Analiza struktury zadania, I rok, Statystyka opisowa


Zadanie 1

Waga noworodków urodzonych 01.10.2010 roku w jednym ze szpitali trójmiejskich przedstawiał się następująco: 3.200; 2.300; 4.000; 4.050; 4.500; 2.500; 3.600; 4.200

1) Określić zbiorowość statystyczną ....................................... i jednostkę statystyczną.......................................

2) Określić rodzaje cech statystycznych (stałych i zmiennych).

3) Sklasyfikować przeprowadzone badanie ze względu na regularność i zakres (niepotrzebne skreślić):

   1. Badanie ciągłe, okresowe, doraźne

   2. Badanie pełne, częściowe, reprezentacyjne, monograficzne, ankietowe

5) Przedstawione informacje przedstawić w formie odpowiedniego szeregu statystycznego, który nazwać.

6) Wybrać, który z wykresów jest odpowiedni do graficznej prezentacji badanego szeregu statystycznego?

7) Które z miar: klasyczne, czy pozycyjne są odpowiednie do wykonania analizy struktury? ...................................

 1. Obliczyć i zinterpretować odpowiednie miary położenia, dyspersji i asymetrii.

 2. W rozkładach o asymetrii dodatniej najwięcej jest jednostek o wartościach …….. od wartości przeciętnej.

Zadanie 2

Roczne oceny z egzaminu ze statystyki wylosowanych losowo studentów WE w 2010r. były następujące:

3; 3; 4; 2; 3; 5; 3; 2; 3; 2

a) Określić zbiorowość i jednostkę statystyczną.

 1. Określić rodzaj cechy statystycznej.

 2. (Zbudować i) nazwać szereg statystyczny.

 3. Za pomocą jakich wykresów można przedstawić graficznie badany szereg?

 4. Jakie miary będą odpowiednie do wykonania analizy struktury badanego szeregu?

 5. Obliczyć i zinterpretować odpowiednie miary tendencji centralnej.

 6. Obliczyć i zinterpretować odpowiednie miary dyspersji.

 7. Obliczyć i zinterpretować odpowiednie miary asymetrii.

 8. Obliczyć i zinterpretować odpowiednie miary koncentracji - analizy nierównomierności podziału globalnej wartości cechy pomiędzy poszczególne jednostki zbiorowości.

Zadanie 3

Zbadano liczbę samochodów w kilku gminach. Otrzymano następujące wyniki na dzień 31.12.2010 roku:

675; 315; 11; 14; 12; 50; 37; 36; 12; 34; 12; 88; 83; 82; 73; 25;

Proszę wykonać wszystkie polecenia z zadania 2.

Zadanie 4

Przeprowadzono badanie samochodów będących w posiadaniu pewnej jednostki wojskowej i zanotowano następującą liczbę awarii w 2005 roku:

Liczba awarii (xi)

Liczba samochodów (ni)

0

5

1

13

2

14

3

12

4

4

5

1

Razem

49

Proszę wykonać wszystkie polecenia z zadania 2.

Tablica robocza

0x08 graphic

Zadanie 5

Przeprowadzono badanie miesięcznych wydatków na kulturę studentów I roku WZ w 2006 roku otrzymano następujące informacje:

Miesięczne wydatki na kulturę w zł (xi0-xi1)

Liczba studentów (ni)

0,1 - 10

7

10,1 - 20

8

20,1 - 30

14

30,1 - 40

11

40,1 - 50

9

Razem

49

Proszę wykonać wszystkie polecenia z zadania 2.

0x08 graphic
Tablica robocza:

Zadanie 6 Gospodarstwa domowe w pewnym województwie w 2010 roku wg liczby osób były następujące:

Liczba osób w gospodarstwie domowym [xi]

Liczba gospodarstw [ni]

1

16

2

20

3

35

4

18

5 i więcej

12

Razem

101

Proszę wykonać wszystkie polecenia z zadania 2.

Zadanie 7

Przeprowadzono badanie miesięcznych wydatków na medykamenty w gospodarstwach domowych w pewnym województwie i otrzymano następujące informacje wg stanu na 31.12.2006':

Miesięczne wydatki na medykamenty w zł (xi)

Liczba gospodarstw (ni)

poniżej 300

1

300,1 - 500

15

500,1 - 700

12

700,1 - 1000

10

1000,1 - 1500

9

powyżej 1500

2

Razem

49

Proszę wykonać wszystkie polecenia z zadania 2.

Zadanie 8

Dwudziestu studentów Wydziału Zarządzania zapytano w dniu 18.09.2004 r. o czas, jaki poświęcają na dojazd na uczelnię. Otrzymano następujące dane w minutach:

35, 5, 20, 15, 30, 10, 60, 20, 45, 30, 30, 5, 25, 15, 25, 10, 50, 20, 40, 30. (jest to materiał pierwotny)

Proszę wykonać wszystkie polecenia z zadania 2.

Zadanie 9

Przeciętne spożycie owoców w gospodarstwach domowych w województwie pomorskim w 2008 roku przedstawiał się następująco:

Przeciętne spożycie owoców w kg [xi0- xi1]

Liczba gospodarstw [ni]

0,0 - 2

2

2,1 - 4

5

4,1 - 6

18

6,1 - 8

40

8,1 -10

15

Razem

80

Proszę wykonać wszystkie polecenia z zadania 2.

Zadanie 10

Wysokości rocznych wydatków na odprawy pracowników (w tys. zł/os) w firmach usługowych w woj. pomorskim wg stanu na dzień 31.12.2011' były następujące:

Wydatki w tysiącach zł [xi0- xi1]

Liczba firm

[ni]

0 - 2

5

2 - 4

15

4 - 6

5

6 - 8

5

Razem

30

Statystyka Analiza struktury Ćwiczenia 1,2 i 3,4

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
analiza szeregów czasowych zadania, I rok, Statystyka opisowa
KOLOKWIUM Z ANALIZY STRUKTURY TEMAT X 2004, Statystyka Opisowa UG
KOLOKWIUM Z ANALIZY STRUKTURY (skrócony0 2004, Statystyka Opisowa UG
KOLOKWIUM Z ANALIZY STRUKTURY TEMAT X 2006, Statystyka Opisowa UG
KOLOKWIUM Z ANALIZY STRUKTURY TEMAT Y 2004, Statystyka Opisowa UG
KOLOKWIUM Z ANALIZY STRUKTURY (skrócony0 2008, Statystyka Opisowa UG
KOLOKWIUM Z ANALIZY STRUKTURY DB 2008, Statystyka Opisowa UG
KOLOKWIUM Z ANALIZY STRUKTURY TEMAT X X2004, Statystyka Opisowa UG
estymacja zadania, I rok, Statystyka opisowa
ANALIZa STRUKTURY IKORELACJA TEMAT A, Statystyka Opisowa UG
Analiza współzależności wzory, I rok, Statystyka opisowa
ANALIZA STRUKTURY TREND TEMAT B, Statystyka Opisowa UG
Analiza struktury - zadania 2011, UG - wzr, I semestr Zarządzanie rok akademicki 11 12, I sem. - Sta
WSEI Statystyka Analiza.struktury.zadania
Analizę struktury - zadanie 3, Nauka, Doktorat II rok, Metody ilościowe w badaniach naukowych, IV se
Analiza struktury - zadania 2012, semestr I, STATYSTYKA, ćwiczenia Plenikowska
ESTYMACJA STATYSTYCZNA duża próba i analiza struktury, Semestr II, Statystyka matematyczna
ESTYMACJA STATYSTYCZNA2 duża próba i analiza struktury(2), Semestr II, Statystyka matematyczna

więcej podobnych podstron