kultura jezyka polskiego cz.2, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Kultura jezyka - Izabela Duraj-Nowosielska


Kultura języka polskiego

Kierunek studiów

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział

Filologiczny

Katedra/ Zakład

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ

Typ studiów

I stopnia (licencjackie), niestacjonarne

Semestr studiów

III

Rok akademicki

2011/2012

Nazwa przedmiotu

Kultura języka polskiego

Rodzaj zajęć

Konwersatorium 30h

Specjalizacja

-----

Prowadzący

mgr Michalina Biernacka

Punkty ECTS

3

Forma zaliczenia

zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności oraz prac zaliczeniowych

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)

Blok A (podstawowy)

Cel i zadania przedmiotu:

Celem zajęć jest zapoznanie z zasadami poprawności językowej w zakresie poszczególnych podsystemów języka (foniczny, morfologiczny, syntaktyczny, leksykalny). Studenci, dzięki ćwiczeniom warsztatowym, będą mogli w praktyce zapoznać się

z kryteriami poprawności językowej, a także poznać typowe błędy, popełniane w mowie i piśmie.

Treści programowe

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu kultury języka. Sprawdzenie umiejętności gramatyczno-językowych. Postawy wobec języka.

 2. Norma językowa, norma wzorcowa a norma użytkowa, uzus językowy. Kodyfikacja normy językowej, zmienność normy językowej. Kryteria poprawności językowej, wydawnictwa poprawnościowe.

 3. Pojęcie błędu językowego. Innowacja językowa a błąd językowy. Typologia błędów językowych wg Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny pod red. A. Markowskiego.

 4. Norma fonetyczna polszczyzny. Norma ogólnopolska a regionalizmy fonetyczne, dialektyzmy fonetyczne, wymowa środowiskowa. Artykulacja samogłosek nosowych, grupy ANS, połączeń samogłoskowych, spółgłosek wargowych miękkich, grup spółgłoskowych, geminantów, wyrazów zapożyczonych. Ćwiczenia.

 5. Akcentuacja i intonacja polszczyzny. Ekonomia językowa a uproszczenia grup spółgłoskowych. Ćwiczenia.

 6. Ortograficzna norma językowa. Zasady ortografii polskiej a zmienność norm ortograficznych. Ćwiczenia.

 7. Zasady interpunkcji polskiej (posługiwanie się m.in. przecinkiem, średnikiem, myślnikiem, wielokropkiem, nawiasem). Najnowsze zmiany w polskiej ortografii i interpunkcji. Ćwiczenia.

 8. Poprawność słowotwórcza. Neologizmy. Poprawność słowotwórcza nazw własnych, tworzenie nazw zawodowych i tytułów żeńskich, tworzenie przymiotników i nazw mieszkańców od nazw miejscowych. Powstawanie struktur analogicznych i ciągów słowotwórczych. Tendencje do skrótowości. Deminutiva a hipocoristicum. Ćwiczenia.

 9. Poprawność w zakresie fleksji rzeczownika. Kategoria rodzaju (części mowy, które ją posiadają). Reguły doboru końcówek deklinacyjnych. Upraszczanie paradygmatów rzeczownika. Formy oboczne, formy supletywne. Rzeczowniki o nietypowej odmianie. Archaizmy fleksyjne. Skrótowce. Zrosty, złożenia, zestawienia. Ćwiczenia.

 10. Poprawność fleksyjna nazw własnych. Odmiana imion i nazwisk polskich oraz obcych. Odmiana nazw miejscowych. Nazwy własne a nazwy pospolite. Ćwiczenia.

 11. Poprawność w zakresie deklinacji przymiotnikowo-zaimkowej. Odmiana przymiotników, zaimków, liczebników. Błędne użycie zaimków. Zakres użycia liczebników zbiorowych. Liczebniki nieokreślone i ułamkowe. Liczebniki główne a porządkowe. Ćwiczenia.

 12. Poprawność fleksyjna czasownika. Aspekt czasownika a jego formy fleksyjne. Oboczności fleksyjne czasowników. Odmiana czasowników mleć, pleć. Kontaminacje wzorów odmiany. Czasowniki niefleksyjne, defektywne, duratywne, iteratywne. Imiesłowy i ich funkcje. Ćwiczenia.

 13. Poprawność syntaktyczna. Poprawność w zakresie składni zgody i składnia rządu. Składnia liczebników. Skróty składniowe. Szyk wyrazów w zdaniu. Imiesłowowy równoważnik zdania. Wyrazy funkcyjne. Zdania złożone. Ćwiczenia.

 14. Poprawność leksykalna. Innowacje leksykalne. Zapożyczenia i kryteria ich oceny. Moda językowa, wyrazy nadużywane. Szablony językowe. Snobizm językowy. Konstrukcje redundantne (pleonazmy, tautologie). Peryfrazy. Ćwiczenia.

 15. Poprawność frazeologiczna. Innowacja frazeologiczna a błąd językowy, zamierzone innowacje frazeologiczne. Zjawisko defrazeologizacji. Ćwiczenia.

Wykaz literatury

Opracowania podstawowe:

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka

polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, t.1,

Warszawa 1971.

D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka

polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej, t.2,

Warszawa 1982.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo,

składnia, Warszawa 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia,

interpunkcja, Warszawa 2009.

Opracowania zalecane:

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001.

Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.

Kierunek studiów

Filologia polska

Wydział

Filologiczny

Katedra/ Zakład

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej

Typ studiów

I stopnia (licencjackie) dzienne

Semestr studiów

III

Rok akademicki

2011/2012

Nazwa przedmiotu

Kultura języka polskiego

Rodzaj zajęć

Konwersatorium 30 h

Specjalizacja

-

Prowadzący

dr Urszula Dzióbałtowska- Chciuk

Punkty ECTS

3

Forma zaliczenia

Zaliczenie na podstawie aktywności oraz analizy zebranych przez studentów różnych typów błędów językowych

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)

Blok A (obowiązkowy)

Cel i zadania przedmiotu:

Poznanie warsztatu pracy dotyczącego kultury języka polskiego. Nabycie umiejętności oceny poprawności elementów języka.

Treści programowe

 1. Pojęcie kultury języka, normy językowej i stylistycznej, błędu językowego i stylistycznego, zwyczaju językowego; puryzm językowy. Zróżnicowanie normy językowej i jej zmienność. Kryteria poprawności językowej. (4 g.)

 2. Typologia błędów: fonetyczne, gramatyczne, leksykalne i stylistyczne. Ćwiczenia w ocenie wybranych faktów językowych przy pomocy językoznawczej literatury poprawnościowej.

(4 g.)

 1. Wybrane zagadnienia wymowy - współczesne tendencje w wymowie nosówek,- inne błędy i warianty wymowy omawiane na materiale słownikowym. (3 g.)

 2. Zagadnienia poprawności gramatycznej.

  • Wybrane zagadnienia w zakresie fleksji i słowotwórstwa rzeczowników, czasowników, przymiotników, liczebników- błędy w odmianie, oboczne końcówki, problemy z rodzajem gramatycznym, kategoria liczby, stopniowanie przymiotników, produktywne typy słowotwórcze współczesnej polszczyzny, żeńskie tytuły i nazwy zawodowe.(6 g.)

  • Błędy w zakresie składni- kłopoty z konstrukcjami przyimkowymi, błędy w zakresie składni zgody i rządu, imiesłowowe równoważniki zdania- analiza wybranych przykładów. (4 g.)

 1. Zagadnienia poprawności leksykalnej, frazeologicznej i stylistycznej- stylistyczne zróżnicowanie słownictwa, kontekst a znaczenie wyrazu (błędy znaczeniowe), pleonazmy, tautologie, szablon leksykalny, wyrazy modne, elementy obce w słownictwie, internacjonalizmy leksykalne, mechanizmy błędów frazeologicznych, walory stylistyczne frazeologii- analiza wybranych przykładów.

(8 g.)

Wykaz literatury

S. Bąba, Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawności frazeologicznej, Poznań 1986.

D. Buttlerowa, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego, t. I Warszawa 1976, t. II Warszawa 1982.

Z. Klemensiewicz, Prawidła poprawnej wymowy, Wrocław 1973.

A. Markowski, [red.] Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2008.

A. Markowski, J. Puzynina, Kultura języka, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Wrocław 1993.

J. Podracki [red.] Polszczyzna płata nam figle, Warszawa 1993.

S. Skorupka [red.], Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. I-II, Warszawa 1967.

S. Szymczak [red.], Słownik języka polskiego, t. I-III, Warszawa 2000.

Kierunek studiów

filologia polska

Wydział

Filologiczny

Katedra/ Zakład

Katedra Współczesnego Języka Polskiego

Typ studiów

stacjonarne, licencjackie

Semestr studiów

III (zimowy)

Rok akademicki

2010/2011

Nazwa przedmiotu

Kultura języka polskiego

Rodzaj zajęć

konwersatorium

Specjalizacja

-

Prowadzący

dr Agnieszka Wierzbicka

Punkty ECTS

3

Forma zaliczenia

test końcowy

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)

obowiązkowy (blok A)

Cel i zadania przedmiotu:

Celem zajęć jest kształcenie świadomego i celowego posługiwania się językiem oraz kształcenie praktycznych umiejętności sprawnego i poprawnego mówienia/ pisania. Treść zajęć: zagadnienia ogólne z zakresu kultury języka polskiego (innowacja językowa a błąd językowy, kryteria oceny innowacji językowych, zróżnicowanie polszczyzny, norma językowa a zwyczaj językowy, poprawność i sprawność językowa), zagadnienia poprawnościowe na poziomie fonetyki, słowotwórstwa, fleksji, składni, leksyki (w tym frazeologii) oraz na poziomie tekstu.

Treści programowe:

Zagadnienia ogólne

 1. Kultura języka polskiego — przedmiot o poprawności i sprawności językowej. Teoretyczne zagadnienia: norma językowa a zwyczaj językowy, błąd a innowacja. Norma stylistyczna. Ocena poprawności językowej w polszczyźnie. (2 godz.)

Zagadnienia fonetyczne

 1. Poprawność w zakresie wymowy. Charakterystyka typologiczna samogłosek i spółgłosek polskich. Asymilacja, redukcja, dysymilacja. Norma ortofoniczna w polszczyźnie. (2 godz.)

Zagadnienia ortograficzne

 1. Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.(2 godz.)

Zagadnienia poprawności gramatycznej

 1. Poprawność fleksyjna — zagadnienia z zakresu deklinacji rzeczownika: oboczności deklinacyjne; formy rodzajowe (regionalne, dwurodzajowe, błędne) (2 godz.).

 2. Poprawność fleksyjna — zagadnienia z zakresu deklinacji nazw własnych (2 godz.)

 3. Poprawność fleksyjna — zagadnienia z zakresu deklinacji przymiotnika, liczebnika i zaimka (2 godz.).

 4. Poprawność fleksyjna — zagadnienia z zakresu koniugacji czasownika: wybór nieodpowiedniego wzorca koniugacyjnego; odmiana według dwóch wzorców; błędy w formach czasu przeszłego, bezokolicznika, trybu rozkazującego (2 godz.).

 5. Poprawność w zakresie syntaktyki (składni), część 1: przejawy tendencji do skrótu; poprawność w składni rządu i zgody; zasady poprawnego użycia imiesłowowych równoważników zdań; konstrukcje przyimkowe; poprawny układ wyrazów w zdaniu (2 godz.).

Zagadnienia leksykalne

 1. Związki frazeologiczne — pochodzenie i użycie frazeologizmów we współczesnej polszczyźnie. Najczęściej popełniane błędy frazeologiczne. Metafory. (2 godz.).

 2. Funkcja analityzmów i synkretyzmów, pleonazmów i tautologii, natręctw, wulgaryzmów we współczesnym języku polskim (2 godz.).

 3. Pleonazmy i tautologie — błędy logiczne odzwierciedlone w języku (2 godz.).

 4. Elementy wzbogacające język: neologizmy i neosemantyzmy, zapożyczenia w polszczyźnie. (2 godz.)

Zagadnienia stylistyczne

 1. Stylistyczne zróżnicowanie polszczyzny. Rodzaje wypowiedzi, swoboda składniowa wypowiedzi, dobór i nacechowanie środków językowych, celowość wyboru środków ekspresji z uwzględnieniem możliwości percepcyjnych odbiorcy. (2 godz.)

 2. Test.

Wykaz literatury

Wybrana literatura do poszczególnych zajęć:

Zajęcia 1

 • M. Bugajski, Pół wieku kultury języka w Polsce (1945-1995), PWN 1999, s. 10-42, s.110-119.

 • A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, PWN 2006, s. 14-40.

 • Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, PWN, Warszawa 1999, hasła problemowe: poprawność językowa, norma językowa, błąd językowy.

 • Polacy a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów, pod red. K. Handke, H. Dalewskiej-Greń, Warszawa 1994, s. 17-72.

Zajęcia 2

 • B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2000, s. 5-22.

 • Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, PWN, Warszawa 1999, hasło problemowe: akcent.

 • Prawidła poprawnej wymowy polskiej, oprac. Z. Klemensiewicz, Kraków 1995.

 • Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Wł. Lubaś, S. Urbańczyk, Warszawa 1990.

Zajęcia 3

 • E. Pogański, A. Skurzydlakowa, Słownik pisowni łącznej i rozdzielnej. Razem czy osobno?, PWN, Warszawa 2003 i nast., s. 6­26.

 • Jerzy Podracki, Alina Gałązka, Słownik interpunkcyjny, PWN, Warszawa 2002 i nast., s. 7-90.

 • Polszczyzna na co dzień, red. Mirosław Bańko, PWN, Warszawa 2006, s. 382-460, 473-518.

Zajęcia 4-8

 • M. Bugajski, Pół wieku kultury języka w Polsce (1945-1995), PWN 1999, s. 120-166.

 • H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, PWN 2005, s. 18-97.

 • H. Jadacka, Próba określenia normy składniowej dotyczącej użycia równoważników imiesłowowych na -ąc.

 • Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, PWN, Warszawa 1999, hasła problemowe: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek, nazwiska, imiona.

 • Polszczyzna na co dzień, red. Mirosław Bańko, PWN, Warszawa 2006, s. 102-121, 122-139, 140-146,

 • A. Wierzbicka, P. Wierzbicki, Praktyczna stylistyka, Warszawa 1968, s. 121-136, 174-194.

Zajęcia 9

 • S. Bąba, Innowacje frazeologiczne — analiza, kryteria oceny, „Poradnik Językowy” 1995, z. 4, s. 21-29.

 • W Chlebda, Frazeologia polska minionego wieku, [w:] Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, red. S Dubisz i S. Gajda, Warszawa 2001, s. 155-166.

 • H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, PWN, Warszawa 2001, s. 151-168.

 • A.M. Lewicki, A. Pajdzińska, Frazeologia, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, red. J. Bartmiński, Współczesny język polski, Lublin 2001.

 • A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, PWN, Warszawa 2005, s. 177-183, 231-271.

Zajęcia 10

 • I. Biernacka-Ligięza, Wulgaryzmy a łamanie normy kulturowej, w: Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, pod red. J. Miodka, Wrocław 1999, s. 166-181.

 • A. Grybosiowa, Liberalizacja społecznej oceny wulgaryzmów, w tejże: Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice 2003, s. 32-41.

 • A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, PWN, Warszawa 2005, s. 188-212.

 • M. Mycawka, Wyrazy modne w świetle kultury języka, w: Kultura języka dziś, red. W. Pisarek i H. Zgółkowa, Poznań 1995, s. 108-119.

Zajęcia 11

 • Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, PWN, Warszawa 1999, hasła problemowe: pleonazm, tautologia.

 • A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, PWN, Warszawa 2005, s. 215-225.

Zajęcia 12

 • J. Bralczyk, Nowe słowa, Warszawa 2007.

 • A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, PWN, Warszawa 2005, s. 162-167.

 • Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, PWN, Warszawa 1999, hasło problemowe: neologizm.

 • T. Smółkowa, Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej, Kraków 2001 s. 19-33.

Zajęcia 13

 • K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, tu rozdziały: I, II, X i XII.

 • Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, PWN, Warszawa 2006, s. 50-73, 75-77.

 • R. Przybylska, Wstęp do nauki o języku polskim. Podręcznik dla szkół wyższych, Kraków 2003, s. 125-130.

 • A. Wierzbicka, P. Wierzbicki, Praktyczna stylistyka, Warszawa 1968, s. 40-86.

Zalecane słowniki i encyklopedie:

Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, PWN, Warszawa 1999 i nast.

Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996.

Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1991.

Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Wł. Lubaś, S. Urbańczyk, Warszawa 1990.

Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego, St. Bąba, J. Liberek, Warszawa 1997.

Słownik wyrazów kłopotliwych, M. Bańko, M. Krajewska, Warszawa 1996.

Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 1996.

Słownik polszczyzny potocznej, J. Anusewicz, J. Skawiński, Warszawa 1996.

Słownik eufemizmów polskich, A. Dąbrowska, Warszawa 1993.

Słownik nazw własnych, Warszawa 1998.

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1985.

Słownik wymowy i odmiany nazwisk obcych, I. Bartmińska, J. Bartmiński, Bielsko-Biała 1997.

Kierunek studiów

filologia polska

Wydział

Filologiczny

Katedra/ Zakład

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej

Typ studiów

I stopnia (licencjackie), dzienne

Semestr studiów

III

Rok akademicki

2011/2012

Nazwa przedmiotu

Kultura języka polskiego

Rodzaj zajęć

konwersatorium 30h

Specjalizacja

-

Prowadzący

mgr Magdalena Wojenka-Karasek

Punkty ECTS

2 pkt

Forma zaliczenia

zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności oraz kolokwium sprawdzającego wiadomości

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)

blok A (obowiązkowy)

Cel i zadania przedmiotu:

Rozwijanie umiejętności poprawnego, sprawnego i świadomego używania języka; doskonalenie kompetencji językowej studentów na potrzeby tworzenia samodzielnych tekstów; kształcenie umiejętności oceny faktów językowych pod względem poprawności leksykalno-gramatycznej.

Treści programowe

A. Wprowadzenie - problematyka zajęć, podstawowe zagadnienia

* kultura języka - rozumienie terminu;

* kultura języka - podstawowe pojęcia (norma, uzus, system);

* zróżnicowanie polskiej normy językowej (norma wzorcowa, norma użytkowa - profesjonalna, regionalna, ogólna);

B. Innowacje językowe

* pojęcie innowacji językowej;

* rodzaje innowacji językowych;

* kryteria oceny innowacji;

* innowacje językowe a błędy językowe;

C. Błąd językowy

* kryteria oceny i typologia błędów;

* błędy w artykulacji (prozodia, akcentowanie, itd.);

* błędy w pisowni (ortograficzne, interpunkcyjne);

* błędy gramatyczne (fleksyjne, składniowe);

* błędy słownikowe i słowotwórcze;

* błędy stylistyczne;

* błędy frazeologiczne;

* błędy w zakresie tekstu (spójność, kompozycja);

D. Postawy wobec języka

* puryzm językowy i jego rodzaje;

* perfekcjonizm;

* logizowanie w języku;

* liberalizm językowy;

* leseferyzm;

* indyferentyzm językowy;

* abnegacja językowa;

* postawa racjonalistyczna;

* postawa spontaniczna;

E. Poprawność językowa

* zasady interpunkcji polskiej;

* poprawność słowotwórcza;

* poprawność fleksyjna;

* poprawność składniowa;

* poprawność leksykalna;

* poprawność frazeologiczna;

* poprawność stylistyczna;

F. Nazwy własne

* odmiana nazwisk polskich;

* odmiana nazwisk obcych;

* odmiana nazw miejscowych;

G. Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku

* charakterystyczne zjawiska;

* procesy i tendencje;

H. Język w mediach;

* etyka i estetyka słowa;

* zjawisko mody językowej;

Wykaz literatury

D. Buttler, K. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa 1971.

D. Buttler, K. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej, Warszawa 1982.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2004.

Norma a komunikacja, red. M. Steciąg, M. Bugajski, Wrocław 2009.

Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 1999.

Polszczyzna płata nam figle, red. J. Podracki, Warszawa 1993.

Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.

Kierunek studiów

Filologia polska

Wydział

Filologiczny

Katedra/ Zakład

Katedra Współczesnego Języka Polskiego

Typ studiów

I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Semestr studiów

III

Rok akademicki

2011-2012

Nazwa przedmiotu

Kultura języka polskiego

Rodzaj zajęć

konwersatorium

Specjalizacja

Prowadzący

dr Danuta Zawilska

Punkty ECTS

3

Forma zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności i poprawnie napisanych dwóch prac (testów).

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)

Zajęcia obowiązkowe

Cel i zadania przedmiotu:

Celem zajęć jest kształcenie świadomego posługiwania się językiem polskim. Celem jest też wyposażenie studentów w wiedzę o zróżnicowaniu polszczyzny i zmienności normy językowej.

Treści programowe

Podstawowe pojęcia teorii kultury języka: norma językowa, kryteria oceny zjawisk językowych, błąd językowy, klasyfikacja błędów językowych. Wybrane zagadnienia polityki językowej: ustawa o języku polskim, ustawodawstwo unijne w sprawach językowych. Poradnictwo językowe w Polsce. Zagadnienia poprawności fonetycznej Wybrane zagadnienia ortografii polskiej. Poprawność językowa w zakresie leksyki: neologizmy i zapożyczenia. Zagadnienia poprawności językowej w dziedzinie onomastyki( imiona, nazwiska, nazwy miejscowe).Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
kultura jezyka polskiego, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Kultura jezyka - I
Kultura jezyka II rok, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Kultura jezyka - Izab
grzecznosc jezykowa, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Kultura jezyka - Izabel
Z poprawna polszczyzną - 2 etap, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Stylistyka
Style funkcjonalne, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Stylistyka praktyczna -
testy przygotowujące do konkursu Poprawnej polszczyzny, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filolo
LEKSYKOLOGIA ZALICZENIE, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, > nie przypisane
Z poprawna polszczyzna na co dzień - test 2 etap kat II, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filol
Stylistyka współczesna i rys historyczny (2), ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska
hydrobiologia 30.11.2011, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Biologii, WYDZIAŁ Chemii, Bio
MSG DEFINICJE, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Ekonomia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Kancelaria Krakowska, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Archiwistyka, Rozwój form
opracowane zagadnienia na egzamin, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Socjologia, Praca socjalna,
Postepowanie-sadowo-administracyjne, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administra

więcej podobnych podstron