STAWKI PODATKËW W RADOMIU, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe


Roczne stawki w podatku od nieruchomości na 2008r.: w radomiu

1) od gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,69 zł od 1 m² powierzchni,

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,56 zł od 1 ha powierzchni,

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,23 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
mieszkalnych - 0,57 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,64 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,96 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-6.

W podatku rolnym na 2008r. obowiązywać będą stawki:
- 145,73zł. za 1 ha przeliczeniowy - stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych

- 291,45zł. za 1 ha - stawka podatku rolnego dla pozostałych gruntów rolnych
W podatku leśnym na 2008r. obowiązywać będzie stawka:

- 32,40zł. za 1ha pow. lasu
W podatku od środków transportowych na 2008r. obowiązywać będą stawki określone uchwałą nr 36/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dn. 11.12.2006r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2007 rok

Roczne stawki w podatku od środków transportowych na 2008r.:w Radomiu

1/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 12 ton

 

 

 

stawka podatku w zł dla

 

 

 

 

 

 

 

 

samochodu ciężarowego spełniające-

samochodu ciężarowego nie spe-

 

 

 

go normy ekologiczne nie niższe

łniającego norm ekologicznych wy-

dopuszczalna masa całkowita

niż Euro1 potwierdzone certyfikatem

mienionych w kolumnie 2 tej tabeli

 

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

powyżej 3,5t do 5,5t włącznie

 

456

 

 

 

648

 

 

powyżej 5,5t do 9t włącznie

 

648

 

 

 

900

 

 

powyżej 9t do 12t

 

 

900

 

 

 

1224

 

 

2/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton

Liczba osi i

Stawka podatku w złotych

 

 

 

dopuszczalna masa

 

 

 

 

 

 

całkowita w tonach

Oś jezdna/osie jezdne/ z zawieszeniem

inne systemy zawie

nie mniej

mniej

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-

szenia osi jezdnych

niż

niż

nym za równoważne

 

 

 

 

1

2

 

3

 

 

4

 

Dwie osie

 

 

 

 

 

 

 

12

13

 

756

 

 

864

 

13

14

 

864

 

 

1068

 

14

15

 

1068

 

 

1284

 

15

 

 

1284

 

 

1932

 

Trzy osie

 

 

 

 

 

 

 

12

17

 

864

 

 

972

 

17

19

 

972

 

 

1284

 

19

21

 

1284

 

 

1392

 

21

23

 

1392

 

 

1704

 

23

25

 

1704

 

 

2148

 

25

 

 

1704

 

 

2148

 

Cztery osie i więcej

 

 

 

 

 

 

12

25

 

1392

 

 

1392

 

25

27

 

1392

 

 

1668

 

27

29

 

1704

 

 

2148

 

29

31

 

2148

 

 

2472

 

31

 

 

2148

 

 

2472

 

3/ od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do 12 ton

 

 

 

Stawka podatku w zł dla ciągnika siodłowego i balastowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spełniającego normy ekologiczne

nie spełniającego

 

 

 

 

 

nie niższe niż EURO1

 

norm ekologicznych wy-

 

dopuszczalna masa całkowita

potwierdzone certyfikatem

 

mienionych w kolumnie 2 tej tabeli

 

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

od 3,5t do 5,5t włącznie

 

972

 

 

 

1188

 

 

powyżej 5,5t do 9t włącznie

 

1068

 

 

 

1284

 

 

powyżej 9t do 12t

 

 

1188

 

 

 

1392

 

 

4/ od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej od 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna

 

 

 

 

 

 

masa całkowita zespołu

 

 

 

 

 

 

pojazdów: ciągnik siodłowy

Stawka podatku w zł. dla ciągników siodłowych i balastowych

z naczepą, ciągnik bala-

 

 

 

 

 

 

stowy z przyczepą

 

 

 

 

 

 

w tonach

 

 

 

 

 

 

 

nie mniej

miej niż

z osiami jezdnymi z zawieszeniem pneuma--

z innymi systemami

niż

 

tycznym lub uznanym za równoważne

zawieszenia osi jezdnych.

1

2

 

3

 

 

4

 

Dwie osie

 

 

 

 

 

 

 

12

18

 

972

 

 

1068

 

18

25

 

1068

 

 

1188

 

25

31

 

1188

 

 

1392

 

31

 

 

1476

 

 

1944

 

Trzy osie i

 więcej

 

 

 

 

 

 

12

40

 

1608

 

 

1908

 

40

 

 

1800

 

 

2520

 

5/ od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

 

 

 

Stawka podatku w zł dla przyczep i naczep

 

 

 

 

wyprodukowanych:

 

 

 

 

 

 

dopuszczalna masa całkowita

do dnia 1stycznia 2002r

 

od dnia 1stycznia 2002r

 

 

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

od 7t do 10t włącznie

 

 

972

 

 

 

744

 

 

powyżej 10t do 12t

 

 

1068

 

 

 

864

 

 

6/ od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą od 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

masa całkowita zespołu

 

 

 

 

 

 

pojazdów

 

Stawka podatku w złotych dla naczep i przyczep

 

naczepa/przyczepa z pojazdem

 

 

 

 

 

 

silnikowym w tonach

 

 

 

 

 

 

nie mniej

miej niż

z osią jezdną /osie jezdne/z zwieszeniem

z innymi systemami

niż

 

pneumatycznym lub uznanym za równoważne

zawieszenia

1

2

 

3

 

 

4

 

Jedna oś

 

 

 

 

 

 

 

12

18

 

552

 

 

648

 

18

25

 

648

 

 

744

 

25

 

 

744

 

 

864

 

Dwie osie

 

 

 

 

 

 

 

12

28

 

648

 

 

744

 

28

33

 

864

 

 

1068

 

33

38

 

1068

 

 

1344

 

38

 

 

1200

 

 

1776

 

Trzy osie i

 więcej

 

 

 

 

 

 

12

38

 

984

 

 

1332

 

38

 

 

1140

 

 

1512

 

7/ od autobusu

 

 

 

stawka podatku w zł dla

 

 

 

 

 

 

 

 

autobusu spełniającego

 

autobusu nie spełniającego

 

 

 

 

normy ekologiczne nie niższe

 

norm ekologicznych wy-

 

Ilość miejsc

niż Euro1 potwierdzone certyfikatem

mienionych w kolumnie 2 tej tabeli

 

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

do 30 miejsc

 

 

456

 

 

 

648

 

 

30 miejsc i więcej

 

 

900

 

 

 

1416

 

 

W RADOMIU NIE PLACIMY OPŁATY OP POSIADANIA PSÓW

STAWKI PODADKÓW LOKALNYCH W RADOMIU

3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
stawki podatkow, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
Roczne stawki amortyzacyjne, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
Podatek hodowy od osób prawnych, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
Karta podatkowa2, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
Podatkowa księga przychodów i rozchodów, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
Ulgi i zwolnienia 2007, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
różne, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
Ryczałt ewidencjonowany, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
opłaty, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
podatek rolny, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
SKALA PODATKU DOCHODOWEGO NA 2007 R, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
Amortyzacja, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
Podatek od nieruchomości1, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI2, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
Karta podatkowa1, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
podatek od czynnosci cywilnoprawnych, Ekonomia, Studia, II rok, Systemy podatkowe
Miedzynarodowe rynki finansowe, Ekonomia, Studia, II rok, Rynki finansowe
msg koszty wzgl, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2
TEORIE POPYTOWO, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7

więcej podobnych podstron