Czaszka - opracowanie, OCZODÓŁ

Pobierz dokument
czaszka.opracowanie.oczodol.doc
Rozmiar 63 KB

OCZODÓŁ

1. ściana górna - paries superior

- część oczodołowa kości czołowej- pars orbitalis ossis frontalis;

+spina trochlearis- ścięgno mięśnia skośnego gałki ocznej górnego

+ fossa glandulae lacrimalis- dół gruczołu łzowego

- skrzydło mniejsze kości klinowej- ala minor ossis sphenoidalis

2. ściana dolna- paries inferior

- powierzchnia oczodołowa trzonu szczęki- facies orbitalis corpus maxillae

- część powierzchni oczodołowej kości jarzmowej- facies orbitalis ossis zygomatici

- wyrostek oczodołowy kości podniebiennej- processus orbitalis ossis palatini

3. ściana przyśrodkowa- paries medialis

- tylna część wyrostka czołowego szczęki- processus frontalis maxillae

- kość łzowa- os lacrimale

- blaszka oczodołowa (papierowata) błędnika sitowego- lamina orbitalis (papyracea) labyrinthi ethmoidalis

- powierzchnia boczna trzonu kości klinowej- corpus ossis sphenoidalis

4. ściana boczna- paries lateralis

- powierzchnia oczodołowa kości jarzmowej- facies orbitalis ossis zygomatici

- powierzchnia oczodołowa skrzydła większego kości klinowej- facies orbitalis alae majoris ossis sphenoidalis

KOMUNIKACJA:

- z DOŁEM ŚRODKOWYM CZASZKI (fossa cranialis medii) przez:

A. kanał wzrokowy- canalis opticus:

B. szczelinę oczodołową górną- fissura orbitalis superior:

okoruchowy- 3 nerw czaszkowy- n. oculomotorius

bloczkowy- 4 n. czaszkowy- n. trochlearis

oczny- pierwsza gałąź nerwu trójdzielnego- n. ophtalmicus

odwodzący- 6 n. czaszkowy- n. abducens

- z DOŁEM PODSKRONIOWYM oraz SKRZYDŁOWO-PODNIEBIENNYM ( fossae infratemporalis et pterygopalatina) przez

A. szczelinę oczodołową dolną- fissura orbitalis inferior

- z OKOLICĄ CZOŁOWĄ przez:

A. otwór nadoczodołowy lub wcięcie nadoczodołowe - foramen resp. incisura supraorbitalis

B. otwór lub wcięcie czołowe- foramen resp. incisura frontale

- z OKOLICĄ PODOCZODOŁOWĄ przez

A. kanał podoczodołowy- canalis infraorbitalis, na powierzchni oczodołowej szczęki

- z KOMÓRKAMI SITOWYMI i ZATOKĄ KLINOWĄ przez:

A. otwór sitowy tylny - foramen ethmoidalis posterius

- z DOŁEM PRZEDNIM CZASZKI- fossa cranialis anterior przez

A. otwór sitowy przedni- foramen ethmoidale anterius:

- z PRZEWODEM NOSOWYM DOLNYM przez:

A. kanał nosowo-łzowy- canalis nasolacrimalis

- z OKOLICĄ JARZMOWĄ i SKRONIOWĄ TWARZY przez:

A. otwór jarzmowo-oczodołowy- foramen zygomaticoorbitale- prowadzi on do kanału n. jarzmowego, który dzieli się na dwa kanały:

a. jeden kończy się w okolicy jarzmowej otworem jarzmowo-twarzowym- foramen zygomaticofaciale

b. drugi kończy się w dole skroniowym otworem jarzmowo-skroniowym - foramen zygomaticotemporale

b) JAMA NOSOWA- cavum nasi

1. paries superior:

- kości nosowe- ossa nasalia

- kolec nosowy kości czołowej- spina nasalis ossis frontalis

- blaszka sitowa kości sitowej- lamina cribrosa ossis ethmoidalis

- trzon kości klinowej z małżowinami klinowymi- corpus ossis sphenoidalis + conchae sphenoidales

2. paries inferior= palatum durum- podniebienie twarde

- wyrostki podniebienne szczęk- processus palatini maxillarum

- blaszki poziome kk. podniebiennych- laminae horizontales ossium palatinorum

3. paries lateralis

- powierzchnia przyśrodkowa wyrostka czołowego szczęki

- trzon szczęki

- k. łzowa

- przyśrodkowa ściana błędnika sitowego- paries medialis labyrinthi ethmoidalis

- małżowina nosowa dolna- concha nasalis inferior

- blaszka pionowa kości podniebiennej- lamina perpendicularis ossis palatini

- blaszka przyśrodkowa wyrostka skrzydłowatego kości klinowej

4. paries medialis= septum cavi nasi= septum osseum nasi

- blaszka pionowa kości sitowej

- lemiesz- vomer

PRZEWODY NOSOWE

1. GÓRNY- ograniczony małżowinami nosowymi górną i środkową; spływ komórek sitowych TYLNYCH

2. ŚRODKOWY- między małżowinami środkową i dolną; spływ zatok: czołowych (50% przez infundibulum,50% bezpośrednio), szczękowych (50% przez infundibulum, 50% przez otwór pojedynczy), komórek sitowych PRZEDNICH

3. DOLNY- między małżowiną nosową dolną a podniebieniem twardym; ujście przewodu nosowo-łzowego.

4. WSPÓLNY- pomiędzy małżowinami a przegrodą nosową (w płaszczyźnie strzałkowej)- meatus nasi communis

5. NOSOWO-GARDŁOWY- meatus nasopharyngeus- leży do tyłu od małżowin nosowych, poprzez nozdrza tylne- choane- prowadzi do części nosowej gardła

6. ZACHYŁEK KLINOWO-SITOWY- leży powyżej małżowiny nosowej górnej; ujście zatok klinowych- recessus sphenoethmoidalis

7. niestały PRZEWÓD NOSOWY NAJWYŻSZY- pomiędzy m. n. górną a niestałą najwyższą.

OGRANICZENIA NOZDRZY TYLNYCH:

- od góry: trzon kości klinowej i skrzydła lemiesza

- od boków: blaszki przyśrodkowe wyrostków skrzydłowatych kości klinowej

- od dołu: tylne brzegi blaszek poziomych kości podniebiennych

c. JAMA USTNA KOSTNA cavum oris

1. ściana przednia i boczne:

- wyrostki zębodołowe szczęk- processus alveolares maxillarum wraz z zębami

- część zębodołowa żuchwy- pars alveolaris mandibulae wraz z zębami

2. ściana górna= podniebienie twarde- palatum durum

- wyrostki podniebienne szczęk- processus palatini maxillarum

- blaszki poziome kości podniebiennych- laminae horizontales ossium palatinorum

KOMUNIKACJA:

1. z JAMĄ NOSOWĄ przez kanał przysieczny- canalis incisivus

- gałązki żyły i tętnicy podniebiennej większej

- gałązki nerwu nosowo-podniebiennego od zwoju skrzydłowo-podniebiennego

2. z DOŁEM SKRZYDŁOWO-PODNIEBIENNYM przez

- otwór podniebienny większy:

- otwory podniebienne mniejsze

UWAGA: kanały podniebienne większy i mniejsze łączą się w kanał skrzydłowo-podn.

łączący jamę ustną z dołem skrzydłowo-podn.

c. DÓŁ SKRZYDŁOWO-PODNIEBIENNY- fossa pterygopalatina

1. ściana przednia:

2. ściana tylna:

3. ściana przyśrodkowa: blaszka pionowa kości podniebiennej

4. ściana górna: trzon kości klinowej

5. ograniczenie boczne: szczelina skrzydłowo-podniebienna

6. ograniczenie dolne: kanał podniebienny większy

ZAWARTOŚĆ:

a. zwój skrzydłowo-podniebienny

b. n. szczękowy dzieli się na n. jarzmowy, podoczodołowy i nn.skrzydłowo-podniebienne

c. tętnica szczękowa z odgałęzieniami

d. część splotu żylnego skrzydłowego- plexus venosus pterygoideus

KOMUNIKACJA:

- z jamą nosową przez otwór klinowo-podniebienny:

- z oczodołem przez szczelinę oczodołową dolną

- z dołem środkowym czaszki przez otwór okrągły

- z otworem poszarpanym- for. lacerum- przez kanał skrzydłowy

- z zewnętrzną powierzchnią podstawy czaszki przez kanał podniebienno-pochwowy- canalis palatovaginalis

- z jamą ustną przez kanał skrzydłowo-podniebienny(następnie przez kanały podniebienne większy i mniejsze)- p. jama ustna

- z dołem podskroniowym przez szczelinę skrzydłowo-podniebienną

e. DÓŁ SKRONIOWY- fossa temporalis

1. ściana przyśrodkowa:

2. ściana przednia:

3. ściana boczna: łuk jarzmowy

4. ograniczenie górne: kresa skroniowa na k. czołowej

5. ograniczenie dolne: grzebień podskroniowy na pow. skroniowej skrzydeł większych

ZAWARTOŚĆ

a. pod powięzią skroniową

b. na powięzi skroniowej:

f. DÓŁ PODSKRONIOWY

1. ściana górna: powierzchnia podskroniowa skrzydła większego kości klinowej

2. ściana przednia: powierzchnia podskroniowa szczęki

3. ściana boczna: gałąź żuchwy

4. ściana przyśrodkowa: blaszka boczna wyrostka skrzydłowatego kości klinowej

5. ograniczenie dolne: przestrzeń przygardłowa

ZAWARTOŚĆ:

nerw kolcowy= gałąź oponową n. żuchwowego

nerw żwaczowy - n. masticatorius

nerw językowy

nerw zębodołowy dolny

n. uszno-skroniowy

KOMUNIKACJA:

1. z DOŁEM SKRZYDŁOWO-PODNIEBIENYM przez szczelinę skrzydłowo-podn.

tętnica szczękowa

2. z OCZODOŁEM przez szczelinę oczodołową dolną

3. z DOŁEM ŚRODKOWYM CZASZKI przez

4. z KANAŁEM ŻUCHWY przez otwór żuchwy

5. z OKOLICĄ POWIERZCHOWNĄ TWARZY przez wcięcie żuchwy

G. DÓŁ ZAŻUCHWOWY

1. ściana przednia: gałąź żuchwy

2. ściana tylna: wyrostek sutkowaty kości skroniowej

3. ściana górna: część bębenkowa kości skroniowej

4. ściana przyśrodkowa: wyrostek rylcowaty kości skroniowej (przyczep więzadeł: rylcowo-gnykowego i rylcowo-żuchwowego)

ZAWARTOŚĆ:

JAMA BĘBENKOWA- cavum tympani

1. Ściany jamy bębenkowej:

a. ściana górna, POKRYWKOWA- paries tegmentalis

- utworzona przez pokrywkę jamy bębenkowej -tegmen tympani

- komórki pokrywkowe- cellulae tegmentales; pneumatyczne

b. ściana ŻYŁY SZYJNEJ (dolna) paries jugularis= dno jamy bębenkowej- solum tympani

- odpowiada dolnej powierzchni piramidy

- kki bębenkowe- cellulae tympanicae; pneumatyczne

c. ściana przyśrodkowa, BŁĘDNIKOWA- paries labirynthicus

- oddziela jamę bębenkową od ucha wewnętrznego

- promontorium

- okienko przedsionka (owalne)- fenestra vestibuli (ovalis)- prowadzi do przedsionka błędnika kostnego, zamknięte podstawą strzemiączka. Ponad okienkiem przedsionka znajduje się wyniosłość kanału nerwu twarzowego- prominentia canalis facialis; nad nią- wyniosłość kanału półkolistego bocznego

- okienko ślimaka (okrągłe)- fenestra cochleae (rotunda)- prowadzi do schodów bębenka, zamknięte błoną bębenkową wtórną- membrana tympani secundaria

d. ściana boczna, BŁONIASTA- paries membranaceus

e. ściana przednia, TĘTNICZA-paries caroticus

- oddziela jamę bębenkową od kanału tętnicy szyjnej

- ujście 2 kanalików szyjno-bębenkowych- canaliculi caroticotympanici; zawartość

- w części górnej : ujście bębenkowe kanału mięśniowo-trąbkowego:

f. ściana tylna, SUTKOWA

- aditus ad antrum- wejście do jamy sutkowej, wyniosłości kanału półkolistego bocznego i kanału nerwu twarzowego

- wyniosłość piramidowa- przyczep ścięgna mięśnia strzemiączkowego (który jest najmniejszym mięśniem organizmu); + nerw strzemiączkowy odchodzący od twarzowego

- dół kowadełka

- zachyłek nadbębenkowy

- kanalik struny bębenkowej- canaliculus chordae tympani; zawartość:

2. KOSTECZKI SŁUCHOWE

Leżą między błoną bębenkową a okienkiem przedsionka. Wyróżniamy:

1. MŁOTECZEK- malleus. Składa się z głowy, szyjki, rękojeści i 2 wyrostków: przedniego (długiego) i bocznego (krótkiego).

2. KOWADEŁKO- incus. Składa się z trzonu, odnogi krótkiej - crus breve incudis, odnogi długiej- crus longum incudis. Odnoga długa zakończona jest wyrostkiem soczewkowatym- processus lenticularis.

3. STRZEMIĄCZKO- stapes. Części: podstawa (basis), głowa, odnoga przednia i tylna, tworzące razem łuk strzemiączka (crus ant. = rectilineum, c. post. = curvilineum)


Pobierz dokument
czaszka.opracowanie.oczodol.doc
Rozmiar 63 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Czaszka opracowanie
urazy czaszki i szyji, opracowanie zagadnien 2(1), Budowa rdzenia kręgowego i urazy
Choroby nerwów czaszkowych
Cechy niemetryczne czaszki
Badanie nerwow czaszkowych
02a URAZY CZASZKOWO MÓZGOWE OGÓLNIE 2008 11 08
głowne drogi czuciowe nerwów czaszkowych
Urazy czaszkowo mózgowe
Opracowanka, warunkowanie
czaszka część szczegółówa
OPRACOWANIE FORMALNE ZBIORÓW W BIBLIOTECE (książka,
USZKODZENIA CZASZKOWO MÓZGOWE

więcej podobnych podstron