mechanika , Siły bezwładności unoszenia:


Siły bezwładności unoszenia:

0x01 graphic

Siła bezwładności Coriolisa

0x01 graphic

Równanie dynamiczne ruchu względnego:

0x01 graphic

Geometria mas. Teoria momentu bezwładności

1)Układ punktów materialnych- zbiór złożony z dowolnej liczby punktów materialnych o masach m1,m2,m3,…. których położenie definiują promienie - wektory r1,r2,r3,r4,… poprowadzone z dowolnie dobranego bieguna 0. Następnie wprowadźmy nieruchomy układ współrzędnych {0,x,y,z} o początku w biegunie 0.

2)Środek masy układu punktów materialnych - punkt którego promień wektor opisuje równanie:

0x01 graphic

3)Moment statyczny- układ punktów materialnych względem płaszczyzny x=0

0x01 graphic

4)Moment bezładności ciała materialnego(ciało materialne- zbiór punktów o masach dm).

0x08 graphic
5)momenty bezwładności ciała względem osi 0Z:

0x01 graphic

p- gęstosć rozkładu masy

h- odległość od osi

6)Momenty bezwładności względem płaszczyzn:x=0,y=0,z=0,

0x01 graphic
analogicznie dla y=0,z=0

Moment bezwładności względem osi to suma momentów bezwładności względem płaszczyzn przeciągających się wzdłuż tej osi,

7)Biegunowy moment bezwładności:

0x01 graphic

8)Promienie bezwładności:

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

9)Momenty bezwładności niektórych przypadków:

a)cienki pręt:

0x01 graphic

b)Jednorodny walec:

0x01 graphic

c)cienka tarcza

0x01 graphic

d)kula

0x01 graphic

10)moment bezwładnościowe względem osi równoległych tw. Steinera

0x01 graphic

11)Moment odśrodkowy (zboczeniowy)

0x01 graphic

PED UKŁADU PUNKTÓW MATERIALNYCH

1)Siły działające na układ:

- zewnętrzne

- wewnętrzne

2)PĘD- jest to wielkość:

0x01 graphic

Lub ilość ruchu układu punktów materialnych (twierdzenie o pedzie):

0x01 graphic

KRĘT UKŁADU PUNKTÓW MATERIALNYCH

1)Kręt-momentem pędu punktu o masie m względem nieruchomego bieguna 0 nazywamy wielkość:

0x01 graphic

Gdzie: r- promień-wektor punktu

v- prędkość punktu

2)Kręt układu punktów:

0x08 graphic

Wypadkowa sił zewnętrznych na punkty o masie m

Wypadkowa sił wewnętrznych na punkty o masie m

0x08 graphic
0x01 graphic

dla i=1,2,3,4…..

0x08 graphic

Uwaga:

Zatem:

0x01 graphic

Oznaczenia:

1) Kręt układu punktów materialnych względem bieguna 0

0x01 graphic

2)Moment i-tej siły zewnętrznej

0x01 graphic

Ponieważ:

0x01 graphic

Zatem:

0x01 graphic

Dwa przypadki szczególne:

a)Ruch postępowy układu punktów materialnych:

0x08 graphic
0x01 graphic

promień-wektor środka masy

Zatem:

0x01 graphic

b)Jednostajny ruch obrotowy:

Kręt elementowy względem osi OZ:

0x01 graphic

Gdzie: h- ramie pędu

Zatem:

0x01 graphic

Przykład:

Ciało sztywne z siłami ciężkości obracające się wokół osi pionowej OZ w idealnie gładkich łożyskach:

0x01 graphic

Moment bezwładności podczas ruchu ulega zmianie:

0x01 graphic

ZASADA D'ALEMBERTA

Dla punktów materialnych o mase m równanie dynamiczne ruchu ma postać:

0x01 graphic

Pierwszy człon to siły bezwładne,

Drugi człon to siły rzeczywiste,

WEKTOROWE RÓWNANIA RÓWNOWAGI DLA ŚRODKA MASY UKŁADU PUNKTÓW MATERIALNYCH

a)siły:

0x01 graphic

b)momenty:

0x08 graphic
0x01 graphic

UWAGA:

RUCH POSTĘPOWY CIAŁA SZTYWNEGO:

Na ciało działają siły zewnętrzne: P1,P2,P3,….Pi

0x08 graphic
przyśpieszenie środka masy

układ poruszający się ruchem postępowym razem z ciałem

Określić:

a)przyśpieszenie środka masy

b)warunek jaki musza spełniać siły P1… aby ciało poruszało się ruchem postępowym

Analiza:

Z zasady d'Alemberta:

0x01 graphic

Wypadkowe przyśpieszenie:

0x08 graphic
0x01 graphic

Kąt:

RUCH OBROTOWY CIAŁA SZTYWNEGO

Obrót wokół osi OZ, siły zewnętrzne P1,P2,P3…

0x08 graphic
prędkość kątowa

przyśpieszenie katowe

z TW. O kręcie:

0x08 graphic

(*)

Gdzie:

0x08 graphic
moment siły Pi względem OZ

moment główny względem osi OZ wszystkich sił Pi

Mamy:

0x01 graphic

Zatem równanie * ma postać:

0x01 graphic

Z (1) i (2) otrzymujemy równanie dynamiczne ruchu ciała obrotowego :

0x01 graphic

RÓWNANIE DYNAMICZNE RUCHU PŁASKIEGO CIAŁA SZTYWNEGO:

0x08 graphic
przyśpieszenie środka masy

siły zewnętrzne działające na ciało

Z TW o środku masy:

0x01 graphic

Z TW o kręcie względem środka:

0x01 graphic

Ale:

0x01 graphic

0x08 graphic
Zatem ostatecznie, równania ruchy płaskiego:

ENERGIA KINETYCZNA UKŁADU PUNKTÓW MATERIALNYCH

a) ruch postępowy

0x01 graphic

b)ruch obrotowy

0x01 graphic

TWIERDZENIE KOENIGA

Mamy dwa układy współrzędnych:

0x08 graphic
układ nieruchomy

układ ruchomy względem układu odniesienie

0x01 graphic

Rozkładamy wektor prędkości Vi na:

0x01 graphic

A więc:

0x01 graphic

Zatem :

0x01 graphic

Ostatecznie

0x01 graphic

Gdzie:

0x01 graphic

ENERGIA KINETYCZNA W PRZYPADKU OGÓLNEGO WUCHU CIAŁA SZTYWNEGO

0x01 graphic

Zatem:

0x01 graphic

TWIERDZENIE O ENERGI KINETYCZNEJ UKŁADU PUNKTÓW MATERIALNYCH I CIAŁA SZTYWNEGO

0x08 graphic
a)układ punktów materialnych

przyrost energii kinetycznej

suma prac siły zewnętrznych

suma prac sił wewnętrznych

0x01 graphic

0x08 graphic
b)ciało sztywne

0x01 graphic

RUCH KULISTY I RUCH OGÓLNY CIAŁA SZTYWNEGO

1)Kręt i energia w ruchu kulistym ciała sztywnego

0x01 graphic

Zatem dla trzech współrzędnych:

0x08 graphic

(*)

Ruch kulisty jest chwilowym ruchem obrotowym

Zatem:

0x01 graphic

Gdzie omega to prędkość chwilowa obrotowa

0x01 graphic

Podstawiamy do * i ostatecznie otrzymujemy:

0x01 graphic

Osie x,y,z są głównymi osiami bezwładności punktu

0x01 graphic

Energia Kinetyczna:

0x01 graphic

RÓWNANIE DYNAMICZNE EULERA:

0x01 graphic
układ współrzędnych osi poruszające się z ciałem

Ko-kręt działający na ciało

0x08 graphic

Składowe kretu układu osi głównych

Pochodna wzgledna i bezwzględna dowolnego wektora:

0x01 graphic

Dla Kretu:

0x08 graphic
0x01 graphic

Ponieważ

0x08 graphic
Otrzymujemy równania dynamiczne EuleraWyszukiwarka

Podobne podstrony:
siły bezwładności
05 Sily bezwladnosciid 5832 Nieznany (2)
Siły bezwładności
10, Studia, Pracownie, I pracownia, 10 Siły bezwładności w układzie obracającym się, Marek
PRZYŚPIESZENIA I SIŁY BEZWŁADNOŚCI
Siły bezwładności, wyrównoważanie, zadania koła zamachowego
mechana Wyzn przem wzory sily i Nieznany
mechanika, sciaga mechana(2), 1 zasada dynamiki-jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działa
teoria , Prawo bezwładności - punkt materialny, na który nie działa żadna siła lub działają siły rów
Belka drgająca z wymuszeniem bezwładnościowym ćw.2(3), SiMR, Drgania Mechaniczne, Laboratorium
WYZNACZANIE MOMENTU BEZWŁADNOŚCI I SPRAWDZANIE TWIERDZENIA STEINERA 12, Nauka, MECHANIKA I WYTRZYMAŁ
Praca-I, „SIŁY W KONTEKŚCIE ENERGETYCZNEJ NATURY MECHANIKI”
Moment siły względem punktu, STUDIA, SEMESTR I, Mechanika, Mechanika Wyklady, Mechanika net
WYZNACZANIE MOMENTU BEZWŁADNOŚCI I SPRAWDZANIE TWIERDZENIA STEINERA 8, Nauka, MECHANIKA I WYTRZYMAŁO
mechana, jk, Wyznaczanie położenia środka masy i masowego momentu bezwładności bryły sztywnej
Drgania mechaniczne, Badanie drgań wymuszonych o jednym stopniu swobody na przykładzie wymuszonych b
WYZNACZANIE MOMENTU BEZWŁADNOŚCI I SPRAWDZANIE TWIERDZENIA STEINERA 9, Nauka, MECHANIKA I WYTRZYMAŁO

więcej podobnych podstron