3.Teatr na przestrzeni epok, Z


3.Teatr na przestrzeni epok.

(spisane z PASZPORTU MATURZYSTY i źródeł innych, by U.S.)

Starożytność:

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic
Plan teatru antycznego.

Geneza: Teatr grecki wywodzi się z obrzędów ku czci boga Dionizosa (boga winnej latorośli), jego początki sięgają VI w. p.n.e. Dionizje Wielkie (Miejskie) dały początek tragedii, Dionizje Małe (Wiejskie) - komedii.

Arystoteles w Poetyce wyprowadza tragedię od dytyrambu - pieśni kultowej, śpiewanej podczas Dionizji przez ludzi poprzebieranych za satyrów. Stąd nazwa tragedii (tragos - kozły; ode - pieśń) ->kozłośpiew.

Ewolucja:

Cechy tragedii antycznej:

Średniowiecze:

Misterium - średniowieczny dramat religijny, wystawiany w kościołach, a później na placach miejskich. Złożony z kilku epizodów przedstawiających sceny biblijne lub fragment żywotów świętych. Alegoryczny sens dramatu wyjaśniano w epilogu lub prologu. Charakterystyczna cecha misteriów to symultaniczność - wszystkie elementy przestrzeni scenicznej były widoczne dla publiczności.

Dramat liturgiczny - wystawiany w kościołach przy okazji nabożeństwa wielkanocnego, oparty na fragmentach Ewangelii, dotyczących śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Moralitet - bohaterem moralitetu był „jakiś” człowiek, o którego duszę walczyły upersonifikowane siły Dobra i Zła. Była to zwykle przypowieść na temat zmagań człowieka z pokusami świata.

Renesans:

Teatr elżbietański: Nazwa ta wiąże się z okresem panowania królowej Elżbiety I. Dotyczy konstrukcji dramatów, która wyłamuje się z obowiązującego kanonu i - lekceważąc pewne ustalone zasady utworów tego rodzaju - prowadzi do nowatorskich rozwiązań formalnych. Charakterystyczny dla dramatu elżbietańskiego jest sprzeciw wobec trzech jedności klasycznych. Wielokrotnie autor naruszał tez regułę utrzymywania wszystkich elementów tragedii w wysokim tonie. Obok postaci dostojnych i statecznych, wysoko urodzonych, umieszczał bohaterów „niskich”, burząc patos na rzecz pewnego zgrzytu estetycznego, celowego i uzasadnionego, pozwalającego oddać prawdę życia odnoszącą przedstawiane zdarzenia do rzeczywistych doświadczeń czytelnika i widza. Zestawienie postaci „niskich” i „wysokich” ze specyficznym dla ich statusu językiem i stylem bycia niejednokrotnie dawało efekt komiczny. Nowa formuła dramatu dopuszczała mieszanie konwencji i kategorii estetycznych. Zdarzało się, że w jednym utworze spotykały się elementy tragiczne z komicznymi (np. Miarka za miarkę), albo liryzm z tragizmem (m. in. Romeo i Julia). Odstępstwa od będących w poszanowaniu zasad poetyki klasycznej dotyczyły także postaci. Osoby dramatu podlegały teraz swoistej emocjonalnej huśtawce, w jednej chwili zmieniały zdania i stosunek do innych postaci, popadały w skrajnie odmienne nastroje. Rysunek psychologiczny bohaterów niejednokrotnie zdawał się zaprzeczać zdrowemu rozsądkowi, czy choćby prawdopodobnej motywacji postępowania.

Szekspir to innowator teatru, związany z teatrem elżbietańskim. Ten angielski dramatopisarz uznany jest za twórcę teatru nowożytnego. Odstąpił on od zasad tragedii antycznej poprzez:

- nieprzestrzeganie zasady trójjedności

- wprowadzenie scen zbiorowych

- rezygnacja z zasady decorum

- wprowadzenie sił nadprzyrodzonych

- stworzenie bohatera dynamicznego (Makbet)

W Polsce widowiska teatralne są najczęściej prezentowane na dworach magnackich. Odprawę posłów greckich wystawiono na weselu Zamoyskiego w Jazdowie.

Przedstawiano również misteria i moralitety, ale już nie tak często, jak to bywało w średniowieczu.

Barok:

Oświecenie:

W 1765 roku powstał w Warszawie, z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego pierwszy teatr publiczny. W listopadzie !765 roku na scenie Operalni Saskiej przy ulicy Królewskiej wystawiono sztukę Józefa Bielawskiego Natręci. Pokazywano komedie dydaktyczne Franciszka Bohomolca oraz komedie obyczajowe Franciszka Zabłockiego.

W 1790 roku kierownictwo teatru objął Wojciech Bogusławski, który doprowadził polską scenę narodową do pełnego rozkwitu. On także założył w Warszawie pierwszą szkołę dramatyczną (1811 r.).

Polski teatr spełniał funkcje nie tylko rozrywkowe. Był także głoszenia nowych, postępowych poglądów politycznych. Bohaterowie sztuk często odpowiadali wzorcom politycznego patriotyzmu lub też byli jego jaskrawym zaprzeczeniem.

Romantyzm:

Wprowadzona w 1819 roku cenzura zaborców znacznie ogranicza możliwości artystyczne teatru polskiego. Jednocześnie pojawia się w teatrze nowy duch romantyzmu. Wystawia się więc sztuki Schillera i Hugo.

Pojawia się w Polsce cały szereg dramatów romantycznych, chociaż ich wystawienie sprawia niemałe trudności techniczne. Jednak stopniowo pojawiają się inscenizacje Dziadów, Balladyny, innych utworów Słowackiego. W Warszawie rozwija się także teatr muzyczny i baletowy.

Pozytywizm:

Upadek powstania styczniowego znacznie ograniczył działalność wielu teatrów. Jednak w dużych ośrodkach miejskich (Poznań, Kraków)teatry funkcjonują i rozwijają się. W Poznaniu powstaje teatr, zwany dziś Teatrem Polskim, w Warszawie od 1868 roku zaczyna działalność prężny teatrzyk ogródkowy, nowe teatry powstają w Łodzi, Lublinie, niezwykle sprawnie funkcjonują zespoły wędrowne.

Na uwagę zasługują występy teatru ks. Jerzego z Meiningen, znanego z nowinek oraz udoskonaleń technicznych i reżyserskich.

Najsławniejszą polską aktorką jest Helena Modrzejewska.

Modernizm (Młoda Polska):

Na przełomie XIX i XX wieku wprowadzono nowe rozumienie teatru (reforma teatru). Zmiany dotyczyły roli reżysera, gry aktorskiej, scenografii. Reformatorzy teatru i ich postulatu:

XX-lecie międzywojenne:

Życie teatralne XX-lecia w Polsce można podzielić na trzy etapy:

Na szczególną uwagę zasługują działania Leona Schillera - słynnego reformatora teatru. Charakterystyczną cechą jego reżyserskich poczynań było urządzanie inscenizacji jednej sztuki, ale w różnych wariantach. Schiller propagował neorealizm, czyli związanie sztuki z rzeczywistością, ale także z możliwością kreowania tej rzeczywistości na scenie.

Teoria czystej formy Witkacego dotyczyła teatru, który powinien uwolnić się od jakichkolwiek imitacji życia. Prawdziwa sztuka, zdaniem Witkacego, nie naśladuje rzeczywistości, ale zaskakuje i zadziwia odbiorcę jej deformacją. Dramat nie może zawierać tradycyjnie pojmowanej akcji ani posługiwać się realizmem językowym. Tylko dzięki takiemu teatrowi widz może zbliżyć się do Tajemnicy istnienia i przeżyć estetyczną ekstazę. Koncepcja ta jest bliska abstrakcjonizmowi, który faktycznie jest „czystą formą”.

ORCHESTRA

SKENE

RAMP

PROSKENION

Budowa tragedii starożytnej:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
1 syntetyczny rozwój mediów na przestrzeni epok
Bohater na przestrzeni epok
6580 analizując postawy i zachowania bohaterów literackich na przestrzeni epok oceń czy najczęściej
Niepodległość na przestrzeni wieków
Na przestrzeni wieków ludzie starali się odpowiedzieć na pytania dotyczące egzystencji człowieka
Oświetlenie a?zpieczeństwo przewietrzania kopalń na przestrzeni dziejówZ
3D. Teatr na lekcji języka polskiego, metodyka
Ogrody na przestrzeni wieków
ewolucja mysli feministycznej na przestrzeni wieków
Gimnastyka na przestrzeni wieków zmieniała swoje zadania, AWF, I rok, Gimnastyka
Oświetlenie a bezpieczeństwo przewietrzania kopalń na przestrzeni dziejów 5
Soplicowo krainą Idylii opowieść o życiu szlachty na przełomie epok
Pomiar czasu na przestrzeni dziejów
Projekt oddziaływania na przestępców seksualnych
Ideały wychowawcze ich zmienność na przestrzeni dziejów
Rola ojca w wychowaniu dziecka na przestrzeni dziejów, Dokumenty praca mgr
Kultura Polski na przestrzeni Âredniowiecza

więcej podobnych podstron