światło i cień, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2


Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II

TEMAT DNIA: Światło i cień

ZAPIS W DZIENNIKU: Wykonywanie obliczeń w zakresie czterech podstawowych działań matematycznych - liczenie w zakresie 30. Wyznaczanie głównych kierunków świata różnymi sposobami. Długość cienia w różnych porach dnia. Uzupełnianie zdań wybranymi wyrazami. Pisownia wyrazów z „ó”. Dłuższe wielozdaniowe wypowiedzi na temat znaczenia umiejętności wyznaczania kierunków świata. Rozwiązywanie zadań z treścią.

CEL GŁÓWNY:

Kształtowanie umiejętności wyznaczania i nazywania głównych kierunków świata.

CELE OPERACYJNE:

Uczeń:

- potrafi wyznaczyć główne kierunki świata,

- zna zasady posługiwania się kompasem,

- jest świadomy korzyści płynących z umiejętności wyznaczania kierunków

świata,

- wypowiada się pełnymi zdaniami na dany temat,

- poprawnie i płynnie czyta tekst,

- potrafi czytać ze zrozumieniem,

- zna i stosuje zasady pisowni trudnych wyrazów,

- potrafi uzupełnić zdania wyrazami,

- sprawnie wykonuje obliczenia w zakresie 30,

- potrafi rozwiązać zadanie z treścią,

- doskonali wyczucie przestrzeni,

- zgodnie współpracuje w zespole.

METODY: praca z podręcznikiem i kartą pracy, pogadanka, rozmowa kierowana, pokaz

FORMY: indywidualna, grupowa, zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kompasy szkolne, karty pracy i podręczniki „Wesoła szkoła”, magnetofon, kaseta z utworami muzycznymi, lampka, kijek, ilustracje planet z działaniami matematycznymi do ułożenia hasła, karty pracy do uzupełnienia, karty z nazwami kierunków geograficznych, plansza ilustrująca wskazywanie kierunku północnego nocą, kora drzewa z mchem.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Wprowadzenie do tematu zajęć - ułożenie hasła z rozsypanki sylabowej -

„Wyznaczamy kierunki świata”.

Na tablicy przypięta jest ilustracja Słońca. Wokół niego napisane są liczby -

wyniki działań. Działania zapisane są na rysunkach planet. Dzieci wykonują

działanie i dopasowują do wyniku - przypinają planetę na liczbie.

WY 12 - 8 = KIE 3 x 4 = ŚWIA 6 x 4 =

ZNA 18 : 3 = RUN 8 + 6 = TA 4 x 7 =

CZA 15 - 7 = KI 6 x 3 =

MY 27 : 3 =

- Co wam przypomina ta ilustracja? (Układ Słoneczny)

- Co wiemy o Układzie Słonecznym?

- Kto wymieni wszystkie planety w kolejności od Słońca?

- Która planeta jest największa? (najmniejsza, najbardziej gorąca,

najzimniejsza?)

- Co powiecie o Słońcu?

- O czym musimy pamiętać pisząc nazwy planet?

- Odwróćcie teraz planety i odczytajcie hasło.

2. Rozmowa na temat roli Słońca w wyznaczaniu kierunków świata.

- Jaki związek ma miejsce wschodu i zachodu Słońca z kierunkami świata?

Tam, gdzie Słońce wschodzi jest kierunek wschodni, tam gdzie zachodzi jest

kierunek zachodni. Stąd tez powstały nazwy tych kierunków świata.

(Dzieci przypinają kartki z nazwami kierunków świata w odpowiednich

miejscach sali).

Przeprowadzenie doświadczenia wyjaśniającego sposób wskazywania

kierunków świata (z wykorzystaniem lampki).

- W jaki dzień można wyznaczyć kierunki świata za pomocą Słońca i cienia?

3. Zapis w zeszycie: Wyznaczamy kierunki świata.

Wklejenie kartki. (Załącznik nr 1)

Napisanie nazw kierunków świata całymi wyrazami.

4. Przypomnienie pisowni trudnych wyrazów: wschód, zachód, północ,

południe.

5. Ćwiczenia śródlekcyjne - śpiewanie piosenki pt. „Malowała jesień”.

6. Wyznaczanie kierunków świata nocą - wg Gwiazdy Polarnej.

Pokaz i omówienie planszy ilustrującej wskazywanie kierunku północnego.

Uzupełnianie kartki. (Załącznik nr 2)

7. Wyznaczanie kierunków według obserwacji otoczenia.

Pokaz kory drzewa z mchem. Wyjaśnienie, że mchy znajdują się na pniach

drzew zawsze od strony północnej, ponieważ nie lubią słońca.

Wklejenie i uzupełnienie kartki. (Załącznik nr 3)

8. Wyznaczanie kierunków za pomocą kompasu.

Rozdanie kompasów.

Omówienie budowy kompasu (pokaz ilustracji).

Zapoznanie z zasadami posługiwania się kompasem.

Wyznaczanie kierunków głównych.

Wklejenie i uzupełnienie kartki. (Załącznik nr 4)

9. Ćwiczenia śródlekcyjne - ćwiczenia przy muzyce.

10. Uzupełnianie kart pracy - KP 91, ćw. 2 - 4 - sprawdzenie i wykorzystanie

zdobytych wiadomości.

11. Wypowiedzi na temat znaczenia umiejętności wyznaczania kierunków

świata.

12. Rozwiązywanie zadań z treścią.

grupie i jeszcze zostało 2 dzieci. Ile było wszystkich dzieci?

13. Podsumowanie zajęć. Ocena uczniów.

14. Zadanie pracy domowej.

Oblicz. Uporządkuj wyniki od liczby najmniejszej do największej. Zapisz

hasło.

10 : 2

11: 1

18 : 6

21 : 3

27 : 3

7 : 7

24 : 4

20 : 5

32 : 4

12 : 6

12 : 1

40 : 4

mglo

żo

sień

zi

za

Gdy

na,

za

ma

je

na.

śnie

Literatura:

„Świat i człowiek - Atlas geograficzny dla dzieci”. Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” Warszawa 1991

Becklake S. „Budowa Wszechświata”. Polska Oficyna Wydawnicza „BGW” Warszawa

Piosenka pt. „Malowała jesień” - „Już w szkole”, CD sześciolatka, semestr pierwszy, Wydawnictwo Nowa Era

Opracowała:

mgr Marzena Durma

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Dary Nowego Roku, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
W krainie baśni, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Warzywa, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Święto Niepodległości, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Przyszła do nas jesień, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
W oczekiwaniu na zimę, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Zrozumiałem, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
pory dnia i roku, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Warzywa przez cały rok, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
gołąb pocztowy, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
notatka kasia jóźków, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Warszawa w legendzie, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
notatka jola, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Droga do szkoły-konspekt, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
drzewa i krzewy owocowe, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Pamiętamy o tych, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
krzyżówka z hasłem legenda, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2

więcej podobnych podstron