TRB, 1D, Wykład, 24

Pobierz dokument
trb.1d.wyklad.24.doc
Rozmiar 54 KB

1D

 1. Jaki akt prawny określa w Polsce warunki techniczne dla budynków?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 1. Co to jest Dziennik Budowy?

Dziennik Budowy to urzędowy dokument, w którym zapisuje się przebieg robót budowlanych wraz ze wszystkimi zdarzeniami i okolicznościami mogącymi mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wszystkich wykonanych prac. Z zapisków DB można się dowiedzieć wielu szczegółów, np. kiedy i w jaki sposób były wykonane poszczególne roboty budowlane, kto je wykonywał i w jaki sposób to robił. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wadliwego wykonania robót i stanowi niekiedy jedyny dowód w sporze z wykonawcą. DB jest też dokumentem potwierdzającym wykonanie robót zgodnie z przepisami i pozwoleniem na budowę. Za właściwe przechowywanie i prowadzenie DB odpowiedzialny jest kierownik budowy. Do wpisów w DB, oprócz prowadzącego budowę, upoważnieni są:

- inwestor i inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

- projektanci,

- geodeci wykonujący prace na budowie,

- pracownicy nadzoru budowlanego - każda kontrola musi być potwierdzona wpisem do DB.

 1. Wymienić procesy w podstawowej produkcji budowlanej.

 1. roboty ziemne,

 2. roboty fundamentowe, uzbrojenie terenu,

 3. roboty budowlane,

 4. roboty montażowe,

 5. roboty wykończeniowe,

 6. transport budowlany.

 1. Co to jest współczynnik rozszerzalności liniowej i objętościowej, jaki jest między nimi związek?

Rozszerzalność cieplna to własność fizyczna ciał polegająca na zwiększaniu się ich długości (rozszerzalność liniowa) lub objętości (rozszerzalność objętościowa) w miarę wzrostu temperatury.

Współczynnik rozszerzalności oznacza o ile zwiększa się długość/objętość jednostki długości/objętości po ogrzaniu o jednostkę temperatury (1K).

 1. Co to jest odporność ogniowa materiału?

Odporność ogniowa materiału (wg PN-B-02851-1:1997) to zdolność elementu budynku do spełniania określonych wymagań w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujących porównawczy przebieg pożaru.

Miarą odporności ogniowej jest wyrażany w minutach czas od początku badania do chwili osiągnięcia przez element próbny jednego z trzech stanów granicznych:

- nośności przegrody,

- szczelności,

- izolacyjności.

 1. Zasadnicze grupy ceramiki i przykłady wyrobów każdej z grup.

 1. wyroby o czerepie (przełomie) porowatym - łatwo nasiąkają wodą, np. cegła, dachówka, rury drenarskie, pustak,

 2. wyroby o czerepie spieczonym, odporne na mróz, bardziej wytrzymałe, np. płytki klinkierowe, terakota, rury kanalizacyjne,

 3. wyroby o czerepie ogniotrwałym, np. krzemionka, okładziny wielkich pieców,

 4. wyroby z ceramiki szlachetnej, np. bidet, muszla klozetowa, porcelana.

 1. Co to jest spoiwo powietrzne, podać przykład.

Spoiwo powietrzne to materiał chemicznie aktywny, którego struktura przechodzi w substancję trwałą.

Spoiwa powietrzne, zwane też gipsowymi, wiążą i twardnieją na powietrzu (np. gips).

 1. Co to jest nadproże?

Nadproże to element konstrukcyjny w formie belki konstrukcyjnej, podtrzymującej konstrukcję nad drzwiami lub innym otworem w konstrukcji.

 1. Dwa zasadnicze napędy koparek - zalety i wady.

 1. mechaniczny,

 2. hydrauliczny.

 1. Zastosowanie spycharek.

- plantowanie terenu,

- zdejmowanie warstw gruntu (ziemi roślinnej),

- wykopy pod zbiorniki, budynki, kanały,

- wykonanie podtorza, kształtowanie nasypu,

- obsypywanie fundamentów,

- zasypywanie wykopów, np. z instalacjami,

- roboty odkrywkowe.

 1. Zastosowanie iniekcji ciśnieniowej.

- wzmacnianie gruntów (każdego rodzaju) i ich uszczelnianie a w szczególności: gruntów i skał praktycznie nieprzepuszczalnych dla wody: utworów ilastych, namułów, torfów, silnie zasilonych piasków, kurzawek itp. (taki ośrodek gruntowy i masyw skalny może zawierać do 50 % żwirów o wymiarach ziarn nie przekraczających 30 mm),

- wzmacnianie istniejących fundamentów w budynkach zabytkowych.

 1. Etapy wykonywania ścian szczelinowych.

 1. wykonanie murków prowadzących (gr. 20 cm, gł. 1,2 m),

 2. podział na segmenty (gr. 50 cm, dł. 4-6 m),

 3. wykonanie szczeliny w zawiesinie iłowej (bentonit),

 4. umieszczenie elementów rozdzielczych,

 5. umieszczenie zbrojenia (prefabrykowane klatki),

 6. wykonanie betonowania metodą kontraktor,

wyjęcie elementów rozdzielczych po zakończeniu wiązania

 1. Nazwy ścian cegły i ustawienia jej na poszczególnych ścianach.

Ściany cegły to główka i wozówka.

Ustawienia cegły na poszczególnych ścianach:

- na wozówce - na zrąb,

- na główce - na stojąco,

- na płask

 1. 3 zasadnicze rodzaje pustaków ściennych.

 2. Rodzaje płyt stropowych sprężonych

 3. Przenośnik taśmowy i jego wydajność

 4. Opisać działanie łopaty mechanicznej

 5. Rodzaje transportu drogowego zewnętrznego

 6. Typy elementów przewidzianych do montażu w budownictwie ogólnym

 7. Jakie podstawowe parametry techniczne określają możliwości żurawia montażowego

 1. Jakie są rodzaje atestacji i czym się różnią?

- certyfikaty - wydawane dla ważniejszych wyrobów, mające duże znaczenie dla bezpieczeństwa,

- deklaracje zgodności - wydaje je producent, gdy stwierdza, że cały proces produkcji spełnia wymogi norm, ISO itp.

 1. Podać różnice między maszynami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi.

 1. 4 sposoby wykonywania nasypów.

- podłużny - droga transportowa wzdłuż nasypu,

- poprzeczny,

- czołowy,

- estakadowy - grunt dowozi się wybudowaną do tego celu specjalną estakadą.

 1. .

 1. Co to jest keson i jak się go wykonuje?

Keson to stalowa lub żelbetowa skrzynia bez dna umożliwiająca prowadzenie robót hydrotechnicznych w warunkach bezwodnych na dnie jezior, rzek lub mórz.

Po zatopieniu go na dnie, ustawieniu i uszczelnieniu od spodu, wypompowuje się niego wodę przez wtłaczanie sprężonego powietrza o ciśnieniu określonym głębokością zanurzenia kesonu. Połączenie kesonu z przestrzenią ponad powierzchnią wody umożliwia przewód zaopatrzony w śluzy powietrzne, którymi odbywa się transport ludzi, materiałów i narzędzi w obu kierunkach. Keson, który po opuszczeniu na dno do wystarczająco nośnego podłoża wypełnia się betonem, stanowi część składową fundamentu budowli hydrotechnicznej, np. zapory wodnej, filaru mostowego.

- grunt wybierany jest od środka,

- nośność podstawy 99% pobocznica 1%,

- stosowane rzadko ze względu na szkodliwy dla zdrowia charakter pracy w warunkach podwyższonego ciśnienia - choroba kesonowa (zatory w drobnych naczyniach krwionośnych na skutek zbyt szybkiego wynurzania się, mogą prowadzić do zapaści i śmierci).

 1. Zalety betonu komórkowego.

- lekki,

- dobra izolacja cieplna.(więcej jest na pewno w innym opracowaniu)!!!!!!

 1. Konstrukcja płyt Filigran i przeznaczenie.

Płyty Filigran to płyty stropowe prefabrykowane, składają się z cienkiej płyty żelbetowej i stalowych kratownic przestrzennych częściowo zabetonowanych w płycie. Całkowite dolne zbrojenie rozciągane, potrzebne w fazie eksploatacji, znajduje się w prefabrykowanej płycie stropowej a stalowe kratownice nadają prefabrykatowi odpowiedniej sztywności podczas transportu i wykonywania stropu. Płyta ta pełni także rolę deskowania traconego w czasie betonowania stropu na budowie.

Zastosowanie: w budownictwie mieszkaniowym, ogólnym i przemysłowym a zwłaszcza tam, gdzie dotychczas mogły być stosowane jedynie płyty monolityczne.


Pobierz dokument
trb.1d.wyklad.24.doc
Rozmiar 54 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TRB, 2B, Wykład, 24
TRB, 2A, Wykład, 24
TRB, 1B, Wykład, 24
TRB, 1A, Wykład, 24
TRB, 2D, Wykład, 24
TRB, 1C, Wykład, 24
Wykład 24
4 wykład0 24 10 2007
Wykłady 24.10, porty i terminale
Komunikacja Bielicka wykład 1 24 04 2010
Analiza i pomiar systemów logistycznych wykład 1( 24.02.2008)(1), Logistyka, Logistyka
prawo wspólnotowe-wykłady (24 str), Prawo Administracyjne, Gospodarcze i ogólna wiedza prawnicza
PATOMORFOLOGIA wykład 24, PATOMORFOLOGIA wykład 24 (9 IV 01)
Socjologia klasyczna WYKŁAD 24, Wykład z socjologii klasycznej
wykłady Czapli, FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA (I WYKŁAD 24.02.11 r.), Fizjologia człowieka (I wykład 24
Psychologia ogólna - Wprowadzenie do psychologii - Mackiewicz - wykład 24, Psychologia zachowań kons
1d Wykład CECHY RYNKOWE NIERUCHOMOŚCIid 18890 ppt
WYKŁAD 2 (24.10.2009), semestr I, Prawo Pracu w UE
elementy ekonomii - wykład 4 (24.11.2007 r.), WSB, elementy ekonomi

więcej podobnych podstron