wszystkie pytania, Technologia Żywnośći UR, II rok, biochemia


1. Lizosomy są organellami komórek …………… Wewnątrz lizosomów znajdują się hydrolazy ……….., czynne podczas degradacji …………

zwierzęcych, kwaśne, makrocząsteczek

2. W tkance mięśniowej po uboju:

gwałtownie spada stężenie fosfokreatyny

3. ATP jako koenzym transferaz przenosi resztę AMP z wydzieleniem reszty P-P w procesie:

aktywacji aminokwasów w procesie translacji

4. reakcja NADH + H+ + FAD - NADP+ + FADH2 jest:

katalizowana przez reduktazę flawinową

5. nie jest związkiem wysokoenergetycznym:

AMP

6. spośród wymienionych związków do związków makroergicznych zalicza się :

(NAD+, AMP, kreatyna acetylo-CoA, UTP, fosfokreatyna)

3 związki

7. wspólnym składnikiem strukturalnym ATP, FAD, NAD+ jest:

AMP

8. mitochondria są to:

struktury podkomórkowe, gdzie przebiega m.in. fosforylacja oksydacyjna

9. do zwiąków makroergicznych karboksylowo-fosforanowych należą:

acetylo-foforan, kwas 1,3-bifosfoglicerynowy, acylo-AMP

10. Sprzężenie energetyczne polega na:

Zaistnieniu reakcji endoergicznej jako bezwzględnego następcy reakcji egzoergicznej

11. rybosomy są to:

Struktury supramolekularne o naturze nukleoprotein mające budowę IV-rzędową

12. reakcje możliwe termodynamicznie to:

Takie, w wyniku których wzrasta entropia S

13. z wyjątkiem Lipaz min. aw konieczne do przebiegu reakcji enzymatycznej to:

aw > 0,85

14. różnica między prokariota i eukariota:

U prokariota nie ma intronów zaś u eukariot są we wszystkich genach

15. spośród wymienionych związków do naturalnych peptydów zalicza się

( RNA, lecytyny, insulina, glutation, amyloza, inulina)

2 związki

16. tripeptyd 5-glutamylo-cysteinylo-glicyna:

17. w procesie aktywacji aminokwasów w cytoplazmie, w wyniku reakcji aminokwasu z ATP powstaje aminoacylo-AMP i :

P-P

18. prawdziwe są zdania:

19. w cyklu Krebsa produkt reakcji katalizowanej przez dehydrogenazę jabłczanową jest jednocześnie substratem reakcji katalizowanej przez :

Syntazę cytrynianową

20. w procesie syntezy kwasów tłuszczowych przez kompleks enzymatyczny syntetazy kwasów tłuszczowych dobudowywanie jednostek dwuwęglowych zachodzi podczas kondeksacji reszty arylowej związanej z białkiem ACP oraz:

Malonylo-ACP

21. wskaż brakujący produkt reakcji katalizowanej przez tiolazę:

R-CO-S-CoA + CoA-SH R`-CO-S-CoA + ……………

CH3-CO-S-CoA

22. w układzie współrzędnych Lineweawera- Burka odczytano wartość kąta tg=0,125 nachylenia do osi rzędnych, zaś wartość w pkt. Przecięcia linii z osią odciętych wynosiła 0,1. Które Km i Vmax są poprawne:

Km= -1,25 oraz Vmax= 1

23. prawdziwe są zdania:

24. układ żelazoporfirynowy występuje w ilu związkach :

(mioglobina, hemoglobina, cytochrom c, oksydaza cytochromowi)

W 4 związkach

25. ile cząsteczek rybulozobifosforanu musi wejść do cyklu Calvina, by cykl ten opuścił aldehyd 3-fosfogliceryny w ilości wystarczającej do syntezy sacharozy:

12 cząsteczek

(oraz 12 cząst. CO2)

26. w cyklu Krebsa występują …. reakcje katalizowane przez dehydrogenazy:

4 reakcje

27. pierwszym enzymem spirali kwasów tłuszczowych jest:

Syntetaza acetylo-CoA

28. w łańcuchu oddechowym przenosi wyłącznie elektrony ile z tych związków:

(FAD, NAD+, oksydaza cytochromowa, ubichinon)

1 związek

29. w skład wchodzi:

Ryboflawina

30. skrót 18:2 charakteryzuje kwas:

Linolowy

31. fosfityna jest białkiem złożonym w :

Żółtku jaja

32. dla pewnej reakcji katalizowanej enzymatycznie Km= 1,2 x 10-2 M/l zaś Vmax=55 mM/min. po dodaniu do środowiska substancji X Km=1,2 x 10-2 M/l zaś Vmax= 10mM/min. substancja X jest:

Inhibitorem niewspółzawodniczym

33. reakcja AH2 + NADP+ A + NADPH + H+ jest katalizowana przez:

Dehydrogenazę

34. w łańcuchu oddechowym w przenoszeniu elektronów bierze udział:

FAD, ubichinon, cytochrom b, oksydaza cytochromowi

35. w wyniku spalania kwasu palmitynowego w B-oksydacji powstaje:

7 NADH i 7 FADH2

36. oksydacyjnej karboksylacji może ulegać ile z tych związków:

(pirogronian, izocytrynian, fumaran, L-ketoglutaran)

3 związki

37. flawoproteiną (enzymem współdziałającym z FAD) w cyklu Krebsa jest:

Dehydrogenaza bursztynianowa

38. do kompleksu enzymów pektynolitycznych zaliczamy m.in. :

Poligalakturonazę i esterazę

39. który z procesów nie jest związany z syntezą ATP na drodze fosforylacji oksydacynej:

Fermentacja mleczanowa

40. przenoszenie elektronów przez kolejne przenośniku w fotosyntezie:

Ma odwrotny kierunek niż w łańcuchu oddechowym H2O NADP+

41. enzymy różnią się od sztucznych katalizatorów m.in. :

Są specyficzne względem typu reakcji, mają białkową budowę, działają w układach homo- i heterogennych

42. reakcja enzymatyczna osiąga max. Szybkość przy stężeniu substratu:

Żadna wartość nie jest prawdziwa

43. klasyfikacja enzymów na klasy i podklasy dokonano na podstawie:

Typu katalizowanej reakcji i typu atakowanego wiązania

44. inaktywacja enzymu to:

Nieodwracalne i niespecyficzne zniszczenie enzymu np. pod wpływem soli metali ciężkich

45. B-amylaza to :

Hydrolizujący L-1,4-D-glukan (np. glikogen) z wytworzeniem m.in. B-D-maltozy

46. skąd pochodzi fosforan obecny w fosfolipidach:

Z fosforanu glicerolu ( albo z ATP)

47. wiadomo, że synteza kwasów tłuszczowych nie jest wiernym odwróceniem ich rozpadu. Dlaczego? :

Bo dehydrogenazy nie współdziałają z NAD+ tylko z NADPH

48. pierwotna struktura białka ma następujące właściwości:

Wiązania są podatne na pepsynę

49. podstawowe białko mleka kazeina zawiera dużo atomów Ca2+ . w jaki sposób są one wiązane z białkiem?

Przez reszty fosforanowe związane z tym białkiem

50. które z poniższych reakcji cyklu Krebsa dostarczają paliwa dla łańcucha oddechowego:

Dekarboksylacja oksydacyjna 2-okso-glutaranu do sukcynylo-S-CoA

51. z którego metabolitu cyklu Krebsa może powstać aminokwas na drodze redukcyjnej amencji (pod wpływem odpowiedniej dehydrogenazy):

Z 2-okso-glutaranu

52. w których wymienionych miejscach typowego łańcucha oddechowego wyzwala się energia wystarczająca do syntezy 1cząst. ATP:

Cyt b cyt c

53. wybrać spośród wymienionych związków koenzymy oksydoreduktaz

54. wskazać typ reakcji katalizowanej przez odpowiednie klasy enzymów

55. kolejne enzymy katalizujące reakcje B-oksydacji kwasów tłuszczowych ( uporządkować w kolejności)

56. wskaż bakterie z rodzaju Bacillus wykazujące aktywność glukozylotransferazy cyklodekstrynowej:

Bacillus macerans

57. w strukturze przestrzennej białka pomiędzy 2 cząst. Cysteiny może powstać wiązanie:

Kowalencyjne dwusiarczkowi

58. pH pkt. Izoelektrycznego waliny jest mniejsze od pH pkt. Izoelektrycznego lizyny i :

Większe od pH pkt. Izoelektrycznego kwasu asparaginowego

59. proces łączenia lepkich końców może być wspomagany przez :

Ligazy

60. difosforan tiaminy (DFT) to koenzym Wit. :

B1

61. kwas limonowy LipS2 uczestniczy w :

Enzymatycznych procesach oksydacyjnych jako utleniacz np. w dekarboksylacji oksydacyjnej pirogronianu do acetylo- CoA

62. do syntezy kwasów tłuszczowych wykorzystuje się :

ATP i 2xNADPH

63. wybrać spośród wymienionych aminokwasy hydrofobowe

64. zdanie fałszywe o NAD+ to:

Wymienia protony i elektrony w układzie izoalloksazyny

(izoalloksazyna to inaczej ryboflawina!!!!! )

65. uzupełnij brakujący element reakcji:

CoQ red. + 2 Cyt b (Fe3+) CoQ utl. + …2H+…… + 2 Cyt b (Fe 2+)

66. lipazy katalizujące rozkład triacylogloceroli to:

Ornityna wykrywana z ninhydryną

67. ile ATP tworzy się podczas fosforylacji oksydacyjnej, substratowej i cyklu Krebsa:

W całym rozkładzie 1 cząst. Glukozy powstaje 36-38 cząst. ATP

68. kiedy powstaje ATP

69. grupę prostetyczną od koenzymu odróżnia:

Grupa prostetyczna posiada aktywność katalityczną zaś koenzym jest dodatkiem który ja nadaje

70. w cyklu Krebsa ATP jest wytwarzany w przemianie bursztynianu do :

Fumaranu

71. helikaza jest enzymem odpowiedzialnym za:

Ruch widełek replikacyjnych

72. produkt enzymatycznej degradacji pektyny przez esterazę pektynianową w sokach i napojach owocowych jest:

Metanol

73. pirogronian metabolizowany w warunkach beztlenowych to:

Fermentacja

74. reakcja glukoza + ATP glukozo-6-P + ADP jest katalizowana przez :

Heksokinazę

75. seryna bierze udział w syntezie:

76. propionylo-CoA po przekształceniu może włączyć się do cyklu Krebsa jako:

Bursztynylo-CoA

77. w transaminacji biorą udział enzymy, w skład których wchodzą Wit. B6.

Są to aminotransferazy. Ich koenzymem są fosforan pirydoksalu i pirydoksaminy.

78. reakcja powstawania acetylo-CoA z pirogronianu:

79. podczas łańcucha oddechowego H+ wyrzucane do przestrzeni międzybłonowej pochodzą z :

NADH + H+

80. prawdziwe są zdania :

Pierścienie pirolowe połączone mostkami metanowymi występują m.in. w chlorofilach

81. prawdziwe są zdania:

Po aktywacji białka CAP przez cAMP, białko to aktywuje polimerazę RNA

82. reakcja kwas 2-okso-glutrowy + NH3 + NADPH + H+ kwas glutaminowy + NADP+ + H2O jest przykładem reakcji:

Aminacji

83. w fotosyntezie „C 4” pierwotnym akceptorem CO2 jest:

Fosfoenolopirogronian (PEP)

84. fosforylację fotosyntetyczną niecykliczną od cyklicznej charakteryzuje:

Że syntetyzowany jest ATP i NADPH

85. reakcja kwas glutaminowy + kwas szczawiowy kwas 2-okso-glutarowy + kwas asparaginowy jest :

Transaminacją

86. fosforylacja fotosyntetyczna polega na :

Wytworzeniu energii w postaci ATP w wyniku wędrówki elektronów wzbudzonych energią promienistą

87. asymilacja CO2 podczas fotosyntezy polega na:

Związaniu CO2 przez cukrowy akceptor w wyniku czego powstaje 2 cząst. Kwasu 3-fosfoglicerynowego

88. zdolność wiązania N2 posiadają niektóre organizmy m.in. :

Bakterie nitryfikacyjne

89. załóżmy, że amoniakoliza asparaginianowa dokonała deaminacji asparaginianu a powstały szkielet węglowy uległ dalszym przemianom w cyklu Krebsa aż do jego zamknięcia, czyli uzyskania szczawiooctanu. Ile energii w postaci ATP uzyskano podczas tej przemiany?

Asparaginian ……. fumaran ……. szczawiooctan

Powstało 3 cząst. ATP bo w cyklu Krebsa wytworzyła się 1 cząst. NADH

90. z którego metabolitu cyklu Krebsa może powstać aminokwas na drodze deaminacji pod wpływem odpowiedniej dehydrogenazy?

Z 2-okso-glutaranu

91. enzymy cyklu Krebsa i łańcucha oddechowego zlokalizowane są w :

Mitochondriach

92. utlenianie oksymioglobiny prowadzi do :

Metmioglobiny

93. dehydrogenaza bursztynianowa to:

94. karboksylaza pirogronianowa współpracuje z :

Biotyną

95. jaka karboksylacja oksydacyjna jest analogiczna do karboksylacji dehydropirogronianu?

2-oksy-glutaranu

96. czym różni się FAD od FMN :

97. wybrać substraty procesu transkrypcji :

ATP, GTP, CTP, UTP - tylko te są substratami

98. witaminy odpowiedzialne są za:

99. budowa inuliny:

Polimer B-D-fruktofuranozy z niewielkim udziałem D-glukozy. Ma wiązania 2,1-glikozydowe. Jest materiałem wyjściowym intermediantów glikolizy.

100. co jest produktem reakcji katalizowanej przez RUBISCO:

3 mole rybulozo -1,5- bifosforanu + 3 mole CO2 6 moli 3-fosfoglicerynianu

Z 6 moli 3-fosfoglicerynianu powstaje 6 moli aldehydu 3-fosfoglicerynowego

101. w wyniku powstawania nukleotydów pirymidynowych 5-fosforan-rybozo-1-difosfoaran (PRPP) kondensuje z :

Kwasem orotowym

102. wskazać produkty katalizowane przez transketolazę (cykl pentozofosforanowy)

103. cAMP jest syntetyzowana w wyniku reakcji katalizowanej przez :

Cyklaze adenylanową

104. CO2 hamuje :

Łańcuch oddechowy

105. glukoamylaza :

106. substraty procesu replikacji :

dATP, dCTP, dTTP, dGTP

107. jaki enzym bierze udział w powstawaniu cDNA :

Odwrotna transkryptaza

108. karboksylaza pirogronianowa bierze udział w :

Glukoneogenezie

109. przy fotosyntezie „C 3” akceptorem pomocniczym CO2 jest :

1,5-bifosforan rybulozy

110. co powoduje fruktozo-2,6-bifosforan ?

Aktywuje fosforofruktokinazę

111. substraty procesu transaminacji :

L-aminokwas + L-oksoglutaran L-ketokwas + glutaminian

112. związki powstające bezpośrednio w cyklu Krebsa :

1 cząst FADH2, 1 cząst. GTP i 3 cząst. NADH

113. jaki enzym bierze udział w cyklu Krebsa a w glukoneogenezie nie ?

114. dehydrogenaza alkoholowa współpracuje z :

Aldehyd octowy + NADH + H+

115. glikogen występuje w :

Mięśniach i wątrobie

116. co to jest operon:

Jest to zespół genów strukturalnych stanowiących szyfr dla syntezy określonych białek regulowany przez wspólny system regulacyjny

117. enzymem glikolizy jest:

Aldolaza fruktozo-1,6-bifosforanowa

118. usunięcie genu odpowiedzialnego za syntezę białka represorowego bakterii E.Coli na operonie lac powoduje :

Transkrypcję genów na operonie lac

119. wskaż produkty reakcji katalizowanej przez transaldolazę

120. wśród katabolizmu cukrowców wskaż te enzymy, które katalizują reakcje nieodwracalne:

121. jeżeli kwas pirogronianowy podlega przemianie beztlenowej to zysk energetyczny (liczba cząst. ATP) fermentacji jest :

19 razy mniejsza niż w katabolizmie tlenowym

122. ile cząst. Rybulozo-5-P jest konieczne dla odtworzenia 10 cząst. Fruktozo-6-P w cyklu pentozofosforanowym?

12 cząst bo 6 moli rybulozo-5-P 5 moli fruktozo-6-P + P

123. retrogradacja skrobi związana jest z tworzeniem wiązań wodorowych (struktura oseudokrystaliczna) między :

Łańcuchami amylozy

124. wskaż enzymy uczestniczące w glukoneogenezie a nie uczestniczące w glikolizie:

125. do przebiegu fosforylacji substratowej w glikolizie są konieczne:

2 czynniki bo ADP i odpowiednia kinaza

126. w komórkach drożdżowych w warunkach beztlenowych przemiany pirogronianu katalizowane są przez:

127. glikoliza, czyli szlak EMP to :

Specyficzna, tlenowa przemiana glokozy do kwasu pirogronowego połączona z fosforylacją substratową

128. dehydrogenaza alkoholowa z NAD+ :

Odwodorowuje i rozkłada etanol H2O + CO2 + aldehyd mrówkowy

129. w glukoneogenezie w cytoplazmie nie powstaje:

Szczawiooctan

130. zdania prawdziwe :

Acetylo-CoA jest wspólnym produktem przemian białek, cukrów i tłuszczów

131. gen represyjny ulega transkrypcji dopóki :

Do DNA nie przyłączy się specyficzny kompleks represora i korepresora

132. do wykazania pełnej aktywności metabolicznej niektóre białka wymagają obecności efektorów (związków aktywujących) :

Białko represorowe operonu lac wymaga obecności induktora

133. replikacja DNA jest semikonserwatywna tzn., że:

Każda potomna cząsteczka DNA otrzymuje jedną nić cząsteczki rodzicielskie

134. operon lac podlega kryptotranskrypcji gdy:

W środowisku jest glukoza i laktoza

135. jeżeli w wyniku mutacji zostnie usunięty gen odpowiedzialny za syntezę białka represorowego operony TRP E.Coli to nastąpi:

Niczym nie regulowana ciągła nadprodukcja tryptofanu

136. operon lac działa gdy:

Bardzo małe stężenie laktozy a duże cAMP

137. jeżeli cytozyny jest 20% to ile jest adeniny:

30% bo A + G = C + T zaś A=T i G=C

138. prawdziwe są zdania:

139. synteza dwuniciowego cDNA In vitro wymaga aktywnych enzymów:

Odwrotnej transkryptazy i polimerazy DNA

140. oligopeptydy o sekwencji TTAATGACCTGGT poddano transformacji otrzymując oligonukleotyd AATTACTGGACCA. Enzymem prowadzącym transformację była :

Odwrotna transkyptaza

141. w wyniku cięcia DNA plazmidu przez enzym E.CoRi jeden z lepkich końców ma sekwencję AATTC. Jaka będzie sekwencja drugiego lepkiego końca:

CTTAA

141. plazmid pBR 322 jest wektorem, który oprócz sekwencji „ori” zawiera geny:

Odporności na ampicylinę i tetracyklinę

142. translokacja (przeniesienie) peptydo-tRNA z obszaru A do P wymaga:

Dostarczenia energii w postaci GTP

143. co to jest kod genetyczny i jak funkcjonuje:

Jest to sposób zaszyfrowania kolejnego aminokwasu podczas syntezy białka przez odpowiednią trójkę zasad azotowych na matrycy mRNA

144. mechanizm represji i indukcji działające w procesie syntezy białka działają w następujący sposób:

Na etapie translacji hamują (bądź aktywują) zdolność tRNA do odczytywania kodonów na matrycy mRNA

145. w strukturze II-rzędowej tRNA występują różne miejsca funkcjonalne:

Specyficzne miejsce rozpoznające kodon na mRNA

146. zdania prawdziwe:

147. w dezoksydacji jonów NH4+ bierze udział :

Dehydrogenaza glutaminianowi

148. asparaginian uczestniczy w syntezie:

149. antykodon składa się z :

Kolejnych nukleotydów w tRNA komplementarnych do kodonu w mRNA

150. 2,4-dihydroksypirymidyna to URACYL

151. odblokowanie operatora induktorem to :

Efekt allosteryczny

151. plazmidy:

Są stosowane przy rekombinacji DNA. Występują w wielu obszarach wirusa stanowiąc część jego genomu

152. proenzym (zymogen) to :

Nieaktywna forma niektórych enzymów

153. antywitaminowa to inhibitor witamin

154. w syntezie nukleotydów pirymidynowych asparaginian kondensuje z :

Karmamoilofosforanem

Testy z biochemii z poprzednich lat.

1.AMPjest syntetyzowany w wyniku reakcji katalizowanej przez:

a) odwrotna transkrypcję

b) polimerazę RNA

c) polimerazę DNA

2.Dla pewnej reakcji katalizowanej enzymatycznie wartość Km=1,2*10^2 M/l

a) inhibitora niewspółzawodniczego

b) dehydrogenazy bursztynianowej

c) jest flawoproteiną

3.Substratem w procesie syntezy kw. tłuszczowych jest: b) acetylo-CoA

4.Proces łączenia „lepkich końców” może być efektywnie wspomagany przez enzym:

a) polimerazę DNA

b) polimerazę RNA

c) odwrotna transkrypcję

d) ligazę

5.W łańcuchu oddechowym w przenoszeniu elektronów bierze udział

a) FAD, plastochinon, cytochromy, oksydaza cytochromowa

b) NADPH plastochinon, cytochromy, oksydaza cytochromowa

6. Fosforylację fotosyntetyczną w przeciwieństwie do cyklicznej charakteryzuje:

a) nie wymaga światła

b)fakt, że syntetyzowany jest ATP a nie syntetyzowany jest NADPH

7. Przenoszenie elektronów przez kolejne przekaźniki w fotosyntezie:

b) ma kierunek odwrotny niż w łańcuchu oddechowym H2O →NADP+

8.Aby w cyklu Calvina otrzymać ilość aldehydu 3-fosfoglicerynowego wystarczającego do syntezy maltozy do:

d) 18 CO2

9.Składa się wyłącznie z 4 pierścieni oraz za pośrednictwem wiazań koordynacyjnych z ………., jonem Fe2+

a) hemoglobina

b) hem

c) mioglobina

d) chlorofil

0x01 graphic

Hem-czasteczka

10.Nukleotydy w RNA połączone są wiązaniami fosfodiestrowymi pomiędzy

a) 2 i 5 węglem rybozy

b) 3 i 5 węglem deoksyrybozy

c) 2 i 5 węglem deoksyrybozy

11. W procesie syntezy nukleotydów purynowych i pirymidynowych cząsteczka rybozy zbudowana jest pod postacią

a) rybulozy 3-P

b) rybozy-3-P

c) rybulozy-1-P

d) 5-fosforanoza rybozo-1-difosforanu

12. w procesie aktywacji aminokwasów w cytoplazmie w wyniku reakcji…………z ATP powstają aminokwasy AMP oraz

a) CoA

b) reszta di….

c) ADP

d) H2O

13.W cyklu Krebsa reakcja utleniania bursztynianu przez dehydrogenazę bursztynianową prowadzi do wytworzenia:

a) cytrynianu

b) fumaranu

c) szczawioctanu

d) jabłczanu

14.trypsynogen to:

c) nieaktywna forma trypsyny-enzymu soku trzustkowego-zymogen

15.skrót 20:4( 5c, 8c, 11c, 14c) charakter kwas

a)l inolowy-zła odp.

b) linolenowy

c) arachidonowy- C20H32O2

d) oleinowy

16. jest enzymem cyklu pentozofosforanowego i cyklu Calvina a nie jest enzymem glikolizy

a) transketolaza(cykl pentozo..,)

b) fosfofruktokinaza

c) karboksylaza rybulozobisfosforanowa(cykl Calvina..)

d) tiolaza

17.Reakcja : fruktozo-6-P + ATP→ fruktozo1,6-diP….

a) izomerazę heksozy

b) fosfofruktokinazę

c) izomerazę fosfotriozy

d) heksokinazę

18. W komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae w warunkach beztlenowych przemiany pirogronianu katalizowane są przez:

a) dehydrogenazę mleczanową

b) dehydrogenazę drożdżową

c) dehydrogenazę pirograniową

d) dekarboksylazę pirograniową i dehydrogenazę alkoholową

19. podaj drugi produkt reakcji katalizowanej przez transketolazę:

a) ksylulozo-5-P + erytrozo-4-P→aldehyd 3-Pglicerynowy + ???

a) fruktozo-6-P

b) glukozo-6-P

c) sedoheptulozo-7-P

d) ksylozo-5-P

20.Do kompleksu enzymów pektynolitycznych zalicza się min.

a) amylozę i glukoamylazę

b) inwertazę i poligalakturonazę

c) poligalakturonazę i esterazę pektynianową

d) celulozę liazę pektynianową

21. Reakcja: kwas 2-oksyglutarowy + NH3 + NADPH+ + H+ → kwas glutaminowy

a) transaminacji

b) transkrypcji

c) aminacji

d) deaminacji

22 Ile z pośród wymienionych procesów ( beta-oksydacja, cykl pentozofosforanowy, :

glukozo-6-fosforan + 2 NADP+ + H2O → rybozo-5-fosforan + 2 NADPH + 2 H+ + CO2;

glukoneogeneza, cykl Krebsa?, fotosynteza, fermentacja alkoholowa) jest związanych syntezą ATP na drodze fosforylacji oksydacyjnej

a) jeden

b) dwa

c) trzy

d) cztery

23. Prawdziwe jest zdanie :

a) rozpuszczalność białek jest najmniejsza w punkcie izoelektrycznym

b) glikogen jest genem kodującym glikoproteiny-bzdurA!!

c) metmioglobina bierze czynny udział w procesie krzepnięcia krwi

d)……..heksozy w cyklu Calvina potrzeba 12 cz.

„W punkcie izolektrycznym cząsteczki mają:

najmniejszą rozpuszczalność

najmniejszą lepkość

najmniejsze ciśnienie osmotyczne”

24. Wykaż grupę związków w której nie ma cukrów:

a) primaza, kwas solny, liposom, fosfokreatyna, kreatyna, lizyna, cysteina, kw. linolowy, hem, azydek sodu

b) insulina, inulina, malonyloCoA, cytrulina, oksydaza, cytochromoza, fruktoza, t-RNA, tokoferol, tiamina

c) pirogronian, kwas mlekowy, DNA, kazeina, CoA, heksokinaza, rybuloza, mioglobina, chlorofil, leucyna

d) glutaminian, asparagina, ATP, amyloza, laktoza, FAD, reduktoza azotanowa, tryptofan, amylopektyna

25. W procesie produkcji serów dojrzewających wykorzystuje się:

a) galaktozę

b) alfa amylozę

c) podpuszczkę

d) poligalakturonazę

26. Różnica pomiędzy gr. prostetyczną a koenzymem polega na :

a) stopniu dysocjacji grup w centrum aktywnym

b) stopnia przyłączenia do części białkowej

c) stopniu jonizacji gr. poza centrum aktywnym

d) stopniem związania z częścią białkową

27. Plazmid pBR322 jest wektorem który oprócz sekwencji „ori” zawiera geny:

a) oporności na tetracyklinę i kanamycynę

b) oporności na ampicylinę i kanamycynę

c) oporności na ampicylinę

d) oporności na ampicylinę i tetracyklinę

na pewno tetracyklina

28. Wykaż grupę enzymów łańcucha oddechowego nie biorących udziału w transporcie …

a) oksydazy cytochromowi

b) dehydrogenazy współdziałające z NAD

c) dehydrogenazy flawinowe

d) oksydazy flawinowe

29. Glukoamyloza

a) nie hydrolizuje wiązań α 1,6 glikozydowych

b) jest enzymem pochodzenia roślinnego

c) jest egzoamylozą glukogenną

d) wszystkie odpowiedzi fałszywe

30. Proces biosyntezy białka?

a) rybosom

b) mitochondriom

c) ściana komórkowa

d) jądro komórkowe

31. Dekstryna graniczna jest produktem:

a) hydrolizy amylozy przez beta-amylozę

b) hydrolizy amylozy przez alfa-amylozę

c) hydrolizy amylopektyny przez beta-amylozę

d) hydrolizy amylopektyny przez alfa-amylozę

32. Które z poniższych związków powstaje bezpośrednio w cyklu Krebsa

a) NADH+

b) ATP

c) ….

d) żaden

33. Kod genetyczny trójkowy, oznacza to ze:

d) trzy kolejne nukleotydy w m-RNA koduje 1 aminokwas

34. Translokacja (przeniesienie) peptydowo-t-RNA z obszaru A do P

a) kończy proces biosyntezy białka

b) powoduje dysocjację rybosomy na podjednostki

c) wymaga dostarczenia energii przez GTP

d) wymaga obecności metionylo-t-RNA

34.Proces łączenia lepkich końców może być wspomagany przez enzym: ligazy

35. Kwas liponowy uczestniczy: w przemianach elektronów

36. Difosforan tiaminy : to witamian B1

37. Do syntezy kw. tłuszczowych wchodzi: b) 2 NADPH

38. Jeśli cytozyny 20% to ile adeniny??

a) 20%

b) 40%

c) 60%

d) 30%

39.W fotosyntezie „C4” pierwotnym akceptorem CO2 jest

a) 5-fosforan-rybozo-1-biofosforanu

b) szczawiooctan

c) piogronian

d) fosfoenolopirogronian

„Proces wiązania CO2 przebiega w komórkach mezofilu, gdzie dwutlenek węgla przyłączany jest do fosfoenolopirogronianu. W reakcji tej powstaje związek czterowęglowy - kwas szczawiooctowy”

40 Retrogradacja skrobii związana jest z tworzeniem wiązań wodorowych pomiędzy:

„jest to zjawisko polegające na przemianie formy spiralnej skrobi w liniową i porządkowaniu się wyprostowanych łańcuchów amylozy w zwarte micele, których struktura jest stabilizowana przez wiązania wodorowe.”

a) amylozą i amylopektyną

b) łańcuchowymi resztami cukrowymi

c) amyloza i beta-dekstryną graniczna

d) łańcuchami amylozy


1. b
2. a
3. b
4. d
5. c) NAD+, FAD, ubichinon, cytochrom b, oksydaza cytochromowa.
6. syntetyzowane jest ATP i NADPH
7. b
8. ?
9. b
10. d) 3 i 5 węgiel rybozy
11. d
12. b) reszta difosforanowa
13. b
14. c
15. c
16. a
17. b
18. d
19. a
20. c
21. c
22. a?
23. a
24. a
25. c
26. d
27. d
28. c
29. d
30. a
31. c
32. d
33. d
34. c
38. d
39. d
40. d
Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania na kolokwium, Technologia Żywnośći UR, II rok, biochemia, Biochemia (Explano88)
26. Aminokwasy i peptydy, Technologia Żywnośći UR, II rok, biochemia
Metody oznaczania bialek, Technologia Żywnośći UR, II rok, biochemia
Ergonomia, Technologia Żywnośći UR, II rok, ERGONOMIA
pytaniaEgzamin, Technologia żywności UR Kraków, Inżynierskie, Ergonomia
Biochemia 13, TŻ UR, II rok, Biochemia
Biochemia 1, TŻ UR, II rok, Biochemia
Fizyka-pytania, Technologia zywnosci, semetr II, fizyka
Stat pytania, Technologia żywności UR Kraków, Magisterskie - węglowodany i nie tylko ;), statystyka
Biochemia 12, TŻ UR, II rok, Biochemia
Biochemia 6, TŻ UR, II rok, Biochemia
Pytania2009''UŁOŻONE DZIAŁĄMI, Studia - II rok, Biochemia, BIOCHEMIA
Biochemia 4, TŻ UR, II rok, Biochemia
egzamin pytania, Technologia Żywności, II ROK, Maszynoznawstwo

więcej podobnych podstron