Infrastruktura transportu projekt 2, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Infrastruktura transportu

Pobierz dokument
infrastruktura.transportu.projekt.2.studia.doc
Rozmiar 154 KB

Infrastruktura transportu

Projekt Nr.2

Infrastruktura transportu jest kluczowym czynnikiem mającym znaczenie w poprawnej komunikacji, zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Jej istnienie i stan techniczny może w znacznym stopniu ułatwić transport lub też go utrudnić.

W pracy przedstawiona zostanie analiza infrastruktury transportu w Polsce. Należy ją rozpocząć od zdefiniowania pojęcia infrastruktura.

Zatem infrastruktura to podstawowe urządzenia, budynki użyteczności publicznej i instytucje usługowe, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa.

Pełni ona wiele ważnych funkcji: Do najważniejszych możemy zaliczyć funkcję:

  1. transferową - stwarza warunki przepływu w przestrzeni dóbr, energii oraz ludzi

  2. usługową - zaspokaja popyt na usługi zgłaszany poprzez sferę produkcyjną oraz konsumpcyjną

  3. integracyjną - kształtuje więź społeczną, ekonomiczną i informacyjną w układach regionalnych

  4. lokalizacyjną - poziom rozwoju infrastruktury na danym terenie świadczy o poziomie jego atrakcyjności (dostępność sieci transportowej, energii, zasobów wodnych itp.)

  5. akceleracyjną- poziom zagospodarowania infrastrukturalnego stanowi przesłankę rozwoju gospodarczego określonych regionów; rezerwa potencjału infrastruktury stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego danego obszaru

Wyróżnia się infrastrukturę społeczną i techniczną. W ramach infrastruktury technicznej można wyodrębnić zaopatrzenie ludności w media, usuwanie nieczystości, telekomunikację oraz infrastrukturę transportową, która jest tematem mojej pracy.

Przez infrastrukturę transportową rozumie się infrastrukturę umożliwiającą komunikację, zarówno publiczną, jak i i indywidualną. Wykorzystywana jest ona przez transport śródlądowy, morski, kolejowy, samochodowy i lotniczy.

Poniżej przedstawiona zostanie charakterystyka infrastruktury transportowej w Polsce.

Zaprezentowane zostaną podstawowe informacje charakteryzujące poszczególne gałęzi transportu, poparte danymi statystycznymi obejmującymi okres od 2000 do 2008 roku.

Analizę rozpocznę od przedstawienia ogólnych danych charakteryzujących transport w Polsce.

Tabela nr 1 zawiera dane dotyczące liczby pasażerów przewiezionych poszczególnymi środkami transportu i długość dróg transportowych w Polsce. Wynika z niej, że coraz mniej osób korzysta z transportu kolejowego, drogowego i wodnego śródlądowego. Wzrosła natomiast liczba pasażerów korzystających z usług lotniczych.

Ponadto, w prezentowanym okresie spadała długość dróg kolejowych i wodnych śródlądowych, a zwiększyła się długość dróg samochodowych i lotniczych. Tendencja ta, jest dobrze widoczna po przedstawieniu danych w postaci wykresu, co zostało uczynione poniżej.

Wykres 1. Długość dróg kolejowych w Polsce w latach 2000 -2008.

0x01 graphic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS.

Wykres 2. Długość dróg wodnych śródlądowych w Polsce w latach 2000 -2008.

0x01 graphic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS.

Wykres 3. Długość dróg samochodowych w Polsce w latach 2000 -2008.

0x01 graphic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS.

Wykres 4. Długość dróg lotniczych w Polsce w latach 2000 -2008.

0x01 graphic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS.

Po przedstawieniu długości dróg transportowych w Polsce można przejść do omawiania kolejnego zagadnienia, jakim jest przestrzenna gęstość sieci komunikacyjnej. Można ją opisać następującym wzorem:

0x08 graphic
0x08 graphic

gdzie Dp - przestrzenny wskaźnik gęstości sieci komunikacyjnych,

L - długość dróg transportowych,

F - powierzchnia badanego obszaru.

Wskaźnik ten pokazuje ile kilometrów dróg transportowych przypada na 1 km2 powierzchni badanego obszaru.

Do wyliczenia tego wskaźnika potrzebujemy następujących danych:

Tabela 2. Długość dróg transportowych w Polsce w latach 2000 -2008.

Rok

Powierzchnia Polski w km2

Długość dróg transportowych w km

Kolejowych

Samochodowych

Wodnych śródlądowych

Lotniczych

2000

311904

22560

249828

3813

89975

2001

311904

21119

248000

3812

85000

2002

311904

21079

250000

3640

86000

2003

311904

20951

249000

3640

87500

2004

312685

20784

252273

3638

91863

2005

312685

20530

253781

3638

146804

2006

312683

20176

255543

3660

210363

2007

312679

20107

258910

3660

236319

2008

312679

20196

261233

3660

221130

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS.

Obliczeń dokonuje się w następujący sposób:

Dp=22560/311904=0,069937 [km/km2]

Po dokonaniu wszystkich obliczeń uzyskujemy następującą tabelę:

Tabela 3. Przestrzenny wskaźnik gęstości sieci komunikacyjnych w latach 2000 -2008.

Gałąź transportu\Lata

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Tranport Kolejowy

0,072329948

0,0677099

0,06758169

0,06717131

0,0664695

0,0656571

0,06452541

0,064305566

0,0645902

Transport samochodowy

0,800977224

0,7951164

0,80152868

0,79832256

0,806796

0,8116187

0,81725901

0,8280377

0,83546704

Transport Wodny śródlądowy

0,012224915

0,0122217

0,01167026

0,01167026

0,0116347

0,0117051

0,01170515

0,011705295

0,0117053

Transpoort lotniczy

0,28847017

0,2725197

0,27572586

0,28053504

0,2937877

0,4694949

0,67276763

0,755787885

0,70721091

Źródło: Opracowanie własne.

Z poniższej tabeli wynika, że przestrzenna gęstość sieci kolejowej i wodnej śródlądowej w Polsce ulega zmniejszeniu na rzecz transportu lotniczego i samochodowego. Na przestrzeni lat struktura gęstości sieci nie uległa zmianie. Poszczególne wskaźniki zmieniły się, jednak nie miało to znaczącego wpływu na zmianę kolejności gałęzi transportu, jeśli chodzi o gęstość sieci komunikacyjnej.

Dla uwydatnienia tych tendencji zaprezentowano dane liczbowe w formie graficznej.

Wykres 5. Przestrzenna gęstość kolejowej sieci komunikacyjnej w Polsce w latach 2000 -2008.

0x01 graphic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 6. Przestrzenna gęstość wodnej śródlądowej sieci komunikacyjnej w Polsce w latach 2000- 2008.0x01 graphic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 7. Przestrzenna gęstość lotniczej sieci komunikacyjnej w Polsce w latach 2000 -2008.

0x01 graphic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 8. Przestrzenna gęstość samochodowej sieci komunikacyjnej w Polsce w latach 2000 -2008.

0x01 graphic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Innych informacji dostarcza kolejny wskaźnik - demograficzna gęstość sieci transportowych..

Wylicza się ją z następującego wzoru:

0x08 graphic

[km/10000 mieszkańców]

gdzie Dd -demograficzna gęstość sieci transportowych,

L - długość dróg transportowych,

A -liczba mieszkańców badanego obszaru..

Demograficzna gęstość sieci transportowych informuje, ile kilometrów sieci transportowej przypada na 100000 mieszkańców.

Liczy się ją w następujący sposób:

Dd=22560/38645000=0,000584 [km/10000 mieszkańców]

Po dokonaniu wszystkich obliczeń otrzymujemy następującą tabelę:

Tabela 4. Demograficzna gęstość sieci komunikacyjnej w latach 2000 - 2008.

Gałąź transportu\Lata

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Transport kolejowy

0,00058378

0,000547

0,0005516

0,000548

0,000544

0,000538

0,000529

0,00052739

0,0005299

Transport samochodowy

0,00646469

0,006418

0,0065419

0,0065132

0,006606

0,006648

0,006697

0,006791

0,0068537

Transport wodny śródlądowy

9,8667E-05

9,86E-05

9,525E-05

9,521E-05

9,53E-05

9,53E-05

9,59E-05

9,5999E-05

9,602E-05

Transport lotniczy 

0,00232824

0,0022

0,0022504

0,0022888

0,002405

0,003846

0,005513

0,00619845

0,0058016

Źródło: Opracowanie własne.

Wynika z niej, że demograficzna gęstość kolejowej oraz wodnej śródlądowej sieci komunikacyjnej w Polsce ulega zmniejszeniu na rzecz transportu samochodowego oraz lotniczego. Zmiany te zachodzą bardzo powoli, jednak systematycznie. Jest to widoczne na wykresach zamieszczonych poniżej.

Wykres 9.Demograficzna gęstość kolejowej sieci komunikacyjnej w latach 2000 - 2008.

0x01 graphic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 10.Demograficzna gęstość wodnej śródlądowej sieci komunikacyjnej w latach 2000-2008.

0x01 graphic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 11. Demograficzna gęstość samochodowej sieci komunikacyjnej w latach 2000-2008.

0x01 graphic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 12. Demograficzna gęstość lotniczej sieci komunikacyjnej w latach 2000-2008.

0x01 graphic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Innych informacji dostarcza wskaźnik popularności gałęzi transportu. Oblicza się go, korzystając ze wzoru:

0x01 graphic

Wp - wskaźnik popularności gałęzi transportu,

Lp - liczba podróżnych rocznie,

Lm - liczba mieszkańców kraju.

Charakterystyczną cechą tego wskaźnika jest to, że nie posiada on jednostki.

Wskaźnik popularności gałęzi transportu liczy się w następujący sposób:

Wp=360687000/38645000=9,333342

Po dokonaniu wszystkich obliczeń otrzymujemy następującą tabelę:

Tabela 5. Wskaźnik popularności gałęzi transportu w Polsce w latach 2000 - 2008

Gałąź transportu\Lata

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Transport kolejowy

9,33334196

8,596884

7,9556457

7,4098614

7,126412

6,761438

6,953445

7,33517342

7,6580635

Transport samochodowy

24,699573

23,25613

21,327777

21,52498

21,13821

20,48589

19,69413

18,8397371

17,477392

Transport wodny śrówdlądowy

0,03273386

0,042361

0,0431244

0,026419

0,022021

0,037827

0,040637

0,03908148

0,0301451

Transport lotniczy

0,07452452

0,088914

0,0959571

0,1024065

0,10589

0,121471

0,13966

0,16246353

0,143327

Źródło: Opracowanie własne.

Z tabeli wynika, że nadal najpopularniejszy jest transport samochodowy. Natomiast najrzadziej pasażerowie korzystają z usług transportu wodnego śródlądowego. Upodobania pasażerów, zatem nie uległy zmianie. Widoczny jest spadek zainteresowania podróżnych transportem samochodowym i kolejowym. Natomiast coraz częściej podróżni wybierają transport lotniczy i wodny śródlądowy.

Dla uwydatnienia tych tendencji zaprezentowano dane liczbowe w formie graficznej.

Wykres 13. Wskaźnik popularności transportu kolejowego w latach 2000-2008

0x01 graphic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 14. Wskaźnik popularności transportu samochodowego w alatch 2000-2008

0x01 graphic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 15: Wskaźnik popularności transportu wodnego śródlądowego w latach 2000-2008

0x01 graphic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 16: Wskaźnik popularności transportu lotniczego w latach 2000-2008

0x01 graphic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Podsumowując należy stwierdzić, że w Polsce w latach 2000 - 2008 zmalała długość dróg kolejowych i wodnych śródlądowych. Natomiast wzrosła o 4,5 % ilość dróg samochodowych. W tym okresie nastąpił rozkwit transportu lotniczego, co przyczyniło się do

powiększenia ilości dróg transportu lotniczego o 145% w stosunku do roku 2000. Jest to, zatem najszybciej rozwijająca się gałąź transportu w Polsce. Co znajduje potwierdzenie w wielkości wskaźnika popularności transportu lotniczego.

Z długością dróg transportowych wiąże się także gęstość sieci komunikacyjnej. Analizując osiągnięte wyniki można dojść do bardzo podobnych wniosków, jak w przypadku długości dróg. Najgęstsza sieć komunikacyjna charakteryzuje transport samochodowy. Podobne zagęszczenie posiada lotnicza sieć komunikacyjna. Pozostałe gałęzi transportu posiadają o wiele rzadszą gęstość sieci komunikacyjnej, co jest związane z długością dróg transportu kolejowego i wodnego śródlądowego.

Najbardziej popularny w Polsce jest nadal transport samochodowy i kolejowy. Jednak cieszy się on mniejszym zainteresowaniem niż w latach ubiegłych. W ostatnich latach widoczny jest dynamiczny wzrost popularności transportu lotniczego. Zdecydowanie najmniej popularnym rodzajem transportu jest nadal transport wodny śródlądowy. Z uwagi na niewielką ilość połączeń wodnych.

Uważam, że w kolejnych latach nastąpi znaczny rozwój transportu lotniczego, który obecnie posiada niewielki udział w ilości przewożonych pasażerów i towarów. Zapewnia on najszybsze przemieszczanie się po coraz korzystniejszych cenach. Ponadto, przybywa na obrzeżach dużych miast niewielkich lotnisk, które wpłyną na szybszy rozwój transportu lotniczego w Polsce. Coraz więcej przewoźników oferuje atrakcyjne ceny swoich usług, co ma niewątpliwy wpływ na szybki rozwój komunikacji lotniczej.

SPIS TABEL

Tabela 1. Długość dróg transportowych w Polsce i liczba pasażerów przewiezionych

poszczególnymi środkami transportu w latach 2000- 2008 ………………………...3

Tabela 2. Długość dróg transportowych w Polsce w latach 2000 -2008……………………....5

Tabela 3. Przestrzenny wskaźnik gęstości sieci komunikacyjnych w latach 2000 -2008……..6

Tabela 4. Demograficzna gęstość sieci komunikacyjnej w latach 2000 - 2008……………….8

Tabela 5. Wskaźnik popularności gałęzi transportu w Polsce w latach 2000 - 2008………...10

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Długość dróg kolejowych w Polsce w latach 2000 -2008………………………….4

Wykres 2. Długość dróg wodnych śródlądowych w Polsce w latach 2000 -2008…………….4

Wykres 3. Długość dróg samochodowych w Polsce w latach 2000 -2008…………………….4

Wykres 4. Długość dróg lotniczych w Polsce w latach 2000 -2008…………………………...5

Wykres 5. Przestrzenna gęstość kolejowej sieci komunikacyjnej w Polsce w latach 2000 -

2008…………………..……………………………………………………………..6

Wykres 6. Przestrzenna gęstość wodnej śródlądowej sieci komunikacyjnej w Polsce

w latach 2000 -2008………………………………………………………………..7

Wykres 7. Przestrzenna gęstość lotniczej sieci komunikacyjnej w Polsce w latach

2000 -2008……………………………………………………………………………… 7

Wykres 8. Przestrzenna gęstość samochodowej sieci komunikacyjnej w Polsce w latach

2000 - 2008……………………………………….………………………………...7

Wykres 9.Demograficzna gęstość kolejowej sieci komunikacyjnej w latach 2000 - 2008. …..8

Wykres 10.Demograficzna gęstość wodnej śródlądowej sieci komunikacyjnej w latach

2000-2008…………………………………………………………………..……….....9

Wykres 11. Demograficzna gęstość samochodowej sieci komunikacyjnej w latach

2000 - 2008.………………………………………………………………………9

Wykres 12. Demograficzna gęstość lotniczej sieci komunikacyjnej w latach 2000-2008….....9

Wykres 13. Wskaźnik popularności transportu kolejowego w latach 2000-2008……………10

Wykres 14. Wskaźnik popularności transportu samochodowego w latach 2000-2008………11

Wykres 15: Wskaźnik popularności transportu wodnego śródlądowego w latach

2000-2008……………………………………………………………………….11

Wykres 16: Wskaźnik popularności transportu lotniczego w latach 2000-2008 …………….11

2

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic


Pobierz dokument
infrastruktura.transportu.projekt.2.studia.doc
Rozmiar 154 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ergonomia projekt, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Ergonomia
Teoria Maszyn i Mechanizmów-projekt1b, Studia PWr W-10 MBM, Semestr IV, Teoria Mechanizmów i Manipul
europejski fundusz rozwoju regionalnego, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Infrastr
fundusz spójności, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Infrastruktura transportu samo
komunikacja międzyludzka, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
Podatek akcyzowy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Procedury celne i podatkowe
pracownik labolatorium, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Ergonomia
Pojęcie działalności spedycyjnej, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 5, Rynek usług spe
scheat organizacyjny izby celnej w szczecinie, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Pr
Ubezpieczenia - zadanie, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Ubezpieczenia transporto
NEGOCJACJE - etapy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
słuchanie, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
Przewozy ładunków, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Gospodarowanie w przedsiębiors
Płaski układ sił zbieżnych, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 2, Mechanika techniczna
Przestępczość, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ II, SEMESTR I, Patologie społeczne
FCA, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Procedury celne i podatkowe
modelowe rozwąznia składowania towaru, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 5, Rynek usłu

więcej podobnych podstron