2.polecenia do zadań cz.II MSG, Zadanie 17


Zadanie 17

Na podstawie danych dotyczących powierzchni mieszkań (w m2) i ich cen (w tys. zł), wykonaj następujące czynności:

 1. Przedstaw graficznie zależność między powierzchnią mieszkań a ich ceną oraz dokonaj oceny zależności między badanymi zmiennymi. (Wykorzystaj w tym celu wykres punktowy XY)

 2. Oblicz współczynnik korelacji liniowej Pearsona i dokonaj interpretacji otrzymanego wyniku. (Wykorzystaj w tym celu funkcje: PEARSON, WSP. KORELACJI oraz narzędzie analityczne: Korelacja i Regresja).

 3. Wyznacz parametry funkcji regresji oraz dokonaj ich interpretacji. Wykorzystaj w tym celu następujące funkcje:

 4. Miara

  Składnia funkcji

  Współczynnik regresji

  =NACHYLENIE( )

  =REGLINP( )

  narzędzie analityczne: Regresja

  dodaj linię trendu

  Wyraz wolny w równaniu regresji

  =ODCIĘTA( )

  narzędzie analityczne: Regresja

  dodaj linię trendu

  1. Oblicz przewidywaną cenę sprzedaży mieszkania zakładając, że jego powierzchnia wynosi 150 m2. Wykorzystaj w tym celu następujące funkcje: REGLINX, REGLINW

  2. Oblicz współczynnik determinacji liniowej oraz dokonaj jego interpretacji.

  Wykorzystaj w tym celu następujące funkcje:

  Miara

  Składnia funkcji

  Współczynnik determinacji

  =R.KWADRAT ( )

  narzędzie analityczne: Regresja

  dodaj linię trendu

  1. Oblicz odchylenie standardowe składnika resztowego oraz dokonaj jego interpretacji.

  Wykorzystaj w tym celu następujące funkcje:

  Miara

  Składnia funkcji

  Średni błąd szacunku

  =REGBŁSTD( )

  narzędzie analityczne: Regresja

  Zadanie 18

  Na podstawie danych o ilości czasu poświęconego na naukę do testu z przedmiotu kierunkowego i liczbie punktów zdobytych na tym teście, wykonaj następujące czynności:

  1. Przedstaw graficznie zależność między badanymi cechami oraz dokonaj oceny zależności między badanymi zmiennymi.

  2. Oblicz współczynnik korelacji liniowej Pearsona i dokonaj interpretacji otrzymanego wyniku.

  3. Wyznacz parametry funkcji regresji oraz dokonaj ich interpretacji.

  4. Oblicz współczynnik determinacji liniowej oraz dokonaj jego interpretacji.

  5. Oblicz odchylenie standardowe składnika resztowego oraz dokonaj jego interpretacji.

  Zadanie 19

  Ustal wzajemną korelację par zmiennych spośród trzech badanych cech tj.: powierzchni mieszkań, wartości szacunkowej nieruchomości oraz cen sprzedaży mieszkań. (Wykorzystaj w tym celu narzędzie analityczne: Korelacja).

  Zadanie 20

  Liczbę studentów ( w tys.) szkół wyższych w Polsce oraz przewozy ładunków transportem morskim przez armatorów polskich w latach 2003-2007 przedstawiają poniższe szeregi czasowe:

  Lata

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  Liczba studentów w tys.

  (stan w dn. 30. XI)

  1859

  1926

  1954

  1941

  1937

  Przewozy ładunków transportem morskim

  (w mln ton)

  25,4

  22,5

  9,4

  10,0

  11,4

  Oblicz przeciętną liczbę studentów oraz przeciętny poziom przewozów ładunków transportem morskim w badanym okresie.

  Zadanie 21

  Na podstawie informacji o liczbie zawieranych w Polsce małżeństw w latach 1999-2007 wyznacz: przyrosty absolutne, względne i indeksy jednopodstawowe (o podstawie z roku pierwszego analizy) i łańcuchowe. Dokonaj interpretacji otrzymanych wyników.

  Lata

  Liczba zawartych małżeństw

  ( w tys.)

  Przyrosty absolutne

  Przyrosty względne

  Indeksy

  łańcuchowe

  jedno-podstawowe

  łańcuchowe

  jedno-podstawowe

  łańcuchowe

  jedno-podstawowe

  1999

  219,40

  2000

  211,15

  2001

  195,12

  2002

  191,94

  2003

  195,45

  2004

  191,82

  2005

  206,90

  2006

  226,20

  2007

  248,70

  Zadanie 22

  Informacje o wielkości produkcji samochodów osobowych w Polsce (w tys. szt.) w latach 2003-2007 prezentuje poniższy szereg:

  Lata

  Produkcja samochodów

  ( w tys. szt.)

  Indeksy dynamiki

  rok poprzedni = 100

  2003=100

  2003

  334

  2004

  522

  2005

  540

  2006

  632

  2007

  645

  1. Uzupełnij tablicę.

  2. Jak zmieniła się wielkość produkcji samochodów osobowych w roku 2007 w porównaniu z 2004?

  3. Oblicz średnioroczne tempo zmian produkcji samochodów w Polsce w badanym okresie?

  4. Przedstaw alternatywny sposób wyznaczenia średniego tempa zmian.  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  polecenia do zadan 1-16, MSG II stopień, I rok, Statystyka MIędzynarodowa
  2 dane zadania cz II MSG
  Kopia dane zadania cz II MSG
  Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy cz II
  Wiadomości i umiejętności praktyczne dotyczące obliczeń pieniężnych, miary, wagi przykłady zadań c
  MODEL ODPOWIEDZI DO ZADAń ARKUSZA II
  Podłączanie stacji roboczej do domeny cz II
  materiały do egzaminu cz.II, Studia z psychologii, Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
  MATERIAŁY DO WYKŁADU CZ II
  MATERIAŁY FORMACYJNE DO PRZEJRZENIA cz II
  Pytania i odpowiedzi na temat listu do Żydów cz II 571002
  akumulator do nissan sunny ii hatchback n13 17 d
  akumulator do renault r 19 ii cabriolet d53 17 18 18 16v
  akumulator do renault r 19 ii bc53 14 17
  akumulator do nissan sunny ii traveller b12 17 d
  kurs od marzenia do sukcesu cz ii
  Polecania do zadan MSG cz.III, MSG II stopień, I rok, Statystyka MIędzynarodowa

  więcej podobnych podstron