Planowanie przestrzenne wykłady, Inżynieria Środowiska, Planowanie przestrzenne, wykłady


Zmiana gruntów rolnych i leśnych na inne

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji - rozpoczęci innego niż rolnicze lub leśne użytkowania gruntów. Nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami lub urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczego. Zdjęcie warstwy próchnicznej powoduje wycofanie gruntów z użyteczności rolniczej.

Zmiana gruntów rolnych i leśnych na inne ustawa z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Rozpożądzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie jednorazowego odszkodowania z przedwczesny wyrąb lasu. Nowelizacja ustawy: art. 56 przepisów ustawy nie stosuję się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położone w granicach administracyjnych miast.

Ograniczenia związane z zamianą gruntów rolnych i leśnych.

I. Miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego

II. Uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia

III. Wyłączenie z produkcji

Przypadki w których potrzebna jest zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na inne:

-grunty rolne o pow. więcej niż 0,5ha klasa bonitacyjna od I do III : -minister rolnictwa i rozwoju wsi

- lasy prywatne i komunalne - marszałek województwa

- lasy skarbu państwa - minister środowiska

Działka siedliskowa- rolnik występuje o przyznanie takiej działki, może ją następnie sprzedać a nabywca będzie płacił podatek od gruntu rolnego a nie od zabudowy.

Organy decyzyjne:

-Starosta -> grunty rolne

-Dyrektor regionalnej dyrekcji lasów państwowych -> lasy

-Dyrektor parku narodowego -> nieruchomości na terenie parku narodowego

Zwolnienie z opłat za wyłączenie z gruntów rolnych, minimalna powierzchnia 0,05ha -> 451 do 549 m2

Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji

O=N+∑OR

O -opłata N- należności płacone jednorazowo ∑OR - opłaty roczne płacone przez 10 lat po 10% należności

Obowiązek uiszczenia opłaty

-bezwarunkowo - grunty I do III, gleby organiczne, lasy

- brak opłat - grunty klas IV do VI

Cele szacowania wynikające z ustawy 3 luty 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych

N=N-W W-wartość gruntów: CR-według ceny rynkowej RL - rynku lokalnego

OR=0,1 *N (przez 10 lat)

Grunty leśne

O=N+∑OR+odszkodowanie Odszkodowanie jest to opłata za przedwczesny wyrąb drzewostanu

Odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu stanowi różnicę pomiędzy spodziewaną wartością drzewostanu w wieku rębności a wartością w chwili jego wyrębu.

Dla starszych drzewostanów: O=(Wi-Ws)*Z*P*C

Dla młodszych drzewostanów: O=Wk*Z*P*C

Wi-przelicznik wartości 1ha drzewostanu na pniu według niezbędnych nakładów na jego wytworzenie w wieku rębności [m3 drewna] Ws- przelicznik wartości sprzedażnej na 1ha [m3 drewna] Wk- przelicznik wartości 1ha drzew według wyłożonych kosztów [m3 drewna] Z- współczynnik zdrzewnienia P- powierzchnia obszaru wyłączonego [ha] C- cena 1m3 drewna podana przez prezesa GUS; Ws Wi Wk- rozporządzenie ministra środowiska Z- z planu urządzenia lasu P - powierzchnia wyłączenia z planu zagospodarowania działki

Opłaty dodatkowe (karne) - opłaty za nie wykonanie zdjęcia próchnicznej warstwy gleby

- z gleb klas I i II oraz gleb pochodzenia organicznego - 5q ziarna żyta

- z gleb pochodzenia naturalnego mineralnego zaliczanych do klas III,IIIa,IIIb 4q

- z gleb pochodzenia mineralnego zaliczanych do klas IVa i IV 3q

Należności opłaty rocznej za wyłączenie gruntów leśnych w lasach są zwiększone o 50%.

Jeżeli grunty zostały wyłączone z produkcji niezgodnie z przepisami to nalicza się opłatę w wysokości dwukrotnej należności a także o 10% podwyższa się należność dla gruntów bez decyzji wyłączenia z produkcji rolnej lub leśnej, które w MPZP były przeznaczone na cele nie rolne i nie leśne.

Opłata planistyczna

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- rozporządzenie rady ministrów z 21 września 2004 roku

Opłata planistyczna (renta planistyczna) stanowi daninę publiczną pobieraną przez gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą planu miejscowego. Opłata jest dochodem własnym gminy Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Podmiot zobligowany do opłaty- właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, których wartość wzrosła w wyniku uchwalenia bądź zmiany planu miejscowego, którzy zbywają nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie ustaleń planu. Opłaty planistycznej nie pobiera się w przypadku nieodpłatnego przeniesienia przez rolnika własności nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na następcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MPZP -określa sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu

Klasyfikacje opracowań planistycznych w Polsce

Opracowania określające politykę przestrzenną:

- na poziomie krajowym - koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju

- na poziomie wojewódzkim - plan zagospodarowanie przestrzennego województwa

- na poziomie powiatu - analizy i studia z zakresu zagospodarowania przestrzennego powiatu

- na poziomie gminy - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Opracowania określające instrumenty tej polityki

-kraj - programy zadań rządowych

- woj. - programy województwa

-gmina - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju- strategiczny dokument określający przestrzenną politykę państwa, uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju oraz działania niezbędne do jego osiągnięcia.

Plan zagospodarowanie przestrzennego województwa - nie jest dokumentem planu miejscowego, a opracowaniem studialnym określającym uwarunkowania i kierunek polityki przestrzennej województwa. Tworzy się go z uwzględnieniem zapisów strategii rozwoju województw.

Treść planu zagospodarowania województwa:

Instrumenty polityki przestrzennej

Programy zadań rządowych- służą realizacji ponad lokalnych celów publicznych wpływające na przestrzenne zagospodarowanie kraju i sporządzane przy uwzględnieniu koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju i planu zagospodarowania województw oraz zatwierdzonych zadań rządowych i uchwalonych programów wojewódzkich, sporządzane przez ministrów i centralne organy administracji państwowej. Centralny rejest zatwierdzonych programów prowadzi resort do spraw budownictwa.

Programy zadań rządowych -warunkiem realizacji zadań rządowych jest ich wprowadzenie do MPZP po uprzednim przeprowadzeniu negocjacji z gminą i wpis do wojewódzkiego rejestru zadań rządowych i zadań samorządowych województwa prowadzonego przez wojewodę.

Programy wojewódzkie - służą realizacji ponadlokalnych i regionalnych celów publicznych przygotowywane przez zarząd województwa uchwalane przez sejmiki wojewódzkie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) - za pomocą którego samorząd lokalny stosowanie do polityki przestrzennej ustalonej w studium oraz wskazówek zawartych w strategii rozwoju określa warunki zagospodarowania przestrzennego na obszarze objętym planem

Plan jest prawnym i technicznym zapisem obowiązujących ustaleń planistycznych

Wykonuję się go w celu:

- określenia przeznaczenia terenu

- rozmieszczenia inwestycji celu publicznego

- określenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu

Ustalenia MPZP kształtują (wraz z innymi przepisami) sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Nie jest opracowaniem obowiązkowym (chyba że wymagają go przepisu odgórne) Obejmuje wybrany obszar gminy.

Skala opracowania i podkłady mapowe:

1:1000 skala podstawowa

1:500 (w przypadku opracowania projektu rysunku planu miejscowego obejmującego obszar intensywnej zabudowy, a także dla obszarów przestrzeni publicznej)

1:2000 (w przypadku opracowania projektu rysunku planu miejscowego dla inwestycji liniowych oraz dla obszarów znacznej powierzchni

1:5000 w przypadku planów, które sporządza się wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy

MPZP sporządza się na kopii mapy zasadniczej (lub katastralnej) gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym

Koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają budżet gminy, z wyjątkiem następujących sytuacji:

1) budżet państwa- inwestycje celu publicznego o znaczeniu krajowym

2) budżet województwa - inwestycje celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim

3) budżet powiatu - inwestycje celu publicznego o znaczeniu powiatowym

4) inwestora realizującego inwestycję celu publicznego -w części, w jakiej jest on bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji tej inwestycji

Obowiązująca linia zabudowy (obligatoryjna) - oznacza nakaz sytuowania budynków w taki sposób by ich ściana zewnętrzna od strony drogi pokrywała się z wyznaczoną w planie obowiązującą linią zabudowy. Budynek nie może stać ani bliżej ani dalej od drogi.

Nieprzekraczalna linia zabudowy ( maksymalna linia zabudowy) - budynek musi być usytuowany w ten sposób aby jego ściana zewnętrzna od strony drogi nie stała bliżej niż wyznaczona linia aby jej nie przekraczała. Budynek może stać dalej od drogi

Korzystanie z planu miejscowego - dokumenty planistyczne są jawne, które gwarantują nam prawo wglądu do planu miejscowego, oraz otrzymania z niego wyrysów i wypisów. Za wydane wypisy i wyrysy gmina pobiera opłatę administracyjną

Jakieś ksero

Kryteria klasyfikacji inwestycji celu publicznego

 1. Znaczenie lokalne (gminne) lub ponadlokalne

 2. Stanowi realizację celów o których mowa w art6 ustawy z dnia 23 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomości

Wymagania przy wydawaniu decyzji o warunki zabudowy

 1. Co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz gospodarowania terenu. W tym gabarytów, formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.

 2. Teren ma dostęp do drogi publicznej

 3. Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego

 4. Teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele rolnicze i nie leśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów które utraciły moc

 5. Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi

Wartość nieruchomości zależy od:

-aktualnego sposobu użytkowania

- perspektyw użytkowania

Do czynników związanych lub wynikających z planów przestrzennych i mających wpływ na wartość należą:

-funkcja terenu

-lokalizacja danej funkcji do innej funkcji

-lokalizacja danej funkcji do elementów ukształtowania przestrzennego

-ograniczenia wynikające z zasad kształtowania form przestrzennych

-ustalenia dotyczące przewidywanego zakresu uzbrojenia i wyposażenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej i społecznej

-ograniczenia w sposobie użytkowania poszczególnych terenów

Przypadki wzrostu wartości nieruchomości w zależności od:

- zmiana przeznaczenia terenów niezurbanizowanych

- nieruchomość uzyskała przeznaczenie bardziej dochodowe

- korzystna lokalizacja funkcji na terenach sąsiednich

- korzystne zmiany urbanizacyjno architektoniczne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - jest dokumentem planistycznym opracowanym w celu określenia polityki przestrzennej gminy w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Musi ono uwzględniać zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy

Studium sporządza wójt burmistrz lub prezydent miasta. Po przejęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia tego dokumentu. Studium sporządzane jest dla obszaru całej gminy i stanowi niejako inwentaryzacje stanu istniejącego i wynikających stąd ograniczeń oraz wskazuje możliwe potencjalne kierunki rozwoju.

Studium to wyjaśnione opracowanie planistyczne ukazujące potrzeby gminy, stwarzające niejako bazę dla sporządzenia bądź zmian planów miejscowych oraz dla konstruowania programów gospodarczych. Studium nie jest aktem prawa miejscowego jednak jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu bądź zmianie planów miejscowych oraz dla konstruowania programów gospodarczych w skali od 1:5000 do 1:25000. Można stosować mapy zasadnicze, katastralne, fotomapy, ortofotomapy oraz zdjęcia lotnicze i satelitarne.

Studium składa się z:

- części określającej uwarunkowania (części tekstowej i graficznej)

- części określającej kierunki zagospodarowania

- uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium. Sformułowanie polityki przestrzennej gminy

Uwarunkowania wynikające z:

1)dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu,

2) stan ładu przestrzennego i wymagania jego ochrony,

3)stan środowiska (w tym rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna), wielkość i jakość zasobów wodnych, wymogi ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

4) dziedzictwo kulturowe, zabytki i dobra kultury współczesnej,

5)warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;

6) zagrożenie bezpieczeństwa ludności i jej mienia,

7) potrzeby i możliwości rozwoju gminy;

8) stan prawny gruntów;

9)obiekty i tereny chronionych na podstawie przepisów odrębnych,

10) obszary naturalnych zagrożeń geologicznych,

11)udokumentowane złoża kopalin i zasoby wód podziemnych,

12)tereny górnicze wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych,

13)systemy komunikacji i infrastruktury technicznej, gospodarka wodno-ściekowa, energetyczna oraz gospodarka odpadami,

14)zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych

Kierunki zmian:

1)kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;

2)kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy;

3)obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;

4)obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

6)obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

7)obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i strategii;

8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej;

9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,

11) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych;

12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;

13)obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;

14)obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;

15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;

16) inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie

Elementy studium

Rozpoznawanie uwarunkowań

Sfera przyrodnicze- cechy:

- Użyteczność środowiska dla rozwoju funkcji (rodzaj i wielkość potencjału przyrodniczego)

- Zasoby przyrodnicze (wielkość, rodzaj, jakość, stopień odwracalności)

- Różnorodność biologiczna

- Odporność środowiska na antropopresje (zanieczyszczenie)

- Udział powierzchni chronionych

Sfery przyrodnicze:

- Przestrzenne systemy przyrodnicze (system powiązań przyrodniczych)

- Potencjalna konfliktogenność struktury przyrodniczej

Sfera ekonomiczna:

-Różnorodność działalności gospodarczej, zasobochłonność i energochłonność gospodarki

-Infrastruktura techniczna (w tym infrastruktura ochrony środowiska)

-Struktura organizacji przestrzeni (koncentracja-rozproszenie)

-Struktura organizacji gospodarki (poziom decyzji)

Sfera kulturowa:

-zasiedziałość pokoleniowa

- innowacyjność społeczna

- integracja regionalna

- infiltracja kulturowa

- kondycja zdrowotna społeczeństwa

A. Rysunek projektu studium powinien zawierać:

-granicę obszaru objętego studium lub jego zmianą

-granicę terenów zamkniętych

-określenie granic, obiektów i obszarów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, w tym: tereny górnicze narażona na powódź lub zagrożone osuwaniem się mas ziemnych a także: symbole literowe i numery wyróżniające ich spośród innych obszarów

-określenie granic obszarów wskazanych w studium, a także symbole literowe i numery wyróżniające je spośród innych obszarów

B. Granice tych obszarów określa się w sposób dostosowany do skali mapy na której jest sporządzony

C. Przy sporządzaniu rysunku projektu studium należy używać oznaczeń, nazewnictwa i standardów umożliwiających jednoznaczne powiązanie części tekstowej projektu studium z rysunkiem studium

D. Barwne oznaczenia graficzne i literowe a także symbole i nazewnictwo na rysunku projektu studium należy stosować w sposób umożliwiający porównanie ustaleń studium uwarunkowań kierunku zagospodarowanie przestrzennego gminy z projektami planów miejscowych, sporządzanych z ustaleniami studium

E. Oznaczenia graficzne na rysunku projektu studium należy stosować w sposób przejrzysty, zapewniający jego czytelność, w tym czytelność mapy na której jest on sporządzony

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wymagania dotyczą nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego

 1. Linia zabudowy (obowiązujące i nieprzekraczalne)

 2. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu

 3. Szerokość elewacji frontowej

 4. Wysokość górnej elewacji frontowej i jej gzymsu

 5. Geometria dachu (kąt nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych

Funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu

- sposób użytkowania obiektów budowlanych ora zagospodarowania terenu, cech zabudowy i zagospodarowania terenu

-należy rozumieć gabaryty, formę architektoniczną obiektów budowlanych usytuowanie lini zabudowy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 26 sierpnia 2003 w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy w przypadku braku MPZP

Obszar analizowany - teren określony i wyznaczony granicami, którego funkcje zabudowy i zagospodarowania, oraz cechy zabudowy i zagospodarowania analizuje się w celu ustalenia wymagań normy zabudowy i zagospodarowania.

Granice obszaru analizowanego wyznacza się na kopii mapy, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej niż 50m. Najmniejsza 3 tyś m2 działka siedliskowa.

Obowiązujące lnie nowej zabudowy na działce objętej wnioskiem wyznacza się jako przedłużenie linie istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich. W przypadku niezgodności linie zabudowy na działce sąsiedniej z przepisami odrębnymi ….

Wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu wyznacza się na podstawie średniego wskaźnika tej wielkości dla obszaru analizowanego - dopuszcza się jeżeli wynika to z analizy terenu.

Szerokość elewacji frontowej znajdującej się od strony frontu działki wyznacza się dla nowej zabudowy na podstawie średniej szerokości elewacji frontowych istniejącej zabudowy na działkach w obszarze analizowanego terenu tolerancja do 20%

Geometria dachu, kierunek kalenicy głównej w stosunku do frontu działki ustala się odpowiednio do geometrii dachu występującego na obszarze analizowanym.

Zwiększenie lesistości kraju

Koncepcja zwiększenia lesistości przyjęta uchwałą Sejmu z dnia 10 maja 1991 w sprawie polityki ekologicznej państwa

Podstawą prac zalesieniowych w Polsce jest Krajowy Program Zwiększenia Lesistości KPZL opracowany prze Instytut Badawczy Leśnictwa IBL

Aktualna lesistość kraju 29,2%

Główny cel KPZL:

-zwiększenie lesistości kraju do 30% w 2020 roku i 33% w 2050

-zapewnieni optymalnego przestrzenno-czasowego rozmieszczenia zalesień

-ustalenie projektów ekologicznych i gospodarczych oraz instrumentów realizujących zalesienia

Określenie preferencji zalesianych gmin na podstawie 12 kryteriów (przeważają kryteria środowiskowo-hydrologiczne, geomorfologiczne, sozologiczne) na podstawie których określono wskaźniki preferencji zalesianych gmin.

Program Zwiększenia Lesistości Powiatu Poznańskiego opracowany przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska 2007 rok

Uszczegółowienie założeń polityki leśnej państaw oraz KPZL na poziomie lokalnym

Zalesienie:

-Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego

-Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

-Strategia rozwoju powiatu poznańskiego na lata 2006-2013

Finansowy aspekt zalesień (Systemy wsparcia zalesienia):

1.System realizowany w oparciu o ustawę o lasach, budżet państwa, wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, fundusz leśny, fundusz ochrony gruntów rolnych

2.System realizowany ze środków UE, źródło finansowania: Budżet Państwa 20% Środku pochodzące z UE 80% (wsparcie zalesienia, premia zalesieniowa, premia pielęgnacyjna)

Zalesienia-zgodność - z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania

Grunty do zalesienia

-nieużytki, grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolniczej

-grunty rolne nieużytkowane rolniczo a w szczególności grunty położone przy źródliskach rzeki lub potoku

-lotne pisaki i wydmy piaszczyste

- strome stoki, zbocza, urwiska i zapadliska

- hałdy i tereny po wyeksploatowanym piasku, żwirze torfie i glinie

Wytyczne w sprawie ustalenia granicy rolno leśnej 2003 rok

Granice rolno-leśne - linie zamykające kontur gruntowy określające perspektywiczny sposób rolnego lub leśnego użytkowania gruntów.

Kryterium wyznaczania lini:

-wartość bonitacyjna gleb

-granice naturalne

-granice fizjograficzne

Obszar nie powinien być mniejszy niż 3ha i oznacza się go symbolem KL

Ogólne zasady ustalania granicy rolno-leśnej

W skład kompleksu leśnego powinny wchodzić:

-śródpolne lasy, grunty leśne, użytki rolne klasy Rz -VI, RVI zaliczane go 7 kmpleksu przydatności rolniczej

-grunty orne klasy V nie dające możliwości prowadzenia na nich efektywnej gospodarki rolnej zaliczane do VI kompleksu przydatności rolniczej

-pastwiska klasy Ps VIz, PsVI -położone na terenach o niskim poziomie wód gruntowych, bezpośrednio przylegające do kompleksu leśnego

-nieużytki nadające się do zalesienia

-zapobieganie erozji wietrznej

-strome stoki, urwiska, zbocza

- tereny po wyeksploatowanym piasku, żwirze, torfie i glinie

-grunty zdegradowane w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

-grunty położone na stokach o stromym nachyleniu powierzchni 15% jeżeli jako grunty nieleśne nie pełnią ważnej roli w krajobrazie

Ekologiczne uwarunkowania projektowania zalesień i ustalania granicy rolno-leśnej.

Węzły ekologiczne- strefy występowania unikalnych, charakterystycznych lub w inny sposób najbardziej wartościowych form krajobrazu, siedlisk których zachowanie przyczynia się w istotny sposób do różnorodności biologicznej.

Korytarze ekologiczne - elementy krajobrazu które ze względu na usytuowanie są ważne dla utrzymania łączności między poszczególnymi węzłami sieci.

Obszary buforowe- obszary otulin dookoła stref o szczególnej wartości niwelujące przewidywalny negatywny wpływ otoczenia (150-200 metrów lub więcej)

Wyznaczając granicę rolno-leśną oraz opracowując plany zalesień należy:

-dbać o odpowiednie proporcję udziału ekosystemów leśnych i nieleśnych w węzłach o charakterze mieszanym, wzbogacając ich różnorodność biologiczną i krajobrazową

-kształtować możliwie szerokie i łagodne strefy

Planowanie na poziomie województwa

-Plan zagospodarowania województwa powinien określić między innymi ….. obszarów chronionych w tym obszary ochronne środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego

-Zidentyfikować obszary problemowe pod względem koniecznych wyłączeń gruntów z użytkowania rolniczego

-Ustalić skalę zalesień gruntów nierolnych

Planowanie na poziomie gminy

Opracowania dotyczące granicy rolno-leśnej powinno określić:

-Ustalenie i wskaźniki wynikające z planu zagospodarowania województwa

-Priorytety wynikające z KPZLWyszukiwarka

Podobne podstrony:
GP wykład, Studia PŁ, Inżynieria Środowiska II, Gospodarka przestrzenna
1, Inżynieria Środowiska, semestr 2 UR, Geodezja, wykłady, ściąga
hydraulika reaktorów, Inżynieria Środowiska, Przydomowe oczyszczalnie ścieków, projekt, Przydomowe o
Wykład 8 ściąga, PolitechnikaRzeszowska, inżynieria środowiska, I rok, biologia
Bazan - brakujące pytania (2, Inżynieria środowiska, Semestr VI, Gospodarka wodna WYKŁAD
Wyklady z oczyszczalni, Studia Inżynieria Środowiska, Oczyszczanie ścieków
Analiza systemowa, Inżynieria Środowiska, mgr 2 semestr, Analiza systemowa, wykłady, przodki, opraco
rząd reakcji, Inżynieria Środowiska, Przydomowe oczyszczalnie ścieków, projekt, Przydomowe oczyszcza
3z3, Inżynieria Środowiska, mgr 1 semestr, Uzdatnianie wody do celów przemysłowych, wykłady, opracow
WYKŁAD 3. Reakcje chemiczne, Inżynieria środowiska, inż, Semestr I, Chemia ogólna
HES wykłady 2009, Inżynieria Środowiska, mgr 1 semestr, Ekonomika przedsiębiorstw komunalnych
adg wyklady, Inżynieria środowiska, II semestr, Ch.a.i
Warstwice, Inżynieria Środowiska, semestr 2 UR, Geodezja, wykłady
Analiza systemowa - egzamin, Inżynieria Środowiska, mgr 2 semestr, Analiza systemowa, wykłady, przod
Tematy do wykładu Biologia w zagadnieniach, Pwr, Inżynieria Środowiska, Biologia w zagadnieniach
Mechanika płynów opracowane zagadnienia, Inżynieria Środowiska-Szczecin, Mechanika płynów, Wykłady+k
toś zerowka 2012 (58 pytań), Inżynieria Środowiska, 5 semestr, Technologie oczyszczania ścieków, wyk
OK, Inżynieria Środowiska, semestr 2 UR, Geodezja, wykłady, Geodezja, Geodezja

więcej podobnych podstron