biznes plan, Studia


BIZNES PLAN

Biznes Plan prosimy wypełnić czytelnie nie przekraczając wyznaczonego miejsc.

W tabelach istnieje możliwość dodania wierszy.

Nazwa przedsięwzięcia ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Autor (pomysłodawca) biznes planu

1.1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………

1.2. Szkoła / uczelnia ……………………………………………………………………………………

1.3. Klasa / Instytut ……………………………………………… 1.4. Wiek ……………………

1.5. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………

1.6. Telefon …………………………………… 1.7. Mail ………………………………………………

1.8. Charakterystyka pomysłodawcy

Zdolności i umiejętności

Hobby i zainteresowania

Osiągnięcia sportowe

Predyspozycje fizyczne i psychiczne

Doświadczenie życiowe i zawodowe

Posiadane cechy przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej

1.9. Mocne strony pomysłodawcy

1.10. Słabe strony pomysłodawcy

2. Pomysł na przedsięwzięcie

2.1. Źródła pomysłu

Motywy pomysłu

Źródła wiedzy o przedsięwzięciu

Źródła inspiracji

Wzór innych firm, osób, branż

2.2. Opis przedsięwzięcia

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Krótkie uzasadnienie wyboru rodzaju działalności i branży

Czynniki sukcesu

Zagrożenia w realizacji

2.3. Produkty (towary i / lub usługi)

Opis produktów i ich cech fizycznych

Przeznaczenie produktów

Jakie potrzeby zaspakajają produkty?

Zalety i wady produktów

Stopień nowości produktów

2.4. Różnice pomiędzy produktami firmy a produktami konkurencji (będącymi na rynku)

2.5. Sposób promocji

W jaki sposób odbiorcy / klienci będą informowani o produktach?

Formy promocji i reklamy

Harmonogram działań promocyjno - reklamowych

Koszty promocji i reklamy

2.6. Polityka cenowa

Sposób ustalania cen produktów

Poziom cenowy w porównaniu z cenami rynkowymi

Możliwości zmiany cen

Wpływ czynników zewnętrznych na ceny

2.7. Miejsce i sposób sprzedaży

Docelowy rynek dla produktów

Charakterystyka odbiorców / klientów

Miejsce prowadzenia działalności

Zasięg regionalny działalności

Sposób sprzedaży

Formy sprzedaży

3. Sytuacja rynkowa

3.1. Przedsięwzięcie na tle konkurencji

Podział konkurentów

Główni konkurenci

Sposoby walki konkurencyjnej na rynku

Reakcja konkurencji na pojawienie się nowego przedsięwzięcia (nowej firmy)

Reakcja na działania konkurencji

Relacje z konkurentami

3.2. Dostawcy

Kto będzie dostawcą towarów i usług dla przedsięwzięcia (firmy)?

Siła oddziaływania dostawców

Możliwości i koszty zmiany dostawców

Relacje z dostawcami

3.3. Odbiorcy / klienci

Jakie są oczekiwania i potrzeby odbiorców / klientów?

Siła oddziaływania odbiorców / klientów

Szacowana liczna potencjalnych i rzeczywistych odbiorców / klientów

Tendencje i zmiany rynkowe w liczbie odbiorców / klientów

Zmiany potrzeb odbiorców / klientów

Sezonowość sprzedaży

Działania minimalizujące sezonowość sprzedaży

3.4. Nowi konkurenci

Możliwość pojawienia się nowych konkurentów (przedsięwzięć)

Przyczyny pojawienia się nowych konkurentów (przedsięwzięć)

Przyczyny braku pojawienia się nowych konkurentów (przedsięwzięć)

Reakcja na pojawienie się nowych konkurentów (przedsięwzięć)

3.5. Nowe produkty / substytuty

Możliwość pojawienia się nowych produktów

Możliwość zmiany dotychczasowych produktów

Możliwość pojawienia się zamienników (substytutów) produktów

Wpływ pojawienia się nowych / ulepszonych produktów

Reakcja na pojawienie się nowych / ulepszonych produktów

4. Analiza SWOT przedsięwzięcia

4.1. Mocne strony przedsięwzięcia

4.2. Słabe strony przedsięwzięcia

4.3. Szanse w otoczeniu rynkowym

4.4. Zagrożenia w otoczeniu rynkowym

5. Realizacja przedsięwzięcia

5.1. Potrzeby inwestycyjne (materialne i niematerialne)

Zakres inwestycji (planowane zakupy) wraz z uzasadnieniem

Dostawcy

Sposób wyboru planowanych zakupów i dostawców

Planowane koszty i ich harmonogram

Warunki płatności i dostawy

Gwarancja i serwis

5.2. Pozostałe zasoby niezbędne do realizacji przedsięwzięcia

Potrzebni pracownicy (cechy, umiejętności, uprawnienia, predyspozycje)

Potrzebne know - how

Wiedza ekonomiczno - prawna

Pomieszczenia do realizacji przedsięwzięcia

Inne potrzebne zasoby

5.3. Potrzeby finansowe i źródło finansowania

Koszty przedsięwzięcia

Harmonogram ponoszenia kosztów

Źródła finansowania przedsięwzięcia (gotówka, kredyt, pożyczka, leasing, inne - jakie?)

Spłata zobowiązań

5.4. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

  • Zadanie 1 / koszt

  • Zadanie 2 / koszt

  • Zadanie n / koszt


5.5. Planowane przychody ze sprzedaży [tys. zł]

Produkt

(towar, usługa)

Rok 0

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Ilość

Cena

Wartość

Ilość

Cena

Wartość

Ilość

Cena

Wartość

Ilość

Cena

Wartość

Założenia:

5.6. Planowane koszty działalności [tys. zł]

Koszt

Rok 0

Rok 1

Rok 2

Rok 3

miesięczne

roczne

Zużycie materiałów

Zużycie energii, wody, itp

Usługi telekomunikacyjne

Czynsz

Pozostałe usługi obce

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe koszty rodzajowe

Podatki

Promocja i reklama

Koszty administracyjne

Usługi księgowe

Koszty finansowe

Założenia:

5.7. Wynik finansowy [tys. zł]

Koszt

Rok 0

Rok 1

Rok 2

Rok 3

miesięczne

roczne

Przychody ze sprzedaży

Koszty całkowite

Zysk brutto

Podatek

Zysk netto


6. Powstanie i prowadzenie firmy

6.1. Ocena możliwości powstania firmy do realizacji przedsięwzięcia

Szanse realizacji przedsięwzięcia we własnej firmie

Data rozpoczęcia działalności

Forma organizacyjno - prawna

Forma opodatkowania

Status płatnika podatku VAT

6.2. Harmonogram działań przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej

  • Zadanie 1 / koszt

  • Zadanie 2 / koszt

  • Zadanie n / koszt

6.3. Sposób zarządzania firmą

Struktura organizacyjna

Podział zadań

Usługi zlecane na zewnątrz

Czas pracy

6.4. Zasoby pomocne w założeniu i prowadzeniu firmy

Pomoc rodziny

Pomoc przyjaciół i kolegów

Posiadane zasoby materialne i niematerialne

Posiadane zasoby finansowe

6.5. Planowane cele do osiągnięcia

Pomysłodawca, przedsięwzięcie i firma za 3 lata

Pomysłodawca, przedsięwzięcie i firma za 5 lat

Pomysłodawca, przedsięwzięcie i firma za 10 lat

6.6. Sposób osiągnięcia zaplanowanych celów

Sposób działania firmy

Wartości w działalności firmy

Relacje z otoczeniem (konkurencji, odbiorcy / klienci, dostawcy, administracja)

Relacje wewnątrz firmy (przełożony - pracownik, pomiędzy pracownikami)

6.7. Nadzieje związane z założeniem i prowadzeniem firmy

6.8. Obawy związane z założeniem i prowadzeniem firmy

Miejsce i data sporządzenia biznes planu …………………………………………………….

Podpis autora………………………………………………………………………………………………….

9Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Biznes plan, Studia, Marketing, Zarządzanie
biznes-plan, studia
Biznes plan - praca zaliczeniowa, Studia - materiały, semestr 7, Zarządzanie, Marketing, Ekonomia, F
WYKŁADY BIZNES PLAN PRZEDS., Studia Licencjackie, semestr V, Biznesplan przedsiębiorstwa, wykłady
Kopia biznes plan-zarzadzanie projektem, Zarządzanie studia licencjackie, zarządzanie projektemi
Biznes plan - praca zaliczeniowa, Studia - materiały, semestr 7, Zarządzanie, Marketing, Ekonomia, F
biznes plan (31 stron) (2)
o biznes planie (8 str), biznes plan
Biznes-plan-biuro turystyczne Jurek, Biznes plany
BIZNES PLAN Klocki Ninjago 13
Biznes Plan Kwiaciarnia
Biznes Plan
biznes plan ksero id 89587
biznes plan TreeLogic [ www potrzebujegotowki pl ]
Biznes plan - Motel (16 str)
Biznes Plan - Firma Rekraacyjno - Sportowa Bio-Activ S C, biznes plan - jak pisać i gotowe przykłady

więcej podobnych podstron