PEDAGOGIKA prezentacja tekst, pedagogika


PEDAGOGIKA SPECJALNA

- dział pedagogiki jak i kierunek studiów którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne. Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym.

PEDAGOGIKA SPECJALNA JAKO NAUKA INTERDYSCYPLINARNA

Związki

ZADANIA

Podstawowym zadaniem pedagogiki specjalnej jest stworzenie podstaw teoretycznych i metodycznych dla procesów rewalidacji (czyli usprawniania, kompensacji i korektury pedagogicznej w procesie dydaktyczno-wychowawczym) oraz resocjalizacji. Oprócz osób niepełnosprawnych pedagogika specjalna zajmuje się też ludźmi wybitnie zdolnymi.

PODMIOT ODDZIAŁYWAŃ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

GŁÓWNE DZIAŁY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, REHABILITACYJNA

PEDAGOGIKA LECZNICZA LUB INACZEJ PEDAGOGIKA TERAPEUTYCZNA- NOZOPEDAGOGIKA

to pedagogika osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo, przebywających w placówkach leczniczych oraz placówkach integracyjnych dla dzieci i młodzieży, a także w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych i opieki paliatywnej

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA 

zajmująca się badaniami i terapią dzieci z mikrozaburzeniami rozwojowymi

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

PEDAGOGIKA ZDOLNYCH I UZDOLNIONYCH

Jest to zupełnie inne podejście niż w przypadku omawianych wcześniej działów pedagogiki specjalnej. Nie można jednak pominąć oddziaływań wychowawczych w procesie pracy z osobami zdolnymi. W tym przypadku ważkim wydaje się być takie oddziaływanie wychowawcze, które podnosić będzie motywację uczniów, ich dążenie do pogłębiania wiedzy i rozwijania zdolności

TOŻSAMOŚĆ POJĘCIOWA

Rozwój pedagogiki specjalnej w okresie ostatnich stu lat spowodował odejście od pierwotnych założeń, według których winna ona zajmować się przede wszystkim nauczaniem i wychowaniem jednostek niepełnosprawnych. Na zaistnienie takiej sytuacji wpływ miał szereg czynników, przede wszystkim jednak rozwój nurtu aksjologicznego zapoczątkowany przez Marię Grzegorzewską. Według jej poglądów należy zawsze dostrzegać w człowieku "coś pozytywnego" a humanistyczny stosunek do życia powinien stanowić podstawy porządku moralno-prawnego. Ze względu na złożoność obszarów objętych bezpośrednim zainteresowaniem pedagogiki specjalnej spotyka się w literaturze także inne terminy, mające określać ten sam lub podobny zakres tej dziedziny naukowej. Najczęściej spotykane to:

PODSTAWOWE POJĘCIA

STATYSTYCZNA - osoba jest „normalna”, gdy ogólny poziom jej funkcjonowania, jej procesy orientacyjno-poznawcze,intelektualne, emocjonalno-motywacyjne, mechanizmy kontroli, mechanizmy wykonawcze (mierzone określonymi rzetelnymi technikami) mieszczą się w granicach jednego odchylenia standardowego, takie ujęcie normy ma charakter ilościowy

TEORETYCZNA - rozpoznanie czy jednostka odbiega od normy czy nie decyduje istnie lub brak rozbieżności między zachowaniem się danej osoby a zachowaniem modelowym

SPOŁECZNO-KLINICZNA - odwołuje się do symptomów, charakterystycznych objawów lub cech

zachowania, które są wskaźnikiem odchyleń od normy, „normalne” jest to zachowanie jednostki, które jest zgodne z istniejącymi w danym społeczeństwie normami,takie ujęcie normy ma charakter jakościowy

METODOLOGIA

Tak jak każda dziedzina nauki, tak i pedagogika specjalna nie mogłaby istnieć bez własnej metodologii. Jako dyscyplina stosunkowo młoda czerpie z różnych źródeł - metodologii nauk społecznych i przyrodniczych. Klasycznie, w pedagogicznych badaniach naukowych wyróżnia się modele:

W świetle prowadzonej na świecie debaty wokół modernizmu i postmodernizmu, w metodologii badań pedagogicznych dostrzec można istotne trendy prowadzące do zmiany paradygmatów i tworzenia nowych orientacji badawczych i struktur wiedzy. Tradycyjnie, pedagogika specjalna, w swojej warstwie badawczej skłaniała się w kierunku badań nad sposobami oddziaływania na jednostki ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obejmowały takie sfery jak:

Obecnie ważniejsze wydaje się być zdążanie w kierunku rozpoznawania podstaw filozoficznych, etycznych i biologicznych pedagogiki specjalnej z uwzględnieniem szczególnych warunków jakie stwarzają warunki globalizacji. Na tym tle wyłaniają się nowe cele prac badawczych w pedagogice:

HISTORIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

EDUKACJA I WYCHOWANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W LATACH 1896-1921

W latach przed utworzeniem PIPS można było zaobserwować wyraźne działania na rzecz edukacji i wychowania jednostek niepełnosprawnych, chociaż nie używano powszechnie nazwy "pedagogika specjalna". Do najważniejszych wydarzeń, mających niebagatelne znaczenie dla późniejszego jej rozwoju należy zaliczyć:

w okresie zaborów

w okresie powojennym

I wojna światowa niezwykle ważną dla rozwoju pedagogiki specjalnej rolę, odegrała Józefa Joteyko, która podczas swojego pobytu we Francji utworzyła pierwsze projekty organizacji kompleksowego systemu wychowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych w wolnej Polsce.

PEDAGOGIKA SPECJALNA - ROZWÓJ W LATACH 1921-1939

1 czerwca 1924 r. pod przewodnictwem M. Grzegorzewskiej przy ZNP powstała Sekcja Szkolnictwa Specjalnego mająca na celu teoretyczne pogłębianie wiedzy nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej i ukazywanie potrzeb opiekuńczych dzieci upośledzonych; doskonalenie metod nauczania i wychowania dzieci upośledzonych; opieka nad materialnymi i prawnymi potrzebami nauczycieli szkół specjalnych;

W grudniu 1924 wydany został pierwszy numer czasopisma "Pedagogika Specjalna", wydawanego po dziś dzień przez Akademię Pedagogiki Specjalnej

Pomimo intensywnej działalności PIPS i osób zaangażowanych w rozwój pedagogiki specjalnej jako nauki, przełożenie ich pracy na ilość placówek kształcenia specjalnego w Polsce okresu międzywojennego było niewystarczające.

W grudniu 1925 r. odbył się I Polski Zjazd Nauczycielstwa Szkół Specjalnych .Uczestnicy domagali się opracowania ustawy o systemie kształcenia specjalnego oraz przygotowania programu rozwoju sieci szkół specjalnych.

W 1934 podczas II Zjazdu Nauczycielstwa Szkół Specjalnych roku odniesiono się bardzo krytycznie do osiągnięć tego dziesięciolecia. Stwierdzono, że istniejąca sieć placówek specjalnych zaspokajała jedynie 12% faktycznych potrzeb społecznych w tym zakresie. Do końca okresu międzywojennego nie udało się rozwiązać systemowo problemu edukacji i wychowania osób niepełnosprawnych, mimo tego jednak był to okres niezwykle ważny dla rozwoju powojennej pedagogiki. Dzięki działalności naukowej PIPS udało się m.in.:

wystandaryzować zachodnie narzędzia do diagnostyki procesów, opracować standardy postępowania diagnostycznego dla osób niepełnosprawnych, założyć Poradnię Pedagogiki Leczniczej, w której współpracowali ze sobą pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni i ochrony zdrowia, opracować, pod kierunkiem Michała Wawrzynowskiego pierwszego w Polsce programu kształcenia specjalnego dzieci upośledzonych umysłowo;

W tym okresie Maria Grzegorzewska sformułowała pierwsze jasne cele i zadania pedagogiki specjalnej, wśród których wyróżniła:

PAŃSTWOWY INSTYTUT PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

1919/1920 - dzięki staraniom Marii Grzegorzewskiej, Ministerstwo Zdrowia Publicznego uruchomiło w Warszawie roczny kurs seminaryjny dla nauczycieli dzieci upośledzonych umysłowo.

1921 -powstaje pierwsza uczelnia, Państwowe Seminarium Pedagogiki Specjalnej którego późniejsza działalność wyznaczyła na wiele lat kierunki prac teoretycznych i praktycznych dla nowo ukształtowanej dziedziny naukowej jaką była pedagogika specjalna. Seminarium, wraz z Państwowym Instytutem Fonetycznym stanowiły fundament utworzonego w 1922 roku Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej.

Działalność PIPS w tamtych latach była nierozerwalnie związana z osobą Marii Grzegorzewskiej. Pod jej kierunkiem Instytut opracował wiele nowatorskich metod rozpoznawania i diagnozowania potrzeb osób niepełnosprawnych, swoistych form i metod nauczania i wychowania oraz skutecznych strategii współpracy z ich rodzinami. Do najbardziej znanych, po dziś dzień stosowanych form, wypracowanych przez PIPS należy metoda tzw. "ośrodków pracy" - oparta na systemie "ośrodków zainteresowań" opracowanej na początku XX wieku przez belgijskiego lekarza i pedagoga Ovide Decroly'ego.

Maria Grzegorzewska uczestniczyła w większości działań na rzecz rozwoju pedagogiki specjalnej w Polsce i na świecie. Skoncentrowała wokół siebie wielu wybitnych praktyków i teoretyków tej dziedziny, m.in. M. Stefanowską, J. Joteyko, J. Hellmanna, J. Korczaka, W. Łuniewskiego, T. Mayznera, M. Wawrzynowskiego, H. Rylla, N. Han-Ilgiewicz, J. Dorosz

MARIA GRZEGORZEWSKA

0x01 graphic

Jako dziecko bała się przeraźliwie niepełnosprawnych.

1907-oddano ją na pensję do Warszawy, ale przeniosła się z powodu nieodpowiedniego towarzystwa „panienek” do prywatnej szkoły pani Pauliny Helwek.

1909 -po kursie przygotowawczym wstąpiła na studia (praca w tajnych kompletach), właściwe studia rozpoczęła na wydziale przyrodniczym UJ. Zarabiała na utrzymanie udzielając korepetycji i nauk w prywatnych domach. Z powodu choroby przerwała studia i wyjechała do Zakopanego, potem do Włoch.

1913-wstąpiła na Międzynarodowy Fakultet Pedagogiczny w Brukseli, zaprzyjaźniła się z Józefą Joteyko, Edwardem Claparedem i Owidiuszem Decrolym. Wpłynęło to na jej poglądy pedagogiczne.

1914 -była w Warszawie - wybuch I wojny uniemożliwił jej wyjazd do Brukseli, przedostała się jednak do Londynu i tam kontynuowała studia.

1916-studiowała psychologię na Sorbonie, gdzie uzyskała tytuł doktora filozofii za rozprawę: "Studium na temat rozwoju uczuć estetycznych - badania z zakresu estetyki eksperymentalnej przeprowadzone wśród uczniów szkół brukselskich".

Po doktoracie zdecydowała się na pracę z upośledzonymi i została nauczycielką w jednej z paryskich szkół dzieci opóźnionych w rozwoju. Mimo powodzenia postanowiła wrócić do Polski.

1919 -maj, znalazła się w Warszawie, a wkrótce potem wróciła J. Joteyko, pracowała w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zajmując się sprawami szkolnictwa specjalnego, popularyzowała ten rodzaj szkół. Zakładała takie szkoły, powołała kurs seminaryjny dla nauczycieli tych szkół.

1922 przekształciła kurs w Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej i została jego dyrektorką. Funkcję tę pełniła do końca życia, trzymając się HASŁA INSTYTUTU: "NIE MA KALEKI - JEST CZŁOWIEK". Opracowała metodę rewalidacyjną i spopularyzowała ją. Nauczyciele studiujący w Instytucie mieli już za sobą pracę w zawodzie nauczyciela, a do pracy magisterskiej badali dane problemy (łączenie teorii z praktyką).

1930- 1935 o-otworzyła Państwowy Instytut Nauczycielski i prowadziła go wraz z Wł. Radwanem do. Warunkiem przyjęcia do Instytutu była praca nauczycielska, wyższy kurs nauczycielski, twórczy stosunek do pracy i opis własnych doświadczeń. Studia trwały 3 lata. W ciągu 5 lat Instytut wykształcił 178 nauczycieli. Program zawierał:

przedmioty dające podstawę naukowa pracy pedagogicznej (filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, ekonomia, prawo, higiena, higiena społeczna)

przedmioty związane z praktyką (głównie seminaria)

przedmioty o kulturze i estetyce plus lektorat języka obcego (francuski, angielski lub niemiecki)

W kadrze nauczycielskiej znalazł się m.in. Janusz Korczak.

1935 -Grzegorzewska została odwołana ze stanowiska dyrektorki Instytutu, a wtedy wraz z nią z PIN odeszli tacy pedagodzy jak Janusz Korczak, Elzenberg, Suchodolski, Zawieyski.

II wojna światowa i okupacja -Maria Grzegorzewska pracowała w szkole specjalnej nr 177 w Warszawie jako nauczycielka. Chorowała na serce, mimo to brała udział w tajnej działalności oświatowej Delegatury Rządu Londyńskiego, pracując nad kształceniem nauczycieli. Prowadziła roczne studium kształcące nauczycieli, działała w konspiracji (kolportaż broni), udzielała pomocy Żydom, brała udział w Powstaniu Warszawskim w służbie sanitarnej.

W czasie powstania spłonął jej dom i prace wielu jej uczniów, spaliły się jej prace: „Psychologia niewidomych” (1930) i „Osobowość nauczyciela” - nie udało się ich odtworzyć.

Po wojnie wróciła do problemu edukacji nauczycielskiej w 3 cyklach "Listów do młodego nauczyciela" (cele zawodu nauczyciela i społeczne znaczenie jego pracy). Zawarła w nich charakterystykę nauczycielskiej osobowości, nawiązując do Dawida i Szumana. Położyła nacisk na stosunek nauczyciel-uczeń, opisując

stosunek wyzwalający: wzajemne zbliżenie

stosunek hamujący: zamknięcie się w sobie i oddalanie się. Powinna być chęć pomocy, sympatia

Po wojnie kierowała Instytutem Pedagogiki Specjalnej. W latach 1958-1960 była profesorem w Katedrze Pedagogiki Specjalnej UW, pierwszej uniwersyteckiej katedrze pedagogiki specjalnej w Polsce.

1960 -choroba serca zmusiła ją do oddania kierownictwa zastępczyni Janinie Doroszewskiej, a wcześniej utworzono dla niej Katedrę Pedagogiki Specjalnej na UW, gdzie stworzyła warunki otrzymania magistra. Studia obejmowały zakres neurologii i psychopatologii plus obserwację w klinice Psychiatrycznej w Pruszkowie. Wyodrębniła 3 grupy:

upośledzeni umysłowo

przewlekłe choroby somatyczne, nerwowe i psychiczne

niedostosowanie społeczne na tle środowiskowym

Z czasem powstał też oddział głuchych.

Zmarła 7 maja 1967 na atak serca.

Jej imię nosi Akademia Pedagogiki Specjalnej

przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie, wcześniej

Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej.

KSZTAŁCENIE SPECJALNEKształcenie specjalne, obejmuje uczniów mających różne i w różnym nasileniu występujące trudności w nauce, spowodowane zaburzeniami fizycznymi lub psychicznymi. Kształcenie specjalne obejmuje następujące rodzaje:

PEDAGOGIKA SPECJALNA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

II wojna światowa wiele dzieci pozbawiła prawa do miłości, szacunku i edukacji. Polityka hitlerowska Niemiec, wykorzystując hasła eugeniki, siała nienawiść do osób niepełnosprawnych. Na wszystkich terenach okupowanych przez hitlerowskie Niemcy, nastąpił zdecydowany regres w pedagogice specjalnej i działalności opiekuńczo-wychowawczej. Zlikwidowano szkoły specjalne, zamykano szpitale psychiatryczne, wstrzymywano prace naukowo-badawcze związane z rozwojem pedagogiki specjalnej.

Jedną z form czynnego przeciwstawiania się hitlerowskiemu okupantowi stał się w Polsce lat 1939-1945 rozbudowany, w znacznej części tajny, system nauczania i wychowania. Większość pedagogów specjalnych w tym okresie poświęciło się tajnemu nauczaniu dzieci pełnosprawnych. Działania na rzecz upośledzonych były w tym czasie w dużej mierze, działaniami opiekuńczymi, chroniącymi życie, zapewniającymi posiłek czy schronienie. Maria Grzegorzewska w okresie od 1 listopada 1939 do 1 sierpnia 1944 zajmuje się także tajnym nauczaniem dzieci niepełnosprawnych oraz przez całą okupację organizuje pomoc dla dzieci dotkniętych skutkami wojny.

Ludobójstwo i trudne warunki życia podczas wojny spowodowały utratę wielu nauczycieli i wychowawców. Prace na rzecz przetrwania szkół i zakładów dla niepełnosprawnych podejmowane w tak trudnych warunkach, pełnych okrucieństwa, codziennych dramatów i pogardy dla człowieka, miały szczególny wymiar moralny - stanowiły szczególną obronę podstawowych zasad etycznych i moralnych.

PEDAGOGIKA SPECJALNA W LATACH POWOJENNYCH

Po II wojnie światowej stopniowo temat kształcenia osób niepełnosprawnych powraca w obszar zainteresowania naukowców i praktyków. Rozwijają się ponownie prace naukowe, prowadzone są intensywne badania, niemal we wszystkich krajach powstają czasopisma specjalistyczne i nowe placówki dla osób niepełnosprawnych. Początkowo szkolnictwo specjalne rozwijało się bardzo powoli, co wynikało z ogólnego wyniszczenia kraju oraz zubożenia kadr - wielu specjalistów zginęło podczas wojny.

1939 -z 63 placówek istniejących, po wojnie pozostało 14.

1945-1955 -nastąpił ich trzykrotny przyrost.

Absolutna nowością w okresie powojennym było wprowadzenie do systemu oświaty:

przedszkoli specjalnych i "Szkół Życia" czyli placówek edukacyjnych dla osób głębiej niepełnosprawnych intelektualnie

Ich rozwój na przestrzeni lat postępował bardzo dynamicznie, wciąż jednak nie zaspokajał faktycznych potrzeb społecznych w tym zakresie.

1995 -istniało w Polsce ponad 100 "Szkół Życia" i 31 przedszkoli specjalnych.

1970- rok przełomowym dla pedagogiki specjalnej w Polsce, kiedy to PIPS został przekształcony w wyższą szkołę zawodową.

1975 -pojawili się pierwsi magistrowie pedagogiki specjalnej

latach 80 XX w-w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, bo taką nazwę przyjął przekształcony PIPS, oraz w niektórych uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych uruchomiono studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej

koniec XX wieku -Pedagogika Specjalna była jednym z 92 kierunków studiów ustanowionych przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego.

Od 1 września 2000 roku WSPS została przekształcona w Akademię Pedagogiki Specjalnej.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Prezentacja 3 Tekst do prezentacji
Prezentacja 1 Tekst do prezentacji
WSPÓŁCZESNE ZJAWISKA I SUBKULTURY?WIACYJNE prezentacja tekst
prezentacja tekst, budownictwo pb, semestr 1, chemia budowlana
prezentacja - tekst - zasada pogłębiania zaufania obywateli wobec organów państwa, studia ZARZĄDZANI
Prezentacja tekst, Ściąga, Przyczyny choroby niedokrwiennej serca
PRZETWÓRSTWO CUKRÓW [prezentacja i tekst] Chemiczne przetwarzanie cukrów, tekst do prezentacji
Prezentacja tekst, udar cieplny - ściąga, UDAR CIEPLNY
Prezentacja tekst, Ściąga !, Przyczyny choroby niedokrwiennej serca
DYDAKTYKA prezentacja tekst, DYDAKTYKA
NEW AGE - prezentacja - tekst, prezentacje, WSZYSTKIE PREZENTACJE, OAZA, Prezentacje cd, Prezentacje
Prezentacja tekst Pytania
Prezentacja tekst, Patofizjologia L, PATOFIZJOGIA L
Prezentacja tekst ZABURZENIA RO Nieznany
Prezentacja - tekst, Marketing polityczny

więcej podobnych podstron