fizykoterapia studia licencjackie, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, wszyst, FIZYKO, WYKLADY I ĆW


Wydział Rehabilitacji AWF w Krakowie

Katedra Fizjoterapii

Zakład Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej

PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: FIZYKOTERAPIA

Dla studentów kierunku Fizjoterapia, studiów I stopnia, rok I i II, semestr 2 i 3.

 1. CELE NAUCZANIA

 1. ZAGADNIENIA, KTÓRYCH ZNAJOMOŚĆ JEST WYMAGANA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ

 1. UMIEJĘTNOŚCI FIZJOTERAPEUTYCZNE WYMAGANE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAJĘĆ

 1. LITERATURA OBOWIĄZKOWA

 1. Mika T., Kasprzak W.: Fizykoterapia. Wyd. 4. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa. 2006.

 2. Straburzyńska-Lupa A., Straburzyński G.: Fizjoterapia z elementami klinicznymi. Tom I i II Wyd. 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

 3. Robertson V., Ward A., Low J., Reed A.: Fizykoterapia. Aspekty kliniczne i biofizyczne. Wyd. I polskie. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.

 1. LITERATURA ZALECANA

Podręczniki

 1. Straburzyńska-Lupa A., Straburzyński G.: Fizjoterapia. Wyd. 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

 2. Franka A.: Nowoczesna elektroterapia. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2001.

 3. Kahn J.: Elektroterapia - Zasady i zastosowanie. Wydanie 2. PZWL Warszawa 2002.

 4. Kasprzak W., Mańkowska A.: Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA. Wyd. 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

 5. Kiwerski J.: Rehabilitacja medyczna. PZWL. Warszawa. 2005.

 6. Knoch H.G. Knauth K.: Leczenie Ultradźwiękami. PZWL. Warszawa. 1984.

 7. Kwaśniewska Błaszczyk M., Straburzyński G.: Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach i gabinetach fizykoterapii. Instytut Medycyny Uzdrowiskowej, Poznań 1992.

 8. Kwolek A.: Rehabilitacja medyczna. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2003.

 9. Łazowski J.: Podstawy fizykoterapii. Wydawnictwo AWF, Wrocław 2002.

 10. Nowotny J: Podstawy fizjoterapii. Część 2 - podstawy metodyczne i technika wykonywania niektórych zabiegów. Wydanie 4. Wydawnictwo Kasper, Kraków 2004.

 11. Orzech J.: Rozwój koncepcji, technik i metod fizjoterapii. Wydawnictwo „Sport i Rehabilitacja”, Tarnów 2001.

 12. Sieroń A., Cieślar G., Adamek M.: Magnetoterapia i laseroterapia. Wydanie II. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1994.

 13. Sieroń A., Cieślar G.: Zastosowanie zimna w medycynie - kriochirurgia i krioterapia. Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2003.

 14. Straburzyński G. Księga Przyrodolecznictwa. PZWL. Warszawa. 1997.

 15. Zagrobelny Z.: Krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2003

Czasopisma

 1. Balneologia Polska - kwartalnik Polskiego Towarzystwa Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej.

 2. Fizjoterapia - kwartalnik PTF. Wydawca: Zarząd Oddziału Dolnośląskiego PTF, Wrocław.

 3. Fizjoterapia Polska - organ PTF. Wydawca: Wiesław Tomaszewski, Agencja Wydawnicza MEDISPORTPRES, Warszawa.

 4. Medicina Sportiva - kwartalnik. Wydawca: Medicina Sportiva s.c., Kraków.

 5. Medycyna Fizykalna, Lasery, Komputery. (Red.: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN), Wydawca: EOS Centrum Edukacyjno-Naukowe, Wrocław.

 6. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. Agencja Wydawnicza MEDISPORTPRES, Warszawa.

 7. Postępy Rehabilitacji - kwartalnik Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

 8. Rehabilitacja Medyczna - kwartalnik. Wydawca: Rehabilitacja Medyczna, Janusz Bromboszcz, Kraków.

 1. PLAN I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia obejmują 28 godzin wykładów (w semestrze 2: 15 godzin, w semestrze 3: 13 godzin); 84 godziny ćwiczeń seminaryjnych (w semestrze 2: 45 godzin (15 x 3 godz.), w semestrze 3: 39 godzin (13 x 3 godz.)) i 11 godzin pracy własnej studenta. Nauczanie kończone jest egzaminem z wiedzy teoretycznej w formie pisemnej i z umiejętności praktycznych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Wykłady - 2 semestr

Miejsce prowadzenia wykładów: AWF - al. Jana Pawła II 78 sala C, poniedziałek (parzyste tygodnie dydaktyczne) godz. 17.45-19.15.

 1. Cel fizykoterapii. Podstawy deontologii. Zespół terapeutyczny, miejsce i rola fizjoterapeuty. Podstawy fizykoterapii: fizykoterapia jako metoda wywoływania odpowiedzi na bodźce fizykalne. Mechanizmy adaptacji na bodźce fizykalne w stanie zdrowia i choroby. Budowa i funkcja tkanki skórnej. (2 godziny)

 2. Termoregulacja jako odpowiedź na bodźce fizykalne. Zabiegi ciepłolecznicze, rodzaje zabiegów, zasady doboru, wskazania i przeciwwskazania. Sauna, wskazania i przeciwwskazania. Pożądane i niepożądane objawy. Rzeczywista wartość bodźcowa sauny. (2 godziny)

 3. Zabiegi krioterapeutyczne (zabiegi miejscowe i ogólne. Rodzaje zabiegów, zasady doboru, wskazania i przeciwwskazania. (1 godzina)

 4. Hydroterapia. Właściwości wody. Rodzaje zabiegów. (1 godzina)

 5. Światłolecznictwo, wskazania i przeciwwskazania. Efekt biologiczny podczerwieni i nadfioletu. Dawkowanie promieni UV. Zagrożenia podczas zabiegów światłoleczniczych. Światło spolaryzowane: laser i piler. Wskazania, zasady postępowania i ograniczenia w zabiegach fizykoterapeutycznych. (2 godziny)

 6. Ultradźwięki, zastosowanie w zabiegach fizykoterapeutycznych. Korzyści i zagrożenia. (1 godzina)

 7. Zabiegi fizykoterapeutyczne z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego (pole magnetyczne niskiej częstotliwości i diatermia). (2 godziny)

 8. Elektroterapia- wprowadzenie, działanie biologiczne, fizyczne podstawy elektryczności. Rodzaje prądów stosowanych w elektrolecznictwie. Ogólne p/wskazania do elektrolecznictwa. Prąd stały: działanie na organizm, dawkowanie, galwanizacja, kąpiele elektryczno-wodne, jonoforeza (2godz).

 9. Zaliczenie. (1godz)

Wykłady 3 semestr

Miejsce i czas prowadzenia wykładów: AWF - al. Jana Pawła II 78

 1. Elektroterapia-prądy diadynamiczne, prądy Traberta. (2 godz. - dr Katarzyna Chojak-Fijałka)

 2. Elektroterapia. Zastosowanie prądów do elektrodiagnostyki. Metody jakościowe i ilościowe (2 godziny dr Katarzyna Chojak-Fijałka)

 3. Elektroterapia. Elektrostymulacja mięśni zdrowych i chorych. (2 godziny - dr Katarzyna Chojak-Fijałka)

 4. Elektroterapia. Prądy interferencyjne. (2 godziny - dr Katarzyna Chojak-Fijałka)

 5. Elektroterapia. Problematyka bólu. Działanie przeciwbólowe prądów. Prądy typu TENS. (2 godziny) - dr Grzegorz Głąb

 6. Dobór zabiegów fizykalnych do konkretnej jednostki chorobowej. (2 godziny - dr Grzegorz Głąb)

 7. Zaliczenie wykładów. (1 godzina) dr Katarzyna Chojak-Fijałka

Program ćwiczeń dotyczy grup seminaryjnych.

Miejsce prowadzenia ćwiczeń: Zakład Fizykoterapii, ul. Rogozińskiego 12, 31-559 Kraków

Rok I - semestr 2

Ćwiczenia nr 1 - 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Przepisy BHP (zaliczone szkolenie BHP z 1 semestru).

Problematyka ćwiczeń: Sprawy organizacyjne. Przedstawienie literatury. Podstawowe zasady i przepisy BHP w gabinecie fizykoterapii. Komfort cieplny. Wentylacja w zakładach i gabinetach fizykoterapii. Oświetlenie pomieszczeń. Wyposażenie i organizacja stanowisk zabiegowych. Sprzęt do zabiegów fizykoterapeutycznych i zagrożenia wynikające z ich obsługi. Oznakowanie gabinetu fizykoterapii. Przygotowanie stanowiska pracy. Pozycje pacjenta i terapeuty (ergonomia pracy) podczas wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych. Elementy zbierania wywiadu i badania pacjenta pod kątem wykonywanych zabiegów. Podstawowe przeciwwskazania do fizykoterapii.

Nabyte umiejętności:

Ćwiczenia nr 2 - 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Termoregulacja człowieka: podstawy neurofizjologiczne (receptory, drogi i ośrodki oraz efektory układu termoregulacji), mechanizmy i drogi wymiany ciepła, termoregulacja fizyczna i chemiczna. Podstawowe wiadomości na temat budowy i funkcji układu krążenia oraz narządu ruchu.

Problematyka ćwiczeń: Ciepłolecznictwo - zabiegi miejscowe: Wpływ ciepła na organizm - odczyn miejscowy. Zabiegi cieplne miejscowe z użyciem: parafiny, lignoparafiny, fango, termoforu, woreczków żelowych. Właściwości termiczne i lecznicze substancji używanych do miejscowych zabiegów cieplnych Parafina: jej właściwości, zabiegi z użyciem parafiny (okłady, zawijania, kąpiele miejscowe, „rękawiczki” i „skarpetki”), metodyka wykonywania zabiegów, technika stosowania na różne okolice ciała, bezpieczeństwo i higiena pracy. Wskazania i przeciwwskazania do miejscowych zabiegów cieplnych.

Nabyte umiejętności:

Ćwiczenia nr 3 - 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Termoregulacja człowieka: podstawy neurofizjologiczne (receptory, drogi i ośrodki oraz efektory układu termoregulacji), mechanizmy i drogi wymiany ciepła, termoregulacja fizyczna i chemiczna. Podstawowe wiadomości na temat budowy i funkcji układów: krążenia, oddechowego, hormonalnego, narządu ruchu.

Problematyka ćwiczeń: Ciepłolecznictwo - zabiegi ogólne: Sucha sauna fińska, łaźnia rzymska. Sauna: budowa, cechy środowiska panującego w saunie, metodyka i zasady korzystania z sauny, wpływ sauny na organizm (układ termoregulacji, gospodarkę wodno-elektrolitową, układ krążenia, układ hormonalny, metabolizm, układ oddechowy, narząd ruchu, wydolność fizyczną). Pomiar i rejestracja parametrów układu krążenia (wartości częstości skurczów serca i ciśnienia tętniczego przed, w trakcie i po zakończeniu zabiegu) oraz masy ciała (przed i po zakończeniu zabiegu): interpretacja wyników. Wskazania i przeciwwskazania oraz ograniczenia stosowania ogólnych zabiegów cieplnych.

Nabyte umiejętności:

Ćwiczenia nr 4 - 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Termoregulacja człowieka: podstawy neurofizjologiczne (receptory, drogi i ośrodki oraz efektory układu termoregulacji), mechanizmy i drogi wymiany ciepła, termoregulacja fizyczna i chemiczna. Podstawowe wiadomości na temat budowy i funkcji układu krążenia oraz narządu ruchu.

Problematyka ćwiczeń: Schładzanie i kriostymulacja: podstawy fizjologiczne krioterapii, sposoby miejscowego schładzania (zimne okłady, zimne powietrze, spray, dwutlenek węgla, opary ciekłego azotu), metodyka i przebieg zabiegów, zastosowanie krioterapii w rehabilitacji i odnowie biologicznej sportowców, przeciwwskazania do zabiegów. Zasada PRICE MM.

Nabyte umiejętności:

Ćwiczenia nr 5 - 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Wiadomości ogólne z fizyki: pojęcie fali elektromagnetycznej i jej podstawowe parametry: długość, częstotliwość, amplituda. Zjawiska zachodzące na granicy dwóch ośrodków: odbicie, załamanie, pochłonięcie, rozpraszanie, przenikanie, ugięcie. Podział promieniowania elektromagnetycznego ze względu na długość i częstotliwość fali. Podstawowe prawa: Stefana-Boltzmana, Viena, Grotthusa-Drapera, Lamberta.

Problematyka ćwiczeń: Światłolecznictwo - światło widzialne, podczerwone, światło nadfioletowe: Światło widzialne: podstawowe kolory, wpływ światła widzialnego na organizm, wykorzystanie poszczególnych barw światła w terapii. Promieniowanie podczerwone (IR): podział i głębokość wnikania w tkanki organizmu w zależności od długość fali. Wpływ promieniowania podczerwonego na organizm - działanie miejscowe (rumień cieplny i jego cechy) oraz ogólne. Terapeutyczne promienniki podczerwieni. Metodyka zabiegów i warunki bezpiecznej pracy. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów z użyciem promieniowania podczerwonego (wskazania do zastosowania filtra niebieskiego lub czerwonego).

Nabyte umiejętności:

Ćwiczenia nr 6- 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Wiadomości ogólne z fizyki: pojęcie fali elektromagnetycznej i jej podstawowe parametry: długość, częstotliwość, amplituda. Zjawiska zachodzące na granicy dwóch ośrodków: odbicie, załamanie, pochłonięcie, rozpraszanie, przenikanie, ugięcie. Podział promieniowania elektromagnetycznego ze względu na długość i częstotliwość fali. Podstawowe prawa: Stefana-Boltzmana, Viena, Grotthusa-Drapera, Lamberta.

Problematyka ćwiczeń: Promieniowanie ultrafioletowe (UV): podział i głębokość wnikania w tkanki organizmu w zależności od długość fali, wpływ na organizm (rumień fotochemiczny, tworzenie pigmentu, wytwarzanie witaminy D3, działanie wiruso- i bakteriobójcze, działanie przeciwbólowe, wpływ na metabolizm, układ hormonalny, układ krążenia, układ krwiotwórczy, układ immunologiczny, wydolność organizmu, działanie rakotwórcze), metodyka zabiegów miejscowych i ogólnych, zasady dawkowania promieniowania UV u dorosłych i u dzieci, określanie dawki progowej UV, warunki bezpiecznej pracy, wskazania i przeciwwskazania do zabiegów z użyciem promieniowania nadfioletowego.

Nabyte umiejętności:

Ćwiczenia nr 7 - 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Wiadomości ogólne z fizyki: pojęcie fali elektromagnetycznej i jej podstawowe parametry: długość, częstotliwość, amplituda. Zjawiska zachodzące na granicy dwóch ośrodków: odbicie, załamanie, pochłonięcie, rozpraszanie, przenikanie, ugięcie.

Problematyka ćwiczeń: Laseroterapia: zasada wytwarzania wiązki światła laserowego, cechy światła laserowego, zasady bezpiecznej pracy z laserem terapeutycznym, wielkości fizyczne wiązki promieniowania laserowego, biologiczne efekty oddziaływania światła laserowego na poziomie komórki i tkanki, metodyka zabiegów, lecznicze wykorzystanie biostymulacji laserowej, przeciwwskazania do laseroterapii.

Kolokwium - zaliczenie treści ćwiczeń nr 1-6 (sprawdzenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych)

Nabyte umiejętności:

Ćwiczenia nr 8 - 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Cechy wody wykorzystywane w rehabilitacji. Podstawowe wiadomości na temat budowy i funkcji oddechowego. Referat z wybranej kąpieli leczniczej.

Problematyka ćwiczeń: Hydroterapia: podział zabiegów hydroterapeutycznych, wpływ zabiegów wodoleczniczych na ustrój, wybrane zabiegi wodolecznicze (kąpiele, kąpiele wirowe, natrysk, natrysk biczowy, natrysk podwodny): metodyka zabiegów. Zasady BHP. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów.

Nabyte umiejętności:

Ćwiczenia nr 9 - 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Podstawowe wiadomości z fizyki na temat fali mechanicznej (dźwiękowej), podział fal dźwiękowych (infradźwięki, dźwięki słyszalne, ultradźwięki).

Problematyka ćwiczeń: Ultradźwięki: podstawowe pojęcia: dźwięk, fala ultradźwiękowa, pole dźwiękowe, efektywna powierzchnia promieniowania głowicy (ERA). Prawo Arnolda-Schultza. Jednostki fali ultradźwiękowej: moc, intensywność, moc całkowita, moc efektywna, częstotliwość fali. Absorbcja ultradźwięków przez tkanki, współczynnik absorpcji, głębokość połówkowa, głębokość penetracji. Zjawisko odbicia fali ultradźwiękowej. Wpływ ultradźwięków na organizm: działanie termiczne i nietermiczne. Efekty tkankowe działania ultradźwięków. Metodyka wykonywania zabiegów przy użyciu żelu sprzęgającego i w środowisku wodnym. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania terapii ultradźwiękowej. Fonoforeza: leki używane do zabiegów i wskazania do ich zastosowania. Przeciwwskazania do stosowania ultradźwięków.

Nabyte umiejętności:

Ćwiczenia nr 10 - 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Podstawowe wiadomości z fizyki na temat pola magnetycznego.

Problematyka ćwiczeń: Pole magnetyczne niskiej częstotliwości: podstawy teoretyczne, parametry charakteryzujące pole, efekty biologiczne. Magnetoterapia i magnetostymulacja: wpływ na organizm, metodyka zabiegów, zasady BHP, wskazania i przeciwwskazania do zabiegów.

Nabyte umiejętności:

Ćwiczenia nr 11 - 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Pole elektromagnetyczne wielkiej częstości: systematyka prądów wielkiej częstotliwości, zasady wytwarzania i podstawy fizyczne działanie pól elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości. Wpływ ciepła na organizm.

Problematyka ćwiczeń: Diatermia krótkofalowa (metoda kondensatorowa i indukcyjna) i mikrofalowa. Wpływ pól elektromagnetycznych wielkiej częstości na organizm: działanie termiczne i nietermiczne (efekty tkankowe działania diatermii). Metodyka wykonywania zabiegów. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów z diatermii. Zasady BHP.

Nabyte umiejętności:

Ćwiczenia nr 12 - 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Wiadomości z ćwiczeń nr 1-11. Podstawowe wiadomości dotyczące prądu i jego parametrów. Bioelektryczność żywej komórki.

Problematyka ćwiczeń: Kolokwium zaliczenie treści ćwiczeń nr 1-11. Wstęp do elektroterapii. Charakterystyka prądów stosowanych w elektroterapii. Zapoznanie się z urządzeniami do elektroterapii. BHP w elektroterapii. Prąd stały - galwanizacja: działanie prądu stałego na organizm, mechanizmy elektrokinetycznego działania prądu stałego, lokalne zmiany pod wpływem prądu stałego, podział galwanizacji (anodowa, katodowa, podłużna, poprzeczna), metodyka zabiegów, wskazania i przeciwwskazania.

Nabyte umiejętności:

Ćwiczenia nr 13 - 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Podstawowe wiadomości na temat prądu stałego. Anatomia i funkcja układu krążenia. Bioelektryczność żywej komórki.

Problematyka ćwiczeń: Jonoforeza: podstawy fizykochemiczne, podstawowe leki używane do zabiegów - wskazania i przeciwwskazania. do jonoforezy. Kąpiele elektryczno-wodne częściowe i całkowite: wpływ na organizm, metodyka zabiegów, wskazania i przeciwwskazania.

Nabyte umiejętności:

Ćwiczenia nr 14 - 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: BHP w elektroterapii. Podstawowe wiadomości na temat prądów impulsowych.

Problematyka ćwiczeń: Prądy diadynamiczne: podział, działanie na tkanki poszczególnych prądów (DF, MF, CP, LP, RS, MM), metodyka zabiegów, wskazania i przeciwwskazania do prądów diadynamicznych.

Nabyte umiejętności:

Ćwiczenia nr 15 - 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Wiadomości z ćwiczeń nr 1 - 14.

Problematyka ćwiczeń: Zastosowanie poznanych czynników fizykalnych w wybranych jednostkach chorobowych. Łączenie bodźców fizykalnych w terapii danego schorzenia. Dawkowanie bodźców fizykalnych w zależności od stanu, wieku czy płci pacjenta.

Zaliczenie semestru - (sprawdzenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych)

Nabyte umiejętności:

Rok II- semestr 3

Ćwiczenia nr 1 - 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Wiadomości z poprzedniego semestru.

Problematyka ćwiczeń: Powtórzenie wiadomości z pierwszego semestru. Zastosowanie poznanych czynników fizykalnych w wybranych jednostkach chorobowych.

Nabyte umiejętności:

Ćwiczenia nr 2 - 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Unerwienie segmentarne ciała.

Problematyka ćwiczeń: Prąd Träberta (2/5, Ultra Reiz): parametry prądu, efekty powstające w tkankach, środki ostrożności w czasie wykonywania zabiegów, sposoby aplikacji (metoda lokalna i segmentarna), metodyka zabiegów, wskazania i przeciwwskazania.

Nabyte umiejętności:

Ćwiczenia nr 3 - 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Topograficzna anatomia i fizjologia mięśni szkieletowych.

Problematyka ćwiczeń: Elektrodiagnostyka nerwów i mięśni. Podstawy fizjologiczne elektrodiagnostyki. Metody jakościowe: wzór Erba, prawo skurczu Erba. Reakcje nerwów i mięśni na różne rodzaje prądów. Zmiany pobudliwości zachodzące w częściowym i całkowitym odczynie zwyrodnienia.

Nabyte umiejętności:

Ćwiczenia nr 4 - 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Topograficzna anatomia i fizjologia mięśni szkieletowych. Umiejętność szukania punktów motorycznych.

Problematyka ćwiczeń: Elektrodiagnostyka nerwów i mięśni. Podstawy fizjologiczne elektrodiagnostyki. Metody ilościowe: wyznaczanie reobazy, chronaksji, czasu użytecznego, krzywej I/t, współczynnika akomodacji oraz ilorazu akomodacji. Przebieg krzywej I/t dla mięśni prawidłowo unerwionych, częściowo odnerwionych i całkowicie odnerwionych.

Nabyte umiejętności:

Ćwiczenia nr 5 - 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Topograficzna anatomia i fizjologia mięśni szkieletowych.

Problematyka ćwiczeń: Metody elektrostymulacji nerwów i mięśni. Prąd impulsowy w kształcie prostokąta, trójkąta (w tym prąd faradyczny i neofaradyczny), prądy diadynamiczne RS i MM, prądy typu TENS: parametry prądu, wskazania i przeciwwskazania, metodyka wykonywania zabiegów. Podstawowe zasady elektrostymulacji mięśni odnerwionych, zmiany w czasie odnerwienia, czynniki wpływające na reinerwację, zastosowanie w elektrostymulacji mięśni gładkich. Punkty stymulacji bezpośrednie i pośrednie. Metoda jedno- i dwuelektrodowa.

Nabyte umiejętności:

Ćwiczenia nr 6 - 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Topograficzna anatomia i fizjologia mięśni szkieletowych.

Problematyka ćwiczeń: Elektrostymulacja mięśni zdrowych cd. Prądy falujące średniej częstotliwości (prąd Surge Current MF 4000Hz i Prądy Kotz,a 2500 Hz): parametry prądów, wskazania i p/wskazania do zastosowania, metodyka zabiegów.

Nabyte umiejętności:

Ćwiczenia nr 7 i 8 - 2 x 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Podstawowe wiadomości na temat prądu zmiennego.

Problematyka ćwiczeń: Prądy interferencyjne: klasyczna interferencja wg Nemeca, modulowane metody czteropolowe (Isoplanar Vector, Dipol Vector) oraz metoda dwupolowa, parametry prądów, wpływ na organizm, wskazania i przeciwwskazania. Metodyka zabiegów.

Nabyte umiejętności:

Ćwiczenia nr 9 - 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Patofizjologia bólu: drogi przewodzenia i mechanizmy hamowania bólu na poziomie odwodowym, CUN).

Problematyka ćwiczeń: TENS - przezskórna elektryczna stymulacja nerwów: podział i parametry prądów, mechanizm działania na różnych poziomach modulowania informacji bólowej, przygotowanie pacjenta do zabiegu (wywiad, skala VAS), dobór rodzaju prądu w zależności od oceny dolegliwości bólowych przez pacjenta, metodyka zabieg, wskazania i przeciwwskazania.

Nabyte umiejętności:

Ćwiczenia nr 10 - 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Elektroterapia.

Problematyka ćwiczeń: Kolokwium - zaliczenie dotychczasowych form elektroterapii. Powtórka materiału z 3 semestru

Nabyte umiejętności:

Ćwiczenia nr 11 i 12 - 2 x 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Wiadomości z ćwiczeń z 2 i 3 semestru.

Problematyka ćwiczeń: Zastosowanie poznanych metod fizykoterapeutycznych w różnych schorzeniach. Dobór metod w zależności od stadium choroby i aktualności symptomów. Referaty studentów.

Nabyte umiejętności:

Ćwiczenia nr 13 - 3 godz.

Wymagana znajomość zagadnień: Wiadomości z ćwiczeń z 2 i 3 semestru.

Problematyka ćwiczeń: Zaliczenie praktyczne i teoretyczne treści ćwiczeń. Dopuszczenie do egzaminu.

Do indeksu należy wpisać:

- ćwiczenia: Fizykoterapia - odpowiednio prowadzących ćwiczenia w grupach seminaryjnych: AB -mgr Paulina Aleksander, CD - mgr Anna Andrzejczak, EF - mgr Urszula Chrabota, GH, ŁM, NO PR - dr Katarzyna Chojak-Fijałka, IJ, KL - dr Grzegorz Głąb,

- wykłady: Fizykoterapia - studia dzienne- dr Grzegorz Głąb, studia wieczorowe - dr Katarzyna Chojak-Fijałka

Dodatkowych wskazówek i konsultacji dotyczących przygotowania do zajęć udzielać będą: dr Grzegorz Głąb, dr Katarzyna Chojak-Fijałka, mgr Urszula Chrabota, mgr Anna Andrzejczak, mgr Paulina Aleksander w Zakładzie Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej, tel. 012 683 13 13 lub 012 683 11 24.

12Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
tematyka prac 2012, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, wszyst, Fizjologia egzm, Ukł.oddechowy
FIZJOLOGIA - notatki IV zal, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, wszyst, Fizjologia egzm, Ukł.o
Biochemia - test - wszystkie pytania[1] (1), STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr 1, Semestr I,
Fizykoterapia+pytania, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, testy, fizyko D
Fizykoterapia+pytania w, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, testy, fizyko D
FIZYKOTERAPIA TEST w, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, testy, fizyko D
kineza TestY, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, testy, fizyko D
fizykoterapia - wyklad vi - 25.03, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, I semestr
pedagogika 1-13, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr 1, Semestr I, Pedagogika
konspekt basen cw. ze współcwicz, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Basen, dla osob starszych
BIOCHEMIA - ćwiczenia, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr 1, Semestr I, Biochemia, Ćwiczenia
T09 DIAGNOSTYKA FIZJOTERAPEUTYCZNA, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr 1, Semestr I, Fizjoter

więcej podobnych podstron