wyklad rachunkowosc, Zootechnika SGGW, semestr VI, rachunkowość


RACHUNKOWOŚĆ- system ewidencji mający charakter procesu identyfikacji, klasyfikacji, mierzenia, rejestracji i przesyłania informacji o operacjach gospodarczych

Segmenty rachunkowości:

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

dostarcza informacji dla wykonywania sprawozdań finansowych i pozwala na rozliczenia z otoczeniem.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA obejmuje :

Rachunkowość zarządcza

jest częścią systemu rachunkowości obejmującą procedury planistycznego rachunku kosztów, ich normowania, kontrolowania, wyznaczania opłacalności i poziomu działalności gospodarczej jednostki.

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA zajmuje się:

Rachunkowość podatkowa

jest częścią systemu rachunkowości, która generuje i wykorzystuje dane liczbowe dla procedur obliczania bieżących zobowiązań podatkowych, odroczonych podatków itp.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, uchwalanym w formie ustawy budżetowej na okres roku kalendarzowego, zwanego rokiem budżetowym.

PRZEDMIOT RACHUNKOWOŚCI

to posiadane zasoby i procesy gospodarcze mające miejsce w jednostkach gospodarczych.

PODMIOT RACHUNKOWOŚCI

to jednostki gospodarcze prowadzące rachunkowość.

Wyodrębnienie majątkowe podmiotu ma znaczenie:

METODY RACHUNKOWOŚCI:

Rachunkowość charakteryzuje się następującymi cechami:

RACHUNKOWOŚĆ

KSIĘGOWOŚĆ - ewidencja operacji gospodarczych systematycznie, na bieżąco, terminowo.

W Polsce przepisy regulujące zasady prowadzenia rachunkowości zawarte są:
podstawowym akcie prawnym : Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Dz.U z 1994r Nr 121 poz. 591, ostatnia nowelizacja 21 listopada 2008r.

-

TECHNIKA KSIĘGOWOŚCI sposób zapisu ręczny lub mechaniczny.

FORMY TECHNIKI KSIĘGOWOŚCI

ZALETY I WADY PODSTAWOWYCH FORM KSIĘGOWOŚCI

Wady:

FORMA PRZEBITKOWA

Wady:

Forma rejestrowa
zalety:

wady:

Komputerowa:

Księgowość komputerowa

spełnia takie cechy, jak:

W księgowości komputerowej za księgi rachunkowe uważa się zasoby informacyjne w formie zbiorów danych, baz danych lub wyodrębnionych ich części bez względu na miejsce ich powstawania i przechowywania.

Księgi rachunkowe, Prawa i obowiązki kierownika jednostki

KSIĘGI RACHUNKOWE obejmują:

(ewidencja analityczna),

sald kont ksiąg pomocniczych.

Wszystkie księgi rachunkowe muszą być:

Księgi rachunkowe należy prowadzić w siedzibie jednostki w języku i walucie polskiej.

Jednostki posiadające oddziały (zakłady) mogą prowadzić księgi rachunkowe oddziałów (zakładów) w siedzibie zarządu jednostki lub oddziału.

Kierownik jednostki obowiązany jest:
powiadomić US o miejscu prowadzenia ksiąg (w 15 dni od wydania ksiąg poza siedzibę),

Księgi rachunkowe otwiera się na:
dzień rozpoczęcia działalności,

(w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia

tych zdarzeń)

Księgi rachunkowe zamyka się na dzień:

w tym również jej sprzedaży i

zakończenia likwidacji

lub postępowania upadłościowego,

Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Zamknięcie polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych.

Księgi rachunkowe należy wydrukować nie później niż na koniec roku obrotowego.

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej.

Cechy informacji pochodzących z ksiąg rachunkowych:

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Średni kurs obowiązujący 30 września 2009r. ogłoszony przez NBP wynosił 4,2226zł/EUR

Limit przychodów wynosi:

1 200 000 EUR x 4,2226zł/EUR=

5 067 120zł

Kierownik jednostki

Osoba lub organ jedno- lub wieloosobowy (zarząd), który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności- uprawniony jest do zarządzania jednostką.

Obowiązki kierownika związane z przejściem z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe

Do obowiązków kierownika w zakresie rachunkowości należy:

Kierownik ma prawo wyboru rozwiązań, w zakresie dopuszczonym ustawą, dotyczących:

Formy opodatkowania:

Karta podatkowa

Karta podatkowa to najprostsza forma rozliczeń, nie wymaga prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych


Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania obowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy

STAWKI RYCZAŁTU:

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Kto może prowadzić,

Jakie warunki powinna spełniać

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić „miniksięgowość”

tzn. Podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Zawiadomienie o zaprowadzeniu księgi należy złożyć w terminie 20 dni o dnia założenia tej księgi.

Składając zawiadomienie należy podać:

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia PKPiR

Podatnik jest zobowiązany prowadzić księgę:

Warunkiem uznania za prawidłowe ksiąg prowadzonych przy pomocy komputera jest:

Nie później niż do 20 każdego miesiąca

za miesiąc poprzedni sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc

Dodatkowe ewidencje prowadzone wraz z księgą:

Przechowywanie księgi

Zasady prowadzenia księgi:

Moment ujęcia przychodów w księdze:

Moment ujęcia kosztów w księdze:

DOKUMENTACJA KSIĘGOWA

PODZIAŁ, FUNKCJE, DEKRETOWANIE, ARCHIWOWANIE

Zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie podczas procesów produkcyjnych nazywamy ZDARZENIAMI GOSPODARCZYMI

a ich zapisy dokonane w księgowości OPERACJAMI GOSPODARCZYMI.

Dokumentacja (sporządzanie dokumentów) jest pierwszym etapem tworzenia ewidencji księgowej a dokument jest dowodem dokonania operacji gospodarczej

Powiązanie ze skutkami zdarzeń:

Z punktu widzenia wystawców:

DOKUMENTY WEWNĘTRZNE- dotyczące operacji wewnątrz jednostki (lista płac, polecenie księgowania itp.),

Przekazywane w oryginale kontrahentom.

PODSTAWA WYSTAWIENIA DOKUMENTÓW:

Ze względu na cel wystawienia dokumentów źródłowych, wyróżnia się:

Ustawa o rachunkowości wyróżnia dokumenty:

źródłowych, które muszą być pojedynczo wymienione (raport kasowy),

POLECENIE KSIĘGOWANIA /nota księgowa, nota memoriałowa/wystawia się w celu:

Dowód księgowy powinien zawierać, co najmniej:

Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie na walutę polską według kursu w dniu dokonania operacji.

Dowody księgowe powinny być:

Jeśli jedną operację dokumentuje więcej niż jeden dowód księgowy to kierownik wskazuje, który dowód będzie podstawą zapisu.

NIEDOPUSZCZALNE jest dokonywanie w dowodach księgowych przeróbek.

Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawione przez skreślenie błędnej treści i wpisanie właściwej.

Błędy w dowodach zewnętrznych obcych i własnych można korygować przez wysłanie kontrahentowi dowodu korygującego wraz ze stosownym uzasadnieniem.

Funkcje dowodu księgowego:

Przygotowanie (opracowanie) dowodów obejmuje:

ZAPIS KSIĘGOWY powinien streszczać dane dokumentu stanowiącego podstawę zapisu i składać się z:

Ważne jest zapewnienie:

Dowody księgowe powinny być archiwowane przez 5 lat. Wyjątki:

Dokumenty jednostek, które:

Warunki przechowywania:

Organizacja obiegu dowodów księgowych /instrukcja wewnętrzna/

Grupy dokumentów księgowych
dotyczące stanu i zmian:

Dokumenty środków trwałych

Ewidencja analityczna:

Dowód „LT- Likwidacja środka trwałego” jest sporządzany w następujących przypadkach:

Dokumenty zapasów magazynowych:

„Protokół zdawczo - odbiorczy”

Dokumenty środków pieniężnych:

polecenie przelewu,

czek rozrachunkowy,

akredytywa,

rozliczenie saldami.

Obrót gotówkowy

Na koniec każdego dnia (tygodnia) kasjer sporządza zestawienie wpłat i wypłat gotówki z kasy w „raporcie kasowym”- Rk.

Dokument wtórny - księga inwentarza żywego

Dokumentacja rozrachunków z kontrahentami

Rachunek, faktura VAT, Nota korygująca VAT, Faktura korygująca, Faktura wewnętrzna, Faktura VAT RR, Wezwanie do zapłaty, Potwierdzenie salda

BILANS

STRUKTURA BILANSU

WYCENA aktywów i pasywów

BILANS- to dwustronne zestawienie na określony moment stanu środków gospodarczych (aktywów) oraz źródeł ich finansowania (pasywów), w którym:

Bilans obejmuje zestawienie aktywów i pasywów danej jednostki

na dzień kończący rok bieżący (2009) i poprzedni (2008) rok obrotowy - według stanu na 31 grudnia bieżącego i poprzedniego roku obrotowego.

Tworzony metodą netto.

RODZAJE BILANSÓW:

Ewidencja odzwierciedlająca całokształt działalności gospodarczej jednostki składa się z następujących czynności:

BILANS musi zawierać następujące dane:

BILANS

AKTYWA PASYWA

majątek jednostki źródło pochodzenia majątku

A. AKTYWA TRWAŁE A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY

B. AKTYWA B. ZOBOWIĄZANIA

OBROTOWE i rezerwy na zobowiązania

SUMA AKTYWÓW SUMA PASYWÓW

Kryteria porządkujące układ bilansu przyjęte na podstawie IV Dyrektywy UE to:

PŁYNNOŚĆ-możliwość i szybkość zmiany danego składnika na gotówkę. Przyjęto ujmować aktywa wg. wzrastającej płynności.

WYMAGALNOŚĆ-oznacza termin zwrotu pasywów. Przyjęto ujmować pasywa wg. wzrastającego stopnia wymagalności, czyli od najpóźniej wymagalnych do wymagalnych w coraz krótszym terminie.

Ze względu na charakter zmian w bilansie, wyróżniamy następujące typy operacji:

A (+)/ A (-)

P (+)/ P (-)

BILANS

STRUKTURA BILANSU

WYCENA aktywów i pasywów

BILANS- to dwustronne zestawienie na określony moment stanu środków gospodarczych (aktywów) oraz źródeł ich finansowania (pasywów), w którym:

Bilans obejmuje zestawienie aktywów i pasywów danej jednostki

na dzień kończący rok bieżący (2009) i poprzedni (2008) rok obrotowy - według stanu na 31 grudnia bieżącego i poprzedniego roku obrotowego.

Tworzony metodą netto.

RODZAJE BILANSÓW:

Ewidencja odzwierciedlająca całokształt działalności gospodarczej jednostki składa się z następujących czynności:

BILANS musi zawierać następujące dane:

BILANS

AKTYWA PASYWA

majątek jednostki źródło pochodzenia majątku

A. AKTYWA TRWAŁE A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY

B. AKTYWA B. ZOBOWIĄZANIA

OBROTOWE i rezerwy na zobowiązania

SUMA AKTYWÓW SUMA PASYWÓW

Kryteria porządkujące układ bilansu przyjęte na podstawie IV Dyrektywy UE to:

PŁYNNOŚĆ-możliwość i szybkość zmiany danego składnika na gotówkę. Przyjęto ujmować aktywa wg. wzrastającej płynności.

WYMAGALNOŚĆ-oznacza termin zwrotu pasywów. Przyjęto ujmować pasywa wg. wzrastającego stopnia wymagalności, czyli od najpóźniej wymagalnych do wymagalnych w coraz krótszym terminie.

Ze względu na charakter zmian w bilansie, wyróżniamy następujące typy operacji:

A (+)/ A (-)

P (+)/ P (-)

CHARAKTERYSTYKA KONT

podział, funkcjonowanie, zespoły

Konto księgowe

to urządzenie księgowe służące do ewidencjonowania zmian w stanie aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

Aby założyć konto należy:

Otwarcie konta następuje przez:

Stopień szczegółowości:

Sposób funkcjonowania ze względu na ekonomiczną treść dokonywanych zapisów:

NIE POWODUJĄ ZMIAN W BILANSIE JEDNOSTKI. UJMUJĄ SKŁADNIKI MAJĄTKOWE WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE JEDNOSTKI np. „ zapasy obce”, środki trwałe w likwidacji”.

POSTAĆ PRZEDMIOTU EWIDENCJI:

PODSTAWOWE FORMY KONTA

Niezależnie od układu graficznego WSZYSTKIE KONTA zawierają:

FUNKCJONOWANIE KONT

Zasady funkcjonowania konta bilansowego AKTYWÓW

Zasady funkcjonowania konta bilansowego PASYWÓW

ZAKŁADOWY PLAN KONT powinien zawierać:

ZESPOŁY KONT- grupy kont połączonych według jednolitych kryteriów

ZESPOŁY KONT

ZASADA PODWÓJNEGO ZAPISU

Zasady ewidencji na kontach wynikowych (procesowych)

Konta wynikowe służą do ujęcia procesów gospodarczych, operacji wynikowych i ustalenia wyniku finansowego.

przychody finansowe

- koszty finansowe

= wynik z operacji finansowych

Na koniec roku salda kont wynikowych (kosztów, przychodów) przenosimy na konto
„wynik finansowy”.

Sposoby poprawiania błędów w zapisach księgowych

STORNO CZERWONE-polega na wykorzystaniu zapisu ujemnego.

Wada storna czarnego:

POWODUJE ZWIĘKSZENIE SUM OBROTOWYCH

Zestawienie obrotów i sald pozwala na stwierdzenie błędów polegających na:

Nie można wykryć za pomocą zestawienia obrotów i sald takich błędów, jak:

Tego typu błędy można stwierdzić przez porównanie zapisów w księgach rachunkowych z wynikami inwentaryzacji.

INWENTARYZACJA

Cel, metody, terminy

INWENTARYZACJA to konfrontacja danych księgowych jednostki gospodarczej z ich
stanem faktycznym.

CEL INWENTARYZACJI:

składników aktywów i gotówki.

Czynności poprzedzające przeprowadzenie inwentaryzacji

Proces przygotowujący spis zależy jest od wielkości jednostki i posiadanych przez nią zasobów majątkowych.

Pierwszą czynnością jest powołanie na piśmie w formie zarządzenia komisji inwentaryzacyjnej (2-3 osoby).

W dużych jednostkach powołuje się zespoły spisowe.

Wskazane jest aby zasady inwentaryzacji zostały określone w wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej.

Instrukcja inwentaryzacyjna
w małych jednostkach:

Instrukcja inwentaryzacyjna
w dużych jednostkach
:

stanowiące podstawę sporządzenia inwentaryzacji/,

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zawiera następujące elementy:

Etapy inwentaryzacji:

kontrahentom własnych składników

majątku.

Biorąc pod uwagę zakres, tryb i organizację, wyróżniamy następujące metody:

Według ustawy jednostka może dokonać inwentaryzacji:

zapasów towarów i materiałów oraz opakowań objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego

-raz w roku, ale nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku. Z możliwością zakończenia inwentaryzacji do 15 stycznia roku następnego.

Stan pieniężnych i rzeczowych składników majątkowych ustala się

W arkuszach spisowych wykazuje się:
składniki majątkowe zgodnie ze stanem faktycznym, ich ilość, cenę i wartość.

Ostatni dzień roku obrotowego (spis z natury):

W drodze uzyskania potwierdzenia salda:

Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald nie dotyczy należności:

W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów:

USTALENIE I ROZLICZENIE RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH

utratę wartości użytkowej i handlowej składników majątkowych

Przyczyny powstawania różnic inwentaryzacyjnych określa komisja inwetaryzacyjna.

RÓŹNICE INWENTARYZACYJNE W ZALEŻNOŚCI OD PRZYCZYN ICH POWSTANIA ROZLICZA SIĘ JAKO:

NIEDOBORY LUB NADWYŻKI POZORNE wynikają z:

Kompensata niedoborów i nadwyżek

Powstałych w podobnych asortymentach składników majątku tj. o tej samej nazwie, zbliżonych właściwościach, podobnym wyglądzie

KSIĘGOWANIE RÓŹNIC INWENTARYZACYJNYCH

Wn”pozostałe rozrachunki” (rozliczenie niedoborów)

Ma ”towary” (konta towarów )

Wn „towary” (konta towarów)

Ma „pozostałe rozrachunki” (rozliczenie nadwyżek)

AKTYWA TRWAŁE

I. Wartości niematerialne i prawne.

II. Rzeczowe aktywa trwałe.

III. Należności długoterminowe.

IV. Inwestycje długoterminowe.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

I. Wartościami niematerialnymi i prawnymi są:

II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE, to:

Warunkami niezbędnymi do zaliczenia danego składnika aktywów do środków trwałych są:

CENA NABYCIA ŚRODKA TRWAŁEGO to kwota należna sprzedającemu bez podlegających odliczeniu podatków (vat, akcyzowy).

Cena środka trwałego może być powiększona o koszty:

Wartość początkowa środka trwałego w zależności od sposobu nabycia:

Okresowe korygowanie wartości początkowej środków trwałych o wartość ich zużycia to UMORZENIE.

CEL NALICZANIA AMORTYZACJI:

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałegoNa okres ekonomicznej użyteczności ŚRODKA TRWAŁEGO wpływają:

Zasady amortyzacji regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22a-22o)

oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16a - 16m), w zależności od formy prawnej podmiotu.

Od 2001r. stawki amortyzacyjne zostały ustalone wg Klasyfikacji Środków Trwałych (DzU Nr 112 z 1999r. Poz 1317).

Stawki podane w wykazie stawek amortyzacyjnych mogą być podwyższone:

a) pogorszonych- przy zastosowaniu współczynników

nie wyższych niż 2,

b) złych- przy zastosowaniu wsp. nie wyższych niż 1,4

METODY AMORTYZACJI:

METODY AMORTYZACJI NIERÓWNOMIERNEJ

Kiedy wartość amortyzacyjna wynosi nie więcej niż 3,5 tys zł. Jest to prawo, a nie obowiązek.

Obliczanie amortyzacji metodą degresywną

Przykład: - wartość początkowa (brutto) środka trwałego - 24 000zł,

Obliczanie amortyzacji metodą naturalną

Przykład:

NIE PODLEGAJĄ AMORTYZACJI:

Stan i wartość środków trwałych ulega:

AKTYWA OBROTOWE

zapasy

I. ZAPASY

II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

ZAPASY

Zakwalifikowanie danego składnika aktywów do odpowiedniej grupy zapasów jest uwarunkowane jego przeznaczeniem.

Materiały ze względu na cel zużycia można podzielić na:

Transakcje zakupu materiałów

Na transakcję zakupu materiałów składają się dwie odrębnie operacje :

Materiały na dzień bilansowy wycenia się:

Produkty w toku (produkcja w toku)

Za produkcję w toku uważa się:

Produkty w toku mogą być:

PRODUKTY GOTOWE

Produkty uboczne (np. słoma, plewy, łodyga, liście, obornik)

a także wytworzone we własnym zakresie produkty rolne przeznaczone na potrzeby własnej produkcji zwierzęcej np. siano, kiszonki; z reguły nie wycenia się.

TOWARY

Rodzaje cen w obrocie towarowym:

Marża -element składowy ceny towarów

Marża to różnica między ceną sprzedaży towarów a ceną zakupu towarów.

Cena sprzedaży towaru:

- koszty handlowe wkalkulowane w cenę towaru,

- zysk brutto, w tym podatek dochodowy.

Elementy składowe ceny w jednostce wytwarzającej produkt:

Cena fabryczna (netto)

Vat należny (% ceny fabrycznej)

Cena sprzedaży (brutto)

Elementy składowe ceny w hurtowni:

Cena hurtowa sprzedaży (netto)

VAT należny (% ceny hurtowej)

Cena sprzedaży (brutto)

Elementy składowe ceny w detalu:

Cena detaliczna sprzedaży (netto)

VAT należny (% ceny detalicznej),

Cena sprzedaży (brutto)

Znając poziom kosztów handlowych oraz potrzebną wielkość zysku ustala się marżę handlową jako:

Metody wyceny zapasów:

Ceny ewidencyjne ustala się na poziomie:

Na dzień bilansowy wartość zapasów wyrażoną w cenach ewidencyjnych doprowadza się do rzeczywistych cen zakupu, sprzedaży .

Za pomocą wskaźnika odchyleń przeciętnych rozlicza się odchylenia:

Zasady ewidencji zakupu materiałów określone są w zakładowym planie kont:

Ewidencję zapasów można prowadzić w zależności od rozmiarów i potrzeb kontroli, metodą:

Zaliczki na poczet dostaw

KOSZTY

KLASYFIKACJA

Rachunek kosztów oznacza zespół działań zmierzających do ustalenia i zinterpretowania w różnych przekrojach, wysokości wyrażonego w pieniądzu zużycia pracy żywej i uprzedmiotowionej, zaangażowanego przez daną jednostkę, w powiązaniu z osiąganymi efektami jej działalności, w określonym przedziale czasowym.

Głównymi elementami rachunku kosztów są:

Pojęcie kosztów charakteryzuje:

Do kosztów nie zalicza się zużycia:

KRYTERIA KLASYFIKACJI KOSZTÓW
(wg celu pozyskiwania kosztów):

I. KRYTERIA KLASYFIKACJI KOSZTÓW DLA CELÓW SPRAWOZDAWCZYCH
Dla celów sprawozdawczych mamy następujące układy ewidencyjne kosztów:

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym umożliwia:

KOSZTY W UKŁADZIE KALKULACYJNYM

- DZIAŁOWE,

- OGÓLNE.

Do kosztów bezpośrednich zalicza się:

KOSZTY POŚREDNIE:

KOSZTY W UKŁADZIE FUNKCJONALNYM (FAZ DZIAŁALNOŚCI -PODMIOTOWE)

(produkcji),

II. KRYTERIA KLASYFIKACJI KOSZTÓW DLA CELÓW DECYZYJNYCH:

Kategorie kosztów z punktu widzenia zachowania się w zależności od rozmiarów sprzedaży:

Koszty zmienne mogą mieć wzrost:
progresywny

proporcjonalny

degresywny

KOSZTY ISTOTNE DLA DANEJ DECYZJI

KOSZTY UTRACONE
to koszty podjęte w przeszłości na, które nie mamy obecnie wpływu.

Koszty średnie to koszty całkowite podzielone przez liczbę jednostek produktów wytworzonych lub sprzedanych.

22Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rachunkowość ściąga, Zootechnika SGGW, semestr VI, rachunkowość
rozrod wyklady, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
opracowane pytania na egzamin, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
ostatnie 5 pytan, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
Wykład 2 żywienie, Zootechnika SGGW, semestr IV, Żywienie
Żywienie zwierząt wykład 5 07052006, Zootechnika SGGW, semestr IV, Żywienie
WYKŁAD 1x, Zootechnika SGGW, semestr IV, higiena, Higiena
opracowane pytania na egzamin2, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
opracowane pytania na egzamin3, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
Żywienie zwierząt wykład 8 ostatni, Zootechnika SGGW, semestr IV, Żywienie
Rybki, Zootechnika SGGW, semestr VI, ryby
Żywienie zwierząt wykład VI, Zootechnika SGGW, semestr IV, Żywienie
Żywienie wykład 7, Zootechnika SGGW, semestr IV, Żywienie
pytania1234, Zootechnika SGGW, semestr V, towaroznawstwo
higiena agacia, Zootechnika SGGW, semestr IV, higiena, Higiena
PYTANIA NA EGZAMIN Z HIGIENY ZWIERZ T, Zootechnika SGGW, semestr IV, higiena, Higiena
Higiena zw, Zootechnika SGGW, semestr IV, higiena, Higiena
wykład 2 część 2, Podatki w przedsiębiorstwie- semestr VI
biochemia poprawka1, Zootechnika SGGW, semestr II, biochemia

więcej podobnych podstron