ochronie zasobów należy uwzględnić następujące czynniki: zastosowanie metod pozyskiwania gwarantujących możliwie minimalne zmiany w środowisku, zmniejszenie ilości odpadów, unikanie długich przewozów, oszczędne wykorzystywanie surowców półfabrykatów i produktów końcowych, powtórne wykorzystanie zużytych produktów. W eksploatacji zasobów naturalnych coraz częściej stosuję się technologie i techniki oszczędne. W krajach wysoko rozwiniętych wytwarza się towary, które są surowcowo-, energo-, wodo-oszczędne oraz możliwe do powtórnego wykorzystania w procesie produkcji w postaci surowców wtórnych.

Przede wszystkim należy zawsze racjonalnie i przemyślnie działać względem środowiska, tak aby nie naruszyć równowagi ekosystemów. Pamiętajmy, że bardzo wiele zależy od nas i naszego indywidualnego postępowania. W innym wypadku może zostać narażone życie ludzkie.

67. Alternatywne źródła energii

1. Związane ze słońcem

- bezpośrednie wykorzystanie energii słońca- solarne

- energia spadku wód

- energia wiatru

- energia fal morskich

- energia maretermiczna

- biomasa

2. Związane z ciepłem wnętrza Ziemi -geotermiczne.

3. Związane z wpływem Księżyca - energia pływów

70.Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych

Antropogenicznymi źródłami zanieczyszczeń mogą być:

71. Źródła zanieczyszczeń atmosfery

72. Źródła zanieczyszczeń litosfery

W przeciwieństwie do zanieczyszczeń powietrza i wody, zanieczyszczenia gleby zalegają w niej bardzo długo - setki lat. Jest to tym bardziej groźne, że gleba przyjmuje zanieczyszczenia powietrza opadające na nią wraz z deszczem, oraz zanieczyszczenia spływające do niej z wód.
Dużym zagrożeniem dla gleby mogą być sztuczne nawozy, których celem jest wzbogacanie gleby w pierwiastki niezbędne do życia roślin: azot (N), fosfor (P), potas (K). Nawozy te stają się jednak szkodliwe, jeśli stosowane są w nadmiernych ilościach. Równie groźne jest nadmierne stosowanie środków ochrony roślin lub innych toksycznych substancji. Oddzielne zagrożenie stanowi zakwaszanie gleb, które zależy od ilości kwaśnych opadów oraz stopnia zakwaszenia wód. Zakwaszenie gleby prowadzi do przedostawania się do niej trujących metali oraz wymywania składników niezbędnych do życia roślin.
Szkodliwe substancje wędrują z wiatrem w postaci zawiesiny i opadając wraz z cząsteczkami wody na ziemię, uszkadzają wiele ekosystemów. Wówczas gleby stają się niezdatne do uprawy. Na zakwaszenie najbardziej narażone są gleby kwaśne z natury, do których zaliczamy w Polsce bielice oraz gleby inicjalne obszarów górskich.

Do gleb przedostają się również pochodzące z przemysłu i motoryzacji metale ciężkie, które mogą z kolei przenikać do rosnących na niej upraw. Zanieczyszczenie gleb powoduje również stosowanie soli jako środków przeciwdziałających zlodzeniu ciągów komunikacyjnych. Inną przyczyną degradacji gleb jest wycinanie drzew i krzewów na opał, co może powodować pustynnienie.

Bardzo poważnym zagrożeniem dla gleb jest wydobywanie surowców metodą głębinową oraz odkrywkową. Druga metoda jest o wiele bardziej uciążliwa. Wyrobiska współczesnych kopalń zajmują ponad 1000ha i schodzą poniżej 100m głębokości. Przyczyniają się do dewastacji rozległych powierzchni gruntów, w tym gleb uprawnych, poprzez całkowite ich wybranie, zasypanie zwałowiskami lub wysuszeniem(lej depresyjny).

Spośród innych źródeł zanieczyszczeń gleb należy wymienić mało znane od tej strony, a przez to na ogół lekceważone wysypiska odpadów. Przez rozwiewanie i rozmywanie wydostaje się stąd wiele ekotoksyn, często dopiero wtórnie powstających na wysypiskach, sięgając wpływami daleko od nagromadzonych odpadów.

Innym zagrożeniem dla gleb jest również powstawanie oraz rozrastanie się miast. Gleby w nich są zanieczyszczone na ogół nie jednym, a kilkoma składnikami. W miastach skażenie gleb jest szczególnie intensywne, zwłaszcza powodowane przez ruch samochodowy, na co nakładają się emisje źródeł przemysłowych i komunalnych, lokalne i nawiewane. Wpływ odległości od emitatora na terenie większych miast, o bardziej skomplikowanej strukturze urbanistycznej i budowlanej, jest wyraźnie niwelowany.

Powietrze potrafi samo oczyścić się z zanieczyszczeń po kilku dniach, woda może tego dokonać w ciągu kilku lat, zaś gleba może potrzebować na to nawet tysiącleci.

73. Przyczyny degradacji gleb

74. Wpływ środków transportu na środowisko

74. Ochrona środowiska w transporcie lądowym

16Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Podstawy Ekologii, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia
ekosystem, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia
DRAPIEŻNICTWO, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia, Ekologia lądowa
ekologia-sciaga2, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Magdy
77-90, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia, Ekologia zasobów naturalnych i o
Ekosystem jeziora, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia
EKOLOGIA LĄDOWA 2 POPRAWKA, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
Znaczenie energii slonecznej, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia
Zbiorniki wodne jako ekosystemy, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia
EKOLOGIA LĄDOWA-EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia, Ekologia lądow
Cykle biochemiczne, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia
POLSKIE NAUKI EKOLOGICZNE WOBEC WYZWAŃ GLOBALNYCH I ZADAŃ PRAKTYCZNYCH W KRAJU, Studia, 1-stopień, i
Formy współżycia, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia, Ekologia lądowa
Energia słoneczna-Ekosystem, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia
Biomy, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia, Ekologia lądowa
STEP-EKOLOGIA EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
Rodzaje oddziaływań pomiędzy organizmami, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologi
Ekologia-ogólnie, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia
Zagrożenia ekologiczne Mielca i okolic, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska

więcej podobnych podstron