RACHP10 , Analiza ekonomiczna - analiza odnosz˙ca si˙ do dzia˙alno˙ci gospodarczej. Z punktu widzenia przedmiotowego wyr˙˙niamy w niej:


Reklamacje zgłoszone po zapłacie sumy faktury, nieuznane, dochodzone na drodze sądowej przez odbiorcę - orzeczenie oddalające roszczenie wobec dostawcy.

131 rachun. bieżący 761 pozost prz. oper. 762 pozost. k. operac.

/4

/8

/14

8/

9/

201 rozr. z odb. i d. 301 rozlicz. zakupu 311 materiały na skł.

4/

5c/

/1

/7

1/

5a/

5b/

10/

/2

/3

/5c

/11

/12

2/

11/

/5a

223 rozr. z US -VAT 225 kor. nalicz. VAT 245 roszczenia sporne

3/

12/

/5b

7/

/10

391 zapasy obce 842 rezer. na nal/rosz.

6/

/13

14/

/9

Fa VAT (oryginał) - wartość w cenie zakupu brutto

PZ - wartość materiałów cenie ewidencyjnej (cena zakupu netto)

VAT naliczony do odliczenia (zakup opodatkowany związany ze sprzedażą opodatkowaną)

WB - uregulowanie zobowiązania z tytułu dostawy

nota obciążeniowa - obciążenie dostawcy wartością reklamowanej dostawy (a - wartość materiałów w cenie zakupu netto; b - VAT naliczony; c - wartość w cenie zakupu brutto)

postawienie materiałów do dyspozycji dostawcy (ewidencja pozabilansowa)

skierowanie roszczenia na drogę sądową

opłacenie przelewem kosztów postępowania sądowego

rezerwa w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych na kwotę roszczenia spornego

orzeczenie sądowe oddalające roszczenie wobec dostawcy

przyjęcie materiałów, uprzednio postawionych do dyspozycji dostawcy, do magazynu (wartość w cenie ewidencyjnej)

likwidacja korekty VAT naliczonego

wyksięgowanie wartości reklamowanej dostawy z ewidencji pozabilansowej

rozwiązanie rezerwy na należności i roszczenia na poczet pozostałych przychodów operacyjnych

Reklamacje zgłoszone po zapłacie sumy faktury, nieuznane, dochodzone na drodze sądowej przez odbiorcę - orzeczenie na korzyść odbiorcy.

131 rachun. bieżący 761 pozost prz. oper. 762 pozost. k. operac.

14/

/4

/8

/15

/16

8/

9/

751 przychody finans.

/10c

201 rozr. z odb. i d. 301 rozlicz. zakupu 311 materiały na skł.

4/

5c/

10a/

10b/

10c/

11b/

12b/

/1

/7

/14

1/

5a/

5b/

11a/

12a/

/2

/3

/5c

/11b

/12b

2/

/5a

223 rozr. z US -VAT 225 kor. nalicz. VAT 245 roszczenia sporne

3/

/12a

/5b

/11a

7/

/10a

391 zapasy obce 845 prz. przysz. okr. 842 rezer. na nal/rosz.

6/

/13

16/

/10b

15/

/9

Fa VAT (oryginał) - wartość w cenie zakupu brutto

PZ - wartość materiałów cenie ewidencyjnej (cena zakupu netto)

VAT naliczony do odliczenia (zakup opodatkowany związany ze sprzedażą opodatkowaną)

WB - uregulowanie zobowiązania z tytułu dostawy

nota obciążeniowa - obciążenie dostawcy wartością reklamowanej dostawy (a - wartość materiałów w cenie zakupu netto; b - VAT naliczony; c - wartość w cenie zakupu brutto)

postawienie materiałów do dyspozycji dostawcy (ewidencja pozabilansowa)

skierowanie roszczenia na drogę sądową

opłacenie przelewem kosztów postępowania sądowego

rezerwa w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych na kwotę roszczenia spornego

orzeczenie sądowe zasądzające od dostawcy (a - należność główną, b - zwrot kosztów postępowania sądowego, c - odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie)

storno czerwone noty obciążeniowej (a - storno VATu naliczonego, b - wartość reklamacji w cenach zakupu brutto)

Fa VAT korygująca (a - zmniejszenie VAT naliczonego, b - zmniejszenie zobowiązania - wartość w cenach zakupu brutto)

wydanie materiałów dostawcy (ewidencja pozabilansowa, księgowanie jednostronne)

WB - uregulowanie przez dostawcę kwot zasądzonych

rozwiązanie rezerwy

zaliczenie otrzymanego zwrotu kosztów sądowych do pozostałych przychodów operacyjnychWyszukiwarka

Podobne podstrony:
rachp12 , Analiza ekonomiczna - analiza odnosz˙ca si˙ do dzia˙alno˙ci gospodarczej. Z punktu widzeni
RACHP11 , Analiza ekonomiczna - analiza odnosz˙ca si˙ do dzia˙alno˙ci gospodarczej. Z punktu widzeni
POLIC01 , Analiza ekonomiczna - analiza odnosz˙ca si˙ do dzia˙alno˙ci gospodarczej. Z punktu widzeni
rachp07 , Analiza ekonomiczna - analiza odnosz˙ca si˙ do dzia˙alno˙ci gospodarczej. Z punktu widzeni
RACHP01 , Analiza ekonomiczna - analiza odnosz˙ca si˙ do dzia˙alno˙ci gospodarczej. Z punktu widzeni
INW03 , Analiza ekonomiczna - analiza odnosz˙ca si˙ do dzia˙alno˙ci gospodarczej. Z punktu widzenia
RACHP09 , Analiza ekonomiczna - analiza odnosz˙ca si˙ do dzia˙alno˙ci gospodarczej. Z punktu widzeni
RACHZ07 , Analiza ekonomiczna - analiza odnosz˙ca si˙ do dzia˙alno˙ci gospodarczej. Z punktu widzeni
RACHZ07 , Analiza ekonomiczna - analiza odnosz˙ca si˙ do dzia˙alno˙ci gospodarczej. Z punktu widzeni
RACHP06 , Analiza ekonomiczna - analiza odnosz˙ca si˙ do dzia˙alno˙ci gospodarczej. Z punktu widzeni
INW04 , Analiza ekonomiczna - analiza odnosz˙ca si˙ do dzia˙alno˙ci gospodarczej. Z punktu widzenia
RACHZ05 , Analiza ekonomiczna - analiza odnosz˙ca si˙ do dzia˙alno˙ci gospodarczej. Z punktu widzeni
RACHP05 , Analiza ekonomiczna - analiza odnosz˙ca si˙ do dzia˙alno˙ci gospodarczej. Z punktu widzeni
RACHZ08 , Analiza ekonomiczna - analiza odnosz˙ca si˙ do dzia˙alno˙ci gospodarczej. Z punktu widzeni
SPRAW01 , Analiza ekonomiczna - analiza odnosz˙ca si˙ do dzia˙alno˙ci gospodarczej. Z punktu widzeni
POLIT02 , Analiza ekonomiczna - analiza odnosz˙ca si˙ do dzia˙alno˙ci gospodarczej. Z punktu widzeni
POLIT05 , Analiza ekonomiczna - analiza odnosz˙ca si˙ do dzia˙alno˙ci gospodarczej. Z punktu widzeni

więcej podobnych podstron