Badanie współczynnika lepkości za pomocą wiskozymetru Hšplera, Automatyka i Robotyka Rok I


Temat:

Badanie współczynnika lepkości za pomocą wiskozymetru H*plera.

Wiadomości wstępne:

Lepkość jest właściwością gazów i cieczy która charakteryzuje ich opór podczas płynięcia wywołanego siłami zewnętrznymi. Niekiedy zjawisko to nazywa się tarciem wewnętrznym. W ciałach stałych tarcie wewnętrzne jest oporem przeciwko powstawaniu odkształceń stycznych. Właściwość ta mierzona jest współczynnikiem lepkości.

Pomiar współczynnika lepkości cieczy wykonywany jest za pomocą przyrządu będącego modyfikacją wiskozymetry H*plera. Modyfikacja polega na tym, że cylindryczna rurka wychylona jest do poziomu pod dużo mniejszym kątem.

Rurka z badaną cieczą stanowi równię pochyła o kącie nachylenia ok. 30°, w której stacza się swobodnie kulka stalowa o średnicy mniejszej od średnicy rurki. Toczenie się kulki w cieczy ulega znacznemu zwolnieniu gdy średnica wewnętrzna rurki różni się nieznacznie od średnicy kulki. Rurka powinna być ukośna, gdyż przy pionowym ustawieniu ruch kulki nie jest jednostajny. Przy ustawieniu ukośnym rurki, kulka toczy się po jej ściance. Do omawianego przypadku stosuje się wzór:

0x01 graphic

gdzie:

0x01 graphic
- dynamiczny współczynnik lepkości

k- stała przyrządu

0x01 graphic
- gęstość kulki

0x01 graphic
- gęstość płynu

t- czas opadania kulki

Współczynnik lepkości zależy w dużym stopniu od temperatury. Zależność tą opisuje równanie:

0x01 graphic

T - temperatura w skali Kelvina

A, B - stałe charakteryzujące ciecz

Budowa wiskozymetru:

Rurka z badaną cieczą (olej z oliwek) jest zakończona bańką szklaną częściowo wypełnioną powietrzem. Duża ściśliwość powietrza zamkniętego amortyzuje termiczne zmiany objętości cieczy w rurce. Rurka ta umieszczona jest w naczyniu stanowiącym płaszcz włączony w obieg ultratermostatu. Dzięki czemu istnieje możliwość zmiany i utrzymania stałej wartości temperatury badanej cieczy. Naczynie ma możliwość zmiany położenia poprzez obrót o kąt 180° wokół osi przy zachowaniu stałego nachylenia rurki pomiarowej. Pozwala to mierzyć czas opadania kulki w obydwu kierunkach. Czas opadania kulki mierzony jest elektronicznie przy użyciu dwóch czujników fotoelektrycznych odpowiednio rozmieszczonych i oddalonych od siebie na odległość stanowiącą odcinek drogi przebywany przez kulkę ruchem jednostajnym.

Przebieg ćwiczenia:

Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy włączyć ultratermostat ustawiając na odpowiednią temperaturę. Po kilku minutach odczytać temperaturę na termometrze umieszczonym w płaszczu wodnym wiskozymetru i przystąpić do pomiaru czasu opadania kulki. Pomiar powtórzyć kilkakrotnie.

Tabele pomiarowe:

Temperatura

Czas opadania [s]

Współczynnik lepkości

°C

°K

odczytany

średni

23

296

40,912

40,163

0,073

23

296

40,369

23

296

39,301

23

296

41,069

30

303

29,701

28,555

0,052

30

303

28,117

30

303

28,100

30

303

28,303

35

308

25,076

24,823

0,045

35

308

24,668

35

308

24,725

35

308

24,824

40

313

21,179

21,024

0,038

40

313

20,990

40

313

20,962

40

313

20,966

45

318

17,573

17,668

0,032

45

318

17,700

45

318

17,626

45

318

17,773

50

323

15,178

15,030

0,027

50

323

15,094

50

323

14,965

50

323

14,884

Dokładności pomiarowe:

0x01 graphic
0x01 graphic

Obliczenia:

Współczynnik lepkości obliczmy ze wzoru:

0x01 graphic

gdzie:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Dyskusja błędu:

0x01 graphic

Charakterystyki:

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

Wnioski końcowe:

W omawianym doświadczeniu współczynnik lepkości wyraźnie maleje wraz ze wzrostem temperatury, co uwidaczniało się szybszym spadaniem kulki.

W tym doświadczeniu błąd obliczeń był niewielki dzięki zastosowaniu precyzyjnej aparatury, czas opadania kulki był mierzony automatycznie do tysięcznych sekundy, mimo tego nie dało się uniknąć niewielkich błędów mieszczących się w dopuszczalnej granicy.

1

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
cw 15 - Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy za pomocą wiskozymetru Stockes’a, Sprawozdania j
Badanie właściwości reologicznych nieniutonowskich materiałów biologicznych za pomocą wiskozymetru r
Badanie właściwości reologicznych nieniutonowskich materiałów biologicznych za pomocą wiskozymetru r
tabela pomiarowa, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, od konia, laborki moje, badanie długości fali
Badanie widm optycznych za pomocą spektroskopu, Politechnika Częstochowska
BADANIE WIĄZANIA WODOROWEGO ZA POMOCĄ SPEKTROSKOPII W PODCZERWIENI (IR2)
Wyznaczanie wspólczynnika załamania za pomocą refraktometru, Sprawolki
Badanie polimorfizmu DNA za pomocą RAPD
Badanie histerezy magnetycznej za pomocą oscyloskopu, Badania histerezy magnetycznej za pomocą osylo
BADANIE WIĄZANIA WODOROWEGO ZA POMOCĄ SPEKTROSKOPII W PODCZERWIENI (IR2)
Laboratorium Podstaw Fizyki SPR 8 Badanie współczynnika lepkości cieczy, PWR, FIZYKA LABORATORIUM -
Badanie szczególności pomieszczeń za pomocą wentylatorów umieszczonych w drzwiach
rura kundta, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, od konia, laborki moje, badanie długości fali za p
Badanie długości widma za pomocą spektroskopu
Badanie współczynnika lepkości powietrza, CWICZ05

więcej podobnych podstron