A2D, Wst˙p

Pobierz dokument
a2d.wstFFp.doc
Rozmiar 223 KB

0x01 graphic

AGH

EAiE

LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH

Temat ćwiczenia:

Rok III, grupa 2

Praca silnika asynchronicznego 3-fazowego przy niesymetrycznym zasilaniu

Zespół:

Ewa Ficek

Mariusz Gęborek

Marek Hacuś

Data wykonania:

6.11.97

Data oddania:

Ocena:

Marek Hejmo

Rafał Kapanowski

WSTĘP

Zdecydowana większość silników asynchronicznych trójfazowych zaprojektowana jest do zasilania napięciem symetrycznym. Przy niesymetrii zasilania silnik zmienia swe własności ruchowe w różny sposób. W praktyce niesymetria może mieć różne formy i powstawać z różnych przyczyn. W warunkach laboratoryjnych można niesymetrię realizować w celu obserwacji zachowania się silnika w takich nietypowych warunkach.

Zwykle w przypadku niesymetrii zasialania w pierwszym rzędzie wyznacza się charakterystyki mechaniczne. Jak wiadomo z teorii maszyn elektrycznych, mogą się w tej sytuacji pojawiać, poza momentami od składowych zgodnej i przeciwnych napięć składowych - również momenty zgodny i przeciwny od składowej zerowej napięcia. Statyczne przebiegi poszczególnych składowych przedstawiamy poniżej:

Niesymetria zasilania może powstać z różnych przyczyn, głównie jednak na skutek uszkodzeń w sieci zasilającej. W warunkach laboratoryjnych niesymetrię napięć można spowodować albo bezpośrednio zasilając silnik napięciem o różnych amplitudach, albo też dołączając do poszczególnych faz różne impedancje.

Praca silnika przy przerwie w jednej fazie i zasilaniu jednofazowym jest skrajnym przypadkiem niesymetrii. Czasami zachodzi taka konieczność, gdy musimy silnik trójfazowy uruchomić z sieci jednofazowej. Dla uzyskania składowej wirującej pola magnetycznego, koniecznej do rozruchu silnika, należy do jednej fazy wprowadzić dodatkowy element, który spowodowałby w niej przesunięcie fazowe w stosunku do faz zasilanych bezpośrednio. Faza z elementem dodatkowym nosi nazwę fazy rozruchowej lub pomocniczej. Elementami dodatkowymi w tej fazie mogą być: rezystory, cewki, kondensatory. Dla silnika trójfazowego najczęściej stosuje się kondensatory.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1. Dane znamionowe silnika.

W naszym ćwiczeniu badaliśmy silnik trójfazowy asynchroniczny o następujących parametrach znamionowych:

Typ silnika

SZDD174

Klasa izolacji

A

Moc znamionowa

3000 W

Napięcie znamionowe

220/380V

Prąd znamionowy

3.5 A

Obroty znamionowe

1445 obr/min

Moment bezwładności układu

0.21 kg⋅m2

Temperatura pracy

35°C

Pomiar impedancji Z0=f(ω) przy napędzaniu zespołu silnikiem prądu stałego.

W celu pomiaru impedancji dla składowej zerowej wykorzystaliśmy układ połączeń jak poniżej:

0x01 graphic

Uzwojenie stojana było zasilane napięciem o wartości 40V. Aby uzyskać pomiary przy różnych prędkościach obrotowych, badany silnik był napędzany z zewnątrz silnikiem prądu stałego. W okolicy prędkości synchronicznej dla składowej zerowej zagęściliśmy pomiary.

Jako pomiary wpisaliśmy do tabeli moc odczytaną z watomierza, prąd płynący przez uzwojenia, oraz wartość prędkości obrotowej. Pozostałe wielkości zostały obliczone wg poniższych wzorów:

, , ,

gdzie: U - napięcia zasilania (równe w tym układzie 40V)

n1 - prędkość synchroniczna silnika (1500 obr/min)

n - prędkość obrotowa silnika

TABELKA POMIARÓW I OBLICZEŃ

Pomiary

Obliczenia

Lp.

P [W]

I [A]

n [obr/min]

s

Z0 [Ω]

R0 [Ω]

X0 [Ω]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11

12

12

11.5

10.5

9.5

9

6

8

5

5.5

8

15

14

14

1.53

1.54

1.52

1.5

1.48

1.47

1.44

1.31

1.04

1.14

1.1

1.04

1.4

1.43

1.44

1480

1400

1100

840

620

560

560

520

510

500

490

484

440

360

160

0.013

0.067

0.267

0.440

0.587

0.627

0.640

0.653

0.660

0.667

0.673

0.677

0.707

0.760

0.893

26.14

25.97

26.32

26.67

27.03

27.21

27.78

30.53

38.46

35.09

36.36

38.46

28.57

27.97

27.78

4.70

5.06

5.19

5.11

4.79

4.40

4.34

3.50

7.40

3.85

4.55

7.39

7.65

6.84

6.75

25.72

25.48

25.80

26.17

26.60

26.85

27.44

30.33

37.74

34.88

36.08

37.74

27.53

27.12

26.94

Zależność pobieranego prądu przez silnik dla badanego układu w zależności od poślizgu ma postać:

Poniżej przedstawiamy zależności Z0, R0 oraz X0 w zależności od poślizgu na jednym rysunku:

Zależność X0(R0) wygląda następująco:

Rejestracja prędkości obrotowej przy pomocy przetwornika A/C.

Prędkość obrotowa silnika była mierzona z użyciem przetwornika A/C, który to był połączony z komputerem. Przy wykorzystaniu odpowiedniego programu, komputer mógł rejestrować wartość napięcia (proporcjonalną do prędkości obrotowej) co określony odcinek czasu (ustawiana częstotliwość próbkowania).

Pomiary prędkości silnika w czasie:

Nawrotu silnika od prędkości około n = - 0.2n0 dla przypadków:

stanu symetrii, zasilanie 3x127V (krzywa a na wykresie nr 1, 2, 3)

stanu niesymetrii, zasilanie U1=100V (krzywa b na wykresie nr 1, 2, 3)

stanu niesymetrii, zasilanie U1=70V (krzywa c na wykresie nr 1, 2, 3)

stanu niesymetrii, zasilanie U1=50V (krzywa d na wykresie nr 1, 2, 3)

2. Wybiegu w stanie symetrii (krzywa d na wykresie nr 1, 2, 3)

Wykonanie obliczeń dla charakterystyk MEL(n).

Do obliczania charakterystyk został wykorzystany komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Wyniki obliczeń przedstawione są w formie graficznej na wykresach nr 1, 2, 3.

Najpierw utworzyliśmy pliki o nazwach:

s127.dat, n100.dat, n70.dat, n50.dat, wyb.dat

dla odpowiednich warunków pracy silnika. Następnie wykonaliśmy obliczenia przy pomocy komendy a3j.

Komendą grapher zostały wykonane i wydrukowane rysunki o nazwach:

- predkosc - dla zarejestrowanych przebiegów prędkości (właściwie napięcia) przez komputer,

- moment - dla momentów na wale, obliczonych przy pomocy programu wg zależności:

,

gdzie: ωi - prędkość dla i-tego przypadku,

ωwyb - prędkość w czasie wybiegu.

- momente - dla momentów elektromagnetycznych, obliczonych przy pomocy wg zależności:

Tel,i = Tdyn,i - Tmech

WNIOSKI

Z otrzymanej przez nas zależności wyraźnie widać, że wartość X0 nieco wzrasta przy prędkości obrotowej silnika w pobliżu 500obr/min (1/3 prędkości synchronicznej, poślizg s=0.667), co zgadza się z teorią.

Aby dokładniej uchwycić moment zwiększenia się X0, należałoby zastosować bardzo czułe przyrządy pomiarowe oraz lepszą stabilizację obrotów silnika, gdyż w pobliżu prędkości 1/3⋅n1 niewielkie zmiany prędkości powodowały znaczną zmianę wskazań mierników.

Z wykresów Z0(s), R0(s), X0(s) widać, że impedancja dla składowej zerowej mało zależy od R0.

Z otrzymanego z wydruku przez komputer wykresu nr 1 (zależność prędkości od czasu) widać, że przy pogłębiającej się niesymetrii (krzywe a,b,c) silnik coraz wolniej osiągał prędkość maksymalną. Przy niesymetrii dla U1=50V (krzywa d) prędkość maksymalna silnika spadła ponad dwukrotnie (silnik ugrzązł). Dla wszystkich krzywych widać w pobliżu prędkości 500 obr/min lekkie załamanie (wolniejszy wzrost prędkości).


Pobierz dokument
a2d.wstFFp.doc
Rozmiar 223 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wstŕp, Prywatne, Studia, Gimnastyka
Wstŕp Šw 6
Drgania harmoniczne strun, 1. WST˙P.
STRUNA3, WST˙P TEORETYCZNY
NO3 POM CZESTOTLI FAZY, po czesto i fazy tabele, Mierniki 3. Wst˙p.
Budowa i rodzaje filtrów, 1.Poj˙cia wst˙pne:
STRUNA 4, 1. WST˙P.
36(1), WST?P TEORETYCZNY
Wyznaczanie elipsoidy bezwładności bryły, ELIPSO, Wst˙p teoretyczny
ROŽLINNE PRODUKTY LECZNICZE wstŕp
lab1, LAB1, Wst˙p teoretyczny.
FIZ46P, WST˙P TEORETYCZNY
El Wyznaczanie pracy wyjścia elektronów z katody lampy ele(1, 1) WST˙P TEORETYCZNY
STRUNA4, WST˙P TEORETYCZNY
STRUNA8, WST˙P TEORETYCZNY
Prostownik Selenowy, I.Wst˙p teoretyczny

więcej podobnych podstron