ciepło parowania i spalania


CENTRALNA SZKOŁA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Częstochowie

PRACA KONTROLNA Nr 1

PRZEDMIOT: PODSTAWY PROFILAKTYKI POŻAROWEJ

TEMAT : Ciepło właściwe , parowania i spalania .

st.sekc. Stanisław Dragan

kompania II pluton II

CZĘSTOCHOWA , 1997.09.11

- 1 -

SPIS TREŚCI

Str.

1. Ciepło ........................................................................... 2

2. Ciepło właściwe ........................................................... 2

3. Ciepło parowania ......................................................... 3

4. Ciepło spalania ............................................................ 4

- 2 -

1 . CIEPŁO

Jedną z cech charakteryzujących proces spalania, mających wpływ

na parametry pożarowe materiałów jest ciepło.

Ciepło , jest to sposób przekazywania energii między układem

a otoczeniem .

Z pożarowego punktu widzenia najistotniejsze są:

- ciepło właściwe

- ciepło parowania

- ciepło spalania

2. CIEPŁO WŁAŚCIWE

Wartość ciepła właściwego jest równa ilości energii potrzebnej

do ogrzania jednego grama substancji o jeden stopień Celsjusza.

Jednostką ciepła właściwego jest [J/g x C] lub [ J/g x K]

Ciepło właściwe zależy od rodzaju substancji , jej fazy , temperatury

początkowej i sposobu ogrzewania , a także ciśnienia .

Ma bardzo duży wpływ na takie parametry pożarowe jak temperatura

zapłonu i zapalenia oraz na granice wybuchowości.

- 3 -

3. CIEPŁO PAROWANIA

Przez ciepło parowania należy rozumieć ilość ciepła , którą

trzeba dostarczyć , w danej temperaturze i pod określonym

ciśnieniem , aby jednostkę masy cieczy przeprowadzić ze stanu

ciekłego w parę nasyconą .

Tę ilość ciepła wyraża się w [ cal / g ] lub [ J / g ].

Ciepło parowania ma istotny wpływ na szybkość indukcji

(przygotowania do palenia) par cieczy .

Ciepło właściwe i ciepło parowania stanowią również

istotny parametr środków gaśniczych , określając ilość ciepła

odbieranego ze środowiska pożaru przez czynnik gaśniczy (np.wodę).

Stąd też wynika duża skuteczność gaśnicza wody ogrzanej , gdyż

wartość ciepła potrzebnego do odparowania 1g wody wynosi

539,1 cal , podczas gdy do ogrzania tego samego grama wody

z 14,5 C do 15,5 C (ciepło właściwe) wystarczy zaledwie 1 cal .

- 4 -

4 . CIEPŁO SPALANIA

Jest to ciepło reakcji całkowitego spalania jednostki masy związku

( z reguły organicznego ) w warunkach standardowych ( T= 298 K ,

i p= 1013 hPa ) do gazowego dwutlenku węgla , ciekłej wody

i ewentualnie gazowego azotu ,dwutlenku siarki i chlorowcowodorów.

lub inaczej

Ciepło spalania - ilość ciepła jaka wydzieli się podczas

całkowitego spalania jednostki masy danej substancji ,

przy założeniu że powstała w czasie spalania woda pozostanie

w stanie ciekłym .

Wielkość tego ciepła mierzy się w [ Kcal / kg ] , [ KJ / kg ]

lub [ Kcal / m3 ] , [ KJ / m3 ] dla gazów .

Wielkość ciepła spalania danego materiału pomniejszona

o wartość ciepła oddanego na wytworzenie pary nazywamy

wartością opałową .

Ciepło spalania oblicza się na podstawie testów w tzw.

bombie kalorymetrycznej .

Wartość ta jest zależna przede wszystkim od składu chemicznego

danego materiału i jego okresu indukcji.

W procesie spalania ma decydujący wpływ ( obok ilości tlenu

i stopnia rozdrobnienia materiału ) na szybkość spalania

materiałów palnych.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ciepło parowania
chemia fizyczna wykłady, sprawozdania, opracowane zagadnienia do egzaminu Sprawozdanie ćw 3 Ciepł
ICh S cieplo paliwa spalanie id Nieznany
Ciepło parowania
cieplo parowania
fizyczna cieplo spalania wykres
zawiejski, inżynieria materiałowa - semestr 4, Inżynieria Materiałowa pwr - semestr 4, Chemia Fizycz
Ciepło spalania DRUK
cieplo spalania w bombie, SGSP, SGSP, cz.1, fizykochemia splania, Fizykochemia spalania
Ciepło spalania i wartość opałowa paliw stałych
cieplo spalania i wartosc opalowa, SPRAWKA
ciepło spalania
cieplo spalania w bombie 2, SGSP, SGSP, cz.1, fizykochemia splania, Fizykochemia spalania
ciepło spalania niektórych materiałów, BHP(1)
cieplo spalania w bombie 1, SGSP, SGSP, cz.1, fizykochemia splania, Fizykochemia spalania
Ciepło spalania
Ciepło spalania i wartość Opałowa Bomba Kalorymetryczna

więcej podobnych podstron