Pytania egzaminacyjne NOO, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji


Pytania do egzaminu z przedmiotu Nauka o organizacji, II rok, 3 sem. studia niestacjonarne WZ UG

 1. Różnica między czynnościowym, rzeczowym i atrybutowym znaczeniem pojęcia organizacja.

W znaczeniu czynnościowym organizacja to tyle, co tworzenie organizacji, zwane inaczej organizowaniem. Rozumiana jest jako splot działań mających charakter oddziaływania na całość lub jej części, którego celem jest uzyskanie takiego rodzaju stosunków części do części i złożonej z nich całości, aby te części przyczyniały się do powodzenia całości. Jest to usiłowanie ukształtowania związków miedzy elementami całości w taki sposób, aby uzyskać przewagę zależności konstruktywnych nad destruktywnymi

W znaczeniu rzeczowym inaczej przedmiotowym organizacja to pewien obiekt, który można odróżnić od innych ze względu na jego cechy charakterystyczne.

W znaczeniu atrybutowym organizacja jest cechą przedmiotów złażonych, nazywaną zorganizowaniem. Oznacza to, że cecha ta może przysługiwać różnym obiektom w różnym stopniu, czyli - innymi słowy - mogą być one mniej lub bardziej zorganizowane. Np. pluton wojska jest bardziej zorganizowany niż kółko brydżystów, choć oba obiekty uznajemy za organizacje.

A. Cz. Rz.

„Organizacja organizacji organizacji była zła”

 1. Co to znaczy interdyscyplinarność nauki o organizacji.

Interdyscyplinarność oznacza, iż nauka (taka jak np. nauka o organizacji) czerpie wiedzę, wiele wniosków i metod badawczych z innych nauk m.in. jak: Ekonomia, Prakseologia, Ergonomia, Fizjologia, Prawo, Psychologia, Socjologia, Matematyka, Statystyka itd.

 1. Cechy organizacji jako systemu społecznego.

    1. otwartość,

    2. celowość,

    3. rozmyślność,

    4. struktura,

    5. hierarchiczność,

    6. zdolność aentropii (doskonalenia się),

    7. zdolność do osiągania dynamicznej równowagi z otoczeniem,

    8. posiadają człon kierowniczy pełniący funkcję regulatora systemu,

    9. cechują się ekwifinalnością,

    10. posiadają system wewnętrznej komunikacji,

    11. posiadają „klimat” wewnętrzny.

 1. Zasady 5 W dobrej organizacji.

Prawidłowa organizacja w znaczeniu atrybutowym:
„1W” - właściwe działanie
„2W” - właściwa technologia
„3W” - właściwe miejsce
„4W” - właściwy czas
„5W” - właściwy wykonawca

 1. Organizacja jako system powinna być 3Z. Co to znaczy?

Organizacja 3 Z powinna być:

Zintegrowana

Zrównoważona

Zharmonizowana

 1. 3 podstawowe bariery dobrej organizacji w znaczeniu atrybutowym.

-precedens

-nadmiar (jeśli za dużo chcemy zrobić nie mając warunków, to wszystko się „wali” na łeb)

-ludzie (niesubordynacja, brak kompetencji, humory itp.)

 1. Model organizacji wg Bielskiego. Budowa i mechanizmy funkcjonowania.

0x01 graphic

Model organizacji wg M. Bielskiego

Podsystem celów i wartości - każda organizacja musi mieć cel nadrzędny swojej działalności (funkcja genotypowa). Także cele rozwojowe wynikające z aspiracji właścicieli, kadry kierowniczej. W skład wartości wchodzi misja, wizja, ale także i nadrzędne wartości kulturowe organizacji. Z funkcji genotypowej wynikają zadania do realizacji przez poszczególne komórki, a z celów rozwojowych wynikają cele strategiczne i działania do realizacji związane z wrażaniem strategii.

Podsystem techniczny - technika i technologia wg Leavita - zasoby fizyczne i techniczne środki działania - ziemia, budynki, budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie i sprzęt administracyjno-biurowy, sprzęt informatyczny itp.

Podsystem struktury - wewnętrzna budowa organizacji - rozmieszczenie poszczególnych zasobów rzeczowych i ludzkich w czasie i przestrzeni (zgodnie z tym co powiedzieliśmy o organizacji w znaczeniu atrybutowym).

Podsystem psycho - społeczny to nie tylko ludzie jako różnego rodzaju pracownicy (umysłowi-fizyczni, bezpośrednio i pośrednio-produkcyjni, czy pracownicy administracyjno - biurowi) jako siła fizyczna. To przede wszystkim ich kwalifikacje (kompetencje), doświadczenie, motywacje, ale także sympatie, antypatie, poglądy społeczne oraz tzw. klimat organizacyjny.

Podsystem zarządzania - pełni nadrzędną rolę w organizacji. Pomimo definicji, że wszystkie elementy przyczyniają się do powodzenia całości, a zatem wszystkie są ważne, podsystem zarządzania jest najważniejszy. Pełni rolę zarówno sterującą - regulującą i koordynującą procesy bieżące w organizacji (aby prawidłowo funkcjonowała i realizowała swoje zadania bieżące), ale także, a może przede wszystkim, pełni role rozwojowe. Jest odpowiedzialny za rozwój organizacji (jest tzw. akceleratorem rozwoju organizacji). W skład podsystemu zarządzania wchodzą następujące elementy: cele i zadania poszczególnych stanowisk kierowniczych, kierownicy na różnych szczeblach organizacji z ich nastawieniem motywacyjnym i kompetencjami, techniczne środki ich działania - komputery, faksy, telefony, system informatyczny oraz style, metody, techniki oraz kultura zarządzania.

Wszystkie te elementy oddziałują na siebie wzajemnie tworząc organizację w znaczeniu atrybutowym i rzeczowym.

 1. Model 7S organizacji wg Atosa i Pascale'a. Budowa i mechanizmy funkcjonowania.

0x01 graphic

Misja organizacji (firmy) - nadrzędny powód jej istnienia. To co odróżnia ją od „1000” innych na rynku. Odpowiedź na pytanie - dlaczego klient powinien wybrać produkty lub usługi właśnie tej firmy? - a nie innej, spośród „1000” innych na rynku.

„1S” - strategia (strategy). Strategia jest to długookresowy plan (3-5-10 lat) lub sposób realizacji głównych celów i wartości organizacji (firmy)

„2S” - struktura (structure). Jest to budowa wewnętrzna organizacji w układzie zarówno przestrzennym, jak i przede wszystkim organizacyjnym (konfiguracji i procesów).

„3S” - sformalizowane procedury (systems). Procesy w organizacji powinny być zidentyfikowane i opisane. Powinny być wyznaczone optymalne sposoby ich realizacji i realizatorzy powinni się trzymać wyznaczonych norm i reguł (np. prawidłowe w danych warunkach procesy sprzedaży, zaopatrzenia, magazynowania, produkcji, dystrybucji i inne). Ich wystandaryzowania i sformalizowania na określonym poziomie dokonujemy po to, aby zapewnić przewidywalność i powtarzalność funkcjonowania organizacji oraz umożliwić jej usprawnianie.

„4S” - pracownicy (staff). Kompetentni, zmotywowani i zaangażowani, prawidłowo dobrani do potrzeb danego stanowiska. W ostatnim okresie zarówno wymagania jakościowe pracy jak i uniwersalności kompetencji rosną.

„5S” - style i kultura zarządzania (style). Względnie trwałe sposoby oddziaływania na podwładnych i pełnienia ról menedżerskich w ostatnim okresie ewoluują od autokratycznych, dyrektywnych i instruktażowych, po partycypacyjne, zadaniowe i integratywne (przywódcze).

„6S” - kwalifikacje, talenty i umiejętności menedżerów (skills). W tym celu nie wystarczy tylko nauczyć się zarządzania z książek, bądź podchodzić do tego intuicyjnie. Potrzebne są nowoczesne, wysokie umiejętności i predyspozycje osobowościowe (talenty)menedżerów, wsparte doświadczeniem praktycznym, aby w praktyce sprawnie i skutecznie poradzić sobie z coraz trudniejszymi zadaniami wynikającymi z coraz trudniejszej, turbulentnej rzeczywistości.

„7S” - wspólne wartości (superordinate goals) (zbiór dominujących wartości i norm postępowania charakterystycznych dla danej organizacji). Inaczej - kultura organizacyjna. Wg E. Scheina „kultura organizacyjna jest to zbiór dominujących wartości i norm postępowania, charakterystycznych dla danej organizacji, podbudowany założeniami co do natury, rzeczywistości i przejawiający się poprzez artefakty - zewnętrzne, sztuczne twory danej kultury”. W najprostszej postaci możemy wyróżnić kultury:

Najbardziej popularny podział wg Ch. Handy'ego wyróżnia kultury o nastawieniu:

Na taki pozytywnie rozumiany z punktu widzenia współczesnych uwarunkowań biznesu typ kultury T. Peters i R. Waterman mówią „obsesja działania”.

 1. Podstawowe rodzaje organizacji wg Bielskiego i ich przykłady praktyczne.

W gospodarce rynkowej podstawowy podział organizacji z punktu widzenia własności obejmuje podział na: prywatne i publiczne.

Wg M. Bielskiego, wg funkcji genotypowej można wyróżnić:

 1. organizacje gospodarcze (różnego rodzaju firmy prywatne i publiczne),

 2. służące zaspokajaniu niematerialnych potrzeb społeczeństwa (szkoły, szpitale, organizacje kulturalne i naukowe publiczne i prywatne (non-profit),

 3. administracyjne (administracja państwowa, administracja samorządowa, wojsko, policja),

 4. społeczne (partie polityczne, stowarzyszania, związki zawodowe),

 5. religijne.

 1. 11 cech charakterystycznych zmian zasad funkcjonowania współczesnych organizacji (w stosunku do tradycyjnych)

Zmiana zasad funkcjonowania współczesnych organizacji

 1. od sztywnej, „mechanicznej” strategii i struktury, w kierunku elastycznej, płaskiej, dostosowującej się do otoczenia konfiguracji organizacji,

 1. od samodzielnej i samowystarczalnej „autarkicznej” struktury, w kierunku szerokiej współpracy z partnerami zewnętrznymi na zasadzie outsourcingu i otwartości na świat,

 1. od tradycyjnych metod wytwarzania i przetwarzania informacji, w kierunku nowoczesnej, elastycznej, skomputeryzowanej techniki i technologii oraz ogromnego wykorzystania technologii teleinformatycznych,

 1. od organizacji nastawionej typowo produkcyjnie, w kierunku organizacji świadczących szeroką gamę wysokiej jakości usług,

 1. od menedżerów przełożonych i nadzorców, w kierunku menedżerów partnerów i przywódców,

 1. od autokratycznego i dyrektywnego stylu zarządzania, w kierunku zarządzania partycypacyjnego i wykorzystującego potencjał pracowników,

 1. od pracowników wykonujących polecenia narzucone z góry, w kierunku kreatywnych, partycypujących w rozwoju organizacji partnerów,

 1. od motywacji zewnętrznej nastawionej na bodźce finansowe, w kierunku automotywacji, zaangażowania i motywacji pozafinansowej pracowników,

 1. od czysto ekonomicznych relacji pomiędzy konkurentami i partnerami biznesowymi, w kierunku sieci partnerów strategicznych współpracujących ze sobą na zasadzie etyki i zaufania (kooperacja, outsourcing, alianse strategiczne),

 1. od przedmiotowego traktowania członków organizacji na zasadzie „modelu sita”, w kierunku traktowania ludzi jako najważniejszego zasobu,

 1. od organizacji nastawionej wyłącznie na zysk, w kierunku organizacji realizującej cele społeczne i marketingowe, nastawionej na długofalowy wzrost.

11. Krótko i długookresowy związek organizacji z jej otoczeniem.

Możemy wyróżnić krótkookresowe i długookresowe związki organizacji z otoczeniem. Krótkookresowy związek organizacji z otoczeniem przedstawia model organizacji wg M. Bielskiego (jakie szczegółowe elementy w tym związku występują?). Natomiast długookresowy związek organizacji z otoczeniem przedstawia model R. Rutki.

12. Rodzaje i elementy makrootoczenia organizacji.

Makrootoczenie, otoczenie ogólne lub otoczenie dalsze przedsiębiorstwa — w ekonomii jest to ogół warunków działania przedsiębiorstwa w danym państwie, regionie geograficznym, strefie klimatycznej, układzie politycznym itd. Przedsiębiorstwo nie może ich zmieniać, może jedynie się do nich dostosować. Na makrootoczenie składają się:

Otoczenie organizacji

PEST

makrootoczenie

otoczenie prawne

otoczenie ekonomiczne

otoczenie społeczno-demograficzne

otoczenie techniczne

zdarzenia, trendy, tendencje, dynamika,

wzajemne relacje między segmentami jego

Wyróżniamy otoczenie makroekonomiczne (tzw. dalsze) i otoczenie mikroekonomiczne (tzw. bliższe lub konkurencyjne).

Otoczenie makroekonomiczne - ten rodzaj otoczenia, na które firma

potencjalnie nie ma wpływu. Składa się z:

otoczenia ekonomiczno - gospodarczego,

otoczenia polityczno - prawnego,

otoczenia techniczno - technologicznego,

otoczenia społeczno - demograficznego,

otoczenia naturalnego,

otoczenia międzynarodowego.

W ramach otoczenia ekonomiczno- gospodarczego wyróżniamy: model gospodarki, stopa wzrostu gospodarczego, stopa % i dostępność kredytów, stopa bezrobocia, koszty pracy, stopa inflacji, wahania kursów walut, cła, podatki, struktura gospodarki (HT, IT, przemysłowa, turystyczna, rolnicza, usługowa), funkcjonowanie rynków pieniężnych i kapitałowych (inwestycje, dostępność kapitału), poziom cen realnych, itp.

W ramach otoczenia polityczno-prawnego wyróżniamy: rodzaj systemu politycznego, polityka w zakresie interwencjonizmu, polityka fiskalna,

polityka socjalna, regulacje prawne w zakresie funkcjonowania firm (cywilne, handlowe, antymonopolowe, pracy, itp.), polityka zagraniczna,

zamówienia publiczne, programy pomocowe, poziom biurokracji i administracji państwowej, sprawność instytucji administracji publicznej itp.

W ramach otoczenia techniczno-technologicznego wyróżniamy: poziom rozwoju technologicznego, dostępność i ceny techniki i technologii, ilość i jakość wynalazków, szybkość zmian technologicznych,

przewidywane zmiany w technologii, wymagania technologiczne IT,

wymagania innowacyjności techniczno - technologiczno - organizatorskiej, zaplecze naukowo - badawcze, nakłady na badania naukowe, itp.

W ramach otoczenia społeczno - demograficznego wyróżniamy: liczba ludności, struktura ludności (np. wg wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, itp.), poziom i struktura dochodów, zmiany kulturowe społeczeństwa, zmiany w stylu życia, poziom zdrowia społeczeństwa, mody, trendy (np. zdrowe odżywianie się, posiadanie działki, nieruchomości itp.), dostępność siły roboczej, zmiany struktury kwalifikacji, zmiany statusu kobiet, zmiany w modelu rodziny, zmiany stosunku do pracy, wartości, własności, itp.

W ramach otoczenia naturalno-infrastrukturalnego wyróżniamy: klimat, pogoda, dostępność i ceny surowców naturalnych, poziom ochrony środowiska i trendy z tym związane, specjalne strefy ekonomiczne, infrastruktura transportowa i zmiany z tym związane, możliwości lokalizacyjne inwestycji, atrakcyjność inwestycyjna i naturalna obszaru lokalizacji inwestycji, przewidywany poziom rozwoju lokalnego, dostępność mediów na obszarze inwestycji, itp.

W ramach otoczenia międzynarodowego identyfikujemy: poziom i trendy inwestycji zagranicznych w kraju, potencjalną konkurencję zagraniczną, jakość produktów zagranicznych, trendy na rynkach międzynarodowych, (pozytywne, negatywne, jakie?, w jakich dziedzinach?, na jakich rynkach?), szanse rynków międzynarodowych (jakie?), zagrożenia rynków międzynarodowych (jakie? - wymienić), dostępność rynków zagranicznych (normy, zezwolenia, świadectwa),uwarunkowania ekonomiczne, prawne, technologiczne, społeczne i naturalne tych krajów, do których przewidujemy ekspansję, itp.

W ramach poszczególnych obszarów każda organizacja powinna identyfikować i monitorować te elementy, które z punktu widzenia specyfiki jej działalności, ją szczególnie interesują.

12. Rodzaje i elementy mikrootoczenia organizacji.

Mikrootoczenie, otoczenie konkurencyjne lub otoczenie bliższe przedsiębiorstwa — w ekonomii jest to ogół podmiotów gospodarczych (konkretnych organizacji lub grup), które wpływają na przedsiębiorstwo i na które przedsiębiorstwo może wpływać. Mikrootoczenie określa warunki funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w określonej branży i na danym geograficznie rynku. Jest związane z rynkiem lub rynkami, na których działa firma. W jego skład wchodzą wszystkie elementy rynku — od konkurencji poprzez kooperantów po klientów. Ta część rzeczywistości otaczającej firmę ma na nią najbardziej widoczny wpływ, ale także odwrotnie — firma może wpływać na to bliższe otoczenie poprzez odpowiednie zarządzanie, marketing.

Otoczenie mikroekonomiczne - ten rodzaj otoczenia, na które firma poprzez pośrednie i bezpośrednie oddziaływanie ma wpływ. Składa się z:

W ramach otoczenia mikroekonomicznego (konkurencyjnego) wyróżniamy

Konkurenci (struktura udziałów, grupy strategiczne, natężenie konkurencji, jakość i ceny konkurencyjnych produktów, strategie i działania poszczególnych konkurentów w sektorze oraz potencjalni konkurenci),

Dostawcy (surowców i materiałów, maszyn i urządzeń, usług, kapitału, jakość materiałów i usług, ich dostępność, siła przetargowa),

Nabywcy (indywidualni, instytucjonalni, pośrednicy, inni producenci, ich siła przetargowa),

Substytuty (ilość i jakość substytutów, ich dostępność i ceny oraz trendy rozwojowe),

Stakeholders (interesariusze) - społeczność lokalna, organizacje społeczne, szkoły i uczelnie wyższe, akcjonariusze, administracja państwowa i samorządowa, urzędy skarbowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, itp.).

To te elementy otoczenia powinny być przede wszystkim podstawowym obszarem zainteresowania każdej organizacji.

Zakres i obszar analiz otoczenia zależy od rodzaju organizacji i zasięgu jej działalności.

14.Charakterystyka współczesnego, turbulentnego otoczenia organizacji.

Charakterystyka otoczenia turbulentnego

15.Globalizacja - definicja, jej przyczyny i podstawowe obszary występowania

Globalizacja - proces zmiany perspektywy postrzegania zasad i reguł postępowania, zdarzeń, zachowań, działań, uznawanych wartości - z perspektywy narodowej na ogólnoświatową.

Podstawowe obszary globalizacji:

[Źródło: Grupa Lizbońska Granice konkurencji, Warszawa 1996]

Przyczyny dynamiki globalizacji wg B. Wawrzyniaka i G. Gierszewskiej

 1. Globalna konkurencja państw i przedsiębiorstw,

 2. Megakoncentracja własności i kapitału,

 3. Współpraca między przedsiębiorstwami w skali świata,

 4. Zmiany w polityce innowacyjnej,

 5. Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych,

 6. Gospodarowanie oparte na kapitale intelektualnym.

Wg I. Ansoffa jednym z podstawowych czynników długookresowego sukcesu organizacji jest jej zdolność adaptacyjna do wymogów otoczenia, przede wszystkim determinowana kompetencjami jej kadry zarządzającej, tym większa, im w bardziej turbulentnym otoczeniu organizacja funkcjonuje.

Tak więc globalizacja dotyczy zjawisk, które mają olbrzymi wpływ na procesy społeczne, polityczne i kulturowe, to proces który w równym stopniu jednoczy i dzieli. Coraz częściej dostrzec jednak można postępującą segregację, separację i wykluczenie. Chodzi tu przede wszystkim o pewien podział na ludzi globalnych i tych, którzy globalni nie są, czyli na jej zwolenników, tych którzy dostrzegają płynące z tego procesu korzyści: przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego świata, wzrost dobrobytu, znoszenie barier między narodami. To uczeni i analitycy widzący w globalizacji nadzieję dla rozwoju nauki, przedstawiciele dużych korporacji o znaczeniu światowym, szefowie instytucji finansowych i handlowych, to intelektualiści i wreszcie ludzie zamożni.
Globalizacja jest to proces występujący w gospodarce światowej charakteryzujący się przede wszystkim nasileniem się mobilizacji i przepływu dóbr, kapitałów i siły roboczej w skali ogólnoświatowej, rozwój transportu komunikacji, telekomunikacji oraz szybki przepływ informacji w mediach. Tej ewolucji gospodarczej towarzyszą przeobrażenia w sferze społecznej, kulturowej, ustrojowej, politycznej prowadzące do konfrontacji i zbliżenia w tym zakresie między państwami, narodami, ludźmi całego świata. Globalizacja ma więc swój wymiar gospodarczy i społeczny, polityczny i kulturowy. Powstaje w tym miejscu pytanie - jak „globalizacja” wpływać będzie na dalszy rozwój zarządzania i dobrobytu z jednej strony, oraz demokracji i wolności z drugiej strony w skali całego świata. Politolodzy zadają sobie.

16. Definicja i główne cechy przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo stanowi wyodrębnioną prawnie i organizacyjnie z systemu gospodarczego danego kraju jednostkę gospodarczą, społeczną i techniczną, utworzoną w celu trwałego zarobkowania poprzez zaspokojenie potrzeb osób trzecich. Podejmuje samodzielnie decyzje i na własne ryzyko (J. Kortan).

Główne cechy przedsiębiorstwa jako organizacji

17.Istota pojęcia przedsiębiorczości wg J. Szumpetera.

Wg J. Schumpetera przedsiębiorczość to postawa i sposób działania polegający na gotowości podejmowania nowych, ryzykownych przedsięwzięć oraz na wykazywaniu inicjatywy w ich poszukiwaniu i wdrażaniu. Stanowi działanie skierowane na rozwój i innowacje, polegająca na:

 1. Główne cele działalności przedsiębiorstw.

1) ekonomiczno - finansowe

2) niefinansowe (rynkowe)

 1. Podstawowe sposoby ekonomizacji działań w organizacji.

Są 3 sposoby ekonomizacji działań:


1) przy stałych kosztach maximum wyniku użytecznego
2) przy stałym wyniku minimalizujemy koszty
3) równoległe prowadzenie o wytwór zasad (maxymalizować wynik użyteczny i

minimalizować koszty jednocześnie)

20.Rodzaje przedsiębiorstw produkcyjnych.

21.Rodzaje przedsiębiorstw usługowych.

22. Rodzaje przedsiębiorstw z punktu widzenia ich wielkości.

a) Mikro (do 10 osób pełnych etatów średniorocznego zatrudnienia, obrót lub suma bilansowa mniejsze niż 2 mln. euro),

b) Małe (do 49 osób, obrót lub suma bilansowa mniejsze niż 10 mln. euro),

c) Średnie (50 - 249 osób, obrót mniejsze niż 50 mln. euro oraz suma bilansowa mniejsza niż 43 mln. euro),

d) Duże (powyżej 250 osób i kryteriów w.w. Przykład: GSR im. J. Piłsudskiego „Remontowa”, SR „Nauta”, Opoczno S.A., Paradyż S.A. i inne.),

e) Bardzo duże (organizacje dywizjonalne lub holdingowe złożone z wielu jednostek o rozmiarach dużego przedsiębiorstwa).

23. Rodzaje przedsiębiorstw z punktu widzenia formy organizacyjno-prawnej ich działalności.

 1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - przedsiębiorstwo jednoosobowego właściciela,

 2. Spółka cywilna - jest organizacją do osiągania wspólnego celu, niekoniecznie gospodarczego. Jeżeli przychody z kolejnych 2 lat są większe niż 400 000 euro, to istnieje ustawowy obowiązek przekształcenia S. C. w Sp. J.

 3. Spółka jawna - służy prowadzeniu przedsiębiorstwa większych rozmiarów,

 4. Spółka partnerska - utworzona w celu wykonywania przez partnerów wolnego zawodu pod określoną firmą,

 5. Spółka komandytowa - ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona,

 6. Spółka komandytowo - akcyjna ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod wspólna firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem,

 7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - najpopularniejsza forma spółek kapitałowych przeznaczona do prowadzenia przedsiębiorstw w „mniejszym rozmiarze”

 8. Spółka akcyjna - najkorzystniejsza forma prowadzenia spółek kapitałowych w „większym rozmiarze”. Umożliwia pozyskanie kapitału na rynku kapitałowym.

 9. Przedsiębiorstwo państwowe.

24. Etapy zakładania przedsiębiorstwa. Skąd się mogą brać pomysły na biznes?

1) Pomysł na biznes (3 rodzaje luki rynkowej: istnieją niezaspokojone potrzeby; brak produktu lub usługi na danym rynku; niewystarczająca jakość produktów lub usług występujących na rynku),

2) Opracowanie biznes planu.

3) Zabezpieczenie kapitału.

4) Zarejestrowanie przedsiębiorstwa:

 1. w przypadku działalności gospodarczej:

b) w przypadku spółki:

dalej postępujemy tak, jak przy ewidencji działalności gospodarczej.

5) Fizyczna organizacja (pozyskanie środków i ludzi).

6) Rozpoczęcie działalności.

25. Omówić poziom podstawowy modelu funkcjonalnego przedsiębiorstwa przemysłowego,

Poziom podstawowy (logistyka i marketing na wejściu, produkcja podstawowa i pomocnicza oraz logistyka i marketing na wyjściu). Poziom podstawowy odpowiada za realizację procesu gospodarczego (zaopatrzenie - produkcja -zbyt).

  1. Logistyka na wejściu - zamawianie surowców i materiałów, transport do firmy i ich magazynowanie.

  1. Marketing na wejściu - pozyskanie klientów (szczególnie w produkcji na zamówienie), badanie rynku.

  1. Produkcja podstawowa - wytwarzanie wyrobów lub usług poprzez realizację operacji technologicznych, składowanie międzyoperacyjne, przemieszczanie i kontrola operacji, planowanie i realizacja działań odpowiednio do zamówień klientów.

  1. Produkcja pomocnicza - wszelkie działania fizycznie wspomagające produkcję podstawową - konserwacje, naprawy i remonty maszyn i urządzeń (utrzymanie ruchu), gospodarka narzędziowa, gospodarka energetyczna, gospodarka cieplna, transport i magazynowanie wewnętrzne, kontrola jakości, także TPP (techniczne przygotowanie produkcji - przygotowanie bieżącej dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej w przypadku, kiedy wyrób trzeba dostosować do specyfiki indywidualnego zamówienia klienta), gospodarka wodno-ściekowa i utylizacja odpadów.

  1. Logistyka na wyjściu - magazynowanie wyrobów gotowych, dostarczenie wyrobu do klienta (transport na WY), obsługa dokumentacji przewozowej.

Marketing na wyjściu - sprzedaż, fakturowanie, obsługa posprzedażna i obsługa gwarancyjna

 1. Omówić poziom funkcjonalny modelu funkcjonalnego przedsiębiorstwa przemysłowego

 1. Podstawowe paradygmaty funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw wg S. Sudoła

 1. Konkurencyjność przedsiębiorstw zamiast odgórnej regulacji stosunków między nimi (klient, konkurencja i konkurencyjność jako mechanizmy weryfikacji zasadności istnienia przedsiębiorstw).

 2. Miejsce prymatu produkcji zajmuje prymat sprzedaży (aspekt marketingowy, najważniejszymi dla firmy są potrzeby jakościowe klientów i ilościowe rynku. Podstawowy problem - trudno jest to dokładnie przewidywać).

 3. Zastępowanie wąskiej specjalizacji produkcyjnej szerszą (dywersyfikacja ryzyka rynkowego, większe prawdopodobieństwo trafienia w gusta klientów, zagospodarowanie większej ilości rynków (segmentów) klientów).

 4. W miejsce niezmiennej produkcji i technologii przez dłuższy czas, ciągłe innowacje produktowe i technologiczne (nowe technologie FMS, CAM, CIM w działalności podstawowej; informatyzacja zarządzania - CRM, DSS, ERP; nowe technologie w logistyce, transporcie, magazynowaniu, w marketingu, w biurach oraz w procesie komunikacji z partnerami biznesowymi).

 5. Kryterium opłacalności produkcji wychodzi na pierwsze miejsce (jeżeli nie będziemy mieli zysku nie będzie dopływu kapitału i środków na inwestycje, a jeżeli będą permanentne straty zostaniemy zlikwidowani).

 6. Nie wystarcza uzyskanie rentowności, konieczne jest także uzyskanie płynności finansowej (posiadanie zdolności do bieżącego regulowania swoich zobowiązań).

 7. W miejsce monopolu w finansowym zasilaniu przedsiębiorstwa, szeroki wachlarz możliwości tego zasilania (nie tylko kapitały własne i wspólników, ale kredyty (tzw. dźwignia finansowa) oraz pozyskanie inwestorów zewnętrznych, leasing, lub tzw. kredyt kupiecki).

 8. Zamiast maksymalizowania korzyści doraźnych, nastawienie na gospodarowanie w długim okresie (podejście strategiczne).

 9. Nie lekceważenie środowiska przyrodniczego, a oszczędne gospodarowanie nim (nowe technologie oczyszczania odpadów, nowe technologie produkcyjne, zarządzanie środowiskowe wg norm ISO, oszczędne zużycie surowców i energii).

 10. Uwalnianie się przedsiębiorstwa od monopolistycznych zależności ze strony dostawców i odbiorców (poszukiwanie nowych, tańszych dostawców; dywersyfikacja rynków zbytu (np. tradycyjne i internetowe).

 11. Od braku selekcji do starannego doboru pracowników (dobre zarządzanie ZZL, zarządzanie kompetencjami, zarządzanie wiedzą; tworzenie służb ZZL i zarządzania wiedzą).

 12. Odchodzenie od egalitaryzmu płacowego i jawności płac (zamiast wynagradzania za czas pracy, wynagradzamy za wartość wnoszoną do firmy, mierzoną kategoriami rynkowo-systemowymi).

 13. Zasada umiarkowania w polityce socjalnej (patrz j.w.) (Lepiej zamienić te wydatki na pozapłacowe aspekty motywacyjne - szkolenia, imprezy integracyjne, kafeteria, niż wydatkować na niemotywujące socjale. Jednak z punktu widzenia środowiska pracy, podstawowe i przewidziane prawem świadczenia socjalne powinny być).

 14. W miejsce zasady samodzielności, korzystanie z usług wyspecjalizowanych przedsiębiorstw (jedną z podstawowych koncepcji organizacji współczesnych przedsiębiorstw jest outsourcing).

 1. Przyczyny tworzenia organizacji publicznych,

 1. Przyczyny tworzenia organizacji społecznych

(nie ma tego w konspektach wykładów, ale…) Organizacje społeczne to organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne. Przyczyną ich powstawania jest realizacja interesów grup społecznych. Ich domeną jest wspieranie społeczności między innymi poprzez ochronę interesów mniejszości, zapewnienie usług, którymi nie zajmują się pozostałe sektory, pośredniczenie pomiędzy rządem i obywatelem. Są niezbędne do mobilizowania i angażowania obywateli pragnących odgrywać aktywną i odpowiedzialną rolę dla pożytku publicznego. Ich cele to: realizacja misji i celów ważnych społecznie (fundacje), realizacja wewnętrznych celów członków organizacji (stowarzyszenia, związki zawodowe, wspólnoty wyznaniowe), realizacja celów politycznych (partie polityczne).

30., 31., 32. Cechy charakterystyczne organizacji prywatnych, publicznych i społecznych

Aspekt analizy

Organizacje prywatne

Organizacje publiczne

Organizacje społeczne

Własność

Indywidualna lub grupowa prywatna

Publiczna ogólnonarodowa lub samorządowa

Organizacji jako podmiotu

Cele i zadania

Najczęściej gospodarcze, ale też i non-profit, wynikające z potrzeb rynku

Administracja państwowa, samorządowa, obronność wewnętrzna i zewnętrzna, dostarczanie innych dóbr i usług społeczeństwu szczególnie tam, gdzie jest to niemożliwe, bądź nieefektywne rynkowo (a poprzez to realizacja celów również i gospodarczych)

Realizacja misji i celów ważnych społecznie (fundacje), realizacja wewnętrznych celów członków organizacji (stowarzyszenia, związki zawodowe, wspólnoty wyznaniowe), realizacja celów politycznych (partie polityczne).

Oferowane dobra

Prywatne, wyroby lub usługi, odpłatnie

Publiczne dobra lub usługi, przede wszystkim nieodpłatnie lub w szczególnych przypadkach odpłatnie

Świadczenia społeczne lub duchowe, odpłatnie lub nieodpłatnie

Mechanizmy organizacyjne

Rynkowe, nastawione na sprawność realizacji zadań i klienta

Formalne i biurokratyczne. Nastawione na realizację postawionych zadań i trwanie elementów struktury

Mało sformalizowane, nastawione na realizację przede wszystkim zadań statutowych poprzez działalność nieodpłatną członków organizacji, wolontariat lub zatrudnionych pracowników

Dominujący model struktury

Płaska i procesowa, choć równie często zdarza się jeszcze podejście funkcjonalne

Funkcjonalna i biurokratyczna. Smukła z duża ilością szczebli i podległości służbowych

Funkcjonalna. Czasami zbiurokratyzowana (partie, kościoły) ale często odbiurokratyzowana, działająca na zasadzie kreatywności jej członków

Finansowanie

Rynek i zasoby prywatne

Zasoby publiczne lub działalność gospodarcza

Zasoby członków organizacji lub działalność quasi gospodarcza

Wykorzystywana technologia

Najnowsze zdobycze nauki i techniki zarówno w obszarze informatyki jak i infrastruktury

Tradycyjna. Nowsze rozwiązania jak pozwalają na to zasoby finansowe i raczej w obszarze informatyzacji niż infrastruktury

Na ile pozwalają zasoby organizacyjne. Raczej tradycyjna

Zasada przynależności członków organizacji

Dobrowolna na zasadzie własności, identyfikacji lub kupna

Dobrowolna na zasadzie identyfikacji, kupna, bądź przymus

Dobrowolna, na zasadzie wolontariatu, lub czasami zatrudnienie

Kierowanie

Wykształceni menedżerowie bądź specjaliści. Nastawieni na przywództwo i podnoszenie efektywności kierowanych komórek. Wynagradzani najczęściej za efekty.

Kierownicy najczęściej z nadania lub awansu politycznego. Nastawieni na realizację przydzielonych zadań. Mniejsze zainteresowanie efektywnością podległego zespołu. Wynagradzanie i ocenianie według formalnych procedur.

Kierownicy entuzjaści najczęściej z wewnątrz-organizacyjnego wyboru. Zaangażowani w efektywność realizacji statutowych zadań, ale najczęściej bez specjalistycznego przygotowania. Mogą też pracować bez wynagrodzenia finansowego.

Kontrola działalności

Rynkowa, społeczna, administracyjna.

Publiczna, polityczna, administracyjna.

Społeczna, wewnątrz- organizacyjna, administracyjna.

Efektywność (stosunek nakładów do wyników)

Duża

Mała

Duża

Mechanizmy rozwoju

Wewnętrzne

Zewnętrzne

Wewnętrzne

Przykłady

Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, spółdzielnie.

Przedsiębiorstwa państwowe i spółki Skarbu Państwa, zakłady i spółki komunalne, centralna i terenowa administracja państwowa, administracja samorządowa, wojsko, policja, więziennictwo, sądy, instytucje kontrolne, ZUS, US, państwowe fundusze celowe, agencje rządowe, uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, szkoły, szpitale, ośrodki zdrowia, państwowe instytucje kultury.

Fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, związki zawodowe, związki pracodawców, związki wyznaniowe.

 1. Rodzaje i przykłady organizacji publicznych

 1. Rodzaje i przykłady organizacji społecznych

 1. Przyczyny niższej efektywności organizacji publicznych niż prywatnych

51. Korzyści CSR dla firmy i jej otoczenia.

- przewaga konkurencyjna,

- prowadzenie ofensywnej polityki sprzedaży i otrzymywanie wysokich zysków,

- łatwość wprowadzenia na rynek nowych produktów,

- zmniejszenie kosztów działalności,

- większą stabilność działania i zmniejsza ryzyko,

- zmniejsza także ryzyko i ewentualne koszty kryzysów

52.Podstawowe wytyczne wdrażania CSR w organizacjach.

- interesy społeczne

- relacje z interesariuszami

- podejście strategiczne i długofalowe

- charakter etyczny, prawny, finansowy i obywatelski

- współpraca z pracownikami, społecznością lokalną

- poczucie odpowiedzialności za konsumenta, inwestora, społeczeństwo, środowisko przyrodniczeWyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania egzamin z analizy, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Analiza Finansowa
pytania 2009 J[1]. Gwizdala, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Bankowośc
Pytania egzaminacyjne z przedmiotu Nauka o organizacji st. niestacjonarne WZ UG, STUDIA, WZR I st 20
Pytania na egzamin z Auditora ISO 9001- ODPOWIEDZI, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością,
Pytania naukaoorganizacji (1), STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organi
Pytania na egzamin z Auditora ISO 9001, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Audit ISO 9
Pytania naukaoorganizacji (2), STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organi
ODP NOO cw KASIA - SKRÓT, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
praca zaliczeniowa, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORSTW, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organiz
41-51 odpowiedzi, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
komisja a grupy interesow, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacj
odp. naukaoorganizacji, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
odp NOO 1 - 55, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
ODP NOO cw KASIA, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
Pytania na zaliczenie kolokwium 05.12.2009, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, zarzadz
pytania i odp 2009 J. Gwizdala[1], STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Bankowośc
zarzadzanie - dodatkowe, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji

więcej podobnych podstron