Zagadnienia, Aktywa i pasywa

Pobierz dokument
zagadnienia.aktywa.i.pasywa.doc
Rozmiar 38 KB

Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia

 1. Pojęcie aktywów - całość środków gospodarczych stanowiących majątek danej jednostki gospodarczej.

2. Klasyfikacja środków gospodarczych według postaci, w jakiej występuje majątek:

 1. składniki rzeczowe - środki pracy, przedmioty pracy, produkty pracy, towary,

 2. wartości niematerialne i prawne - prawa autorskie, licencje, programy komputerowe, patenty,

 3. składniki finansowe - środki pieniężne, nabyte papiery wartościowe, udzielone pożyczki,

 4. należności - sumy należące od innych jednostek i osób.

3. Klasyfikacja ogółu składników majątkowych według kryterium czasu uwzględniającego zdolność środków gospodarczych do zachowania postaci:

  1. majątek trwały - składniki majątkowe zdolne do zachowania postaci przez okres dłuższy niż jeden rok,

  2. majątek obrotowy - składniki majątkowe, które zmieniają swoją postać w ciągu jednego roku.

4. Charakterystyka składników majątku trwałego.

   1. wartości niematerialne i prawne - wartość firmy, prawa majątkowe, oprogramowanie komputerów, koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej, koszty zakończonych prac rozwojowych,

   2. rzeczowy majątek trwały - grunty własne, budynki i budowle, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, pozostałe środki trwałe, inwestycje rozpoczęte, zaliczki na poczet inwestycji,

   3. finansowy majątek trwały - udziały, papiery wartościowe, udzielone pożyczki długoterminowe,

   4. należności długoterminowe.

5. Charakterystyka składników majątku obrotowego

    1. zapasy - materiał, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, towary , zaliczki na poczet dostaw,

    2. należności i roszczenia - należności z tytuł dostaw i usług, z tytuł podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych, należności wewnątrz-zakładowe, pozostał należności, należności dochodzone na drodze sądowej,

    3. papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - udział i papiery wartościowe nabyte w celach handlowych, czeki i weksle płatne w okresie dłuższym niż 3 miesiące,

    4. środki pieniężne - środki pieniężne w kasie, środki pieniężne banku, inne środki pieniężne.

6. Pojęcie pasywów - źródła pochodzenia, źródła finansowania majątku danej jednostki gospodarczej.

7 . Klasyfikacja źródeł dochodzenia majątku:

    1. kapitał (fundusze) własne - równowartość środków gospodarczych wniesionych do jednostki przez jej właściciela oraz wygospodarowanych przez samą jednostkę

    2. kapitały obce - równowartość środków gospodarczych, które znajdują w dyspozycji jednostki, ale są własnością innych podmiotów,

    3. fundusze specjalne - równowartość środków pieniężnych przeznaczonych na cele specjalne.

8. Charakterystyka funduszy ( kapitałów ) własnych

     1. kapitał ( fundusze) podstawowe- równowartość środków gospodarczych wniesionych do jednostki przez jej założyciela,
      postacie występowania funduszy ( kapitał w) podstawowych w zależności od formy własności i ustalonych przepisami zasad gospodarki finansowej obowiązujących jednostkę

przedsiębiorstwo państwowe - fundusz założycielski

spółdzielnia - fundusz udziałowy

spółka z o.o. - kapitał udziałowy

spółka akcyjna - kapitał akcyjny

spółka jawna - kapitał wspólników,

     1. należne, lecz nie wniesione wpłaty na poczet kapitał podstawowego,

     2. kapitał zapasowy - tworzony ustawowo albo zgodnie ze statutem lub umową spółki,

przedsiębiorstwo państwowe - fundusz przedsiębiorstwa
spółdzielnia - fundusz zasobowy
spółka z o.o. - kapitał zapasowy
spółka akcyjna - kapitał zapasowy

     1. kapitał rezerwowe - w spółce z o.o. i spółce akcyjnej,

     2. wynik finansowy netto - zysk lub strata.

9. Charakterystyka kapitałów w obcych

     1. zobowiązania długoterminowe:

      • zobowiązania, których termin spłaty przypada po upływie roku od daty, na którą sporządzony jest bilans,

      • otrzymane długoterminowe pożyczki, długoterminowe kredyty bankowe, wyemitowane obligacje,

    1. zobowiązania krótkoterminowe:

     • zobowiązania, których termin spłaty przypada w ciągu
      roku od dnia bilansowego,

     • pożyczki, obligacje, papiery wartościowe, kredyty bankowe, zaliczki na poczet dostaw, zobowiązania
      z tytuł dostaw i usług, zobowiązania wekslowe, zobowiązania z tytuł podatków, ceł ubezpieczeń społecznych, zobowiązania z tytuł wynagrodzel1, zobowiązania wewnątrz zakładowe,

10. Charakterystyka funduszy specjalnych - fundusze, tworzone jako odpisy w koszty działalności lub z zysku z przeznaczeniem na ściśle określone cele,

 1. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

 2. inne fundusze specjalne.


Pobierz dokument
zagadnienia.aktywa.i.pasywa.doc
Rozmiar 38 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Klasyfikacja aktywa pasywa
Aktywa i pasywa teoria2
AKTYWA i PASYWA
WYKŁAD II Aktywa i pasywa(1)
eco sciaga, 16. Aktywa i pasywa, Prawo popytu - wraz ze wzrostem ceny danego dobra, zmaleje zapotrze
AKTYWA I PASYWA
Aktywa Pasywa ściągi
Bilans aktywa, pasywa z wyjaśnieniem
Aktywa Pasywa
ściąga Zaip, Studia UE Katowice FiR, I stopień, semestr V, Zarządzanie Aktywami i Pasywami Banku
Sprawozdanie-aktywa,pasywa fin-RF-01
Analiza Przedsiębiorstwa Opis AKTYWA, PASYWA, ANALIZA WSKAŹNIKOWA
Aktywa i pasywa - klasyfikacja i sposoby księgowania, Aktywa i pasywa - klasyfikacja i sposoby księg
bilans - wzor (aktywa i pasywa), Rachununkowość
aktywa i pasywa, Rachununkowość

więcej podobnych podstron