Kliniczne znaczenie wczesnego calkowitego chimeryzy hematopoetycznego

background image

WYDZIAŁ LEKARSKI

AKADEMII MEDYCZNEJ W GDA

Ń

SKU

Joanna Balon

Kliniczne znaczenie wczesnego całkowitego

chimeryzmu hematopoetycznego po allogenicznej

transplantacji komórek macierzystych hematopoezy

Rozprawa na stopie

ń

doktora nauk medycznych

Praca wykonana w Klinice Hematologii

Instytutu Chorób Wewn

ę

trznych


Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Hellmann

Gda

ń

sk, 2005

background image

1

SPIS TRE

Ś

CI

1

WST

Ę

P ......................................................................................................................... 6

1.1

Allogeniczna transplantacja komórek hematopoezy – wprowadzenie ......................... 6

1.2

Przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi........................................... 7

1.2.1

Klasyfikacja cGvHD........................................................................................... 10

1.2.2

Leczenie cGvHD ............................................................................................... 13

1.3

Chimeryzm hematopoetyczny .................................................................................... 14

1.3.1

Metody okre

ś

lania i monitorowania chimeryzmu hematopoetycznego ............ 14

1.3.2

Kliniczne znaczenie chimeryzmu ...................................................................... 18

2

ZAŁO

ś

ENIA I CEL PRACY ........................................................................................ 20

3

MATERIAŁ I METODY ............................................................................................... 21

3.1

Badani chorzy ............................................................................................................. 21

3.1.1

Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi................................................. 23

3.2

Metody bada

ń

............................................................................................................. 24

3.2.1

Izolacja leukocytów krwi obwodowej................................................................. 24

3.2.2

Ocena chimeryzmu ........................................................................................... 26

3.3

Analiza statystyczna ................................................................................................... 29

4

WYNIKI ....................................................................................................................... 30

4.1

Chimeryzm hematopoetyczny w komórkach j

ą

drzastych krwi obwodowej ................ 30

4.1.1

Charakterystyka chorych w zale

ż

no

ś

ci od rodzaju chimeryzmu....................... 31

4.2

ź

ne powikłania poprzeszczepowe.......................................................................... 35

4.2.1

Przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi ............................... 35

4.2.1.1

cGvHD a rodzaj materiału przeszczepowego ................................................. 37

4.2.1.2

cGvHD a aGvHD ............................................................................................. 38

4.2.1.3

Charakterystyka stosowanego leczenia cGvHD ............................................. 41

4.2.1.4

Zgony w grupie z cGvHD ................................................................................ 42

4.2.2

Wznowa choroby zasadniczej........................................................................... 44

4.2.3

Zgony pó

ź

ne ..................................................................................................... 45

4.3

Zale

ż

no

ść

pomi

ę

dzy typem pełnego chimeryzmu a powikłaniami

poprzeszczepowymi ................................................................................................... 47

4.3.1

Typ pełnego chimeryzmu a cGvHD .................................................................. 47

4.3.1.1

Cz

ę

sto

ść

wyst

ę

powania cGvHD w zale

ż

no

ś

ci od typu CC............................. 47

4.3.1.2

cGvHD a aGvHD w zale

ż

no

ś

ci od typu pełnego chimeryzmu ........................ 48

4.3.1.3

Rodzaj CC a ci

ęż

ko

ść

przebiegu cGvHD........................................................ 51

4.3.1.4

Zale

ż

no

ść

pomi

ę

dzy czasem stwierdzenia pełnego chimeryzmu a

wyst

ą

pieniem objawów cGvHD ....................................................................... 53

4.3.2

Typ CC a wznowa choroby zasadniczej .......................................................... 54

4.3.3

Przyczyna zgonów pó

ź

nych w zale

ż

no

ś

ci od rodzaju CC ................................ 56

4.4

Chimeryzm w poszczególnych subpopulacjach leukocytów krwi obwodowej............ 58

5

OMÓWIENIE WYNIKÓW I DYSKUSJA ..................................................................... 61

5.1

Chimeryzm hematopoetyczny .................................................................................... 61

5.2

Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi .......................................................... 67

5.3

Wznowa choroby zasadniczej .................................................................................... 70

6

WNIOSKI .................................................................................................................... 74

7

STRESZCZENIE ........................................................................................................ 75

background image

2

8

SUMMARY ................................................................................................................. 77

9

PI

Ś

MIENNICTWO ...................................................................................................... 79

background image

3

SPIS TABEL

Tabela I Czynniki ryzyka cGvHD .................................................................................................. 9

Tabela II Oryginalna i zmodyfikowana klasyfikacja cGvHD........................................................ 11

Tabela III Najcz

ęś

ciej stosowany model prognostyczny dla chorych z cGvHD.......................... 12

Tabela IV Charakterystyka dawców i biorców ............................................................................ 22

Tabela V Stopniowanie ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi............................ 23

Tabela VI Charakterystyka przeciwciał u

ż

ytych w badaniu ........................................................ 25

Tabela VII. Charakterystyka pacjentów oraz przeszczepu w zale

ż

no

ś

ci od czasu

uzyskania CC.............................................................................................................. 34

Tabela VIII Charakterystyka chorych bez i z cGvHD .................................................................. 36

Tabela IX. Charakterystyka cGvHD w grupie chorych z wczesnym i pó

ź

nym chimeryzmem .... 53

Tabela X Charakterystyka wznowionych chorych w grupie z pó

ź

nym CC ................................. 55

Tabela XI Charakterystyka wznowionych chorych w grupie chorych z wczesnym

chimeryzmem.............................................................................................................. 55

background image

4

SPIS RYCIN

Rysunek 1 Grupy chorych w zale

ż

no

ś

ci od rodzaju chimeryzmu............................................. 30

Rysunek 2 Zmiana odsetkowego udziału CC w kolejnych dobach kontrolnych ....................... 31

Rysunek 3 Zmienna wieku biorcy w zale

ż

no

ś

ci od rodzaju osi

ą

gni

ę

tego chimeryzmu............ 32

Rysunek 4 Zmienna wieku dawcy w zale

ż

no

ś

ci od rodzaju osi

ą

gni

ę

tego chimeryzmu ............. 33

Rysunek 5 Cz

ę

sto

ść

wyst

ę

powania cGvHD ............................................................................. 35

Rysunek 6 cGvHD w zale

ż

no

ś

ci od rodzaju materiału przeszczepowego ............................... 37

Rysunek 7 Wyst

ę

powanie ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi w badanej

grupie chorych ......................................................................................................... 38

Rysunek 8 Wyst

ę

powanie aGvHD u chorych z rozległa postaci

ą

cGvHD w porównaniu do

chorych bez cGvHD................................................................................................. 39

Rysunek 9 Wyst

ę

powanie cGvHD w zale

ż

no

ś

ci od aGvHD..................................................... 40

Rysunek 10 Ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi w zale

ż

no

ś

ci od rozległo

ś

ci

cGvHD ..................................................................................................................... 40

Rysunek 11 Typ cGvHD w zale

ż

no

ś

ci od rodzaju pocz

ą

tku..................................................... 41

Rysunek 12 Ilo

ść

leków stosowanych w terapii immunosupresyjnej ........................................ 42

Rysunek 13 Przyczyny zgonu w zale

ż

no

ś

ci od wyst

ę

powania cGvHD .................................... 43

Rysunek 14 Prawdopodobie

ń

stwo prze

ż

ycia w grupie chorych z i bez cGvHD....................... 43

Rysunek 15 Wznowa choroby zasadniczej w zale

ż

no

ś

ci od diagnozy .................................... 44

Rysunek 16 Przyczyny zgonów pó

ź

nych.................................................................................. 45

Rysunek 17 Krzywa prze

ż

ycia w badanej grupie 51 chorych................................................... 46

Rysunek 18 cGvHD w grupach chorych z wczesnym i pó

ź

nym chimeryzmem ....................... 47

Rysunek 19 Ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi w zale

ż

no

ś

ci od rodzaju

pełnego chimeryzmu ............................................................................................... 48

Rysunek 20 Cz

ę

sto

ść

wyst

ę

powania cGvHD w zale

ż

no

ś

ci od aGvHD w grupie chorych

z wczesnym chimeryzmem...................................................................................... 49

Rysunek 21 Cz

ę

sto

ść

wyst

ę

powanie cGvHD w zale

ż

no

ś

ci od stopnia aGvHD w grupie chorych

z pó

ź

nym CC ........................................................................................................... 50

Rysunek 22 Typ pocz

ą

tku cGvHD w zale

ż

no

ś

ci od czasu uzyskania CC................................ 51

Rysunek 23 Rodzaj pełnego chimeryzmu a terapia cGvHD..................................................... 52

Rysunek 24 Rodzaj pełnego chimeryzmu a zgony z powodu cGvHD....................................... 52

Rysunek 25 Korelacja mi

ę

dzy czasem uzyskania CC a ró

ż

nic

ą

czasu pomi

ę

dzy czasem do

uzyskania CC a czasem wyst

ą

pienia cGvHD ......................................................... 54

background image

5

Rysunek 26 Wznowa choroby zasadniczej w grupie chorych z wczesnym i pó

ź

nym

chimeryzmem .......................................................................................................... 56

Rysunek 27 Przyczyny zgonów pó

ź

nych w zale

ż

no

ś

ci od czasu uzyskania pełnego

chimeryzmu ............................................................................................................. 57

Rysunek 28 Prawdopodobie

ń

stwo prze

ż

ycia w zale

ż

no

ś

ci od czasu uzyskania pełnego

chimeryzmu ............................................................................................................. 57

Rysunek 29 Przykładowy przebieg chimeryzmu w poszczególnych populacjach krwi

obwodowej u jednego z chorych ............................................................................. 59

Rysunek 30 Przykład mieszanego chimeryzmu w wysortowanych limfocytach CD3 wykazany

metod

ą

multiplex PCR w 2 loci (strzałki pionowe)................................................... 60

background image

6

1

WST

Ę

P

1.1 Allogeniczna transplantacja komórek hematopoezy – wprowadzenie

Transplantacja komórek hematopoetycznych (Hematopoietic Stem Cell

Transplantation HSCT) jest obecnie uznan

ą

metod

ą

leczenia chorób rozrostowych

układu krwiotwórczego, wrodzonych zaburze

ń

metabolicznych i immunologicznych. Jej

wprowadzaniu w latach 60tych towarzyszył du

ż

y sceptycyzm, obecnie na całym

ś

wiecie zabiegowi przeszczepienia szpiku ka

ż

dego roku poddawanych jest tysi

ą

ce

chorych. Znaczny post

ę

p zarówno w post

ę

powaniu przedprzeszczepowym: kwalifikacji

chorych, oznaczaniu antygenów HLA, a tak

ż

e wprowadzenie profilaktyki choroby

przeszczep przeciwko gospodarzowi i post

ę

py w terapii powikła

ń

infekcyjnych w istotny

sposób poprawiły wyniki transplantacji. Nadal ogromnym wyzwaniem pozostaje

zmniejszenie

ś

miertelno

ś

ci zwi

ą

zanej z przewlekł

ą

chorob

ą

przeszczep przeciwko

gospodarzowi, a u chorych przeszczepionych z powodu chorób rozrostowych

- wznow

ą

choroby zasadniczej (19;21;63;65;100;106).

Allogeniczne przeszczepianie szpiku jest skomplikowan

ą

procedur

ą

, w której

komórki hematopoetyczne biorcy zostaj

ą

zast

ą

pione komórkami dawcy. W przypadku

chorób wrodzonych lub aplazji szpiku stanowi to istot

ę

leczenia, natomiast

w chorobach nowotworowych zabieg ten umo

ż

liwia eskalacj

ę

dawek chemioterapii

i napromieniania z pomini

ę

ciem ogranicze

ń

wynikaj

ą

cych z mielotoksyczno

ś

ci.

Dodatkowo, korzystny efekt przeciwnowotworowy wynika z reakcji immunologicznej

powodowanej przez przeszczepiane limfocyty T dawcy (Graft versus Leukemia - GvL;

Graft versus Tumor GvT)(18;19;22;31;96;105;115;130).

Tradycyjnie post

ę

powanie przygotowawcze do przeszczepu (kondycjonowanie)

polegaj

ą

ce na podaniu wysokodawkowanej (mieloablacyjnej) chemioterapii lub

radiochemioterapii (w celu zniszczenia komórek nowotworowych, wytworzenia wolnej

przestrzeni w szpiku oraz zapobie

ż

enia odrzuceniu przeszczepu) było uznawane za

warunek konieczny do uzyskania wszczepienia. Obecnie przeprowadza si

ę

równie

ż

procedury

przeszczepienia

poprzedzone

zredukowanym,

niemieloablacyjnym

kondycjonowaniem. Post

ę

powanie to nie prowadzi do nieodwracalnej aplazji szpiku

-

działanie

mieloablacyjne

zostało

zast

ą

pione

uniemo

ż

liwiaj

ą

c

ą

odrzucenie

przeszczepu terapi

ą

immunoablacyjn

ą

. Proces zamiany hematopoezy biorcy na

background image

7

komórki dawcy (pełny chimeryzm) uzyskiwany jest przez etap mieszanego chimeryzmu

i niekiedy wymaga wspomo

ż

enia infuzj

ą

limfocytów dawcy (Donor Lymphocytes

Infusion - DLI). Efekt przeciwnowotworowy wynika w tej sytuacji głownie z reakcji GvL.

Zalet

ą

post

ę

powania niemieloablacyjnego jest unikni

ę

cie ci

ęż

kich powikła

ń

zwi

ą

zanych

z wysokodawkow

ą

chemioterapi

ą

, co umo

ż

liwia kwalifikowanie do przeszczepu

chorych w coraz starszym wieku, a tak

ż

e obci

ąż

onych chorobami współistniej

ą

cymi

(20;58;64;116;119;121;122;122;123).

Głównym

ź

ródłem pozyskiwania komórek progenitorowych jest krew szpikowa

oraz komórki progenitorowe pobrane z krwi obwodowej. Komórki progenitorowe krwi

p

ę

powinowej w przypadku przeszczepu osób dorosłych maj

ą

marginalne znaczenie

(25;61;106).

Zasadnicz

ą

przyczyn

ą

niepowodze

ń

we wczesnym okresie poprzeszczepowym

(do 100 doby po przeszczepie) s

ą

powikłania wynikaj

ą

ce z aplazji szpiku (krwawienia,

powikłania infekcyjne), toksyczno

ś

ci wysokodawkowanej terapii oraz ostra choroba

przeszczep przeciwko gospodarzowi. Do najwa

ż

niejszych powikła

ń

ź

nych (powy

ż

ej

100 doby po przeszczepie) nale

żą

przewlekła choroba przeszczep przeciwko

gospodarzowi, infekcje oportunistyczne, wznowa choroby zasadniczej, oraz wtórne

nowotwory (5;65;101;126).

1.2 Przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi

Przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (chronic Graft versus

Host Disease - cGvHD) jest najpowa

ż

niejszym i najcz

ę

stszym powikłaniem pó

ź

nym

transplantacji allogenicznej. Wyst

ę

puje u 30 - 70% pacjentów, którzy prze

ż

yli pierwsze

100 dni po transplantacji, a jej cz

ę

sto

ść

w ostatnich latach znacz

ą

co si

ę

zwi

ę

ksza

(9;78;98). Spowodowane jest to wzrostem ilo

ś

ci transplantacji niemieloablacyjnych,

wzrostem cz

ę

sto

ś

ci stosowania infuzji limfocytów dawcy (leczenie wznowy choroby

zasadniczej, uzupełnienie terapii niemieloablacyjnej), zwi

ę

kszeniem ilo

ś

ci HSCT

wykonywanych od dawców alternatywnych (w pełni zgodnych lub niezgodnych

w układzie

HLA

niespokrewnionych,

oraz

rodzinnych

przeszczepów

haploidentycznych) (104). Nie bez znaczenia pozostaje równie

ż

coraz cz

ę

stsze

wykorzystanie jako

ź

ródła materiału przeszczepowego komórek progenitorowych

hematopoezy pobranych z krwi obwodowej (Peripheral Blood Stem Cell

background image

8

Transplantation - PBSCT), gdzie zwi

ę

kszone ryzyko cGvHD zostało potwierdzone

w wielu badaniach (26;27;36;46;47;53;95;124;129).

cGvHD obok wznowy choroby zasadniczej jest obecnie główn

ą

przyczyna

ś

miertelno

ś

ci pó

ź

nej u chorych poddanych allogenicznemu przeszczepieniu szpiku

(powoduje 25% zgonów pó

ź

nych u chorych poddanych HSCT z powodu ostrej

białaczki i ok. 60% u chorych przeszczepionych z powodu anemii aplastycznej).

Przyczyn

ą

ś

mierci w przebiegu cGvHD mo

ż

e by

ć

niewydolno

ść

zaj

ę

tego narz

ą

du, ale

przede wszystkim powikłania infekcyjne spowodowane zarówno eskalacj

ą

leczenia

immunosupresyjnego jak i wyst

ę

puj

ą

cymi w tej chorobie zaburzeniami rekonstytucji

immunologicznej. Pojawiaj

ą

si

ę

równie

ż

doniesienia,

ż

e u chorych z cGvHD cz

ęś

ciej

obserwuje si

ę

nowotwory wtórne, b

ę

d

ą

ce efektem przewlekłego procesu zapalnego,

terapii immunosupresyjnej i zaburze

ń

immunologicznych (43;44). Wreszcie

konsekwencj

ą

zaj

ę

cia narz

ą

dowego cGvHD jest znacz

ą

ce pogorszenie jako

ś

ci

ż

ycia

chorego lub nawet kalectwo (26;27;46;47;53;66;77;78;85;101;103;126;129;151).

Z drugiej strony jednak u chorych, u których obserwuje si

ę

cGvHD rzadziej dochodzi do

wznowy choroby zasadniczej, co jest spowodowane faktem,

ż

e efekt przeszczep

przeciwko białaczce cz

ęś

ciowo wynika z reakcji przeszczep przeciwko gospodarzowi

(78;107;141).

Tradycyjnie chorob

ę

przewlekł

ą

rozpoznaje si

ę

je

ż

eli jej objawy wyst

ę

puj

ą

powy

ż

ej doby 100, jednak u niektórych chorych objawy charakterystyczne dla cGvHD

pojawiaj

ą

si

ę

znacznie wcze

ś

niej i to typ morfologiczny zmian – wyst

ą

pienie objawów

charakterystycznych dla choroby przewlekłej powinno by

ć

podstaw

ą

rozpoznania, a nie

arbitralnie wprowadzony podział czasowy (52). Zwykle pierwsze objawy pojawiaj

ą

si

ę

pomi

ę

dzy 3 – 24 miesi

ą

cem po przeszczepieniu (mediana 4 - 5 miesi

ę

cy), bardzo

rzadko przed doba 80 a tylko u 5% powy

ż

ej 12 miesi

ę

cy (66;151).

Patogeneza cGvHD pozostaje nadal niewyja

ś

niona. Istot

ą

procesu wydaje si

ę

defekt zarówno centralnych jak i obwodowych mechanizmów tolerancji, co prowadzi do

ekspansji alloreaktywnych limfocytów T. Nowopowstaj

ą

ce limfocyty T niszcz

ą

tkanki

docelowe w bezpo

ś

rednim ataku cytolitycznym, poprzez wydzielanie cytokin zapalnych

powoduj

ą

cych włóknienie narz

ą

dów. U chorych z cGvHD obserwuje si

ę

zaburzenia

prowadz

ą

ce do przewagi komórek Th2 co manifestuje si

ę

podwy

ż

szonym poziomem

cytokin jak IL4 czy IL5. Efektem tego jest aktywacja komórek B z produkcj

ą

autoprzeciwciał. Mimo

ż

e cGvHD przypomina nakładanie si

ę

w ró

ż

nym stopniu chorób

tkanki ł

ą

cznej, w których główn

ą

rol

ę

odgrywa obecno

ść

autoprzeciwciał, nie udało si

ę

do tej pory jednoznacznie udowodni

ć

ich udziału w patogenezie tej choroby. Wykazano

background image

9

natomiast,

ż

e wydzielane cytokiny stymuluj

ą

fibroblasty do produkcji kolagenu i jego

odkładania w tkankach, co jest jednym z patomorfologicznych wykładników choroby

(49;66;77;103;151).

Brak zrozumienia patofizjologii cGvHD jest niew

ą

tpliwie jednym z czynników

uniemo

ż

liwiaj

ą

cych znacz

ą

cy post

ę

p w leczeniu tej choroby. Tym bardziej istotne

wydaj

ą

si

ę

działania prowadz

ą

ce do zmniejszenia ryzyka wyst

ą

pienia klinicznie istotnej

choroby poprzez celowe unikanie modyfikowalnych czynników wpływaj

ą

cych na rozwój

tego powikłania. Do działa

ń

takich nale

ż

y dobór najbardziej optymalnego dawcy, pod

wzgl

ę

dem płci i wieku, wybór materiału przeszczepowego czy ograniczenie ilo

ś

ci

komórek CD3 w przetaczanym materiale (66;77;103).Tabela I

Tabela I Czynniki ryzyka cGvHD

Biorca

Dawca oraz
charakterystyka przeszczepu

Przebieg
poprzeszczepowy

Powszechnie uznane

Starszy wiek

Dawca kobieta dla m

ęż

czyzny

aGvHD

CML

Przeszczep niezgodny w układzie HLA

Anemia aplastyczna

Przeszczep od dawcy
niespokrewnionego

PBSCT

Infuzja limfocytów dawcy

Du

ż

a ilo

ść

komórek T w materiale

przeszczepowym

Przypuszczalne (dyskusyjne)

Biorca CMV (+)

ż

nice etniczne mi

ę

dzy dawc

ą

i biorc

ą

Glikokortykosteroidy
w profilaktyce
aGvHD

Reaktywacja zaka

ż

enia

CMV

Rzadziej u chorych po przeszczepie

z krwi p

ę

powinowej

Du

ż

a ilo

ść

komórek

CD34 w materiale
przeszczepowym
(PBSCT)

Splenektomia

Brak metotreksatu
w profilaktyce
aGvHD (PBSCT)

Klinicznie cGvHD przebiega jako pleomorficzny zespół i mo

ż

e dotyczy

ć

praktycznie ka

ż

dego układu. Do najcz

ęś

ciej zaj

ę

tych narz

ą

dów nale

żą

: skóra (dwie

postacie: z obecno

ś

ci

ą

zmian lichenoidalnych lub sclerodermii) 65-80%, jama ustna

48-72%, w

ą

troba 40-73%, oczy 18-47%. Rzadziej zmiany dotycz

ą

przewodu

background image

10

pokarmowego / utraty masy ciała 16-26%, płuc 10-15%, przełyku 6-8% i stawów 2-12%

(66).

1.2.1 Klasyfikacja cGvHD

Obecna klasyfikacja cGvHD obejmuje okre

ś

lenie typu rozwoju choroby w zale

ż

no

ś

ci od

wcze

ś

niejszego wyst

ą

pienia ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi,

ocen

ę

rozległo

ś

ci pod k

ą

tem wskaza

ń

do terapii immunosupresyjnej oraz ryzyka

niekorzystnego przebiegu choroby.

U wi

ę

kszo

ś

ci pacjentów rozwój choroby przewlekłej poprzedzony jest

wyst

ą

pieniem ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (acute Graft versus

Host Disease aGvHD). Je

ż

eli objawy ostrej choroby płynnie przechodz

ą

w chorob

ę

przewlekł

ą

typ ten nazywamy post

ę

puj

ą

cym (progressive), je

ż

eli pojawienie si

ę

choroby przewlekłej oddzielone jest okresem ust

ą

pienia objawów aGvHD typ ten

nazywamy wyciszonym (quiscent lub interrrupted). Natomiast wyst

ą

pienie cGvHD bez

poprzedzenia chorob

ą

ostr

ą

- de novo. Według IBMTR (International Bone Marrow

Transplant Registry) typ post

ę

puj

ą

cy stanowi 20-30%, wyciszony 30 - 40%, a de novo

35% cGvHD u chorych poddanych transplantacji od HLA zgodnego rodze

ń

stwa (66)

Okre

ś

lenia typu rozwoju choroby ma ogromne znaczenie prognostyczne. W najgorzej

rokuj

ą

cym typie o rozwoju post

ę

puj

ą

cym wg niektórych autorów

ś

miertelno

ść

mo

ż

e

si

ę

ga

ć

nawet 50 - 60% i typ ten wyodr

ę

bnia grup

ę

chorych wymagaj

ą

cych szczególnie

intensywnej terapii immunosupresyjnej (85).

Pierwotna klasyfikacja Seattle definiuj

ą

ca rozległo

ść

w oparciu o podział

choroby na posta

ć

ograniczon

ą

lub rozległ

ą

ustalona została w latach 80-tych na

podstawie badania histopatologicznego narz

ą

dów 20 pacjentów (120). Ograniczone

zaj

ę

cie skóry lub/i łagodne zaj

ę

cie w

ą

troby zostało okre

ś

lone jako choroba

ograniczona niewymagaj

ą

ca systemowego leczenia immunosupresyjnego. Natomiast

uogólnione zmiany skórne lub zaj

ę

cie innych narz

ą

dów oraz dysfunkcja w

ą

troby było

traktowane jako posta

ć

rozległa, wymagaj

ą

ca terapii systemowej. Obecnie

obowi

ą

zuj

ą

ca, zmodyfikowana klasyfikacja w bardziej precyzyjny sposób okre

ś

la

stopie

ń

rozległo

ś

ci, wprowadzaj

ą

c mi

ę

dzy innymi

ś

cisłe kryteria ilo

ś

ciowe rozpoznania

(79) (

Tabela

II.) Minusem tej klasyfikacji pozostaje jej niskie znaczenie prognostyczne .

background image

11

Tabela II Oryginalna i zmodyfikowana klasyfikacja cGvHD

Oryginalna klasyfikacja Seattle
(Shulman et al.,1980)

Zmodyfikowana klasyfikacja Seattle (Lee et al., 2003)

Posta

ć

ograniczona

1. ograniczone zaj

ę

cie skóry

1. Zmiany na

ś

luzówkach jamy ustnej w przebiegu

cGvHD, dodatnia biopsja skóry lub wargi bez innych
objawów cGvHD

2.dysfunkcja w

ą

troby spowodowana

cGvHD

2. Zwi

ę

kszona aktywno

ść

fosfatazy alkalicznej (FALK

2xnorma, AST, ALT

3xnorma, bilirubina całkowita

27,3

µ

mol/l) z dodatni

ą

biopsj

ą

skóry lub wargi bez

innych objawów cGvHD

3. Niewielkie zmiany skórne: mniej ni

ż

6 zmian

grudkowo - łuskowych, rumie

ń

<20%powierzchni ciała

(BSA), lub rumie

ń

<50% BSA, dodatnia biopsja skóry

bez innych objawów cGvHD

4. Dodatni test Schirmera

5 mm bez innych zmian w

narz

ą

dzie wzroku, dodatnia biopsja skóry lub wargi

bez innych objawów cGvHD

5. Zmiany w narz

ą

dach płciowych potwierdzone

biopsj

ą

bez innych objawów cGvHD

Posta

ć

rozległa

1. uogólnione zaj

ę

cie skóry

1. Zaj

ę

cie 2 lub wi

ę

cej narz

ą

dów w przebiegu cGvHD,

potwierdzone biopsj

ą

jednego z nich

2. Karnofsky<60%, utrata masy ciała

15%,

nawracaj

ą

ce infekcje bez innej przyczyny,

potwierdzona biopsj

ą

cGvHD w jakimkolwiek innym

narz

ą

dzie

3. Potwierdzone biopsj

ą

zaj

ę

cie skóry o powierzchni

wi

ę

kszej ni

ż

w postaci ograniczonej

4. Twardzina

5. Onycholysis(oddzielanie si

ę

ło

ż

yska od paznokcia)

lub onychodystrofia, potwierdzona biopsj

ą

cGvHD w

jakimkolwiek narz

ą

dzie

2. Ograniczone zmiany skórne lub
dysfunkcja w

ą

troby w przebiegu

cGvHD plus:

a. w biopsji przewlekłe post

ę

puj

ę

ce

zapalenie w

ą

troby, martwica

mostowa, marsko

ść

w

ą

troby

b. zmiany oczne (dodatni test
Schirmera

5 mm) lub

c. potwierdzone biopsj

ą

zmiany

ś

luzówek jamy ustnej lub gruczołów

ś

linowych

d. zaj

ę

cie jakiegokolwiek innego

organu

6. Zapalenie obturacyjne oskrzelików nie
spowodowane inn

ą

przyczyn

ą

7. Dodatnia biopsja w

ą

troby lub (FALK) >2xnorma,

AST, ALT > 3xnorma, bilirubina całkowita > 27,3

µ

mol/l)

z potwierdzeniem cGvHD w innym narz

ą

dzie

8. Potwierdzone biopsj

ą

zmiany górnego lub dolnego

odcinaka przewodu pokarmowego

9. Zapalenie powi

ę

zi lub błon surowiczych bez innej

przyczyny; Przykurcze spowodowane przez cGvHD

background image

12

W ostatnim okresie czasu coraz wi

ę

ksze znaczenie w ocenie cGvHD maj

ą

ż

ne modele prognostyczne oparte na obecno

ś

ci niekorzystnych klinicznych

czynników ryzyka. Do potwierdzanych przez wszystkich badaczy złych czynników

prognostycznych nale

ż

y zaj

ę

cie skóry, poziom płytek krwi poni

ż

ej 100G/l i typ

post

ę

puj

ą

cy (2;66;85). Niektórzy autorzy zaliczaj

ą

do tych czynników równie

ż

zaj

ę

cie

przewodu pokarmowego i niski wska

ź

nik oceny stanu ogólnego (Karnofsky). Jeden

z cz

ęś

ciej proponowanych modeli prognostycznych stworzony przez grup

ę

z Baltimore

przedstawia

Tabela III

(2).

Tabela III Najcz

ęś

ciej stosowany model prognostyczny dla chorych z cGvHD

Czynnik ryzyka:

A Zaj

ę

cie >50% powierzchni skóry

B poziom płytek krwi <100G/l

C post

ę

puj

ą

cy typ choroby

Mimo wprowadzonych zmian w klasyfikacji i w ocenie zaawansowania cGvHD

nadal podkre

ś

la si

ę

ich ograniczenia. Chorzy z rozpoznan

ą

postaci

ą

rozległa choroby

stanowi

ą

bardzo heterogenn

ą

grup

ę

, co w du

ż

ej mierze utrudnia ocen

ę

skuteczno

ś

ci

leczenia i rokowania. Próby wprowadzenia podziału choroby rozległej na łagodn

ą

,

umiarkowan

ą

i ci

ęż

k

ą

nie zyskały powszechnego uznania, ze wzgl

ę

du na du

ż

y

subiektywizm oceny wynikaj

ą

cy z do

ś

wiadcze

ń

o

ś

rodka i braku jednoznacznych

kryteriów oceny. W ostatnim czasie wysuni

ę

to propozycj

ę

standaryzacji kryteriów

rozpoznania oraz oceny zaawansowania cGvHD, poprzez wprowadzenie systemu

oceny ka

ż

dego zaj

ę

tego narz

ą

du punktacj

ą

od 0-3 (oceny ci

ęż

ko

ś

ci oraz zaburzenia

funkcji narz

ą

du)(52).

Grupa ryzyka

Kryteria

Niskie

Bez czynników ryzyka

Umiarkowane

1 czynnik ryzyka

Wysokie

2 czynniki ryzyka

Bardzo wysokie

3 czynniki ryzyka

background image

13

1.2.2 Leczenie cGvHD

Podstaw

ą

ą

czenia systemowej terapii immunosupresyjnej jest rozpoznanie

rozległej cGvHD. Najskuteczniejszym lekiem jest prednizon stosowany w dawce

pocz

ą

tkowej 1mg/kg masy ciała. Nie ma jednoznacznych opinii oceniaj

ą

cych rol

ę

inhibitorów kalcineuryny (cyklosporyna, tacrolimus) w leczeniu cGvHD. Wi

ę

kszo

ść

badaczy uznaje,

ż

e w przypadku braku przeciwwskaza

ń

, inhibitory kalcineuryny

powinny by

ć

podawane u chorych z nowo rozpoznan

ą

cGvHD, aby zmniejszy

ć

dawk

ę

sterydów niezb

ę

dnych do kontroli objawów choroby. Je

ż

eli cGvHD zostanie

rozpoznana w trakcie podawania cyklosporyny utrzymuje si

ę

podawanie tego leku po

wprowadzeniu prednizonu. U chorych, u których objawy cGvHD pojawiaj

ą

si

ę

w okresie, kiedy chory nie otrzymuje ju

ż

inhibitorów kalcineuryny mo

ż

e by

ć

podejmowana próba monoterapii cyklosporyn

ą

po rozwa

ż

eniu czynników ryzyka

cGvHD, jej rozległo

ś

ci oraz typu zmian narz

ą

dowych (32;68;76;85;131;152).

Wi

ę

kszo

ść

chorych wymaga leczenia immunosupresyjnego przez okres 1 – 3 lat.

Progresja cGvHD wyra

ż

aj

ą

ca si

ę

nasileniem objawów, zaj

ę

ciem nowego narz

ą

du, lub

niemo

ż

no

ś

ci

ą

rozpocz

ę

cia redukcji dawki prednizonu w ci

ą

gu 2 miesi

ę

cy od

rozpocz

ę

cia leczenia jest wskazaniem do wdro

ż

enia terapii drugiego rzutu. Nie ma

obecnie

schematu,

który

mo

ż

na

rekomendowa

ć

jako

standard

leczenia

drugorzutowego przy stwierdzeniu sterydooporno

ś

ci. Najbardziej korzystne wydaje si

ę

stosowanie mykofenolatu mofetilu, szczególnie w postaci w

ą

trobowej cGvHD

(23;24;30;94). Mniejsze znaczenie ze wzgl

ę

du na nasilone działania niepo

żą

dane ma

rapamycyna i talidomid (45;103). Zmiany skórne mo

ż

na skutecznie leczy

ć

fotochemioterapi

ą

(doustny 8- metoksy-psoralen z nast

ę

powym promieniowaniem

ultrafioletowym A ang.: psoralen plus ultraviolet irradiation – PUVA) lub pozaustrojow

ą

fotochemioterapi

ą

(extracoporeal photochemotherapy – ECP) która wykazuje równie

ż

skuteczno

ść

w przypadku zaj

ę

cia w

ą

troby (118). Z innych stosowanych sporadycznie

metod nale

ż

y wymieni

ć

napromienianie w

ę

złów chłonnych, stosowanie Rituximabu,

Etanerceptu – rozpuszczalnego receptora TNF-

α

i pentostatyny (77;103).

Ze wzgl

ę

du na zwi

ę

kszone ryzyko powikła

ń

infekcyjnych zalecane jest równoczesne

stosowanie profilaktyki infekcji oportunistycznych (85;152).

background image

14

1.3 Chimeryzm hematopoetyczny

Allogeniczna transplantacja szpiku prowadzi do powstania w organizmie biorcy

zjawiska zwanego chimeryzmem hematopoetycznym. Słowo chimeryzm wywodzi si

ę

od greckiego słowa chimera, którym w mitologii greckiej był stwór b

ę

d

ą

cy poł

ą

czeniem

lwa, kozy i w

ęż

a (134). W transplantologii poj

ę

cie to jest stosowane zarówno do

okre

ś

lenia faktu,

ż

e komórki hematopoezy jak i pozostałe komórki somatyczne ró

ż

ni

ą

si

ę

materiałem genetycznym jak i do okre

ś

lenia zjawiska wyst

ę

powania komórek

o ró

ż

nym genotypie w obr

ę

bie samej hematopoezy. Zale

ż

no

ś

ci te stały si

ę

podstaw

ą

do wyodr

ę

bnienia

pełnego

chimeryzmu

(Complete

Chimerism – CC),

charakteryzuj

ą

cego si

ę

obecno

ś

ci

ą

w obr

ę

bie hemopoezy jedynie komórek o genotypie

dawcy oraz mieszanego chimeryzmu (Mixed Chimerism – MC), który oznacza

obecno

ść

zarówno komórek o genotypie dawcy jak i biorcy (7;75;134). Jako warunki

uzyskania CC wymienia si

ę

zniszczenie hematopoezy biorcy przez zastosowanie

chemio- lub radioterapii w trakcie post

ę

powania przygotowawczego przed

przeszczepem (mieloablacja) oraz reakcje immunologiczne zachodz

ą

ce po uzyskaniu

wszczepienia mi

ę

dzy komórkami dawcy a przetrwałymi komórkami biorcy, w tym

równie

ż

nowotworowymi (GvL). Zmiany wymienionych warunków np. poprzez

zastosowanie materiału przeszczepowego po deplecji limfocytów T lub zmniejszenie

dawki chemioterapii, jak ma to miejsce w transplantacjach o zredukowanym

kondycjonowaniu, sprzyja przetrwaniu hematopoezy biorcy, a wi

ę

c mieszanego

chimeryzmu (7;17;89;110;111;113;114;133).

1.3.1 Metody okre

ś

lania i monitorowania chimeryzmu hematopoetycznego

Ocena chimeryzmu po allogenicznej transplantacji mo

ż

liwa jest dzi

ę

ki

wyst

ę

powaniu w populacji zjawiska polimorfizmu. Poniewa

ż

wszystkie odmiany

polimorfizmu s

ą

wynikiem ró

ż

nic w sekwencji DNA, mog

ą

by

ć

one wykrywane

metodami biologii molekularnej. Istnieje równie

ż

mo

ż

liwo

ść

identyfikacji produktów

polimorficznych genów np. dziedzicznych wariantów enzymów lub antygenów.

background image

15

Poni

ż

ej przedstawiono mo

ż

liwo

ś

ci oceny chimeryzmu na podstawie metod wykrywania

polimorfizmu (55):

1. Identyfikacja przez bezpo

ś

rednie wykrycie sekwencji DNA

a. polimorfizm długo

ś

ci fragmentów restrykcyjnych /RFLP – Restriction Fragment

Length Polimorfizm/ - warianty sekwencji DNA które polegaj

ą

na braku lub

obecno

ś

ci miejsc rozpoznawanych przez endonukleazy restrykcyjne

b. Powtórzenia DNA

- VNTR (mikro i minisatelitarne DNA)

c. sekwencje charakterystyczne dla chromosomu Y

2. Wykorzystanie heteromorfizmu chromosomów

a. badaniem cytogenetycznym – rozró

ż

nienie chromosomów pochodz

ą

cych od dawcy

czy biorcy na podstawie:

- ró

ż

nic w budowie chromosomów np. zmienno

ść

wielko

ś

ci heterochromatyny

centromerowej czy zmienno

ść

wielko

ś

ci i struktury satelitów

- chromosomów płci

- aberracji chromosomowych zarówno u dawcy jak i biorcy

b. FISH /Fluorescence In Situ Hybridization/

- u

ż

ycie sond specyficznych dla chromosomów płci

- aberracje chromosomowe zwi

ą

zane z chorob

ą

podstawow

ą

np. bcr/abl

3. Identyfikacja produktów polimorficznych genów

a. antygeny grupowe krwi oraz izoaglutyniny

b. dziedziczne warianty enzymów czerwonokrwinkowych np. warianty elektroforetyczne

kwa

ś

nej fosfatazy, dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, fosfoglukomutazy czy

glioksalazy I

c. immunoglobuliny

d. antygeny HLA

Pocz

ą

tkowo oceniano chimeryzm hematopoetyczny opieraj

ą

c si

ę

na analizie

specyficznych antygenów erytrocytarnych lub elektroforetycznie, analizuj

ą

c polimorfizm

enzymów erytrocytów i leukocytów. Długa

ż

ywotno

ść

erytrocytów, konieczno

ść

transfuzji masy erytrocytarnej, oraz niska czuło

ść

tych metod nie pozwalała jednak na

background image

16

precyzyjn

ą

ocen

ę

(17;134). Badanie antygenów HLA mogło mie

ć

zastosowanie jedynie

w przypadku przeszczepu niezgodnego w układzie HLA. Inne metody jak badanie

izotypów immunoglobulinowych i konwencjonalna cytogenetyka cechuj

ą

si

ę

stosunkowo nisk

ą

czuło

ś

ci

ą

i ograniczonym stopniem polimorfizmu (72;75;134).

Do

ść

istotnym przełomem w ocenie chimeryzmu było wprowadzenie techniki

fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ. W metodzie tej za pomoc

ą

odpowiednich sond

molekularnych wykrywa si

ę

charakterystyczne dla choroby aberracje cytogenetyczne

lub chromosom Y. Zalet

ą

tej metody jest do

ść

wysoka czuło

ść

, oraz mo

ż

liwo

ść

oceny

ilo

ś

ciowej Jej głównym ograniczeniem jest mo

ż

liwo

ść

stosowania jedynie u chorych,

u których mi

ę

dzy dawc

ą

a biorc

ą

wyst

ę

puje ró

ż

nica płci lub je

ż

eli u dawcy lub biorcy

wyst

ę

puje znana wcze

ś

niej aberracja cytogenetyczna wzgl

ę

dem której wyst

ę

puje

odpowiednia sonda (60;99).

Obecnie najwi

ę

ksze zastosowanie w monitorowaniu chimeryzmu maj

ą

metody

oparte na analizie minisatelitarnych i mikrosatelitarnych fragmentów DNA poddanych

amplifikacji w procesie PCR (Polymerase Chain Reaction - PCR) (35;75;117;137;153).

Około 20 % genomu człowieka stanowi

ą

sekwencje powtarzaj

ą

ce si

ę

(zmienna liczba

tandemowych powtórze

ń

- Variable Number of Tandem Repeats - VNTR). Wyró

ż

nia

si

ę

dwa główne rodzaje VNTR: sekwencje minisatelitarne, których powtarzaj

ą

cy si

ę

fragment zawiera zwykle 7-50 nukleotydów oraz sekwencje mikrosatelitarne.

Sekwencje mikrosatelitarne (Short Tandem Repeats - STR) to polimorficzne loci,

zawieraj

ą

ce sekwencje nukleotydowe (zazwyczaj 10-50 powtórze

ń

motywu, na który

składa si

ę

od 1-6 nukleotydów w danym locus). Do najcz

ęś

ciej wyst

ę

puj

ą

cych nale

żą

powtórzenia mono-, di-, tri- i pentanukleotydowe. Wysoki polimorfizm tych sekwencji

sprawił,

ż

e ich analiza została uznana za jedn

ą

z najbardziej u

ż

ytecznych technik

w badaniu zjawiska chimeryzmu komórkowego po HSCT (1;135). Produkt PCR mo

ż

e

by

ć

rozdzielony na

ż

elu agarozowym, hybrydyzowany z radioaktywnymi sondami

uwidacznianymi nast

ę

pnie przez autoradiografi

ę

. Obecnie metoda oparta na

wykorzystaniu znaczników fluorescencyjnych zdominowała wcze

ś

niejsze sposoby.

Wyznakowane

fluorescencyjnie

produkty

reakcji

PCR

analizowane

s

ą

w automatycznym sekwenatorze DNA, przy zastosowaniu systemu opartego na

elektroforezie kapilarnej (139). Metoda fluorescencyjnej PCR jest nie tylko bardziej

czuła, ale pozwala tak

ż

e na półilo

ś

ciowe monitorowanie dynamiki zmian chimeryzmu

mieszanego, co jest kluczowym warunkiem wykorzystania chimeryzmu do oceny

zagro

ż

enia wznow

ą

czy odrzuceniem przeszczepu (117;136). Zalet

ą

tej metody jest

równie

ż

mo

ż

liwo

ść

jednoczesnej analizy kilku loci mikrosatelitarnych dzi

ę

ki

background image

17

wykorzystaniu starterów wyznakowanych ró

ż

nymi fluorochromami (kompleksowa

reakcja PCR - multiplex PCR). Równoczesna amplifikacja wielu loci umo

ż

liwia

w krótkim czasie zró

ż

nicowanie DNA biorcy i dawcy równie

ż

u tych chorych, u których

powszechnie stosowane w identyfikacji układy VNTR s

ą

identyczne. Zalet

ą

tego

zestawu jest równie

ż

mał

ą

ilo

ść

DNA konieczna do analizy (1-2ng/20

µ

l mieszaniny

reakcyjnej). Limit detekcyjny tego zestawu wynosi 1% - 3% dla komponenty

znajduj

ą

cej si

ę

w próbce w mniejszo

ś

ci. Metoda ta jest wystandaryzowana, oraz

cechuje si

ę

wysok

ą

powtarzalno

ś

ci

ą

, co umo

ż

liwia porównywanie wyników

uzyskiwanych w ró

ż

nych o

ś

rodkach (134). Obecnie metoda ta została uznana jako

najbardziej warto

ś

ciowa dla oceny chimeryzmu hematopoetycznego i powinna by

ć

u

ż

ywana standardowo (14;35;66;72;77;82;91;103;151).

Ogromny post

ę

p w ocenie chimeryzmu wynika nie tylko z wprowadzania

nowych metod oceny DNA. W ostatnich latach nowe mo

ż

liwo

ś

ci w diagnostyce

u chorych poddanych HSCT wniosła ocena chimeryzmu w poszczególnych

populacjach, zarówno krwi szpikowej jak i obwodowej. Chocia

ż

pierwsze próby takiej

oceny przeprowadzono ju

ż

w latach 70tych, dopiero rozwój metod umo

ż

liwiaj

ą

cych

pozyskanie odpowiedniej ilo

ś

ci materiału do bada

ń

, takich jak cytometria przepływowa

czy izolacja immunomagnetyczna, a tak

ż

e wprowadzenie techniki PCR ułatwiaj

ą

cej

analiz

ę

nawet niewielkich ilo

ś

ci DNA, spowodowały wykorzystanie tych oznacze

ń

na

szersz

ą

skal

ę

(59;143). Ocena chimeryzmu w populacjach z wykorzystaniem STR

PCR zwi

ę

ksza czuło

ść

metody nawet do 0,1 – 0,0001%. Wykrycie obecno

ś

ci DNA

biorcy w populacji komórek posiadaj

ą

cych na swojej powierzchni antygeny

charakterystyczne dla rozpoznanej przed transplantacj

ą

choroby nowotworowej stało

si

ę

jedn

ą

z najczulszych metod detekcji choroby resztkowej (Minimal Residual

Disease - MRD). Ocena chimeryzmu w populacji limfocytów T umo

ż

liwia identyfikacj

ę

chorych zagro

ż

onych odrzuceniem przeszczepu lub w przypadku transplantacji

niemieloablacyjnych jest istotn

ą

informacj

ą

w ocenie wskaza

ń

do stosowania DLI

(10;38;71;86;87). Ocena chimeryzmu w poszczególnych populacjach komórek nie jest

jednak badaniem przeprowadzonym rutynowo, ze wzgl

ę

du na czasochłonno

ść

,

wysokie koszty a tak

ż

e konieczno

ść

odpowiedniego wyposa

ż

enia laboratorium, mo

ż

e

by

ć

przeprowadzana jedynie w wybranej grupie chorych.

background image

18

1.3.2 Kliniczne znaczenie chimeryzmu

Ocena chimeryzmu hematopoetycznego u chorych poddanych allogenicznej

transplantacji jest obecnie rutynowo wykorzystywanym badaniem diagnostycznym.

Umo

ż

liwia ona potwierdzenie przyj

ę

cia si

ę

przeszczepionych komórek w organizmie

biorcy, a monitorowanie w regularnych odst

ę

pach czasowych umo

ż

liwia wczesne

wykrycie odrzucania przeszczepu. Ocena chimeryzmu jest równie

ż

najwa

ż

niejszym

kryterium w ocenie wskaza

ń

do wykonania infuzji limfocytów dawcy u chorych

poddanych transplantacji o zredukowanym kondycjonowaniu (14). Kolejnym wa

ż

nym

aspektem jest wykorzystanie oceny chimeryzmu w prognozowaniu wznowy choroby

zasadniczej (11-13). Monitoruj

ą

c chimeryzm hematopoetyczny wyodr

ę

bniono dwie

zasadnicze grupy chorych. Pierwsza, u której poprzez zanik własnej hematopoezy

dochodzi do wytworzenia CC, oraz drug

ą

– z utrzymuj

ą

cym si

ę

przewlekle MC. Mimo

dotychczasowych bada

ń

i obserwacji du

ż

ych grup chorych po transplantacji szpiku nie

ma jednoznacznej opinii, czy utrzymuj

ą

cy si

ę

długotrwale MC ma wpływ na

powodzenie

terapii,

poprzez

zwi

ę

kszenie

ryzyka

wznowy.

Publikowane

w pi

ś

miennictwie doniesienia ró

ż

ni

ą

si

ę

skrajnie: od opinii,

ż

e w grupie chorych z MC

ryzyko wznowy choroby jest istotnie wi

ę

ksze, po stwierdzenie,

ż

e MC nie ma

znaczenia w ocenie zagro

ż

enia wznow

ą

(11;12;57;67;69;72;113;142;143).

Jednym z mo

ż

liwych tłumacze

ń

jest fakt,

ż

e wykrywana, przetrwała hematopoeza

biorcy mo

ż

e mie

ć

zarówno cechy hematopoezy prawidłowej jak i resztkowej,

nowotworowej. Ostatnio pojawiły si

ę

pojedyncze doniesienia,

ż

e MC mo

ż

e dotyczy

ć

jedynie okre

ś

lonej populacji komórek hematopoezy. Wykrycie MC jedynie w populacji,

z której wywodzi si

ę

klon nowotworowy mo

ż

e by

ć

czasami jedyn

ą

wskazówk

ą

dotycz

ą

c

ą

obecno

ś

ci choroby resztkowej, a mechanizm wznowy wydaje si

ę

by

ć

w tym

przypadku stosunkowo jasny (87).

Brak jest natomiast danych, jak

ą

rol

ę

mo

ż

e odgrywa

ć

obecno

ść

jedynie

wybranych populacji prawidłowej hematopoezy. Przetrwanie komórek biorcy mo

ż

e

wi

ą

za

ć

si

ę

z wytworzeniem stanu tolerancji immunologicznej, co znajduje

potwierdzenie w klinicznych obserwacjach, bowiem ci

ęż

ka posta

ć

GvHD rzadko

dotyczy chorych z MC (132). Obserwacje te nie tłumacz

ą

jednak wyst

ę

powania

wznowy u chorych z utrzymuj

ą

cym si

ę

CC. Kluczowe znaczenie mo

ż

e odgrywa

ć

metoda stosowana do oznaczenia chimeryzmu: na podstawie własnych do

ś

wiadcze

ń

wykazano,

ż

e znaczny odsetek chorych, u których metoda tradycyjn

ą

(elektroforezy na

background image

19

ż

elu) stwierdzono CC, wykazuje MC w badaniach metod

ą

elektroforezy kapilarnej ze

znakowaniem starterów barwnikiem fluorescencyjnym.

Kolejnym aspektem w wykorzystaniu oceny chimeryzmu mo

ż

e by

ć

jego znaczenie

w ocenie ryzyka jednego z najwa

ż

niejszych powikła

ń

immunologicznych – chorobie

przeszczep przeciwko gospodarzowi. Oprócz nielicznych doniesie

ń

potwierdzaj

ą

cych

rzadsze wyst

ę

powanie cGvHD u chorych z przetrwałym MC, w ostatnim czasie

pojawiły si

ę

pojedyncze prace, w których sugeruje si

ę

,

ż

e szybkie osi

ą

gni

ę

cie CC

u chorych poddanych niemieloablacyjnemu przeszczepowi szpiku towarzyszy

zwi

ę

kszone ryzyko cGvHD. Nie ma natomiast doniesie

ń

potwierdzaj

ą

cych te

obserwacje w odniesieniu do chorych poddanych transplantacji mieloablacyjnej.

background image

20

2

ZAŁO

ś

ENIA I CEL PRACY

Celem podj

ę

tych bada

ń

było:

1. Okre

ś

lenie

i

monitorowanie

rodzaju

chimeryzmu

hematopoetycznego

w komórkach j

ą

drzastych oraz w poszczególnych populacjach leukocytów krwi

obwodowej u chorych poddanych allogenicznej transplantacji komórek

progenitorowych hematopoezy od dawcy rodzinnego w pełni zgodnego

w układzie HLA.

2. Okre

ś

lenie czy istnieje korelacja mi

ę

dzy rodzajem chimeryzmu stwierdzonym

we

krwi

obwodowej

lub

poszczególnych

populacjach

leukocytów

a wyst

ą

pieniem powikła

ń

ź

nych: przewlekłej choroby przeszczep przeciwko

gospodarzowi oraz wznowy choroby zasadniczej.

background image

21

3

MATERIAŁ I METODY

Badania chimeryzmu przeprowadzono u 54 chorych poddanych allogenicznej

transplantacji szpiku od dawcy rodzinnego, w pełni zgodnego w układzie HLA.

Transplantacj

ę

u wszystkich chorych wykonano w Klinice Hematologii AMG mi

ę

dzy

wrze

ś

niem 1999 a sierpniem 2003. Z oceny wył

ą

czono chorych po allogenicznym

przeszczepie od dawcy spokrewnionego, którzy otrzymali kondycjonowanie

niemieloablacyjne, przeszczepianych wielokrotnie, oraz tych, którzy zmarli z powodu

powikła

ń

wczesnych przed 100 dob

ą

po przeszczepie (u 6 chorych zgon przed

uzyskaniem wszczepienia – chimeryzm nie został oceniony, u 2 chorych chimeryzm

oceniony w 30 dobie - MC).

3.1 Badani chorzy

Wszyscy chorzy otrzymali kondycjonowanie mieloablacyjne. U 46 chorych

ź

ródłem materiału przeszczepowego były komórki progenitorowe krwi obwodowej

(Peripheral Blood Stem Cell - PBSC), u 8 krew szpikowa (Bone Marrow – BM).

Pacjenci z ostr

ą

białaczk

ą

limfoblastyczn

ą

oraz 1 chory z ostr

ą

białaczk

ą

szpikow

ą

-

AML

(transformacja

zespołu

mielodysplastycznego

MDS)

otrzymali

jako

kondycjonowanie na

ś

wietlenie całego ciała (Total Body Irradiation – TBI) w dawce

12Gy (w 6 frakcjach) oraz cyklofosfamid w ł

ą

cznej dawce 120mg/kg masy ciała

Pozostali chorzy otrzymali kondycjonowanie wg schematu Bu/Cy 120 (busulfan

podawany doustnie w ł

ą

cznej dawce 16mg/kg masy ciała oraz cyklofosfamid

podawany do

ż

ylnie w ł

ą

cznej dawce 120mg/kg masy ciała; u chorych których waga

odbiega o ponad 25% od tzw. idealnej masy ciała, leki dawkowano wg tzw. idealnej

dostosowanej masy ciała)(8;62).

Wszyscy dawcy komórek progenitorowych byli mobilizowani granulocytarnym

czynnikiem wzrostu G-CSF w dawce 10

µ

g/kg masy ciała /dob

ę

. Kolekcj

ę

komórek

progenitorowych za pomoc

ą

separatora Baxter Fenwall CS 3000 plus wykonywano

w 12 godzin po 4 i 5 dawce G-CSF. Krew szpikow

ą

pobierano w warunkach sali

operacyjnej w znieczuleniu ogólnym.

Pacjenci poddani PBSCT otrzymali 6,3x10

6

CD34+ komórek / kg masy ciała (mediana);

zakres 2,8 - 8,6 komórek / kg masy ciała. Natomiast biorcy krwi szpikowej otrzymali

background image

22

3,2x10

6

CD34+ komórek / kg masy ciała (mediana) zakres 1,1 - 5,2 komórek / kg masy

ciała. Charakterystyk

ę

dawców i biorców przedstawia Tabela IV.

Wszyscy chorzy otrzymywali profilaktyk

ę

choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

zgodnie z protokołem Seattle (109;127) (CsA/Mtx). Cyklosporyn

ę

A (CsA) pocz

ą

tkowo

stosowano w dawce 3mg/kg masy ciała na dob

ę

do

ż

ylnie, nast

ę

pnie 5 mg/kg masy

ciała doustnie; do doby 100 po przeszczepie dawki cyklosporyny były modyfikowane

tak, aby st

ęż

enie leku we krwi pełnej wynosiło co najmniej 150-200

µ

g/l. Je

ż

eli chory

nie miał cGvHD od doby 101 do 180 stopniowo odstawiano lek. Metotreksat (Mtx)

podawano do

ż

ylnie w dniach: 1 (15mg/m

2

powierzchni ciała), 3, 6 i 11 po przeszczepie

1 (10mg/m

2

powierzchni ciała).

Wszyscy chorzy spełnili kryteria wszczepienia, okre

ś

lone jako wzrost bezwzgl

ę

dnej

liczby neutrocytów >0,5G/l, przed dob

ą

30 po przeszczepie (mediana 17 dni zakres 10-

29).

Tabela IV Charakterystyka dawców i biorców


Charakterystyka dawców i biorców

Wiek w dniu transplantacji, mediana (zakres)

Pacjenci

37 (18-53)

Dawcy

36 (10-67)

Płe

ć

biorca/dawca

kobieta/m

ęż

czyzna

14

m

ęż

czyzna / m

ęż

czyzna

18

m

ęż

czyzna / kobieta

11

kobieta / kobieta

11

Choroba zasadnicza

AML*

18

ALL*

6

CML*

25

MDS*

3

Inne (CEL, PNH)

2

AML (Acute Myeloid Leukemia) - ostra białaczka szpikowa, ALL (Acute Lymphoblastic
leukemia) - ostra białaczka limfoblastyczna, CML (Chronic Myeloid Leukemia)
przewlekła

białaczka

szpikowa,

MDS

(Myelodysplastic

Syndrome) – zespól

mielodysplastyczny. CEL (Chronic Eosinophilic Leukemia) - białaczka eozynofilowa,
PNH (Paroxysmal Nocurnal Hemoglobinuria) - nocna napadowa hemoglobinuria

Jako cezur

ę

powikła

ń

ź

nych przyj

ę

to wg ogólnie uznanych kryteriów dob

ę

100.

background image

23

3.1.1 Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi

Ocen

ę

ostrej oraz przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

dokonywano zgodnie z kryteriami Seattle

(Tabela II, Tabela V)

(79;102;120) .

Tabela V Stopniowanie ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

Stopie

ń

Skóra

W

ą

troba

Jelito

+

Rumie

ń

<25% powierzchni

ciała

Bilirubina 2-3 mg/dL

Biegunka, 500-1000
ml/dob

ę

lub nudno

ś

ci *

++

Rumie

ń

25 – 50 %

powierzchni ciała

Bilirubina 3-6 mg/dL

Biegunka, 1000-1500
ml/dob

ę

+++

Uogólniona erytrodermia

Bilirubina 6-15 mg/dL

Biegunka >1500 ml/dob

ę

++++

Złuszczanie lub p

ę

cherze

Bilirubina >15 mg/dL

Ból +/- niedro

ż

no

ść

*Rozpoznanie aGvHD na podstawie utrzymuj

ą

cych si

ę

nudno

ś

ci wymaga

potwierdzenia biopsj

ą

ż

ą

dka lub dwunastnicy

Stage

Skóra

W

ą

troba

Jelito

Zaburzenia funkcji

0

0

0

0

0

I

+ do ++

0

0

0

II

+ do +++

+

+

+

III

++ do +++

++ do +++

++ do +++

++

IV

++ do ++++

++ do ++++

++ do ++++

+++

background image

24

3.2 Metody bada

ń

3.2.1 Izolacja leukocytów krwi obwodowej

Izolacj

ę

populacji leukocytów krwi obwodowej wykonywano w Pracowni

Cytometru Przepływowego Kliniki Hematologii AMG przy u

ż

yciu cytometru

przepływowego wyposa

ż

onego w przystawk

ę

sortuj

ą

c

ą

oraz koncentrator komórkowy

(FACS - Calibur; Becton Dickinson). Znakowanie CD66b oraz sortowanie granulocytów

przeprowadzano z krwi pełnej. W celu zwi

ę

kszenia czysto

ś

ci oraz odzysku barwienie

oraz sortowanie monocytów i poszczególnych populacji limfocytów wykonywano na

jednoj

ą

drzastych komórkach krwi obwodowej .

Izolacja

jednoj

ą

drzastych

komórek

krwi

obwodowej - (Peripheral

Blood

Mononuclear Cell - PBMC)

Jednoj

ą

drzaste komórki krwi obwodowej uzyskiwano drog

ą

wirowania pobranej

krwi

ż

ylnej w gradiencie st

ęż

e

ń

, przy u

ż

yciu Histopaq 1077 (Sigma). Krew pobran

ą

na

EDTA rozcie

ń

czano w płynie CellWash w stosunku 1:1, nast

ę

pnie nawarstwiano na

tak

ą

sam

ą

ilo

ść

Histopaq 1077 i wirowano przez 15 minut (RCF 1000). Po odwirowaniu

uzyskiwano widoczne rozdzielenie faz z wyra

ź

nie zaznaczonym pier

ś

cieniem komórek

jednoj

ą

drzastych, które przenoszono do innej probówki. Po dwukrotnym płukaniu

komórki zawieszano w roztworze CellWash.

Sortowanie w cytometrze przepływowym

W osobnych próbówkach 200

µ

l PBMC inkubowano z 20

µ

l monoklonalnego

przeciwciała anty CD3 sprz

ęż

onego z FITC, anty CD19 sprz

ęż

onego z PE,

antyCD3/CD16/CD56 FITC/PE, anty CD14 FITC

(Tabela VI).

Wszystkie przeciwciała

pochodziły z firmy Becton Dickinson San Jose, CA, USA,. Dla ka

ż

dej próbki stosowano

kontrol

ę

izotypow

ą

γ

1/

γ

2a. Komórki inkubowano przez 30 minut w ciemni, a nast

ę

pnie

płukano w płynie CellWash.

background image

25

Tabela VI Charakterystyka przeciwciał u

ż

ytych w badaniu

Przeciwciało

Klon

Pochodzenie

Podklasa

Immunoglobulin

γ

1/

γ

2a

X39/X40

mysie

IgG1

CD3

SK7

mysie

IgG1,

κ

CD14

M5E2

mysie

IgG2a,

κ

CD 19

4G7

mysie

IgG1,

κ

CD3/CD16CD56

SK7/B73.1/MY31

mysie

IgG1,

κ

CD66b

G10F5

mysie

IgG1,

κ

Znakowanie granulocytów: do 100

µ

l krwi pełnej dodawano 2 ml roztworu

lizuj

ą

cego erytrocyty (FACS lysing solution, Becton Dickinson, San Jose, CA, USA), po

10 min inkubacji próbki odwirowywano (5 minut, RCF 1000) i dodawano 2ml roztworu

CellWash. Procedur

ę

płukania powtarzano, odwirowany i ods

ą

czony osad komórek

zawieszano w 200

µ

l CellWash a nast

ę

pnie dodawano 20

µ

l przeciwciała

monoklonalnego CD66b FITC. Komórki inkubowano przez 30 minut a nast

ę

pnie

powtarzano procedur

ę

płukania w CellWash. Do analizy cytometrycznej komórki

zawieszano w CellWash tak, aby uzyska

ć

st

ęż

enie 2x10

5

/leukocytów. Tak

przygotowane próbki poddawano dalszym procedurom.

Sortowan

ą

populacj

ę

wyznaczano na podstawie dodatniego sygnału

fluorescencji, powy

ż

ej fluorescencji kontroli izotypowej, w odpowiedniej bramce:

limfocytarnej dla komórek CD3, CD16/CD56 oraz CD19, monocytarnej dla komórek

CD14, oraz granulocytarnej dla komórek CD66b.

W celu uzyskania jak najwi

ę

kszej czysto

ś

ci uzyskanej populacji wszystkie

komórki sortowano w trybie „pojedynczej komórki (ang. mode „single cell”), co znaczy

ż

e komórki sortowane były tylko w takiej sytuacji, gdy w strumieniu znajdowały si

ę

pojedynczo rozdzielone komórki

żą

dane. Ka

ż

dorazowo sortowano 50 tysi

ę

cy komórek.

Komórki zostały zatrzymywane na jałowym filtrze komórkowym koncentratora.

Poniewa

ż

limfocyty B stanowi

ą

poni

ż

ej 1% populacji leukocytów a

ż

do doby 180 nie

udało uzyska

ć

odpowiedniej ilo

ś

ci tej populacji do dalszych analiz.

background image

26

Ka

ż

dorazowo czysto

ść

uzyskanej populacji sprawdzano w cytometrze przepływowym.

Analizie DNA poddawano próbki o czysto

ś

ci powy

ż

ej 97%.

3.2.2 Ocena chimeryzmu

Badania wykonywano w Pracowni Genetyki S

ą

dowej Zakładu Medycyny

S

ą

dowej AMG (Kierownik Prof. R. Pawłowski).

Chimeryzm oceniano w 30, 60, 100 i 180 dobie po przeszczepie, a nast

ę

pnie co

3 miesi

ą

ce. Mediana okresu obserwacji wynosiła 32 miesi

ą

ce (zakres 24 - 70).

Izolacja DNA z krwi.

Ekstrakcj

ę

DNA przeprowadzono z wykorzystaniem gotowego zestawu Blood DNA

Prep Plus (A@A Biotechnology, Gda

ń

sk). Do 100

µ

l

ś

wie

ż

ej lub mro

ż

onej krwi

dodawano 200

µ

l uniwersalnego buforu lizuj

ą

cego LT i 20

µ

l proteinazy K (st

ęż

enie

20mg/ml). Cało

ść

mieszano i inkubowano w ła

ź

ni wodnej w temperaturze 37°C przez

minimum 20 minut. Nast

ę

pnie próbk

ę

intensywnie worteksowano przez 20s

i nanoszono na minikolumn

ę

do oczyszczania genomowego DNA. Po odwirowaniu

(1min przy 10-15 RPM) minikolumn

ę

wraz z probówk

ą

wyjmowano i dodawano 500

µ

l

roztworu płucz

ą

cego A1. Próbk

ę

ponownie wirowano (1min przy 10-15 RPM)

Nast

ę

pnie minikolumn

ę

przenoszono do nowej probówki 2ml i nanoszono na ni

ą

400

µ

l

roztworu płucz

ą

cego A1. Próbk

ę

wirowano przez 2 minuty przy 10-15tys RPM.

Osuszon

ą

minikolumn

ę

umieszczano w nowej probówce 1,5ml i dodawano do niej 90

µ

l

buforu TRIS.HCl o pH 8.5. Próbk

ę

inkubowano przez 5min w temperaturze pokojowej,

po czym wirowano przez 1minut

ę

przy 10-15 tys RPM. Po usuni

ę

ciu minikolumny

oczyszczone DNA poddawano dalszym analizom.

Izolacja DNA z filtra komórkowego

Filtr z wysortowanymi populacjami leukocytów umieszczano w probówce i dodawano

kolejno:

100

µ

l buforu Tris

200

µ

l uniwersalnego roztworu lizuj

ą

cego LT

20

µ

l Proteinazy K (20mg/ml)

background image

27

Cało

ść

mieszano i inkubowano w temperaturze 37°C do czasu całkowitego wypłukania

materiału biologicznego z podło

ż

a (zwykle 2-3 godziny). Po inkubacji próbk

ę

intensywnie worteksowano przez 20 s, a nast

ę

pnie wirowano przez 3 minuty, przy 10-

15 tys. RPM, celem oddzielenia roztworu od podło

ż

a. Supernatant nanoszono na

minikolumn

ę

do oczyszczania DNA. Dalsza procedura przebiegała podobnie jak

podczas izolacji DNA z krwi.

St

ęż

enie DNA oznaczano metod

ą

fluorymetryczn

ą

. Otrzymane próbki DNA poddawano

amplifikacji metod

ą

multiplex PCR u

ż

ywaj

ą

c komercyjnie dost

ę

pnego zestawu Profiler

Plus firmy Perkin – Elmer (PE), zawieraj

ą

cego 9 loci typu STR (D3S1358, VWA, FGA,

D8S1179, D21S11, D18S51, D5S818, D13S317 i D7S820) i marker płci w postaci

locus amelogeniny. Amplifikacj

ę

DNA przeprowadzono zgodnie z warunkami podanymi

przez producenta wykorzystuj

ą

c w tym celu termocykler 2400 firmy Perkin – Elmer,

USA. Do amplifikacji w przypadku ka

ż

dej próby u

ż

ywano optymalnego st

ęż

enia DNA tj.

1,25ng/25

µ

L

mieszaniny

PCR.

Wielko

ść

produktów

PCR

znakowanych

fluorescencyjnie analizowano metod

ą

elektroforezy kapilarnej przy zastosowaniu

automatycznego sekwenatora DNA ABI310 (Perkin – Elmer, USA). Produkty

rozdzielano w kapilarze o długo

ś

ci 47cm wypełnionej denaturuj

ą

cym no

ś

nikiem POP4.

Rozdział prowadzono przez 24min. Przy 15kV (constans), 9mW i ok. 8mA.

Standardem wewn

ę

trznym wielko

ś

ci DNA był marker ILS 400 znakowany CXR

(Promega, USA). Analiz

ę

wielko

ś

ci fragmentów DNA przeprowadzono posługuj

ą

c si

ę

tzw. „drabin

ą

alleli” zawieraj

ą

c

ą

zsekwencjonowane allele wszystkich loci

wyst

ę

puj

ą

cych w zestawie. Po ustaleniu profilu genetycznego z krwi pobranej przed

przeszczepem dla ka

ż

dej pary dawca - biorca, okre

ś

lano locus lub loci, w których dla

dawcy i biorcy okre

ś

lono ró

ż

ne allele. Najbardziej optymalnym było ustalenie takiego

lotus, w którym zarówno dawca jak i biorca byli ró

ż

nymi od siebie heterozygotami

i

ż

aden z badanych alleli nie wyst

ę

pował w pozycji „stuttera” (n-4) wzgl

ę

dem kolejnego.

W takim przypadku oceny chimeryzmu, mierzonego odsetkiem DNA biorcy (%MC)

dokonywano stosuj

ą

c nast

ę

puj

ą

c

ą

formuł

ę

:

B1+ B2

%MC = ------------------------- x 100%

B1+ B2+ D1+D2

background image

28

gdzie B1 i B2 to pola powierzchni pod szczytami poszczególnych alleli biorcy, a D1

i D2 – pola powierzchni pod pikami obu alleli pochodz

ą

cych od dawcy. W przypadku,

gdy w zakresie badanego locus heterozygotyczny dawca i biorca mieli jeden wspólny

allel, oceny chimeryzmu dokonywano stosuj

ą

c nast

ę

puj

ą

cy wzór:

B1

%MC = ---------- x 100%

D2

gdzie B1 to pole powierzchni pod pikiem biorcy a D2 – pod pikiem dawcy. Wytypowane

dla celów diagnostycznych loci lub locus poddawano badaniu przez cały czas

monitorowania chimeryzmu.

Jako CC okre

ś

lano jedynie sytuacj

ę

, w której nie wykrywano nawet

ś

ladowych ilo

ś

ci

DNA biorcy. Natomiast jako MC traktowano ka

ż

d

ą

ilo

ść

wykrywanego DNA biorcy

w badaniach kontrolnych.

background image

29

3.3 Analiza statystyczna

We wnioskowaniu statystycznym przyj

ę

to próg istotno

ś

ci równy p= 0.05.


Porównanie rozkładów zmiennych jako

ś

ciowych przeprowadzono z zastosowaniem

testu

χ

2

. Hipotez

ę

o normalnym rozkładzie warto

ś

ci badanej zmiennej przeprowadzano

z wykorzystaniem testu Shapiro-Wilka. Korelacj

ę

pomi

ę

dzy zmiennymi wykazuj

ą

cymi

cechy rozkładu normalnego badano przy pomocy korelacji Pearsona, w przypadku, gdy

zało

ż

enie normalno

ś

ci rozkładu zmiennych nie było spełnione – posługiwano si

ę

korelacj

ą

Spearmana.

Warto

ś

ci

grupowe

zmiennych

ci

ą

głych

porównywano

za

pomoc

ą

testów

parametrycznych (analiza wariancji) w przypadku, gdy zmienne miały rozkład normalny

i odpowiednio testów nieparametrycznych (test Manna-Whitneya), gdy zmienne nie

wykazywały cech rozkładu normalnego.

Porównanie czasu prze

ż

ycia chorych w badanych podgrupach przeprowadzono przy

pomocy analizy Kaplana-Meyera.

Oblicze

ń

dokonywano przy pomocy programu STATISTICA (data analysis software

system), wersja 7.1., StatSoft, Inc. (2005).

background image

30

4

WYNIKI

4.1 Chimeryzm hematopoetyczny w komórkach j

ą

drzastych krwi

obwodowej

Spo

ś

ród 54 chorych, u których oceniono chimeryzm w leukocytach krwi obwodowej 51

chorych w trakcie obserwacji osi

ą

gn

ę

ło chimeryzm pełny (Complete Chimerism - CC)

(Rysunek 1).

U 25 pacjentów osi

ą

gni

ę

cie pełnego chimeryzmu stwierdzono w czasie

100 dni po transplantacji (wczesny chimeryzm). Tylko u 9 chorych obserwowano pełny

chimeryzm ju

ż

w 30 dobie. U 10 chorych pełny chimeryzm wykazano w dobie 60, a u 6

w dobie 100. Mediana czasu do osi

ą

gni

ę

cia CC w tej grupie wynosiła 60 dni.

U 26 pacjentów obserwowano osi

ą

gni

ę

cie CC w trakcie redukcji lub po odstawieniu

terapii immunosupresyjnej (pó

ź

ny chimeryzm – osi

ą

gni

ę

ty po 100 dobie po

przeszczepie). Mediana czasu uzyskania CC wynosiła 270 dni (zakres 180 - 600).

U wszystkich chorych w tej grupie odsetek własnego DNA w okresie pomi

ę

dzy 100

dob

ą

a osi

ą

gni

ę

ciem CC nie przekraczał 2%.

U trzech chorych wykazano utrzymywanie si

ę

MC przez cały okres obserwacji. Ze

wzgl

ę

du na cel pracy chorych tych wył

ą

czono z dalszych analiz statystycznych

zaw

ęż

aj

ą

c badan

ą

grup

ę

do 51 chorych

.

Rysunek 1 Grupy chorych w zale

ż

no

ś

ci od rodzaju chimeryzmu

background image

31

Zmian

ę

odsetkowego udziału CC w badanej grupie w poszczególnych dobach

kontrolnych przedstawia

(Rysunek 2).

Rysunek 2 Zmiana odsetkowego udziału CC w kolejnych dobach kontrolnych

4.1.1 Charakterystyka chorych w zale

ż

no

ś

ci od rodzaju chimeryzmu

W grupie chorych z wczesnym chimeryzmem mediana wieku wynosiła 33 lata (zakres

wieku 20-53 lata), natomiast w grupie chorych z pó

ź

nym chimeryzmem mediana wieku

wynosiła 43 lata (zakres wieku 18-53 lata). W badanych grupach chorych,

wyró

ż

nionych na podstawie czasu uzyskania pełnego chimeryzmu wykazano

statystycznie istotn

ą

ż

nic

ę

wieku biorcy (Test U Manna – Whitneya p=0,037)

(Rysunek 3).

Chorzy, u których obserwowano wyst

ą

pienie wczesnego CC byli istotnie

młodsi od chorych w grupie pó

ź

nego chimeryzmu.

Poniewa

ż

w grupie chorych z wczesnym CC znale

ź

li si

ę

wszyscy chorzy, u których

jako post

ę

powanie przygotowawcze stosowano TBI dodatkowe analizy wieku biorcy

przeprowadzono po wykluczeniu tych chorych z badanej grupy. Nie obserwowano

ż

nic wieku biorcy w grupach chorych z wczesnym i pó

ź

nym chimeryzmem, u których

background image

32

jako kondycjonowanie stosowano chemioterapi

ę

wg schematu BuCY120 (p=0,07).

(mediana wieku 33, zakres 20-53).

Chorzy kwalifikowani do kondycjonowania TBI byli młodsi (wszyscy chorzy w grupie

z wczesnym CC) mediana wieku 34 lata zakres 20-45).

Rysunek 3 Zmienna wieku biorcy w zale

ż

no

ś

ci od rodzaju osi

ą

gni

ę

tego chimeryzmu

Stwierdzono istotn

ą

statycznie ró

ż

nic

ę

w wyst

ę

powaniu wczesnego i pó

ź

nego

chimeryzmu w grupach wydzielonych w oparciu o cezur

ę

wieku równ

ą

45 lat. W grupie

z chimeryzmem wczesnym wiek 22 z 25 osób (88%) nie przekraczał 45 lat.

Analogiczny odsetek okre

ś

lony dla grupy chorych z chimeryzmem pó

ź

nym wynosił

61,5%. Przy pomocy test chi2 wykazano istotno

ść

statystyczn

ą

zale

ż

no

ś

ci

porównywanych zmiennych na poziomie p=0,03

Nie wykazano istotnej statystycznie ró

ż

nicy wieku dawcy w podgrupach chorych

z wczesnym i pó

ź

nym chimeryzmem

(Rysunek 4).

Nie wykazano ponadto istotnej

statystycznie zale

ż

no

ś

ci pomi

ę

dzy wyst

ę

powaniem wczesnego lub pó

ź

nego

chimeryzmu u biorcy a przynale

ż

no

ś

ci

ą

dawcy do grup wiekowych wyró

ż

nionych

w oparciu o cezur

ę

45 lat.

background image

33

Nie stwierdzono statystycznie istotnej ró

ż

nicy pomi

ę

dzy płci

ą

biorców, rodzajem

materiału przeszczepowego, a rodzajem pełnego chimeryzmu w kolejnych punktach

oceny.

Rysunek 4 Zmienna wieku dawcy w zale

ż

no

ś

ci od rodzaju osi

ą

gni

ę

tego chimeryzmu

Wykazano natomiast wpływ rodzaju kondycjonowania na szybko

ść

eliminacji własnej

hematopoezy. Wszyscy 5 chorzy, którzy otrzymali w procesie przygotowawczym

na

ś

wietlenie całego ciała (TBI) uzyskali wczesny pełny chimeryzm: 3 chorych w dobie

30, dwóch w dobie 60 (p=0,02).

Dla cało

ś

ci rozpozna

ń

nie stwierdzono statystycznie istotnej zale

ż

no

ś

ci pomi

ę

dzy

rozpoznaniem choroby zasadniczej a typem osi

ą

gni

ę

tego chimeryzmu.

W grupie chorych poddanych transplantacji komórek hematopoetycznych z powodu

CML 17/25 chorych (68%) uzyskało CC po dobie 100. Ró

ż

nica w cz

ę

sto

ś

ci

wyst

ę

powania pó

ź

nego chimeryzmu u chorych z CML była statystycznie znamienna

(p<0,05).

Wszyscy chorzy przeszczepieni z powodu ALL osi

ą

gn

ę

li CC do doby 100. Zale

ż

no

ść

pomi

ę

dzy ALL a rodzajem chimeryzmu była statystycznie istotna (p<0,05).

background image

34

Osi

ą

gni

ę

cie wczesnego CC cz

ęś

ciej obserwowano w przypadku, gdy dawc

ą

dla

m

ęż

czyzny była kobieta

.

Powy

ż

sze ró

ż

nice nie były jednak statystycznie znamienne

(p=0,14).

Szczegółow

ą

charakterystyk

ę

poszczególnych grup w zale

ż

no

ś

ci od rodzaju

osi

ą

gni

ę

tego chimeryzmu przedstawia Tabela VII

.

Tabela VII. Charakterystyka pacjentów oraz przeszczepu w zale

ż

no

ś

ci od czasu

uzyskania CC

Wczesny CC
(25 chorych)

ź

ny CC

(26 chorych)

45 r.

ż

.

22

16

Wiek biorcy

>45 r.

ż

.

3

10

45 r.

ż

.

22

21

Wiek dawcy

>45 r.

ż

.

3

5

ALL *

4

0

AML

10

7

CML*

8

17

MDS

2

1

Rozpoznanie

INNE

1

1

TBI

5

0

Kondycjonowanie

BuCY 120

20

26

BMT

4

4

Materiał
przeszczepowy

PBSCT

21

22

Kobieta

11

13

Płe

ć

biorcy

M

ęż

czyzna 14

13

TAK

7

3

Dawca kobieta dla
m

ęż

czyzny

NIE

18

23

* - p<0,05

background image

35

4.2 Pó

ź

ne powikłania poprzeszczepowe

4.2.1 Przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi

Przewlekł

ą

chorob

ę

przeszczep przeciwko gospodarzowi rozpoznano u 36

analizowanych chorych (71%) w tym posta

ć

rozległa u 29 (z 57%), a posta

ć

ograniczon

ą

u 7 chorych (14%).

(Rysunek 5)

Rysunek 5 Cz

ę

sto

ść

wyst

ę

powania cGvHD

Nie stwierdzono statystycznie istotnej zale

ż

no

ś

ci pomi

ę

dzy wiekiem dawcy i biorcy

rodzajem materiału przeszczepowego oraz płci

ą

biorcy, a cz

ę

sto

ś

ci

ą

wyst

ę

powania

cGvHD.

Przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi wyst

ą

piła u wszystkich

5 chorych, u których stosowano w post

ę

powaniu przygotowawczym napromieniowanie

całego ciała (TBI) oraz 31 z 46 chorych, u których w kondycjonowaniu stosowano

BuCY 120.

Wszyscy chorzy, u których dawc

ą

dla m

ęż

czyzny była kobieta rozwin

ę

li objawy

cGvHD. Zale

ż

no

ść

ta była statystycznie istotna (p=0,02).

background image

36

Nie stwierdzono statystycznie istotnej zale

ż

no

ś

ci pomi

ę

dzy rozpoznaniem choroby

zasadniczej a cz

ę

sto

ś

ci

ą

wyst

ę

powania cGvHD.

Szczegółow

ą

charakterystyk

ę

poszczególnych grup przedstawia

Tabela VIII

.

Tabela VIII Charakterystyka chorych bez i z cGvHD

Bez cGvHD
(15 chorych)

cGvHD (36 chorych)

Wiek biorcy mediana (zakres)

37 (19-53)

37 (20-53)

Wiek dawcy mediana (zakres)

38 (18-67)

37 (10-54)

ALL

0

4

AML

4

13

CML

10

15

MDS

0

3

Rozpoznanie

INNE

1

1

TBI

0

5

Kondycjonowanie

BuCY 120

15

31

BMT

3

5

Materiał
Przeszczepowy

PBSCT

12

31

Kobieta

7

17

Płe

ć

biorcy

M

ęż

czyzna 8

19

TAK

0

10

Dawca kobieta dla
m

ęż

czyzny

NIE

15

26

background image

37

4.2.1.1 cGvHD a rodzaj materiału przeszczepowego

W analizowanej grupie transplantacj

ę

komórek progenitorowych krwi obwodowej

(PBSCT) wykonano u 43 chorych, natomiast u 8

ź

ródłem materiału przeszczepowego

była krew szpikowa (BMT)

Spo

ś

ród 43 chorych po PBSCT cGvHD obserwowano u 31 chorych (72%), z czego

u 25 chorych (58%) posta

ć

rozległ

ą

a u 6 ograniczon

ą

(14%).

Z 8 chorych po BMT, cGvHD rozwin

ę

ło 5 chorych (62%): 4 w postaci rozległej (50%),

1 w postaci ograniczonej (12,5%)

(Rysunek 6).

ż

nice w cz

ę

sto

ś

ci wyst

ę

powania cGvHD w zale

ż

no

ś

ci od rodzaju materiału

przeszczepowego nie były istotne statystycznie (p=0,58). Statystycznie istotnej

zale

ż

no

ś

ci nie wykazano równie

ż

rozpatruj

ą

c wyst

ę

powanie jedynie choroby rozległej

(p=0,66).

Rysunek 6 cGvHD w zale

ż

no

ś

ci od rodzaju materiału przeszczepowego

background image

38

4.2.1.2 cGvHD a aGvHD

Wyst

ę

powanie aGvHD

W badanej grupie pacjentów ostr

ą

chorob

ę

przeszczep przeciwko gospodarzowi

rozpoznano w sumie u 21 chorych (41%), w tym u 11 w stopniu 2 (21%), u 8 w stopniu

3 (16%), a u 2 w stopniu 4 (4%)

(Rysunek 7).

Rysunek 7 Wyst

ę

powanie ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

w badanej grupie chorych

Cz

ę

sto

ść

wyst

ę

powania aGvHD u chorych z cGvHD

Spo

ś

ród 29 chorych z rozpoznan

ą

postaci

ą

rozległ

ą

cGvHD aGvHD poprzedzała

rozwój choroby przewlekłej u 15 (52%) chorych. U 7 chorych była to aGvHD 2 stopnia,

u 6 chorych w stopniu 3 i u 2 chorych w stopniu 4.

W grupie 7 osób z rozpoznan

ą

ograniczon

ą

postaci

ą

cGvHD, aGvHD rozpoznano

u 3 chorych (43%) u wszystkich w stopniu 2.

background image

39

W

ś

ród 15 chorych, u których nie obserwowano objawów choroby przewlekłej, aGvHD

wyst

ą

piła u 3 osób (20%), w tym u 1 osoby w stopniu 2 (7%), a 2 w stopniu 3 (13%).

Zale

ż

no

ść

pomi

ę

dzy wyst

ę

powaniem aGvHD w grupie chorych z rozległ

ą

cGvHD

w porównaniu do grupy chorych bez cGvHD była statystycznie istotna (p=0,04)

(Rysunek 8).

Podobnych ró

ż

nic nie wykazano w grupie chorych z chorob

ą

ograniczon

ą

(p=0,24).

Rysunek 8 Wyst

ę

powanie aGvHD u chorych z rozległa postaci

ą

cGvHD w porównaniu

do chorych bez cGvHD

Nie stwierdzono statystycznie istotnych zale

ż

no

ś

ci pomi

ę

dzy wyst

ę

powaniem

poszczególnych stopni zaawansowania aGvHD a wyst

ę

powaniem cGvHD (p=0,24)

(Rysunek 9).

background image

40

Rysunek 9 Wyst

ę

powanie cGvHD w zale

ż

no

ś

ci od aGvHD


Wyst

ę

powanie aGvHD w stopniu co najmniej III oraz rozległej postaci cGvHD

W

ś

ród 10 chorych, u których obserwowano aGvHD przynajmniej w stopniu 3 rozległ

ą

cGvHD rozpoznano u 8 chorych (80%). U pozostałych 41 chorych rozległ

ą

posta

ć

cGvHD obserwowano u 21 (51%). Ró

ż

nice wyst

ę

powania postaci rozległej cGvHD

w tak okre

ś

lonych podgrupach nie były statystycznie istotne (p=0,16).

(Rysunek 10).

Rysunek 10 Ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi w zale

ż

no

ś

ci od

rozległo

ś

ci cGvHD

background image

41

Typ rozwoju cGvHD stwierdzany w momencie rozpoznania choroby

U 5 chorych, u których mimo terapii immunosupresyjnej nie uzyskano ust

ą

pienia

objawów ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi rozpoznano typ

post

ę

puj

ą

cy cGvHD. U 13 chorych objawy aGvHD całkowicie ust

ą

piły przed

rozpoznaniem cGvHD (typ wyciszony). Posta

ć

de novo wyst

ą

piła u połowy (18)

chorych

(Rysunek 11).

Rysunek 11 Typ cGvHD w zale

ż

no

ś

ci od rodzaju pocz

ą

tku

4.2.1.3 Charakterystyka stosowanego leczenia cGvHD

27 chorych, u których rozpoznano rozległ

ą

posta

ć

cGvHD, wymagało terapii

prednizonem i cyklosporyn

ą

A. U dwóch chorych z rozległ

ą

cGvHD o stosunkowo

łagodnym przebiegu (1 chory z zaj

ę

ciem w

ą

troby, 1 chory ze zmianami

ś

luzówkowymi

i zaj

ę

ciem w

ą

troby) prowadzono skuteczn

ą

monoterapi

ę

cyklosporyn

ą

A.

U 4 chorych, u których objawy ograniczonej postaci cGvHD pojawiły si

ę

po odstawieniu

cyklosporyny ponownie powrócono do dawki profilaktycznej CSA. Natomiast

background image

42

u kolejnych 3 pacjentów z powodu pojawienia si

ę

cGvHD czasowo przerwano redukcj

ę

dawki CSA.

Terapii drugiego rzutu z powodu progresji cGvHD wymagało 12 chorych, w tym dwóch

chorych – terapii czterolekowej. U wi

ę

kszo

ś

ci chorych (9) w leczeniu trzylekowym

stosowano dodatkowo mycofenolat mofetilu, jednej chorej oprócz standardowego

leczenia CSA i prednisonem podawano talidomid.

Jedna chora z 2 chorych, którzy wymagali stosowania czterolekowej terapii

immunosupresyjnej otrzymywała oprócz prednisonu i CSA, mycofenolat mofetilu

i pulsy cyklofosfamidu. Drugi chory otrzymywał dodatkowo talidomid oraz PUVA -

terapi

ę

z powodu rozległych zmian skórnych

(Rysunek 12)

Rysunek 12 Ilo

ść

leków stosowanych w terapii immunosupresyjnej

4.2.1.4 Zgony w grupie z cGvHD

W grupie 15 chorych bez cGvHD 2 chorych zmarło z powodu infekcji. Natomiast

w grupie 36 chorych z cGvHD obserwowano 9 zgonów: 4 z powodu wznowy choroby

zasadniczej, 2 z powodu infekcji oraz 3 z powodu cGvHD

(Rysunek 13) .

background image

43

Rysunek 13 Przyczyny zgonu w zale

ż

no

ś

ci od wyst

ę

powania cGvHD

Prawdopodobie

ń

stwo prze

ż

ycia chorych z cGvHD było ni

ż

sze od prze

ż

ycia w grupie

bez cGvHD (odpowiednio 0,85 i 0,73 ). Ró

ż

nice te nie były jednak istotne statystycznie

p=0,28

(Rysunek 14).

Rysunek 14 Prawdopodobie

ń

stwo prze

ż

ycia w grupie chorych z i bez cGvHD

background image

44

4.2.2 Wznowa choroby zasadniczej

Wznowa choroby zasadniczej wyst

ą

piła w sumie u 8 pacjentów: 3 chorych z CML,

4 chorych z AML, i u jednego chorego z ALL. Cz

ę

sto

ść

wyst

ę

powania nawrotu choroby

w poszczególnych rozpoznaniach nie była istotnie znamienna (p=0,91)

Rysunek 15

.

Rysunek 15 Wznowa choroby zasadniczej w zale

ż

no

ś

ci od diagnozy

W grupie chorych z CML wznow

ę

choroby zasadniczej obserwowano u 3 chorych

(u 2 chorych wznowa hematologiczna w fazie przewlekłej choroby, u jednego posta

ć

pozaszpikowa – guz klatki piersiowej, w badaniu histopatologicznym granulocytic

sarcoma)

U dwóch chorych, u których nawrót CML leczono preparatem Glivec (Imatinib)

uzyskano ponownie remisj

ę

cytogenetyczn

ą

. U jednego z tych chorych wykonano drugi

przeszczep od tego samego dawcy, uzyskuj

ą

c remisj

ę

molekularn

ą

(miesi

ę

cy po II

SCT).

Chory ze wznow

ą

pozaszpikow

ą

CML zmarł zanim rozpocz

ę

to terapi

ę

.

W grupie chorych z AML wznowa choroby zasadniczej wyst

ą

piła u 4 chorych.

U 2 chorych

rozpoznano

wznow

ę

hematologiczn

ą

,

u

jednego

chorego

przeszczepionego

z

powodu

AML

b

ę

d

ą

cej

transformacj

ą

zespołu

mielodysplastycznego wyst

ą

piła wznowa pozaszpikowa (guz

ś

ródpiersia w badaniu

background image

45

histopatologicznym – granulocytic sarcoma), u drugiej chorej z AML obserwowano

wznow

ę

choroby szpikow

ą

oraz zaj

ę

cie CUN.

2 chorych zmarło z powodu powikła

ń

terapii nawrotu lub progresji choroby zasadniczej

mimo leczenia. Natomiast u 1 chorej udało si

ę

uzyska

ć

całkowit

ą

remisj

ę

po leczeniu

reindukcyjnym i infuzji limfocytów dawcy. Chora zmarła około 12 miesi

ę

cy pó

ź

niej

w trakcie terapii trzeciej wznowy choroby. Jeden chory jest w trakcie terapii.

W grupie chorych z ALL wznow

ę

choroby zasadniczej (zarówno szpikow

ą

jak i zaj

ę

cie

CUN) obserwowano u 1 chorego. Chory zmarł z progresji choroby.

4.2.3 Zgony pó

ź

ne

Do chwili obecnej z badanej grupy 51 pacjentów zmarło 11 chorych (22%). U 5 chorych

przyczyn

ą

ś

mierci była wznowa choroby zasadniczej (46%), u 3 powikłania infekcyjne

(27%), u kolejnych 3 cGvHD (27%)

(Rysunek 16).

Rysunek 16 Przyczyny zgonów pó

ź

nych

background image

46

Rysunek 17 Krzywa prze

ż

ycia w badanej grupie 51 chorych

W badanej grupie chorych, którzy prze

ż

yli 100 dni po transplantacji 9 osób zmarło do

600 doby, a tylko 2 osoby do doby 1200 nast

ę

pnie krzywa osi

ą

gn

ę

ła plateau.

prawdopodobie

ń

stwo prze

ż

ycia wynosiło ok. 0,73

(Rysunek 17) .

background image

47

4.3 Zale

ż

no

ść

pomi

ę

dzy typem pełnego chimeryzmu a powikłaniami

poprzeszczepowymi

4.3.1 Typ pełnego chimeryzmu a cGvHD

4.3.1.1 Cz

ę

sto

ść

wyst

ę

powania cGvHD w zale

ż

no

ś

ci od typu CC

W grupie 25 chorych, którzy osi

ą

gn

ę

li wczesny pełny chimeryzm, 23 (92%) chorych

rozwin

ę

ło cGvHD, tym posta

ć

rozległa dotyczyła 21 (84%) chorych.

W grupie 26 pacjentów, u których osi

ą

gni

ę

cie pełnego chimeryzmu obserwowano

ź

niej ni

ż

w dobie 100, cGvHD rozwin

ę

ło 13 (50%) chorych, w tym posta

ć

rozległ

ą

rozpoznano jedynie u 8 (31%) chorych

(Rysunek 18).

ż

nica w cz

ę

sto

ś

ci

wyst

ę

powania rozległej postaci choroby cGvHD w grupie z wczesnym i pó

ź

nym

chimeryzmem była statystycznie znamienna (p

<

0.001).

Rysunek 18 cGvHD w grupach chorych z wczesnym i pó

ź

nym chimeryzmem

background image

48

Statystycznie istotna zale

ż

no

ść

pomi

ę

dzy rodzajem chimeryzmu a wyst

ę

powaniem

cGvHD utrzymywała si

ę

równie

ż

po wykluczeniu z grupy wczesnego chimeryzmu

chorych, którzy otrzymali TBI (p<0,005).

4.3.1.2 cGvHD a aGvHD w zale

ż

no

ś

ci od typu pełnego chimeryzmu


Wyst

ę

powanie aGvHD w grupach chorych wyró

ż

nionych na podstawie czasu

uzyskania CC.


Klinicznie istotn

ą

(przynajmniej II

o

) ostr

ą

chorob

ę

przeszczep przeciwko gospodarzowi

rozpoznano u 11 (42%) i 10 (38%) pacjentów odpowiednio w grupie

z wczesnym i pó

ź

nym chimeryzmem.

W grupie chorych z wczesnym chimeryzmem cz

ęś

ciej obserwowano ostr

ą

chorob

ę

przeszczep przeciwko gospodarzowi w stopniu III i IV - u 7 chorych, w porównaniu

do grupy chorych z pó

ź

nym chimeryzmem - u 3 chorych

(Rysunek 19).

ż

nice

cz

ę

sto

ś

ci rozpoznania aGvHD w zale

ż

no

ś

ci od rodzaju chimeryzmu u chorych, którzy

prze

ż

yli pierwsze 100 dni po przeszczepie nie były statystycznie istotne (p=0,4).

Rysunek 19 Ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi w zale

ż

no

ś

ci od rodzaju

pełnego chimeryzmu

background image

49

W grupie chorych z wczesnym chimeryzmem z 11 chorych, u których obserwowano

aGvHD wszyscy chorzy rozwin

ę

li chorob

ę

przewlekł

ą

, w tym 10 chorych posta

ć

rozległa.

U kolejnych 12 chorych, u których nie rozpoznano choroby ostrej równie

ż

wyst

ą

piły

objawy choroby przewlekłej: u 11 w postaci rozległej, u jednego w ograniczonej.

Tylko u 2 chorych nie rozpoznano

ż

adnej postaci GvHD

(Rysunek 20).

Ze wzgl

ę

du na niewielk

ą

liczebno

ść

poszczególnych grup powy

ż

szych zale

ż

no

ś

ci nie

poddawano analizie statystycznej.

Rysunek 20 Cz

ę

sto

ść

wyst

ę

powania cGvHD w zale

ż

no

ś

ci od aGvHD w grupie chorych

z wczesnym chimeryzmem

W grupie chorych z pó

ź

nym chimeryzmem u 10 pacjentów z rozpoznaniem aGvHD

chorob

ę

przewlekł

ą

rozpoznano u 7 chorych w tym tylko u 2 posta

ć

rozległ

ą

.

Natomiast u 16 chorych, u których nie obserwowano aGvHD u 3 wyst

ą

piły objawy

choroby rozległej i u 3 choroby ograniczonej.

W tej grupie u 10 chorych w ogóle nie prezentowało objawów GvHD

(Rysunek 21).

Ze wzgl

ę

du na niewielk

ą

liczebno

ść

poszczególnych grup powy

ż

szych zale

ż

no

ś

ci nie

poddawano analizie statystycznej.

background image

50

Rysunek 21 Cz

ę

sto

ść

wyst

ę

powanie cGvHD w zale

ż

no

ś

ci od stopnia aGvHD w grupie

chorych z pó

ź

nym CC

Rodzaj pocz

ą

tku cGvHD w zale

ż

no

ś

ci od typu CC

W grupie chorych z wczesnym CC najcz

ęś

ciej (12 chorych) obserwowano typ de novo

cGvHD (53%), typ wyciszony wyst

ą

pił u 7 chorych (30%), a typ post

ę

puj

ą

cy

u 4 pacjentów (17%).

W grupie chorych z pó

ź

nym chimeryzmem typ post

ę

puj

ą

cy wyst

ą

pił tylko u jednego

chorego (8%), a typ wyciszony i de novo z tak

ą

sam

ą

cz

ę

sto

ś

ci

ą

– 6 chorych (46%)

ż

nice w wyst

ę

powaniu okre

ś

lonego typu cGvHD w poszczególnych grupach

z wczesnym i pó

ź

nym chimeryzmem nie były statystycznie istotne (p=0,55).

background image

51

Rysunek 22 Typ pocz

ą

tku cGvHD w zale

ż

no

ś

ci od czasu uzyskania CC

4.3.1.3 Rodzaj CC a ci

ęż

ko

ść

przebiegu cGvHD

Ci

ęż

ko

ść

przebiegu cGvHD oceniana była ilo

ś

ci

ą

leków immunosupresyjnych

koniecznych do opanowania choroby. W grupie chorych z wczesnym CC obserwowano

wi

ę

kszy odsetek pacjentów, którzy do kontroli objawów choroby cGvHD wymagali

terapii przynajmniej trzylekowej (12 z 23) w porównaniu do grupy z pó

ź

nym CC gdzie

terapi

ę

trzylekow

ą

prowadzono tylko u 1 z 13

(Rysunek 23).

Powy

ż

sze wyniki były

statystycznie znamienne (P<0.005).

Innym

analizowanym

w

pracy

miernikiem

ci

ęż

ko

ś

ci

przebiegu

cGvHD

w poszczególnych grupach chorych było wyst

ą

pienie zgonu z powodu cGvHD.

W grupie chorych z wczesnym CC trzech pacjentów zmarło z powodu progresji

cGvHD, podczas gdy w grupie z pó

ź

nym CC nie obserwowano zgonów z tej przyczyny

(Rysunek 24).

ż

nice w cz

ę

sto

ś

ci wyst

ę

powania zgonu z powodu cGvHD

w poszczególnych grupach nie były statystycznie istotne (p=0,68).

Szczegółow

ą

charakterystyk

ę

cGvHD w obu badanych grupach przedstawia

Tabela IX

background image

52

Rysunek 23 Rodzaj pełnego chimeryzmu a terapia cGvHD

Rysunek 24 Rodzaj pełnego chimeryzmu a zgony z powodu cGvHD

background image

53

Tabela IX. Charakterystyka cGvHD w grupie chorych z wczesnym i pó

ź

nym chimeryzmem

Wczesny CC (25 chorych)

ź

ny CC (26 chorych)

CGvHD

23/25 (92%)

13/26 (48%)

ograniczona

2/25 (8%)

5/26 (18%)

rozległa

21/25 (84%)

8/26 (30%)

Typ rozwoju cGvHD

progressive

4/23 (17%)

1/13 (8%)

quiescent

7/23 (30%)

6/13 (46%)

de novo

12/23 (53%)

6/13 (46%)

Terapia immunosupresyjna

Jeden lek

3/23 (13%)

5/13 (38%)

Dwa leki

8/23 (34%)

7/13 (54%)

Trzy lub wi

ę

cej

11/23 (48%)

1/13 (8%)

Doba rozpoznanie cGvHD,
mediana, zakres

131 (88-178)

250 (98-306)

Zgony z powodu cGvHD

3

0

4.3.1.4 Zale

ż

no

ść

pomi

ę

dzy czasem stwierdzenia pełnego chimeryzmu a

wyst

ą

pieniem objawów cGvHD

U wszystkich chorych w grupie z wczesnym CC osi

ą

gni

ę

cie pełnego chimeryzmu

zawsze poprzedzało pojawienie si

ę

pierwszych objawów cGvHD (

ś

redni czas od

uzyskania CC do wyst

ą

pienia cGvHD wynosił 85 dni).

Z drugiej strony objawy cGvHD u pacjentów, którzy osi

ą

gn

ę

li pó

ź

ny CC zwykle

wyst

ę

powały przed osi

ą

gni

ę

ciem CC (

ś

redni czas od wyst

ą

pienia cGvHD

a pojawieniem si

ę

CC wynosił 100 dni). Jedynie w trzech przypadkach w tej grupie

wyst

ą

pienie pierwszych objawów cGvHD nieznacznie poprzedzało osi

ą

gni

ę

cie CC.

background image

54

Korelacja pomi

ę

dzy czasem uzyskania CC a ró

ż

nic

ą

czasu pomi

ę

dzy czasem do CC

a czasem wyst

ą

pienia cGvHD była statystycznie znamienna (P<0.001)

(Rysunek 25).

Rysunek 25 Korelacja mi

ę

dzy czasem uzyskania CC a ró

ż

nic

ą

czasu pomi

ę

dzy czasem

do uzyskania CC a czasem wyst

ą

pienia cGvHD

4.3.2 Typ CC a wznowa choroby zasadniczej

Wznowa choroby zasadniczej wyst

ą

piła w sumie u 4 chorych w grupie z wczesnym CC

i 4 chorych w grupie z pó

ź

nym CC.

W grupie chorych z wczesnym chimeryzmem wznow

ę

choroby zasadniczej

obserwowano u 3 chorych z AML i u jednego chorego z ALL.

W grupie chorych z pó

ź

nym chimeryzmem do wznowy choroby zasadniczej doszło

u 3 pacjentów z CML i u jednego pacjenta z AML

(Rysunek 26).

Nie stwierdzono

statystycznie znamiennych ró

ż

nic w cz

ę

sto

ś

ci wyst

ę

powania wznowy choroby

zasadniczej w poszczególnych grupach (p=0,95).

0

100

200

300

400

500

600

700

Czas do uzyskania CC (dni)

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

R

ó

z

n

ic

a

p

o

m

i

ę

d

z

y

w

y

s

t

ą

p

ie

n

ie

m

c

G

v

H

D

a

c

z

a

s

e

m

u

z

y

s

k

a

n

ia

C

C

a

(

d

n

i)

background image

55

Tabela X Charakterystyka wznowionych chorych w grupie z pó

ź

nym CC

Chory Rozpoznanie Ryzyko choroby

zasadniczej przed
SCT

Najlepsza odpowied

ź

po SCT

cGvHD

Czas
wznowy
(miesi

ą

c)

TK

CML

I faza przewlekła

Remisja
cytogenetyczna

ograniczona 48

RU

CML

I faza przewlekła

Remisja
molekularna

0

43

GB

CML

I faza przewlekła

Remisja
cytogenetyczna

0

14

SS

AML

I całkowita remisja Całkowita remisja

0

26

Tabela XI Charakterystyka wznowionych chorych w grupie chorych z wczesnym

chimeryzmem

Chory Rozpoznanie

Ryzyko choroby
zasadniczej przed
SCT

Najlepsza odpowied

ź

po SCT

cGvHD

Czas
wznowy
(miesi

ą

c)

DS

AML

Transformacja
MDS

Całkowita remisja

Rozległa

10

DD

AML

I całkowita remisja Całkowita remisja

Rozległa

36

PP

ALL

II całkowita remisja Całkowita remisja

Rozległa

14

IA

AML

I całkowita remisja Całkowita remisja

0

8

background image

56

Rysunek 26 Wznowa choroby zasadniczej w grupie chorych z wczesnym i pó

ź

nym

chimeryzmem

4.3.3 Przyczyna zgonów pó

ź

nych w zale

ż

no

ś

ci od rodzaju CC

W grupie chorych z wczesnym chimeryzmem 3 chorych (43%) zmarło z powodu

przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, 3 (43%) z powodu wznowy

choroby zasadniczej i jedna chora (14%) z powodu powikła

ń

infekcyjnych. W grupie

chorych z pó

ź

nym chimeryzmem 2 chorych (50%) zmarło z powodu powikła

ń

infekcyjnych, a kolejnych 2 (50%) z powodu wznowy choroby zasadniczej. W tej grupie

nie obserwowano zgonów z powodu cGvHD

(Rysunek 27).

ż

nice w przyczynie

zgonów w poszczególnych grupach nie były istotne statystycznie (p=0,23).

Prawdopodobie

ń

stwo prze

ż

ycia w poszczególnych grupach przedstawia

(Rysunek 28).

Do około 1100 doby obserwowano ró

ż

nice w prze

ż

yciu chorych w grupach

wyró

ż

nionych na podstawie czasu uzyskania CC o ok. 20% na korzy

ść

grupy chorych

z pó

ź

nym CC. Na ko

ń

cu obserwacji ró

ż

nica pomi

ę

dzy prze

ż

yciem w obu grupach

zmniejszyła si

ę

12% i prawdopodobie

ń

stwo prze

ż

ycia wynosiło odpowiednio 72% dla

chorych z wczesnym CC i 84% dla chorych

z pó

ź

nym CC.

ż

nice nie były istotnie

statystycznie p=0,13.

background image

57

Rysunek 27 Przyczyny zgonów pó

ź

nych w zale

ż

no

ś

ci od czasu uzyskania pełnego

chimeryzmu

Prawdopodobie

ń

stwo prze

ż

ycia Kaplana-Meiera

Kompletne

Uci

ę

te

P
W

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Czas

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

P

ra

w

d

o

p

o

d

o

b

ie

ń

s

tw

o

p

rz

e

ż

y

c

ia

Rysunek 28 Prawdopodobie

ń

stwo prze

ż

ycia w zale

ż

no

ś

ci od czasu uzyskania pełnego

chimeryzmu

background image

58

4.4 Chimeryzm w poszczególnych subpopulacjach leukocytów krwi

obwodowej

U 15 pacjentów chimeryzm został oceniony w poszczególnych populacjach

leukocytów: limfocytach T, komórkach NK, monocytach i granulocytach. Analizie

statystycznej poddano wyniki 12 chorych, którzy osi

ą

gn

ę

li CC w trakcie obserwacji.

Trzech pacjentów wykluczono ze wzgl

ę

du na przetrwały MC.

Z 12 ocenianych chorych, trzech osi

ą

gn

ę

ło CC w WBC przed doba 100 po

przeszczepie, natomiast 9 w dalszej obserwacji. U 8 z nich wykrywano MC

w przynajmniej 1 populacji leukocytów przy CC wykazanym w krwi pełnej. U wi

ę

kszo

ś

ci

chorych obserwowano wczesny CC w populacji monocytów (CD14), granulocytów

(CD66b) oraz komórek NK (CD3

-

CD16/56

+

). W dobie 30 po przeszczepie odpowiednio

92%(11 chorych), 85% (10 chorych) oraz 85% (10 chorych) wykazywało CC w tych

populacjach.

Natomiast w populacji limfocytów T pełny chimeryzm do doby 100 osi

ą

gn

ę

ło jedynie

trzech badanych chorych (23%). U tych chorych równie

ż

badania chimeryzmu

w leukocytach krwi obwodowej wykazywały CC. U wszystkich trzech chorych rozwin

ę

ła

si

ę

posta

ć

rozległa cGvHD (100%). U jednego chorego, u którego osi

ą

gni

ę

cie CC

zarówno w nie selekcjonowanych leukocytach jak i we wszystkich badanych

populacjach wykazano ju

ż

w dobie 30 doszło do rozwoju rozległej cGvHD o typie

post

ę

puj

ą

cym, poprzedzonej aGvHD w stopniu III. Chory ten wymagał trójlekowej

immunosupresji.

U 9 chorych którzy osi

ą

gn

ę

li CC w WBC po dobie 100, MC wykrywano najcz

ęś

ciej

w populacji limfocytów T. Dodatkowo jeden pacjent wykazywał MC w populacji

komórek NK i jeden zarówno w granulocytach jak i komórkach NK

(Rysunek 29).

W tej

grupie cGvHD obserwowano u 6 chorych, a trzech z nich rozwin

ę

ło chorob

ę

rozległ

ą

(33.3%). Dwóch pacjentów wykazywało przetrwały MC w populacji CD3 podczas gdy

we krwi obwodowej nie wykrywano ju

ż

własnego DNA

(Rysunek 29).

U obu pacjentów

nie obserwowano do tej pory objawów cGvHD. Byli to pacjenci z CML, którzy nigdy nie

osi

ą

gn

ę

li molekularnej remisji choroby zasadniczej po transplantacji: nadal utrzymuje

si

ę

obecno

ść

transkryptu bcr/abl natomiast nie wykryto obecno

ś

ci chromosomu Ph

zarówno w konwencjonalnej cytogenetyce jak i badaniu FISH (okres obserwacji u obu

chorych powy

ż

ej 30 msc.)

background image

59

Rysunek 29 Przykładowy przebieg chimeryzmu w poszczególnych populacjach krwi

obwodowej u jednego z chorych

Pełny chimeryzm ju

ż

1 miesi

ą

c po transplantacji obserwowano w populacji

granulocytów, CC komórek NK w 3 miesi

ą

ce po przeszczepie. W populacji limfocytów T

(CD3) obserwowano stopniow

ą

redukcj

ę

odsetka DNA biorcy z 60% w 1 miesi

ą

c po

przeszczepie do 10% w ok. 1 rok po. Mimo utrzymywania si

ę

MC w populacji CD3 od

9 miesi

ą

ca po przeszczepie w krwi obwodowej nie wykrywano ju

ż

DNA biorcy.

background image

60

Rysunek 30 Przykład mieszanego chimeryzmu w wysortowanych limfocytach CD3

wykazany metod

ą

multiplex PCR w 2 loci (strzałki pionowe).

background image

61

5

OMÓWIENIE WYNIKÓW I DYSKUSJA

5.1 Chimeryzm hematopoetyczny

Równocze

ś

nie z pierwszymi transplantacjami szpiku wykonanymi w naszym

o

ś

rodku w roku 1994 rozpocz

ę

to ocen

ę

chimeryzmu hematopoetycznego. Pocz

ą

tkowo

amplifikowane metod

ą

PCR allele VNTR rozdzielano na

ż

elu agarozowym (153).

W 1999

rozpocz

ę

to

ocen

ę

chimeryzmu

z

zastosowaniem

jednej

z najnowocze

ś

niejszych ówcze

ś

nie metod, opracowanej pierwotnie dla celów

kryminalistyki - identyfikacji

ś

ladów biologicznych w mieszaninie. Metoda ta polega na

rozdziale znakowanych fluorescencyjnie alleli STR metod

ą

elektroforezy kapilarnej na

automatycznym sekwenatorze DNA. Reakcj

ę

PCR przeprowadza si

ę

za pomoc

ą

komercyjnie dost

ę

pnego zestawu umo

ż

liwiaj

ą

cego równoczesn

ą

amplifikacj

ę

wielu loci

STR

z

jednoczesnym

wyznakowaniem

fluorescencyjnym

produktów

PCR

(kompleksowa reakcja PCR) (15). U wszystkich chorych przeszczepianych w naszym

o

ś

rodku powy

ż

sza metoda stosowana jest do rutynowej oceny chimeryzmu zarówno

we krwi obwodowej jak i szpikowej. Dodatkowo u chorych, u których wykonano

przeszczep od dawcy niezgodnego w układzie grup głównych krwi lub fenotypie Rh,

monitoruje si

ę

chimeryzm w układzie czerwonokrwinkowym metodami serologicznymi.

U niektórych chorych badania poszerza si

ę

równie

ż

o analiz

ę

antygenów grupowych

na krwinkach czerwonych metod

ą

cytometrii przepływowej.

Przedstawione w pracy wyniki dotyczyły oceny chimeryzmu komórek j

ą

drzastych

krwi obwodowej. Ze wzgl

ę

du na niepełne dane oceny krwi szpikowej zrezygnowano

z równoczesnej analizy tego materiału. Dodatkowo zalet

ą

oceny krwi obwodowej przy

tak sformułowanym celu pracy jest fakt,

ż

e limfocyty, które s

ą

komórkami efektorowymi

zarówno cGvHD jak i reakcji GvL, stanowi

ą

wi

ę

kszy odsetek we krwi obwodowej ni

ż

szpiku.

Wprowadzenie metody kompleksowej reakcji PCR do rutynowego oznaczania

chimeryzmu w naszym o

ś

rodku potwierdziło dokonane wst

ę

pnie obserwacje,

ż

e

stosuj

ą

c metod

ę

o wysokim stopniu czuło

ś

ci, eliminacj

ę

DNA biorcy obserwujemy

ź

niej ni

ż

przypuszczano (28). W wi

ę

kszo

ś

ci prac badaj

ą

cych chimeryzm

hematopoetyczny u pacjentów po HSCT uzyskanie CC zarówno w krwi obwodowej jak

i szpiku stwierdzano ju

ż

w 30 dobie po przeszczepie (57;69;83;93;112). Wynika to

zarówno ze stosowania metod oceny chimeryzmu o znacznie mniejszej czuło

ś

ci,

a tak

ż

e ze sposobu definiowania pełnego chimeryzmu przez badaczy. Wiele prac

background image

62

analizuj

ą

c znaczenie chimeryzmu wprowadza okre

ś

lenie CC w sytuacji gdy DNA

dawcy stanowi 95-98% zakładaj

ą

c,

ż

e ten niewielki odsetek nie ma znaczenia dla

funkcjonowania przeszczepu okre

ś

lanego jedynie kryteriami ilo

ś

ciowej regeneracji

hematopoezy (7;57;69;112). Jednak w

ś

ród pomijanych w tych 2 - 5% DNA biorcy

mog

ą

znajdowa

ć

si

ę

komórki maj

ą

ce kluczowe znaczenie w wielu reakcjach

immunologicznych jak kontrola choroby zasadniczej, indukcja procesu tolerancji

i ochrona przed rozwini

ę

ciem cGvHD (41;57;111;112;140;147). Z tego powodu bardziej

warto

ś

ciowe jest wprowadzenie

ś

cisłej definicji CC jako całkowitego braku komórek

biorcy. Potwierdzaj

ą

to równie

ż

wyniki naszych bada

ń

, gdy

ż

poziom DNA w grupie

chorych z pó

ź

nym CC nigdy nie przekroczył 2%.

U

ż

ycie bardziej czułych metod oraz zdefiniowanie chimeryzmu jako obecno

ś

ci

jedynie komórek o genotypie dawcy, umo

ż

liwiło wyodr

ę

bnienie dwóch grup chorych.

W pierwszej grupie CC został osi

ą

gni

ę

ty do 100 doby po przeszczepie (wczesny CC),

czyli do eliminacji własnych komórek hematopoetycznych doszło w okresie gdy

wszyscy pacjenci otrzymywali jeszcze profilaktyk

ę

GvHD w pełnej dawce

immunosupresyjnej. W drugiej grupie CC został osi

ą

gni

ę

ty pó

ź

niej ni

ż

w 100 dobie

– w okresie redukcji dawki leków immunosupresyjnych lub po ich całkowitym

odstawieniu (pó

ź

ny CC).

W tak wyró

ż

nionych podgrupach postanowiono oceni

ć

wpływ parametrów

charakteryzuj

ą

cych biorc

ę

, jak równie

ż

czynników zwi

ą

zanych z przebiegiem

transplantacji na czas uzyskania CC.

Nie stwierdzono statystycznie istotnej zale

ż

no

ś

ci pomi

ę

dzy płci

ą

biorców,

wiekiem dawcy, rodzajem materiału przeszczepowego, a rodzajem CC w kolejnych

punktach oceny.

Wykazano statystycznie istotn

ą

zale

ż

no

ść

pomi

ę

dzy czasem uzyskania CC

a wiekiem biorcy. CC wczesny osi

ą

gn

ę

li chorzy młodsi ni

ż

w grupie z pó

ź

nym CC,

a wi

ę

kszo

ść

chorych w grupie z wczesnym chimeryzmem wi

ę

kszo

ść

chorych była

młodsza ni

ż

45 lat. Wynikało to z osi

ą

gni

ę

cia wczesnego CC przez wszystkich chorych,

którzy otrzymali TBI.

Nie wykazano zale

ż

no

ś

ci pomi

ę

dzy diagnoz

ą

a czasem osi

ą

gni

ę

cia CC.

Natomiast w poszczególnych rozpoznaniach stwierdzono uzyskanie wczesnego

chimeryzmu przez wszystkich chorych z ALL, co było zwi

ą

zane z rodzajem

kondycjonowania. W grupie chorych z rozpoznaniem CML statystycznie cz

ęś

ciej

obserwowano pó

ź

ny pełny chimeryzm.

background image

63

Wczesny CC został uzyskany przez wszystkich chorych, którzy w post

ę

powaniu

przygotowawczym otrzymali TBI.

Szybsze

osi

ą

gni

ę

cie

pełnego

chimeryzmu

u

chorych

poddawanych

napromienianiu całego ciała w porównaniu do chorych, którzy w post

ę

powaniu

przygotowawczym otrzymywali jedynie chemioterapi

ę

był obserwowany równie

ż

przez

innych badaczy. Spo

ś

ród innych badanych czynników wykazali oni równie

ż

wpływ

wzrostu wieku na szybsze tempo uzyskiwania CC, czego nie wykazano w badanej

grupie chorych (139).

W grupach wydzielonych na podstawie czasu uzyskania CC porównano

cz

ę

sto

ść

wyst

ę

powania dwóch zale

ż

nych od procesów immunologicznych powikła

ń

:

cGvHD oraz wznowy choroby zasadniczej. Wykazano

ż

e cz

ę

sto

ść

wyst

ę

powania

rozległej postaci cGvHD w grupie chorych z wczesnym CC była statystycznie istotnie

wy

ż

sza ni

ż

w grupie chorych którzy osi

ą

gn

ę

li CC powy

ż

ej doby 100 po transplantacji

(odpowiednio 84% do 31%). Powy

ż

sza zale

ż

no

ść

utrzymywała si

ę

równie

ż

w podgrupach wydzielonych na podstawie rodzaju kondycjonowania – po wykluczeniu

z badanej grupy chorych, którzy otrzymali TBI. Oceniono równie

ż

ci

ęż

ko

ść

przebiegu

cGvHD w poszczególnych grupach z wczesnym i pó

ź

nym CC traktuj

ą

c jako

podstawowy miernik oceny ci

ęż

ko

ś

ci choroby ilo

ść

leków immunosupresyjnych

koniecznych do kontroli objawów. Wi

ę

kszo

ść

pacjentów z grupy z wczesnym CC

wymagała terapii kolejnego /drugiego lub trzeciego/ rzutu i przynajmniej trzech leków

immunosupresyjnych do opanowania choroby. Ró

ż

nice były statystycznie znamienne.

Kolejnym wyznacznikiem oceny ci

ęż

ko

ś

ci przebiegu cGvHD w poszczególnych

podgrupach było wyst

ą

pienie zgonu z powodu cGvHD. Wykazano,

ż

e wszyscy chorzy,

których przyczyn

ą

zgonu była przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi

osi

ą

gn

ę

li wczesny CC.

Interesuj

ą

c

ą

z klinicznego punktu widzenia obserwacj

ą

było wykazanie

zale

ż

no

ś

ci pomi

ę

dzy czasem uzyskania CC a czasem wyst

ą

pienia pierwszych

objawów cGvHD. W podgrupie chorych z wczesnym CC objawy cGvHD wyst

ą

piły

wcze

ś

niej (mediana czasu rozpoznania cGvHD wynosiła 131 dni po przeszczepie).

Dodatkowo w tej grupie u wszystkich badanych osi

ą

gni

ę

cie CC (mediana 60 doba)

zawsze poprzedzało wyst

ą

pienie pierwszych objawów cGvHD, ze

ś

redni

ą

ż

nic

ą

czasu pomi

ę

dzy dob

ą

, w której rozpoznano cGvHD, a czasem osi

ą

gni

ę

cia pełnego

chimeryzmu 85 dni. U prawie wszystkich chorych w tej grupie obserwowano objawy

choroby rozległej. Natomiast w podgrupie, okre

ś

lonej na podstawie czasu uzyskania

pełnego chimeryzmu jako pó

ź

ny CC, mediana czasu wyst

ą

pienia pierwszych objawów

background image

64

cGvHD wynosiła 250 dni, podczas gdy mediana czasu uzyskania CC – 270 dni po

przeszczepie. Oprócz trzech chorych u wszystkich badanych objawy cGvHD

poprzedziły uzyskanie CC a

ś

redni czas mi

ę

dzy uzyskaniem CC a rozpoznaniem

cGvHD wynosił 100 dni.

Mechanizm, który mo

ż

e prowadzi

ć

do tak ró

ż

nego przebiegu cGvHD

w zale

ż

no

ś

ci od czasu osi

ą

gni

ę

cia CC pozostaje nadal niejasny. Mo

ż

na przypuszcza

ć

,

ż

e mechanizm prowadz

ą

cy do uzyskania CC i pojawienia si

ę

cGvHD ró

ż

ni si

ę

w obu

badanych grupach. W obu grupach cz

ę

sto

ść

wyst

ę

powania klinicznie istotnej ostrej

choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi była podobna. W grupie chorych

z wczesnym CC u wszystkich oprócz 2 wyst

ą

piła posta

ć

rozległa (21/25 chorych) a

u wi

ę

kszo

ś

ci chorych rozpoznano typ cGvHD de novo. Mo

ż

e to sugerowa

ć

,

ż

e

uzyskanie CC nie jest bezpo

ś

rednio efektem ostrej GVHD. Jednak

ż

e nie mo

ż

na

wykluczy

ć

istnienia przebiegaj

ą

cej subklinicznie reakcji przeszczep przeciwko

gospodarzowi prowadz

ą

cej do eliminacji komórek gospodarza (84). W

ś

wietle ostatnich

doniesie

ń

immunologii transplantacyjnej, jak równie

ż

obserwacji prowadzonych

u chorych po przeszczepach narz

ą

dowych wyst

ą

pienie mikrochimeryzmu mo

ż

e

w pewnym stopniu tłumaczy

ć

ż

ny przebieg uzyskania CC i cGvHD obserwowane

u naszych chorych. Współistnienie komórek gospodarza i dawcy mo

ż

e sprzyja

ć

rozwojowi tolerancji immunologicznej w mechanizmie obwodowym (34;132). U biorców

komórek hematopoetycznych mo

ż

e si

ę

to klinicznie przejawia

ć

brakiem lub

łagodniejszym przebiegiem cGvHD. Wydaje si

ę

,

ż

e najbardziej krytycznym okresem

poprzeszczepowym, wpływaj

ą

cym na cały jego przebieg, jest okres pierwszych trzech

miesi

ę

cy po przeszczepie. Eliminacja wykrywalnych komórek gospodarza w okresie,

gdy pacjent otrzymuje jeszcze profilaktyk

ę

immunosupresyjn

ą

w pełnej dawce, mo

ż

e

by

ć

po

ś

rednim dowodem wyj

ą

tkowo intensywnej reakcji immunologicznej skierowanej

przeciwko alloantygenom. Konsekwencj

ą

tej reakcji mo

ż

e by

ć

równie

ż

eliminacja

ochronnej, bior

ą

cej udział w procesie wytwarzania tolerancji, populacji komórek, co

z kolei prowadzi do ci

ęż

szego przebiegu cGvHD. Potwierdzaj

ą

to kliniczne obserwacje

u naszych chorych z wczesnym CC. Niektórzy autorzy wskazuj

ą

,

ż

e populacj

ą

leukocytów odpowiedzialn

ą

za udział w procesach tolerancji jest populacja limfocytów

CD3 (70;138;150). Zaobserwowano równie

ż

wpływ utrzymywania si

ę

mieszanego

chimeryzmu w populacji komórek CD3 na wznow

ę

choroby zasadniczej. Zale

ż

no

ść

tak

ą

wykazano tak

ż

e w przypadku chorób rozrostowych, w których wykrywane komórki

CD3 nie nale

żą

do klonu nowotworowego, a wi

ę

c przyczyn

ą

wznowy nie jest obecno

ść

choroby resztkowej (33;81;138;149;150). Jak wiadomo reakcja GvL przynajmniej

background image

65

cz

ęś

ciowo jest zale

ż

na od rozpoznawania przez limfocyty T CD8 alloantygenów, np.

„słabych” antygenów zgodno

ś

ci tkankowej, a nie antygenów zwi

ą

zanych bezpo

ś

rednio

z klonem nowotworowym. Z tego powodu nabywanie tolerancji na alloantygeny wi

ąż

e

si

ę

równocze

ś

nie z osłabieniem reakcji GvL, a tym samym zwi

ę

ksza ryzyko wznowy.

W naszych obserwacjach u pacjentów, u których obserwowano utrzymywanie si

ę

MC

przez dłu

ż

szy okres czasu (przynajmniej do doby 100) objawy cGvHD pojawiły si

ę

ź

niej, a choroba miała l

ż

ejszy przebieg. U wszystkich tych chorych ocena

chimeryzmu

w

subpopulacjach krwi

obwodowej

wykazała,

ż

e

komórkami

odpowiedzialnymi za utrzymywanie si

ę

MC były limfocyty CD3. W tej grupie eliminacja

spełniaj

ą

cego ochronn

ą

rol

ę

klonu mo

ż

e by

ć

wyja

ś

niona jako wynik cGvHD, która

rozwin

ę

ła si

ę

w trakcie odstawiania lub ju

ż

po odstawieniu immunosupresji. Nabyta

w okresie mieszanego chimeryzmu CD3 tolerancja, prowadzi do istotnie rzadszego

wyst

ę

powania cGvHD, a w razie jej wyst

ą

pienia do znacznie łagodniejszego przebiegu

choroby. Z drugiej strony eliminacja limfocytów w okresie pierwszych trzech miesi

ę

cy

po transplantacji obserwowana w grupie chorych z wczesnym CC mo

ż

e skutkowa

ć

statystycznie cz

ę

stszym wyst

ą

pieniem rozległej postaci cGvHD wymagaj

ą

cej bardziej

intensywnego leczenia immunosupresyjnego.

Identyfikacja ewentualnego, kolejnego czynnika ryzyka rozwoju rozległej

cGvHD, jakim mo

ż

e by

ć

tempo uzyskania CC, nasuwa pytanie, czy mo

ż

na praktycznie

wykorzysta

ć

t

ą

informacj

ę

w prowadzeniu pacjentów po transplantacji. Próby

zapobiegania cGvHD poprzez wydłu

ż

enie okresu profilaktyki immunosupresyjnej jak

dotychczas nie wykazały istotnego wpływu na cz

ę

sto

ść

cGvHD. Randomizowana

próba podj

ę

ta przez grup

ę

badaczy ze Seatlle nie wykazała zmniejszenia cz

ę

sto

ś

ci

cGvHD u chorych, u których wydłu

ż

ono okres profilaktycznej immunosupresji

cyklosporyn

ą

A z 6 miesi

ę

cy do 24 miesi

ę

cy. Do wydłu

ż

onej profilaktyki kwalifikowano

chorych, którzy mieli zwi

ę

kszone ryzyko cGvHD z powodu wcze

ś

niejszego

wyst

ę

powania choroby ostrej lub subklinicznych zmian charakterystycznych dla cGvHD

w biopsji skóry (73). Niepowodzeniem zako

ń

czyła si

ę

równie

ż

randomizowana,

podwójnie

ś

lepa próba polegaj

ą

ca na doł

ą

czeniu do profilaktyki cGvHD w dobie 80

talidomidu. W grupie chorych, którzy otrzymywali talidomid cz

ę

sto

ść

cGvHD oraz

ś

miertelno

ść

była wy

ż

sza (37). Ringen i wsp. utrzymywali sterydoterapi

ę

u chorych

z aGvHD a

ż

do 6 miesi

ę

cy po przeszczepie. Zaobserwowano w tej grupie wy

ż

sz

ą

cz

ę

sto

ść

cGVHD (108). Równie

ż

prowadzenie sterydoterapii w dobie 100 po

transplantacji, nawet ze wskaza

ń

innych ni

ż

cGvHD zwi

ę

ksza ryzyko rozległej GvHD

(4;145). W powy

ż

szym badaniu mo

ż

emy zaobserwowa

ć

,

ż

e u chorych szczególnie

background image

66

nara

ż

onych na ci

ęż

ki przebieg cGvHD objawy choroby pojawiły si

ę

w czasie, gdy

chorzy otrzymywali jeszcze pełna dawk

ę

immunosupresji, a u trzech chorych

z post

ę

puj

ą

c

ą

chorob

ą

ostr

ą

– kilkulekowe leczenie immunosupresyjne. W tej grupie

chorych wyst

ą

pienie objawów klinicznych cGvHD nie zostało sprowokowane redukcj

ą

lub odstawieniem immunosupresji.

By

ć

mo

ż

e wi

ę

cej korzy

ś

ci z kontynuacji profilaktyki immunosupresyjnej

odnie

ś

liby chorzy, u których objawy cGvHD pojawiaj

ą

si

ę

w trakcie redukcji dawki

cyklosporyny A lub po jej odstawieniu. Potwierdzeniem tego mo

ż

e by

ć

zmniejszenie

cz

ę

sto

ś

ci wyst

ę

powania cGvHD u chorych, u których wydłu

ż

ono okresu redukcji dawki

cyklosporyny A do jednego roku (90). Nale

ż

y jednak pami

ę

ta

ć

o zachowaniu

równowagi pomi

ę

dzy kontrol

ą

cGvHD a hamowaniem GvL. Potencjalne korzy

ś

ci

wynikaj

ą

ce ze zmniejszenia cz

ę

sto

ś

ci GvHD, cz

ę

sto wi

ążą

si

ę

ze zwi

ę

kszeniem ryzyka

wznowy choroby zasadniczej oraz odrzucenia przeszczepu. Dlatego chorzy ci

wymagaj

ą

dłu

ż

szego okresu obserwacji w celu pełnej oceny ryzyka nawrotu, oraz

wtórnych nowotworów.

Kolejnym aspektem jest wykorzystanie informacji o potencjalnym czynniku

ryzyka w bardziej intensywnym leczeniu. Chorzy ci powinni by

ć

obj

ę

ci próbami

klinicznymi, a tak

ż

e próbami wykorzystania nowych leków immunosupresyjnych.

Ostatecznie, chocia

ż

jeszcze w sferze przyszło

ś

ci pozostaje celowana

manipulacja tempem uzyskania CC tak, aby zachowuj

ą

c korzy

ś

ci wynikaj

ą

ce

z procesów alloreaktywno

ś

ci, zmniejszy

ć

niekorzystne dla chorego powikłania

immunologiczne.

Kolejnym porównywanym w pracy parametrem była cz

ę

sto

ść

wyst

ę

powania

wznowy choroby zasadniczej w podgrupach chorych z wczesnym i pó

ź

nym

chimeryzmem. W niniejszej pracy nie oceniano warto

ś

ci oceny chimeryzmu jako

mo

ż

liwo

ś

ci przewidywania wznowy z odpowiednio wczesnym rozpocz

ę

ciem terapii.

W przypadku chorób rozrostowych układu krwiotwórczego bardziej warto

ś

ciowym

materiałem w mo

ż

liwo

ś

ci oceny obecno

ś

ci choroby resztkowej jest krew szpikowa (7).

Ponadto ogromne znaczenie, szczególnie w mo

ż

liwo

ś

ci oceny zagro

ż

enia wznow

ą

u chorych z ostr

ą

białaczk

ą

, ma wykonywanie bada

ń

w znacznie krótszych odst

ę

pach

czasowych – w okre

ś

lonych przypadkach nawet tygodniowych. Wi

ąż

e si

ę

to

z wykonywaniem procedury inwazyjnej, jak

ą

stanowi biopsja aspiracyjna szpiku.

Wykonywanie bada

ń

z krwi obwodowej w tym przypadku ma mniejsz

ą

warto

ść

diagnostyczn

ą

. W badanej grupie 51 chorych, u wszystkich osób stwierdzono pełny

chimeryzm, co oznacza,

ż

e dan

ą

metod

ą

nie stwierdzono obecno

ś

ci choroby

background image

67

resztkowej we krwi obwodowej. Celem powy

ż

szej pracy była ocena wyst

ę

powania

wznowy jako jednego z klinicznych wyrazów aktywno

ś

ci reakcji GvL.

Rozpatruj

ą

c rodzaj chimeryzmu nie stwierdzono statystycznie istotnej ró

ż

nicy

w cz

ę

sto

ś

ci wyst

ę

powania wznowy w grupie z wczesnym i pó

ź

nym chimeryzmem.

Jednak

ż

e rozpatruj

ą

c wyst

ę

powanie wznowy w poszczególnych rozpoznaniach

zwrócono uwag

ę

,

ż

e w grupie chorych z CML nawrót choroby obserwowano jedynie

w grupie chorych z pó

ź

nym chimeryzmem. Powy

ż

sza obserwacja mo

ż

e

ś

wiadczy

ć

,

ż

e

nasilona

alloreaktywno

ść

klinicznie

wyra

ż

ona

obecno

ś

ci

ą

rozległej

cGvHD

zaowocowała równie

ż

efektywniejsz

ą

GvL. Zale

ż

no

ś

ci te obserwowano jedynie

u chorych z CML chorobie, w której skuteczno

ść

reakcji GvL jest szczególnie wysoka.

Nie obserwowano podobnych zale

ż

no

ś

ci w grupie chorych z ALL i AML, co mo

ż

e by

ć

zwi

ą

zane nie tylko z mniejszym nasileniem reakcji GvL w tych rozpoznaniach, ale

równie

ż

stosunkowo niewielk

ą

liczebno

ś

ci

ą

tych podgrup.

5.2 Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi

Przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi była obserwowana

u 71% chorych, u wi

ę

kszo

ś

ci (57%) rozpoznano posta

ć

rozległ

ą

, u 14% chorych posta

ć

ograniczon

ą

. W badanej grupie zbadano wpływ powszechnie uznawanych czynników

ryzyka (Tabela I) na wyst

ą

pienie przewlekłej choroby przeszczep przeciwko

gospodarzowi. Nie wykazano zale

ż

no

ś

ci pomi

ę

dzy wiekiem dawcy i biorcy,

a wyst

ę

powaniem cGvHD. Wi

ę

kszo

ść

autorów obserwuje wzrost cz

ę

sto

ś

ci

wyst

ę

powania cGvHD wraz z wiekiem biorcy, natomiast cz

ę

sto

ść

wyst

ę

powania

u dzieci jest niska, cho

ć

inne czynniki ryzyka, prezentacja kliniczna i wpływ

na prze

ż

ycie pozostaj

ą

podobne jak u chorych dorosłych (3;74;154). Brak tych

zale

ż

no

ś

ci w analizowanym materiale mo

ż

e wynika

ć

ze stosunkowo niskiej liczebno

ś

ci

badanej grupy.

W badanej grupie chorych cGvHD rozpoznano u wszystkich chorych, u których

jako post

ę

powanie przygotowawcze przed przeszczepem zastosowano na

ś

wietlenie

całego ciała (TBI) z cyklofosfamidem (4 ALL, 1 AML). Wpływ rodzaju post

ę

powania

przygotowawczego na cz

ę

sto

ść

wyst

ę

powania cGvHD pozostaje nadal kontrowersyjny.

Tylko w pojedynczych badaniach obserwowano zwi

ę

kszenie ryzyka cGvHD u chorych,

u których jako kondycjonowanie stosowano TBI. Wzrost ryzyka cGvHD mógłby

wynika

ć

z wi

ę

kszego ni

ż

w przypadku chemioterapii uszkodzenia grasicy przez

promieniowanie jonizuj

ą

ce. Uszkodzenie grasicy powoduje upo

ś

ledzenie centralnych

background image

68

mechanizmów wytwarzania tolerancji, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju cGvHD

(29;39;42;125).

Nie zaobserwowano statystycznie istotnej zale

ż

no

ś

ci pomi

ę

dzy, rozpoznaniem

choroby zasadniczej a wyst

ę

powaniem cGvHD. Wyst

ą

pienie cGvHD u wszystkich

chorych z ALL zwi

ą

zane było z zastosowanym rodzajem kondycjonowania:

u wszystkich chorych z ALL post

ę

powaniem przygotowawczym było TBI. Opisywane

w literaturze cz

ę

stsze wyst

ę

powanie cGvHD u chorych z CML równie

ż

nie zostało

potwierdzone w badanej grupie.

Nie stwierdzono statystycznej ró

ż

nicy w proporcji kobiet : m

ęż

czyzn w grupach

chorych z i bez cGvHD. Wykazano natomiast,

ż

e u wszystkich m

ęż

czyzn, u których

wykonano przeszczep komórek progenitorowych pobranych od siostry doszło do

rozwoju cGvHD. Zale

ż

no

ść

ta była statystycznie znamienna (p=0,02). Wielu autorów

potwierdza,

ż

e w przypadku przeszczepu, w którym płe

ć

dawcy ró

ż

ni si

ę

od płci biorcy

czynnikiem ryzyka dla cGvHD jest jedynie układ dawca kobieta dla biorcy m

ęż

czyzny

(66;77;103;151) .

Kolejn

ą

analizowan

ą

zale

ż

no

ś

ci

ą

była ocena wpływu rodzaju materiału

przeszczepowego na cz

ę

sto

ść

wyst

ę

powania cGvHD. W analizowanej grupie chorych

u wi

ę

kszo

ś

ci chorych wykonano przeszczep komórek progenitorowych pobranych

z krwi obwodowej (PBSCT - 43 chorych, co stanowi 84%) natomiast przeszczep

komórek progenitorowych pobranych ze szpiku (BMT) wykonano jedynie u 8 chorych.

ż

nice wynikały z preferencji stosowania PBSCT w naszym o

ś

rodku. Cz

ę

sto

ść

wyst

ę

powania cGvHD była wy

ż

sza u chorych poddanych PBSCT w stosunku do BMT

i wynosiła odpowiednio 72% i 62%. Powy

ż

sze wyniki s

ą

potwierdzeniem doniesie

ń

,

ż

e

przeszczep komórek progenitorowych krwi obwodowej istotnie zwi

ę

ksza ryzyko

przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi. Jedn

ą

z prób wyja

ś

nienia

cz

ę

stszego wyst

ę

powania cGvHD u chorych po PBSCT jest stwierdzenie zwi

ę

kszenia

ilo

ś

ci limfocytów TH2 w materiale przeszczepowym uzyskanym z krwi obwodowej

zdrowych dawców stymulowanych granulocytarnym czynnikiem wzrostu. Stosunkowo

wysoki w badanej grupie odsetek chorych po PBSCT mógł mie

ć

wpływ na wi

ę

ksz

ą

ni

ż

opisywana w pi

ś

miennictwie cz

ę

sto

ść

wyst

ę

powania cGvHD - zwykle u chorych

poddanych transplantacji od zgodnego w układzie HLA dawcy rodzinnego nie

przekracza 50-60% BMT (36). Według wi

ę

kszo

ś

ci autorów nie zaobserwowano

zwi

ę

kszenia cz

ę

sto

ś

ci wyst

ę

powania aGvHD u chorych po PBSCT. Zwi

ę

kszenie

cz

ę

sto

ś

ci cGvHD bez wpływu na chorob

ę

ostr

ą

spowodowało wi

ę

kszy odsetek

w badanej grupie cGvHD o typie „de novo” (50% w porównaniu do danych

background image

69

literaturowych – 35%). Ze wzgl

ę

dów na liczebno

ść

grup zale

ż

no

ś

ci te nie były istotne

statystycznie.

Oceniono równie

ż

zale

ż

no

ść

pomi

ę

dzy wyst

ę

powaniem aGvHD i cGvHD.

U 52% chorych, u których rozpoznano rozległ

ą

cGvHD we wczesnym okresie

poprzeszczepowym obserwowano aGvHD. W grupie chorych, u których nie

rozpoznano cGvHD, aGvHD obserwowano jedynie u 20% chorych. Cz

ę

sto

ść

wyst

ę

powania aGvHD w grupie chorych z rozległ

ą

postaci

ą

cGvHD w porównaniu do

chorych bez cGvHD była statystycznie znamienna (p=0,04). Nie wykazano podobnej

zale

ż

no

ś

ci u chorych, u których rozpoznano posta

ć

ograniczon

ą

cGvHD. Porównano

równie

ż

zale

ż

no

ść

pomi

ę

dzy stopniem zaawansowania aGvHD a wyst

ę

powaniem

cGvHD. Nie wykazano równie

ż

zale

ż

no

ś

ci pomi

ę

dzy poszczególnymi stopniami

zaawansowania, a wyst

ę

powaniem cGvHD, równie

ż

w wydzielonych podgrupach

z chorob

ą

rozległa b

ą

d

ź

ograniczon

ą

. 80% chorych, u których wyst

ą

piła aGvHD

przynajmniej III stopnia rozwin

ę

ło rozległ

ą

cGvHD (wyniki nie były istotnie

statystycznie). Wyst

ą

pienie aGvHD jest jednym z najwa

ż

niejszych czynników ryzyka

cGvHD. 70-80% chorych, u których rozpoznano chorob

ę

ostr

ą

rozwija cGvHD.

W analizach na du

ż

ych grupach wielu autorów wykazuje równie

ż

zale

ż

no

ść

pomi

ę

dzy

stopniem zaawansowania aGvHD a cz

ę

sto

ś

ci

ą

wyst

ę

powania cGvHD (77). Sugeruje

si

ę

cztery mechanizmy, by

ć

mo

ż

e współistniej

ą

ce ze sob

ą

, które mogłyby tłumaczy

ć

zale

ż

no

ść

wyst

ę

powania choroby ostrej i przewlekłej: 1) Objawy cGvHD mog

ą

by

ć

ź

niejsz

ą

manifestacj

ą

alloreaktywacji manifestuj

ą

cej si

ę

aGvHD. 2) cGvHD mo

ż

e

wynika

ć

z uszkodzenia tkanek, w szczególno

ś

ci grasicy przez chorob

ę

ostr

ą

(146).

3) cGvHD jest wynikiem leczenia aGvHD, w szczególno

ś

ci stosowania steroidów.

Mog

ą

o tym

ś

wiadczy

ć

doniesienia,

ż

e u chorych, u których stosowano prednison jako

profilaktyk

ę

GvHD cz

ę

sto

ść

wyst

ę

powania cGvHD była istotnie wy

ż

sza, a tak

ż

e fakt

cz

ę

stszego wyst

ę

powania cGvHD u chorych, którzy otrzymywali steroidy

we wczesnym okresie po transplantacji z przyczyn innych ni

ż

GvHD (48;145).

4) Wreszcie aGvHD mo

ż

e by

ć

epifenomenem, którego wyst

ę

powanie jest zwi

ą

zane

z cGvHD, ale nie ma z ni

ą

zwi

ą

zku etiologicznego (77).

Nie wykazano statystycznie istotnych ró

ż

nic w prze

ż

yciu chorych w zale

ż

no

ś

ci

od wyst

ą

pienia cGvHD. W grupie 15 chorych bez cGvHD, 2 chorych zmarło z powodu

infekcji. Natomiast w grupie 36 chorych z cGvHD obserwowano 9 zgonów: 4 z powodu

wznowy choroby zasadniczej, 2 z powodu infekcji oraz 3 z powodu cGvHD.

Prawdopodobie

ń

stwo prze

ż

ycia w badanych grupach chorych wynosiło 0,85 dla

chorych bez rozpoznanej cGvHD i 0,73 dla chorych z cGvHD. W badaniach

background image

70

przeprowadzonych na du

ż

ej ilo

ś

ci chorych wykazano,

ż

e prze

ż

ycie chorych z cGvHD

jest gorsze w porównaniu do chorych bez cGvHD. W szczególno

ś

ci dotyczy to

chorych, u których rozpoznano chorob

ę

rozległ

ą

. Obni

ż

enia krzywej prze

ż

ycia wynika

ze zwi

ę

kszenia

ś

miertelno

ś

ci z powodu powikła

ń

nie zwi

ą

zanych ze wznow

ą

choroby

zasadniczej (infekcja, cGvHD) mimo korzy

ś

ci wynikaj

ą

cej z rzadszego wyst

ę

powania

wznowy choroby zasadniczej (77;78;124;126). W badanym materiale nie analizowano

prze

ż

ycia w zale

ż

no

ś

ci od rozległo

ś

ci cGvHD, ze wzgl

ę

du na stosunkowo niskie

liczebno

ś

ci poszczególnych podgrup.

5.3 Wznowa choroby zasadniczej

Wznow

ę

choroby zasadniczej obserwowano u 8 chorych (3 chorych z CML,

4 chorych z AML oraz 1 chorego z ALL ).

W przedstawionej grupie chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki szpikowej

cz

ę

sto

ść

wznowy choroby zasadniczej była ni

ż

sza ni

ż

w pi

ś

miennictwie i wynosiła

około 12% (3 chorych z 25). Rozpatruj

ą

c nawrót CML w zale

ż

no

ś

ci od

ź

ródła materiału

przeszczepowego mo

ż

emy zauwa

ż

y

ć

,

ż

e cz

ę

sto

ść

wznowy u chorych poddanych

przeszczepowi komórek z krwi szpikowej wynosiła ok. 20% (jeden chory

z 5 po BMT), natomiast u chorych którzy otrzymali przeszczep komórek z krwi

obwodowej ok. 10% (2 z 20 po PBSCT). Wyst

ę

powanie ni

ż

szej cz

ę

sto

ś

ci wznowy

u chorych poddanych PBSCT była obserwowana przez innych badaczy i przynajmniej

cz

ęś

ciowo mo

ż

e by

ć

efektem zwi

ę

kszenia cz

ę

sto

ś

ci wyst

ę

powania cGvHD (47).

Sukces terapeutyczny allogenicznej transplantacji komórek hematopoezy wynika nie

tylko z mo

ż

liwo

ś

ci eskalacji dawki chemio/radioterapii do poziomu toksyczno

ś

ci

„nie-szpikowych” organów. Wyniki transplantacji syngenicznych wykazały,

ż

e

skuteczno

ść

całkowitej eradykacji komórek nowotworowych, mimo stosowania

post

ę

powania mieloablacyjnego u chorych z AML w pierwszej remisji i CML w fazie

przewlekłej nie przekracza 40%. Znacz

ą

c

ą

popraw

ę

wyników transplantacji

zaobserwowano u chorych poddanych transplantacji od niemonozygotycznego

rodze

ń

stwa, gdzie cz

ę

sto

ść

wznowy wynosiła ju

ż

tylko 10-20% (50;56;128;144).

Dalsze badania potwierdziły znaczenie roli układu immunologicznego dawcy

w eliminacji komórek nowotworowych. Wykazano,

ż

e proces eliminacji komórek

nowotworowych prowadz

ą

cy ostatecznie do pełnej remisji molekularnej zachodzi

stopniowo przez wiele miesi

ę

cy, co oznacza,

ż

e nie jest on wynikiem bezpo

ś

redniego

działania mieloablacyjnego kondycjonowania (88). Przewlekła białaczka szpikowa jest

background image

71

chorob

ą

, w której jako pierwszej udowodniono wyst

ę

powanie efektu przeszczep

przeciwko białaczce (GvL). Znaczenie tego zjawiska potwierdziły wyniki przeszczepów

o zredukowanym kondycjonowaniu. Wykazano równie

ż

mo

ż

liwo

ść

uzyskania pełnej

remisji stosuj

ą

c infuzj

ę

limfocytów dawcy w leczeniu wznowy choroby zasadniczej

nawet u chorych, u których wznowa wyst

ą

piła po przeszczepie mieloablacyjnym.

Ze szczególnie wysok

ą

efektywno

ś

ci

ą

GvL u chorych z CML wi

ąż

e si

ę

zmniejszenie

cz

ę

sto

ś

ci wyst

ę

powania wznowy u tych chorych, którzy rozwin

ę

li cGvHD, poniewa

ż

reakcja przeszczep przeciwko białaczce jest procesem cz

ęś

ciowo zale

ż

nym od reakcji

przeszczep przeciwko gospodarzowi (92;128). W badanej grupie spo

ś

ród 3 chorych

z CML, u których doszło do wznowy choroby zasadniczej, cGvHD w postaci

ograniczonej rozpoznano tylko u jednego chorego, natomiast nie obserwowano

wznowy u tych chorych z CML, którzy rozwin

ę

li chorob

ę

rozległ

ą

.

Znacznie cz

ęś

ciej, bo u około 25% wznow

ę

choroby zasadniczej obserwowano

w grupie chorych z ostr

ą

białaczka szpikow

ą

(4/17) oraz u chorych z ostr

ą

białaczk

ą

limfoblastyczn

ą

(1/4). W tej grupie do wznowy doszło mimo obecno

ś

ci objawów

rozległej postaci cGvHD (2 chorych) i postaci ograniczonej u 1 chorego, chocia

ż

w momencie rozpoznania wznowy chorzy nie mieli ju

ż

objawów aktywnej cGvHD.

Potwierdza to doniesienia o znacznie mniejszym nasileniu GvL w tych rozpoznaniach

ni

ż

w CML. Obecno

ść

efektu GvT wykazano ju

ż

w wielu chorobach rozrostowych

układu krwiotwórczego, a tak

ż

e niektórych guzach litych (rak nerki, rak piersi). Stopie

ń

jego nasilenia, a co si

ę

z tym wi

ąż

e skuteczno

ść

przeszczepu zale

ż

y od rodzaju

choroby zasadniczej. Najwi

ę

ksz

ą

skuteczno

ść

wykazano w CML i CLL, po

ś

redni

ą

w AML i szpiczaku mnogim a najni

ż

sz

ą

w ALL i chłoniakach o wysokim stopniu

zło

ś

liwo

ś

ci (42;54;97;128;141). Do zwi

ą

zanych z chorob

ą

zasadnicz

ą

czynników

maj

ą

cych wpływ na efektywno

ść

reakcji GvL nale

ż

y ekspresja immunogennych

antygenów białaczkowych, a tak

ż

e agresywno

ść

przebiegu choroby rozrostowej.

Reakcja

przeszczep

przeciwko

guzowi

(GvL,

GvT)

wymaga

czasu,

a szybkie narastanie ilo

ś

ci komórek nowotworowych obserwowane w przypadku

wznowy ostrej białaczki znacz

ą

co ogranicza skuteczno

ść

(6;40;141).

Wyst

ą

pienie cGvHD zmniejsza, ale nie wyklucza mo

ż

liwo

ś

ci wznowy choroby

zasadniczej. Wg niektórych autorów wznowa jest przyczyn

ą

10-20% zgonów u chorych

z rozpoznan

ą

cGvHD i zwykle dotyczy chorych z choroba o łagodniejszym przebiegu.

(2;51;144;148).

Oceniaj

ą

c

wyst

ę

powanie

wznowy

choroby

zasadniczej

u chorych z cGvHD wielu autorów zwraca uwag

ę

na niedoskonało

ść

klasyfikacji,

w której chorzy z rozpoznaniem cGvHD stanowi

ą

skrajnie heterogenna grup

ę

.

background image

72

Dodatkowym problemem s

ą

ę

dy wynikaj

ą

ce z nadrozpoznawania cGvHD, co zdarza

si

ę

cz

ęś

ciej u chorych z chorob

ą

łagodniejsz

ą

.Zarówno fałszywe rozpoznanie jak

i brak dostosowywania standardów leczenia do stopnia ci

ęż

ko

ś

ci stwarza mo

ż

liwo

ść

„przeleczenia” (80). Efektem tego jest zmniejszenie skuteczno

ś

ci GvL niepotrzebn

ą

terapi

ą

immnosupresyjn

ą

, co w konsekwencji mo

ż

e prowadzi

ć

do wznowy choroby.

Równie

ż

obserwacje prowadzone w naszym o

ś

rodku wykazały,

ż

e u cz

ęś

ci chorych

ponowne pojawienie si

ę

własnego DNA mo

ż

e pojawia

ć

si

ę

w trakcie terapii

immunosupresyjnej (16). W obserwowanej grupie chorych wznow

ę

choroby

zasadniczej obserwowano w okresie wyciszenia objawów cGvHD podczas gdy chory

otrzymywał jeszcze podtrzymuj

ą

c

ą

terapi

ę

immunosupresyjn

ą

. Powy

ż

sze wyniki

potwierdzaj

ą

konieczno

ść

dalszego dopracowania klasyfikacji cGvHD, szczególnie

w ocenie postaci rozległej, co stworzyłoby mo

ż

liwo

ść

dostosowania schematów

leczenia cGvHD do ci

ęż

ko

ś

ci przebiegu i mogłoby zmniejszy

ć

ś

miertelno

ść

wynikaj

ą

c

ą

z nawrotu choroby zasadniczej w tej grupie. Niew

ą

tpliwie opracowanie metod terapii

prowadz

ą

cej do kontroli objawów cGvHD bez zaburzania GvL stanowi jedno

z najwa

ż

niejszych wyzwa

ń

współczesnej transplantologii.

Wreszcie oceniaj

ą

c wyst

ę

powanie wznowy u chorych z cGvHD, nale

ż

y zwróci

ć

uwag

ę

nie tylko na heterogenno

ść

przebiegu cGvHD, ale równie

ż

znaczne ró

ż

nice

w zaawansowaniu choroby podstawowej b

ę

d

ą

cej wskazaniem do wykonania

transplantacji szpiku. U chorych z chorob

ą

zaawansowan

ą

– w kolejnej remisji, kryzie

blastycznej CML, oraz u chorych przeszczepianych bez remisji nie obserwuje si

ę

tak

korzystnego efektu cGvHD jak u chorych z mniej zaawansowan

ą

chorob

ą

(faz

ą

przewlekła CML lub w pierwszej remisji). Ogromne znaczenie ma równie

ż

rodzaj

choroby rozrostowej – poniewa

ż

udowodniono,

ż

e nasilenie efektu GvT wynika w du

ż

ej

mierze z samego rozpoznania.

Zwraca równie

ż

uwag

ę

du

ż

a cz

ę

sto

ść

wyst

ę

powania, w badanej grupie wznowy

pozaszpikowej, co mo

ż

na tłumaczy

ć

gorsz

ą

dost

ę

pno

ś

ci

ą

pewnych obszarów

organizmu dla komórek układu immunologicznego.

Do chwili obecnej z badanej grupy 51 pacjentów zmarło 11 chorych (22%).

U 5 (46%)

chorych

przyczyn

ą

ś

mierci

była

wznowa

choroby

zasadniczej,

u 3 (27%)chorych powikłania infekcyjne, u kolejnych 3 (27%) cGvHD. 9 chorych zmarło

w przedziale czasowym pomi

ę

dzy 100 a 600 dob

ą

po transplantacji, a tylko 2 kolejne

osoby do doby 1200. Nast

ę

pnie krzywa osi

ą

gn

ę

ła plateau z prawdopodobie

ń

stwem

prze

ż

ycia ok. 0,73. Nawrót choroby zasadniczej stanowi obecnie jedn

ą

z głównych

przyczyn zgonów pó

ź

nych, u chorych, którzy prze

ż

yli 24 miesi

ą

ce po przeszczepie jest

background image

73

najcz

ę

stsz

ą

przyczyn

ą

ś

mierci (47 – 56%). Natomiast zgony z powodu cGvHD

obserwuje si

ę

głownie do 24 miesi

ę

cy po przeszczepie (65;126).

Podsumowanie

Wykorzystanie chimeryzmu hematopoetycznego do oceny zagro

ż

enia

wyst

ą

pieniem cGvHD mo

ż

e by

ć

kolejn

ą

cenn

ą

informacj

ą

ułatwiaj

ą

c

ą

prowadzenie

chorych po HSCT. W powy

ż

szej pracy wykazano zale

ż

no

ś

ci mi

ę

dzy czasem uzyskania

CC a cGvHD na stosunkowo niewielkiej liczbie (51) chorych. Ze wzgl

ę

du na

nowoczesno

ść

u

ż

ytej metody oraz stosunkowo długi okres obserwacji po przeszczepie

uzyskane wyniki mog

ą

by

ć

wskazówk

ą

do dalszych bada

ń

. Ostatecznie rola pełnego

chimeryzmu w zagro

ż

eniu rozwojem cGvHD wymaga dalszej obserwacji oraz

potwierdzenia na du

ż

ej grupie chorych.

background image

74

6

WNIOSKI:

1a Oceniaj

ą

c chimeryzm metod

ą

STR multiplex PCR z zastosowaniem

elektroforezy kapilarnej na automatycznym sekwenatorze DNA wykazano,

ż

e

u wi

ę

kszo

ś

ci chorych eliminacj

ę

hematopoezy biorcy obserwuje si

ę

ź

niej ni

ż

w 30 dobie.

1b Zastosowanie w kondycjonowaniu na

ś

wietlenia całego ciała (TBI) w dawce

12Gy powoduje szybsze osi

ą

gni

ę

cie pełnego chimeryzmu w porównaniu do

chorych poddanych jedynie chemioterapii.

1c Oznaczanie chimeryzmu w poszczególnych populacjach leukocytów krwi

obwodowej zwi

ę

ksza czuło

ść

metody umo

ż

liwiaj

ą

c wykrywanie przetrwałych

komórek biorcy nawet u chorych, u których stwierdzono CC w krwi obwodowej.

Przetrwał

ą

populacj

ą

biorcy manifestuj

ą

c

ą

si

ę

jako mieszany chimeryzm krwi

obwodowej u wi

ę

kszo

ś

ci chorych jest populacja limfocytów CD3.

2a W grupie chorych, u których obserwowano wczesny pełny chimeryzm

statystycznie znamiennie cz

ęś

ciej wyst

ę

puje rozległa posta

ć

cGvHD, jej

przebieg jest ci

ęż

szy: wi

ę

kszy odsetek chorych wymaga przynajmniej

trzylekowej terapii immunosupresyjnej, cz

ęś

ciej obserwuje si

ę

zgony z powodu

cGvHD.

2b Nie stwierdzono statystycznie istotnej ró

ż

nicy w cz

ę

sto

ś

ci wyst

ę

powania

wznowy w obu grupach. W grupie chorych z wczesnym chimeryzmem nie

obserwowano wznowy u chorych z CML, a u wi

ę

kszo

ś

ci chorych rozpoznano

wznow

ę

pozaszpikow

ą

(75%).

2c Prawdopodobie

ń

stwo prze

ż

ycia jest ni

ż

sze u chorych, którzy osi

ą

gn

ę

li wczesny

CC (0,72) w porównaniu do chorych z pó

ź

nym chimeryzmem (0,84) i wynika

z cz

ę

stszego wyst

ę

powania zgonów niezwi

ą

zanych ze wznow

ą

choroby

zasadniczej.

.

background image

75

7

STRESZCZENIE

Allogeniczna transplantacja komórek układu krwiotwórczego jest dla wielu

schorze

ń

hematologicznych jedyn

ą

metod

ą

prowadz

ą

c

ą

do wyleczenia. Do

najwa

ż

niejszych przyczyn niepowodze

ń

zalicza si

ę

chorob

ę

przeszczep przeciwko

gospodarzowi i wznow

ę

choroby zasadniczej. W

ś

ród wielu wykonywanych rutynowo

bada

ń

diagnostycznych u chorych poddanych transplantacji szpiku na szczególn

ą

uwag

ę

zasługuje ocena chimeryzmu hematopoetycznego. Wykorzystywana jest ona do

potwierdzenia przyj

ę

cia lub odrzucenia przeszczepu, a tak

ż

e do oceny stopnia

zagro

ż

enia wznow

ą

choroby zasadniczej, co umo

ż

liwia podj

ę

cie wyprzedzaj

ą

cych

działa

ń

terapeutycznych. Po

ś

ród wielu metod wykorzystywanych do oceny chimeryzmu

hematopoetycznego szczególne uznanie zyskała metoda oparta na analizie alleli STR

amplifikowanych w reakcji multiplex PCR, a nast

ę

pnie rozdzielanych za pomoc

ą

elektroforezy kapilarnej na automatycznym sekwenatorze DNA.

Prowadz

ą

c ocen

ę

chimeryzmu krwi obwodowej t

ą

metod

ą

wykazano,

ż

e po

ś

ród

ocenionych 51 chorych, którzy osi

ą

gn

ę

li pełny chimeryzm, 25 pacjentów wyeliminowało

komórki własnej hematopoezy do doby 100 wł

ą

cznie (wczesny pełny chimeryzm),

u kolejnych 26 CC został uzyskany w dalszej obserwacji (pó

ź

ny chimeryzm). Mediana

czasu uzyskania CC w pierwszej grupie wynosiła 60 dni, w drugiej 270 dni.

W podgrupach chorych wydzielonych na podstawie czasu uzyskania CC oceniono

cz

ę

sto

ść

wyst

ę

powania cGvHD oraz wznowy choroby zasadniczej.

W grupie chorych z wczesnym chimeryzmem cGvHD w postaci rozległej

obserwowano u 21/25 chorych, w porównaniu do grupy chorych z pó

ź

nym CC, gdzie

rozległ

ą

cGvHD rozpoznano u 8 pacjentów. Ró

ż

nice w cz

ę

sto

ś

ci wyst

ę

powania

rozległej cGvHD w poszczególnych grupach były statystycznie istotnie (p<0,001).

Wykazano równie

ż

ci

ęż

szy przebieg cGvHD w grupie chorych z wczesnym CC: 52%

chorych do kontroli objawów choroby wymagała przynajmniej trzylekowej terapii

(p<0,005), cz

ęś

ciej równie

ż

obserwowano zgony z powodu cGvHD. Zaobserwowano

równie

ż

statystycznie istotn

ą

korelacj

ę

czasow

ą

pomi

ę

dzy czasem osi

ą

gni

ę

cia CC

a wyst

ą

pieniem cGvHD. W grupie chorych z wczesnym CC u wszystkich chorych

osi

ą

gni

ę

cie CC poprzedzało wyst

ą

pienie pierwszych objawów cGvHD,

ś

rednio o 85

dni. Natomiast u 10/13 chorych w grupie z pó

ź

nym chimeryzmem objawy cGvHD

poprzedziły osi

ą

gni

ę

cie CC,

ś

rednio o 100 dni.

background image

76

Oceniono równie

ż

cz

ę

sto

ść

wyst

ę

powania wznowy w obu grupach, nie

stwierdzaj

ą

c statystycznie istotnej ró

ż

nic.

U 15 chorych wykonano bardziej szczegółowe analizy, oceniaj

ą

c chimeryzm

w wysortowanych populacjach krwi obwodowej. Wykazano,

ż

e oznaczanie chimeryzmu

w poszczególnych populacjach zwi

ę

ksza czuło

ść

metody, umo

ż

liwiaj

ą

c wykrywanie

przetrwałych komórek biorcy nawet u chorych, u których stwierdzono CC w krwi

obwodowej. Przetrwał

ą

populacj

ą

biorcy manifestuj

ą

c

ą

si

ę

jako mieszany chimeryzm

krwi obwodowej u wi

ę

kszo

ś

ci chorych jest populacja limfocytów CD3.

background image

77

8

SUMMARY

Transplantation of allogeneic hematopoietic stem cells is the only curative method

of the treatment in several haematological diseases. The main reasons of failure in this

therapeutical approach is graft versus host disease and relapse of underlying disease.

Among many routine tests done in patients after transplantation haematopoietic

chimerism evaluation is particularly interesting. It is performed in order to confirm donor

engraftment or graft rejection as well as to evaluate risk of disease recurrence. In some

cases it allows employment of pre-emptive therapeutical measures to avoid relapse. Of

many methods used for chimerism evaluation one has gained particular importance. It

is analysis of STR allele amplification in multiplex PCR reaction after capillary

electrophoresis and automatic DNA sequencing.

Peripheral blood chimerism was evaluated with that method in patients after

allogeneic stem cell transplantations. Of 51 patients who achieved complete donor

chimerism (CC), 25 eliminated own cells up to 100 days after transplantation (early

CC). The remaining 26 patients achieved complete donor chimerism at a later time

during the course of follow-up (late CC). Median time to reach CC in the first group was

60 days, while in the latter it was 270 days. Chronic graft versus host disease (cGvHD)

and relapse was evaluated in the two groups of patients.

In early CC group extensive cGvHD was seen in 21 of 25 patients, while in late CC

group it was noted only in 8 of 26 patients (p<0,001). Clinical course of cGvHD was

more severe in early CC than in late CC group: 52% of patients in the first one required

three-drug immunosuppression (p<0,005) and deaths resulting from that complication

were more frequent. A statistically important time correlation between time to reach CC

and emergence of cGvHD symptoms was also seen. In early CC group achievement of

CC invariably preceded appearance of cGvHD symtoms by a mean time of 85 days. In

late CC group symptoms of cGvHD preceded achievement ot CC by a mean time of

100 days in 10 of 13 patients.

Incidence of relapse in the two groups was not statistically different.

15 patients had chimerism evaluation performed in a more detailed way in isolated

peripheral blood cell populations. It was proved that it enhances the method’s

sensitivity an allows to detect residual recipient cells in patients who show CC in total

background image

78

white blood cell assesment. Most ferquently residual recipient cells were found within

CD3 lymphocytes.

background image

79

9

PI

Ś

MIENNICTWO


(1) Agrawal S, Khan F, Talwar S, Nityanand S. Short tandem repeat technology has

diverse applications: individual identification, phylogenetic reconstruction and
chimerism based post haematopoietic stem cell transplantation graft monitoring.
Indian J Med Sci 2004; 58:297-304.

(2) Akpek G, Zahurak ML, Piantadosi S, Margolis J, Doherty J, Davidson R et al.

Development of a prognostic model for grading chronic graft-versus-host disease.
Blood 2001; 97:1219-1226.

(3) Alyea EP, Kim HT, Ho V, Cutler C, Gribben J, DeAngelo DJ et al. Comparative

outcome of nonmyeloablative and myeloablative allogeneic hematopoietic cell
transplantation for patients older than 50 years of age. Blood 2005; 105:1810-1814.

(4) Ancin I, Ferra C, Gallardo D, Peris J, Berlanga J, Gonzalez JR et al. Do

corticosteroids add any benefit to standard GVHD prophylaxis in allogeneic BMT?
Bone Marrow Transplant 2001; 28:39-45.

(5) Antin JH. Clinical practice. Long-term care after hematopoietic-cell transplantation in

adults. N Engl J Med 2002; 347:36-42.

(6) Antin JH. Stem cell transplantation-harnessing of graft-versus-malignancy. Curr Opin

Hematol 2003; 10:440-444.

(7) Antin JH, Childs R, Filipovich AH, Giralt S, Mackinnon S, Spitzer T et al.

Establishment of complete and mixed donor chimerism after allogeneic
lymphohematopoietic transplantation: recommendations from a workshop at the 2001
tandem meetings. Biol Blood Marrow Transplant 2001; 7:473-485.

(8) Apperley JF, Girinsky T, Friedrich W. Conditioning Regiments. The EBMT Handbook.

2004: 99-101.

(9) Atkinson K, Horowitz MM, Gale RP, van Bekkum DW, Gluckman E, Good RA et al.

Risk factors for chronic graft-versus-host disease after HLA-identical sibling bone
marrow transplantation. Blood 1990; 75:2459-2464.

(10) Auffermann-Gretzinger S, Lossos IS, Vayntrub TA, Leong W, Grumet FC, Blume KG

et al. Rapid establishment of dendritic cell chimerism in allogeneic hematopoietic cell
transplant recipients. Blood 2002; 99:1442-1448.

(11) Bader P, Duckers G, Kreyenberg H, Hoelle W, Kerst G, Lang P et al. Monitoring of

donor cell chimerism for the detection of relapse and early immunotherapeutic
intervention in acute lymphoblastic leukemias. Ann Hematol 2002; 81 Suppl 2:S25-
S27.

background image

80

(12) Bader P, Kreyenberg H, Hoelle W, Dueckers G, Handgretinger R, Lang P et al.

Increasing mixed chimerism is an important prognostic factor for unfavorable outcome
in children with acute lymphoblastic leukemia after allogeneic stem-cell
transplantation: possible role for pre-emptive immunotherapy? J Clin Oncol 2004;
22:1696-1705.

(13) Bader P, Kreyenberg H, Hoelle W, Dueckers G, Kremens B, Dilloo D et al. Increasing

mixed chimerism defines a high-risk group of childhood acute myelogenous leukemia
patients after allogeneic stem cell transplantation where pre-emptive immunotherapy
may be effective. Bone Marrow Transplant 2004; 33:815-821.

(14) Bader P, Niethammer D, Willasch A, Kreyenberg H, Klingebiel T. How and when

should we monitor chimerism after allogeneic stem cell transplantation? Bone Marrow
Transplant 2005; 35:107-119.

(15) Balon J, Bieniaszewska M, Reichert M, Pawłowski R, Hellmann A. Monitorowanie

chimeryzmu

hemopoetycznego

po

allogenicznej

transplantacji

komórek

progenitorowych

półilo

ś

ciow

ą

metod

ą

elektroforezy

kapilarnej

przy

u

ż

yciu

automatycznego sekwenatora DNA . Acta Haematol.Pol. 30[Supplement 2], 429.
1999.


(16) Balon J, Bieniaszewska M, Hałaburda K, Reichert M, Pawłowski RHA. Wpływ terapii

immunosupresyjnej na chimeryzm hemopoetyczny w 180 i 270 dobie po
allotransplantacji komórek progenitorowych hemopoezy. Hematologia 2000 .


(17) Bar BM, Schattenberg A, de Man AJ, Hoogenhout MJ, Boezeman J, De Witte T.

Influence of the conditioning regimen on erythrocyte chimerism, graft-versus-host
disease and relapse after allogeneic transplantation with lymphocyte depleted
marrow. Bone Marrow Transplant 1992; 10:45-52.

(18) Barkholt L, Hentschke P, Zetterquist H, Mattsson J, Uzunel M, Wersall P et al. An

allogeneic anti-cancer effect after hematopoietic stem cell transplantation. Transplant
Proc 2001; 33:1862-1864.

(19) Baron F, Storb R. Allogeneic hematopoietic cell transplantation as treatment for

hematological malignancies: a review. Springer Semin Immunopathol 2004; 26:71-94.

(20) Baron F, Storb R. Current roles for allogeneic hematopoietic cell transplantation

following nonmyeloablative or reduced-intensity conditioning. Clin Adv Hematol Oncol
2005; 3:799-819.

(21) Baron F, Storb R, Little MT. Hematopoietic cell transplantation: five decades of

progress. Arch Med Res 2003; 34:528-544.

(22) Barrett AJ, van Rhee F. Graft-versus-leukaemia. Baillieres Clin Haematol 1997;

10:337-355.

(23) Basara N, Fauser AA. Safety profile of mycophenolate mofetil. Bone Marrow

Transplant 2000; 26:1362-1363.

(24) Basara N, Kiehl MG, Blau W, Romer E, Bischoff M, Schmetzer B et al.

Mycophenolate Mofetil in the treatment of acute and chronic GVHD in hematopoietic
stem cell transplant patients: four years of experience. Transplant Proc 2001;
33:2121-2123.

background image

81

(25) Benito AI, Diaz MA, Gonzalez-Vicent M, Sevilla J, Madero L. Hematopoietic stem cell

transplantation using umbilical cord blood progenitors: review of current clinical
results. Bone Marrow Transplant 2004; 33:675-690.

(26) Bensinger WI, Clift R, Martin P, Appelbaum FR, Demirer T, Gooley T et al. Allogeneic

peripheral blood stem cell transplantation in patients with advanced hematologic
malignancies: a retrospective comparison with marrow transplantation. Blood 1996;
88:2794-2800.

(27) Bensinger WI, Storb R. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation. Rev Clin

Exp Hematol 2001; 5:67-86.

(28) Bieniaszewska M, Balon J, Hałaburda K, Reichert M, Pawłowski R, Hellmann A.

Comparison of CR based methods for monitoring of chimerism after allogeneic stem
cell transplantation (alloSCT). Gel vs capillary electrophoresis of short tandem
repeats (STR) markers. Bone Marrow Transplant 2000. 25[Supplement 1], 277.

(29) Blaise D, Maraninchi D, Michallet M, Reiffers J, Jouet JP, Milpied N et al. Long-term

follow-up of a randomized trial comparing the combination of cyclophosphamide with
total body irradiation or busulfan as conditioning regimen for patients receiving HLA-
identical marrow grafts for acute myeloblastic leukemia in first complete remission.
Blood 2001; 97:3669-3671.

(30) Busca A, Saroglia EM, Lanino E, Manfredini L, Uderzo C, Nicolini B et al.

Mycophenolate mofetil (MMF) as therapy for refractory chronic GVHD (cGVHD) in
children receiving bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplant 2000;
25:1067-1071.

(31) Butcher BW, Collins RH, Jr. The graft-versus-lymphoma effect: clinical review and

future opportunities. Bone Marrow Transplant 2005; 36:1-17.

(32) Carnevale-Schianca F, Martin P, Sullivan K, Flowers M, Gooley T, Anasetti C et al.

Changing from cyclosporine to tacrolimus as salvage therapy for chronic graft-versus-
host disease. Biol Blood Marrow Transplant 2000; 6:613-620.

(33) Chabannon C, Lafage M, Mozziconacci MJ, Faucher C, Maraninchi D, Blaise D. Early

establishment of chimerism in the B and T lymphoid lineages after transplantation of
allogeneic mobilized blood cells in leukemic patients. Transplantation 1997; 63:1646-
1652.

(34) Chakrabarti S, Handa SK, Bryon RJ, Griffiths MJ, Milligan DW. Will mixed chimerism

cure autoimmune diseases after a nonmyeloablative stem cell transplant?
Transplantation 2001; 72:340-342.

(35) Chalandon Y, Vischer S, Helg C, Chapuis B, Roosnek E. Quantitative analysis of

chimerism after allogeneic stem cell transplantation by PCR amplification of
microsatellite markers and capillary electrophoresis with fluorescence detection: the
Geneva experience. Leukemia 2003; 17:228-231.

background image

82

(36) Champlin RE, Schmitz N, Horowitz MM, Chapuis B, Chopra R, Cornelissen JJ et al.

Blood stem cells compared with bone marrow as a source of hematopoietic cells for
allogeneic transplantation. IBMTR Histocompatibility and Stem Cell Sources Working
Committee and the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT).
Blood 2000; 95:3702-3709.

(37) Chao NJ, Parker PM, Niland JC, Wong RM, Dagis A, Long GD et al. Paradoxical

effect of thalidomide prophylaxis on chronic graft-vs.-host disease. Biol Blood Marrow
Transplant 1996; 2:86-92.

(38) Childs R, Clave E, Contentin N, Jayasekera D, Hensel N, Leitman S et al.

Engraftment kinetics after nonmyeloablative allogeneic peripheral blood stem cell
transplantation: full donor T-cell chimerism precedes alloimmune responses. Blood
1999; 94:3234-3241.

(39) Clift RA, Buckner CD, Thomas ED, Bensinger WI, Bowden R, Bryant E et al. Marrow

transplantation for chronic myeloid leukemia: a randomized study comparing
cyclophosphamide and total body irradiation with busulfan and cyclophosphamide.
Blood 1994; 84:2036-2043.

(40) Collins RH, Jr., Goldstein S, Giralt S, Levine J, Porter D, Drobyski W et al. Donor

leukocyte infusions in acute lymphocytic leukemia. Bone Marrow Transplant 2000;
26:511-516.

(41) Colson YL, Li H, Boggs SS, Patrene KD, Johnson PC, Ildstad ST. Durable mixed

allogeneic chimerism and tolerance by a nonlethal radiation-based cytoreductive
approach. J Immunol 1996; 157:2820-2829.

(42) Corvo R, Paoli G, Barra S, Bacigalupo A, Van Lint MT, Franzone P et al. Total body

irradiation correlates with chronic graft versus host disease and affects prognosis of
patients with acute lymphoblastic leukemia receiving an HLA identical allogeneic
bone marrow transplant. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1999; 43:497-503.

(43) Curtis RE, Metayer C, Rizzo JD, Socie G, Sobocinski KA, Flowers ME et al. Impact of

chronic GVHD therapy on the development of squamous-cell cancers after
hematopoietic stem-cell transplantation: an international case-control study. Blood
2005; 105:3802-3811.

(44) Curtis RE, Rowlings PA, Deeg HJ, Shriner DA, Socie G, Travis LB et al. Solid cancers

after bone marrow transplantation. N Engl J Med 1997; 336:897-904.

(45) Cutler C, Antin JH. Sirolimus for GVHD prophylaxis in allogeneic stem cell

transplantation. Bone Marrow Transplant 2004; 34:471-476.

(46) Cutler C, Antin JH. An overview of hematopoietic stem cell transplantation. Clin Chest

Med 2005; 26:517-527.

(47) Cutler C, Giri S, Jeyapalan S, Paniagua D, Viswanathan A, Antin JH. Acute and

chronic graft-versus-host disease after allogeneic peripheral-blood stem-cell and
bone marrow transplantation: a meta-analysis. J Clin Oncol 2001; 19:3685-3691.

background image

83

(48) Deeg HJ, Lin D, Leisenring W, Boeckh M, Anasetti C, Appelbaum FR et al.

Cyclosporine or cyclosporine plus methylprednisolone for prophylaxis of graft-versus-
host disease: a prospective, randomized trial. Blood 1997; 89:3880-3887.

(49) Deeg HJ, Storb R. Graft-versus-host disease: pathophysiological and clinical aspects.

Annu Rev Med 1984; 35:11-24.

(50) Enright H, Daniels K, Arthur DC, Dusenbery KE, Kersey JH, Kim T et al. Related

donor marrow transplant for chronic myeloid leukemia: patient characteristics
predictive of outcome. Bone Marrow Transplant 1996; 17:537-542.

(51) Enright H, Davies SM, Defor T, Shu X, Weisdorf D, Miller W et al. Relapse after non-

T-cell-depleted allogeneic bone marrow transplantation for chronic myelogenous
leukemia: early transplantation, use of an unrelated donor, and chronic graft-versus-
host disease are protective. Blood 1996; 88:714-720.

(52) Filipovich AH, Weisdorf D, Pavletic S, Socie G, Wingard JR, Lee SJ et al. National

Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria for Clinical Trials in
Chronic Graft-versus-Host Disease: I. Diagnosis and Staging Working Group Report.
Biol Blood Marrow Transplant 2005; 11:945-956.

(53) Flowers ME, Parker PM, Johnston LJ, Matos AV, Storer B, Bensinger WI et al.

Comparison of chronic graft-versus-host disease after transplantation of peripheral
blood stem cells versus bone marrow in allogeneic recipients: long-term follow-up of a
randomized trial. Blood 2002; 100:415-419.

(54) Frassoni F, Scarpati D, Bacigalupo A, Vitale V, Corvo R, Miceli S et al. The effect of

total body irradiation dose and chronic graft-versus-host disease on leukaemic
relapse after allogeneic bone marrow transplantation. Br J Haematol 1989; 73:211-
216.

(55) Friedman J, McGillivray B. Polimorfizm genetyczny. Genetyka. 2005: 81-89.

(56) Gale RP, Horowitz MM, Ash RC, Champlin RE, Goldman JM, Rimm AA et al.

Identical-twin bone marrow transplants for leukemia. Ann Intern Med 1994; 120:646-
652.

(57) Gardiner N, Lawler M, O'Riordan J, DeArce M, Humphries P, McCann SR. Persistent

donor chimaerism is consistent with disease-free survival following BMT for chronic
myeloid leukaemia. Bone Marrow Transplant 1997; 20:235-241.

(58) Georges GE, Storb R. Review of "minitransplantation": nonmyeloablative allogeneic

hematopoietic stem cell transplantation. Int J Hematol 2003; 77:3-14.

(59) Ginsburg D, Antin JH, Smith BR, Orkin SH, Rappeport JM. Origin of cell populations

after bone marrow transplantation. Analysis using DNA sequence polymorphisms. J
Clin Invest 1985; 75:596-603.

(60) Gleissner B, Blau IW, Sindram A, Reinhardt R, Knauf W, Thiel E. Analysis of

chimerism during the early period after allogeneic peripheral stem cell transplantation.
Clin Lab Haematol 2001; 23:401-406.

background image

84

(61) Gluckman E, Rocha V, Boyer-Chammard A, Locatelli F, Arcese W, Pasquini R et al.

Outcome of cord-blood transplantation from related and unrelated donors. Eurocord
Transplant Group and the European Blood and Marrow Transplantation Group. N
Engl J Med 1997; 337:373-381.

(62) Granados E, de la CR, Madero L, Diaz MA, Martin-Regueira P, Steegmann JL et al.

Hematopoietic cell transplantation in acute lymphoblastic leukemia: better long term
event-free survival with conditioning regimens containing total body irradiation.
Haematologica 2000; 85:1060-1067.

(63) Gratwohl A, Baldomero H, Passweg J, Frassoni F, Niederwieser D, Schmitz N et al.

Hematopoietic stem cell transplantation for hematological malignancies in Europe.
Leukemia 2003; 17:941-959.

(64) Gratwohl A, Baldomero H, Passweg J, Urbano-Ispizua A. Increasing use of reduced

intensity conditioning transplants: report of the 2001 EBMT activity survey. Bone
Marrow Transplant 2002; 30:813-831.

(65) Gratwohl A, Brand R, Frassoni F, Rocha V, Niederwieser D, Reusser P et al. Cause

of death after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation (HSCT) in early
leukaemias: an EBMT analysis of lethal infectious complications and changes over
calendar time. Bone Marrow Transplant 2005; 36:757-769.

(66) Higman M, Vogelsang G. Chronic graft versus host disease. Br J Haematol 2004;

125:435-454.

(67) Hill RS, Petersen FB, Storb R, Appelbaum FR, Doney K, Dahlberg S et al. Mixed

hematologic chimerism after allogeneic marrow transplantation for severe aplastic
anemia is associated with a higher risk of graft rejection and a lessened incidence of
acute graft-versus-host disease. Blood 1986; 67:811-816.

(68) Hogan WJ, Storb R. Use of cyclosporine in hematopoietic cell transplantation.

Transplant Proc 2004; 36:367S-371S.

(69) Huss R, Deeg HJ, Gooley T, Bryant E, Leisenring W, Clift R et al. Effect of mixed

chimerism on graft-versus-host disease, disease recurrence and survival after HLA-
identical marrow transplantation for aplastic anemia or chronic myelogenous
leukemia. Bone Marrow Transplant 1996; 18:767-776.

(70) Imamura M, Tsutsumi Y, Miura Y, Toubai T, Tanaka J. Immune reconstitution and

tolerance after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Hematology 2003;
8:19-26.

(71) Jaksch M, Uzunel M, Remberger M, Sundberg B, Mattsson J. Molecular monitoring of

T-cell chimerism early after allogeneic stem cell transplantation may predict the
occurrence of acute GVHD grades II-IV. Clin Transplant 2005; 19:346-349.

(72) Jolkowska JWM. Chimeryzm komórkowy po transplantacji szpiku kostnego. Acta

Haematol Pol 2004; 35:321-328.

background image

85

(73) Kansu E, Gooley T, Flowers ME, Anasetti C, Deeg HJ, Nash RA et al. Administration

of cyclosporine for 24 months compared with 6 months for prevention of chronic graft-
versus-host disease: a prospective randomized clinical trial. Blood 2001; 98:3868-
3870.

(74) Keever-Taylor CA, Bredeson C, Loberiza FR, Casper JT, Lawton C, Rizzo D et al.

Analysis of risk factors for the development of GVHD after T cell-depleted allogeneic
BMT: effect of HLA disparity, ABO incompatibility, and method of T-cell depletion. Biol
Blood Marrow Transplant 2001; 7:620-630.

(75) Khan F, Agarwal A, Agrawal S. Significance of chimerism in hematopoietic stem cell

transplantation: new variations on an old theme. Bone Marrow Transplant 2004; 34:1-
12.

(76) Koc S, Leisenring W, Flowers ME, Anasetti C, Deeg HJ, Nash RA et al. Therapy for

chronic graft-versus-host disease: a randomized trial comparing cyclosporine plus
prednisone versus prednisone alone. Blood 2002; 100:48-51.

(77) Lee SJ. New approaches for preventing and treating chronic graft versus host

disease. Blood 2005; 105:4200-4206.

(78) Lee SJ, Klein JP, Barrett AJ, Ringden O, Antin JH, Cahn JY et al. Severity of chronic

graft-versus-host disease: association with treatment-related mortality and relapse.
Blood 2002; 100:406-414.

(79) Lee SJ, Vogelsang G, Flowers ME. Chronic graft-versus-host disease. Biol Blood

Marrow Transplant 2003; 9:215-233.

(80) Lee SJ, Vogelsang G, Gilman A, Weisdorf DJ, Pavletic S, Antin JH et al. A survey of

diagnosis, management, and grading of chronic GVHD. Biol Blood Marrow Transplant
2002; 8:32-39.

(81) Lion T, Daxberger H, Dubovsky J, Filipcik P, Fritsch G, Printz D et al. Analysis of

chimerism within specific leukocyte subsets for detection of residual or recurrent
leukemia in pediatric patients after allogeneic stem cell transplantation. Leukemia
2001; 15:307-310.

(82) Maas F, Schaap N, Kolen S, Zoetbrood A, Buno I, Dolstra H et al. Quantification of

donor and recipient hemopoietic cells by real-time PCR of single nucleotide
polymorphisms. Leukemia 2003; 17:630-633.

(83) Mangioni S, Balduzzi A, Rivolta A, Rovelli A, Nesi F, Rossi V et al. Long-term

persistence of hemopoietic chimerism following sex-mismatched bone marrow
transplantation. Bone Marrow Transplant 1997; 20:969-973.

(84) Mapara MY, Kim YM, Wang SP, Bronson R, Sachs DH, Sykes M. Donor lymphocyte

infusions mediate superior graft-versus-leukemia effects in mixed compared to fully
allogeneic chimeras: a critical role for host antigen-presenting cells. Blood 2002;
100:1903-1909.

(85) Martin P, Carpenter PA, Sanders J, Flowers M. Clinical management of chronic Graft

versus host disease. Acta Haematol Pol 2003; 34:290-301.

background image

86

(86) Matthes-Martin S, Lion T, Haas OA, Frommlet F, Daxberger H, Konig M et al.

Lineage-specific chimaerism after stem cell transplantation in children following
reduced intensity conditioning: potential predictive value of NK cell chimaerism for late
graft rejection. Leukemia 2003; 17:1934-1942.

(87) Mattsson J, Uzunel M, Tammik L, Aschan J, Ringden O. Leukemia lineage-specific

chimerism analysis is a sensitive predictor of relapse in patients with acute myeloid
leukemia and myelodysplastic syndrome after allogeneic stem cell transplantation.
Leukemia 2001; 15:1976-1985.

(88) McSweeney PA, Niederwieser D, Shizuru JA, Sandmaier BM, Molina AJ, Maloney

DG et al. Hematopoietic cell transplantation in older patients with hematologic
malignancies: replacing high-dose cytotoxic therapy with graft-versus-tumor effects.
Blood 2001; 97:3390-3400.

(89) McSweeney PA, Storb R. Mixed chimerism: preclinical studies and clinical

applications. Biol Blood Marrow Transplant 1999; 5:192-203.

(90) Mengarelli A, Iori AP, Romano A, Cerretti R, Cerilli L, De Propris MS et al. One-year

cyclosporine prophylaxis reduces the risk of developing extensive chronic graft-
versus-host disease after allogeneic peripheral blood stem cell transplantation.
Haematologica 2003; 88:315-323.

(91) Miflin G, Stainer CJ, Carter GI, Byrne JL, Haynes AP, Russell NH. Comparative serial

quantitative measurements of chimaerism following unmanipulated allogeneic
transplantation of peripheral blood stem cells and bone marrow. Br J Haematol 1999;
107:429-440.

(92) Mohty M, Kuentz M, Michallet M, Bourhis JH, Milpied N, Sutton L et al. Chronic graft-

versus-host disease after allogeneic blood stem cell transplantation: long-term results
of a randomized study. Blood 2002; 100:3128-3134.

(93) Molloy K, Goulden N, Lawler M, Cornish J, Oakhill A, Pamphilon D et al. Patterns of

hematopoietic chimerism following bone marrow transplantation for childhood acute
lymphoblastic leukemia from volunteer unrelated donors. Blood 1996; 87:3027-3031.

(94) Mookerjee B, Altomonte V, Vogelsang G. Salvage therapy for refractory chronic graft-

versus-host disease with mycophenolate mofetil and tacrolimus. Bone Marrow
Transplant 1999; 24:517-520.

(95) Morton J, Hutchins C, Durrant S. Granulocyte-colony-stimulating factor (G-CSF)-

primed allogeneic bone marrow: significantly less graft-versus-host disease and
comparable engraftment to G-CSF-mobilized peripheral blood stem cells. Blood 2001;
98:3186-3191.

(96) Nash RA, Storb R. Graft-versus-host effect after allogeneic hematopoietic stem cell

transplantation: GVHD and GVL. Curr Opin Immunol 1996; 8:674-680.

(97) Nordlander A, Mattsson J, Ringden O, Leblanc K, Gustafsson B, Ljungman P et al.

Graft-versus-host disease is associated with a lower relapse incidence after
hematopoietic stem cell transplantation in patients with acute lymphoblastic leukemia.
Biol Blood Marrow Transplant 2004; 10:195-203.

background image

87

(98) Ochs LA, Miller WJ, Filipovich AH, Haake RJ, McGlave PB, Blazar BR et al.

Predictive factors for chronic graft-versus-host disease after histocompatible sibling
donor bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplant 1994; 13:455-460.

(99) Palka G, Stuppia L, Di Bartolomeo P, Morizio E, Peila R, Franchi PG et al. FISH

detection of mixed chimerism in 33 patients submitted to bone marrow
transplantation. Bone Marrow Transplant 1996; 17:231-236.

(100) Pegg, D.E. Bone Marrow transplantation: Lloyd - Luke Medical Books. 2005: 77-101.

(101) Przepiorka D, Anderlini P, Saliba R, Cleary K, Mehra R, Khouri I et al. Chronic graft-

versus-host disease after allogeneic blood stem cell transplantation. Blood 2001;
98:1695-1700.

(102) Przepiorka D, Weisdorf D, Martin P, Klingemann HG, Beatty P, Hows J et al. 1994

Consensus Conference on Acute GVHD Grading. Bone Marrow Transplant 1995;
15:825-828.

(103) Ratanatharathorn V, Ayash L, Lazarus HM, Fu J, Uberti JP. Chronic graft-versus-host

disease: clinical manifestation and therapy. Bone Marrow Transplant 2001; 28:121-
129.

(104) Remberger M, Beelen DW, Fauser A, Basara N, Basu O, Ringden O. Increased risk

of extensive chronic graft-versus-host disease after allogeneic peripheral blood stem
cell transplantation using unrelated donors. Blood 2005; 105:548-551.

(105) Riley RS, Idowu M, Chesney A, Zhao S, McCarty J, Lamb LS et al. Hematologic

aspects of myeloablative therapy and bone marrow transplantation. J Clin Lab Anal
2005; 19:47-79.

(106) Ringden O. Allogeneic bone marrow transplantation for hematological malignancies--

controversies and recent advances. Acta Oncol 1997; 36:549-564.

(107) Ringden O, Labopin M, Gorin NC, Schmitz N, Schaefer UW, Prentice HG et al. Is

there a graft-versus-leukaemia effect in the absence of graft-versus-host disease in
patients undergoing bone marrow transplantation for acute leukaemia? Br J Haematol
2000; 111:1130-1137.

(108) Ringden O, Paulin T, Lonnqvist B, Nilsson B. An analysis of factors predisposing to

chronic graft-versus-host disease. Exp Hematol 1985; 13:1062-1067.

(109) Ringden O, Remberger M, Runde V, Bornhauser M, Blau IW, Basara N et al.

Peripheral blood stem cell transplantation from unrelated donors: a comparison with
marrow transplantation. Blood 1999; 94:455-464.

(110) Schaap N, Schattenberg A, Bar B, Preijers F, van de Wiel van Kemenade, De Witte

T. Induction of graft-versus-leukemia to prevent relapse after partially lymphocyte-
depleted allogeneic bone marrow transplantation by pre-emptive donor leukocyte
infusions. Leukemia 2001; 15:1339-1346.

(111) Schaap N, Schattenberg A, Mensink E, Preijers F, Hillegers M, Knops R et al. Long-

term follow-up of persisting mixed chimerism after partially T cell-depleted allogeneic
stem cell transplantation. Leukemia 2002; 16:13-21.

background image

88

(112) Schattenberg A, De Witte T, Salden M, Vet J, Van Dijk B, Smeets D et al. Mixed

hematopoietic chimerism after allogeneic transplantation with lymphocyte-depleted
bone marrow is not associated with a higher incidence of relapse. Blood 1989;
73:1367-1372.

(113) Schattenberg A, De Witte T, Salden M, Vet J, Van Dijk B, Smeets D et al. Mixed

hematopoietic chimerism after allogeneic transplantation with lymphocyte-depleted
bone marrow is not associated with a higher incidence of relapse. Blood 1989;
73:1367-1372.

(114) Schattenberg A, Schaap N, van de Wiel-van Kemenade, Bar B, Preijers F, van der

MR et al. In relapsed patients after lymphocyte depleted bone marrow transplantation
the percentage of donor T lymphocytes correlates well with the outcome of donor
leukocyte infusion. Leuk Lymphoma 1999; 32:317-325.

(115) Schattenberg AV, Dolstra H. Cellular adoptive immunotherapy after allogeneic stem

cell transplantation. Curr Opin Oncol 2005; 17:617-621.

(116) Schleuning M. Adoptive allogeneic immunotherapy--history and future perspectives.

Transfus Sci 2000; 23:133-150.

(117) Schraml E, Daxberger H, Watzinger F, Lion T. Quantitative analysis of chimerism

after allogeneic stem cell transplantation by PCR amplification of microsatellite
markers and capillary electrophoresis with fluorescence detection: the Vienna
experience. Leukemia 2003; 17:224-227.

(118) Seaton ED, Szydlo RM, Kanfer E, Apperley JF, Russell-Jones R. Influence of

extracorporeal photopheresis on clinical and laboratory parameters in chronic graft-
versus-host disease and analysis of predictors of response. Blood 2003; 102:1217-
1223.

(119) Shapira MY, Resnick IB, Bitan M, Ackerstein A, Samuel S, Elad S et al. Low

transplant-related mortality with allogeneic stem cell transplantation in elderly
patients. Bone Marrow Transplant 2004; 34:155-159.

(120) Shulman HM, Sullivan KM, Weiden PL, McDonald GB, Striker GE, Sale GE et al.

Chronic graft-versus-host syndrome in man. A long-term clinicopathologic study of 20
Seattle patients. Am J Med 1980; 69:204-217.

(121) Slavin S. Non-myeloablative stem cell transplantation for induction of host-versus-

graft tolerance for adoptive immunotherapy of malignant and nonmalignant diseases
and towards transplantation of organ allografts. Transplant Proc 2002; 34:3371-3373.

(122) Slavin S. Graft-versus-host disease, the graft-versus-leukemia effect, and mixed

chimerism following nonmyeloablative stem cell transplantation. Int J Hematol 2003;
78:195-207.

(123) Slavin

S.

Reduced-intensity

conditioning

or

nonmyeloablative

stem

cell

transplantation: introduction, rationale, and historic background. Semin Oncol 2004;
31:1-3.

background image

89

(124) Snowden JA, Nivison-Smith I, Atkinson K, Fay K, Concannon A, Dodds A et al.

Allogeneic PBPC transplantation: an effect on incidence and distribution of chronic
graft-versus-host disease without long-term survival benefit? Bone Marrow Transplant
2000; 25:119-120.

(125) Socie G, Clift RA, Blaise D, Devergie A, Ringden O, Martin PJ et al. Busulfan plus

cyclophosphamide compared with total-body irradiation plus cyclophosphamide
before marrow transplantation for myeloid leukemia: long-term follow-up of 4
randomized studies. Blood 2001; 98:3569-3574.

(126) Socie G, Stone JV, Wingard JR, Weisdorf D, Henslee-Downey PJ, Bredeson C et al.

Long-term survival and late deaths after allogeneic bone marrow transplantation. Late
Effects Working Committee of the International Bone Marrow Transplant Registry. N
Engl J Med 1999; 341:14-21.

(127) Sorror ML, Leisenring W, Deeg HJ, Martin PJ, Storb R. Twenty-year follow-up of a

controlled trial comparing a combination of methotrexate plus cyclosporine with
cyclosporine alone for prophylaxis of graft-versus-host disease in patients
administered HLA-identical marrow grafts for leukemia. Biol Blood Marrow Transplant
2005; 11:814-815.

(128) Storb RF, Champlin R, Riddell SR, Murata M, Bryant S, Warren EH. Non-

myeloablative transplants for malignant disease. Hematology (Am Soc Hematol Educ
Program ) 2001;375-391.

(129) Storek J, Gooley T, Siadak M, Bensinger WI, Maloney DG, Chauncey TR et al.

Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation may be associated with a high
risk of chronic graft-versus-host disease. Blood 1997; 90:4705-4709.

(130) Sullivan KM, Fefer A, Witherspoon R, Storb R, Buckner CD, Weiden P et al. Graft-

versus-leukemia in man: relationship of acute and chronic graft-versus-host disease
to relapse of acute leukemia following allogeneic bone marrow transplantation. Prog
Clin Biol Res 1987; 244:391-399.

(131) Sullivan KM, Witherspoon RP, Storb R, Deeg HJ, Dahlberg S, Sanders JE et al.

Alternating-day cyclosporine and prednisone for treatment of high-risk chronic graft-v-
host disease. Blood 1988; 72:555-561.

(132) Sykes M, Sachs DH. Mixed chimerism. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 2001;

356:707-726.

(133) Sykes M, Spitzer TR. Non-myeloblative induction of mixed hematopoietic chimerism:

application to transplantation tolerance and hematologic malignancies in experimental
and clinical studies. Cancer Treat Res 2002; 110:79-99.

(134) Thiede C. Diagnostic chimerism analysis after allogeneic stem cell transplantation:

new methods and markers. Am J Pharmacogenomics 2004; 4:177-187.

(135) Thiede C, Bornhauser M, Ehninger G. Evaluation of STR informativity for chimerism

testing--comparative analysis of 27 STR systems in 203 matched related donor
recipient pairs. Leukemia 2004; 18:248-254.

background image

90

(136) Thiede C, Bornhauser M, Oelschlagel U, Brendel C, Leo R, Daxberger H et al.

Sequential monitoring of chimerism and detection of minimal residual disease after
allogeneic blood stem cell transplantation (BSCT) using multiplex PCR amplification
of short tandem repeat-markers. Leukemia 2001; 15:293-302.

(137) Thiede C, Florek M, Bornhauser M, Ritter M, Mohr B, Brendel C et al. Rapid

quantification of mixed chimerism using multiplex amplification of short tandem repeat
markers and fluorescence detection. Bone Marrow Transplant 1999; 23:1055-1060.

(138) Toh HC, Spitzer TR, Preffer F, Alexander SI, McAfee S, Dombkowski D et al.

Fluctuating lymphocyte chimerism, tolerance and anti-tumor response in a patient
with refractory lymphoma receiving nonmyeloablative conditioning and a
haploidentical related allogeneic bone marrow transplant. Cytokines Cell Mol Ther
2002; 7:43-47.

(139) Tsutsumi Y, Tanaka J, Kato N, Zhang L, Mori A, Kobayasi R et al. Analysis of mixed

chimerism in patients after allogeneic stem cell transplantation using a capillary
electrophoresis system. Acta Haematol 2002; 107:195-202.

(140) Umemura A, Morita H, Li XC, Tahan S, Monaco AP, Maki T. Dissociation of

hemopoietic chimerism and allograft tolerance after allogeneic bone marrow
transplantation. J Immunol 2001; 167:3043-3048.

(141) Uzunel M, Mattsson J, Jaksch M, Remberger M, Ringden O. The significance of graft-

versus-host disease and pretransplantation minimal residual disease status to
outcome after allogeneic stem cell transplantation in patients with acute lymphoblastic
leukemia. Blood 2001; 98:1982-1984.

(142) van Leeuwen JE, van Tol MJ, Joosten AM, Wijnen JT, Khan PM, Vossen JM. Mixed

T-lymphoid chimerism after allogeneic bone marrow transplantation for hematologic
malignancies of children is not correlated with relapse. Blood 1993; 82:1921-1928.

(143) van Leeuwen JE, van Tol MJ, Joosten AM, Wijnen JT, Verweij PJ, Khan PM et al.

Persistence of host-type hematopoiesis after allogeneic bone marrow transplantation
for leukemia is significantly related to the recipient's age and/or the conditioning
regimen, but it is not associated with an increased risk of relapse. Blood 1994;
83:3059-3067.

(144) van Rhee F, Szydlo RM, Hermans J, Devergie A, Frassoni F, Arcese W et al. Long-

term results after allogeneic bone marrow transplantation for chronic myelogenous
leukemia in chronic phase: a report from the Chronic Leukemia Working Party of the
European Group for Blood and Marrow Transplantation. Bone Marrow Transplant
1997; 20:553-560.

(145) Wagner JL, Flowers ME, Longton G, Storb R, Schubert M, Sullivan KM. The

development of chronic graft-versus-host disease: an analysis of screening studies
and the impact of corticosteroid use at 100 days after transplantation. Bone Marrow
Transplant 1998; 22:139-146.

(146) Weinberg K, Blazar BR, Wagner JE, Agura E, Hill BJ, Smogorzewska M et al. Factors

affecting thymic function after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.
Blood 2001; 97:1458-1466.

background image

91

(147) Wekerle T. Transplantation tolerance induced by mixed chimerism. J Heart Lung

Transplant 2001; 20:816-823.

(148) Wingard JR, Piantadosi S, Vogelsang GB, Farmer ER, Jabs DA, Levin LS et al.

Predictors of death from chronic graft-versus-host disease after bone marrow
transplantation. Blood 1989; 74:1428-1435.

(149) Winiarski J, Gustafsson A, Wester D, Dalianis T. Follow-up of chimerism, including T-

and B-lymphocytes and granulocytes in children more than one year after allogeneic
bone marrow transplantation. Pediatr Transplant 2000; 4:132-139.

(150) Wren SM, Hronakes ML, Ildstad ST. CD4+ T cells, but not CD8+ T cells, mediate the

breaking of tolerance in mixed allogeneic chimeras (B10 + B10.BR-->B10).
Transplantation 1993; 55:1382-1389.

(151) Zaucha J, Gozdzik J, Wylegała E, Wojnar J, Balon J, Gil L et al. Rozpoznanie i

klasyfikacja przewlekłej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi - raport z
Warsztatów Transplantologicznych Falenty 2003 cz

ęść

I. Acta Haematol Pol 2004;

35:417-429.

(152) Zaucha J, Gozdzik J, Wylegała E, Wojnar J, Balon J, Gil L et al. Rozpoznanie i

klasyfikacja przewlekłej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi - raport z
Warsztatów Transplantologicznych Falenty 2003 cz

ęść

II. Acta Haematol Pol 2004;

35:431-443.

(153) Zaucha JM, Pawlowski R, Welz A, Prejzner W, Hauser R, Hellman A. [Evaluation of

bone marrow grafts and hemopoietic chimerism using PCR hypervariable sequencing
with variable number tandem repeat sequences]. Pol Tyg Lek 1995; 50:73-74.

(154) Zecca M, Prete A, Rondelli R, Lanino E, Balduzzi A, Messina C et al. Chronic graft-

versus-host disease in children: incidence, risk factors, and impact on outcome. Blood
2002; 100:1192-1200.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Oporność wielolekowa i kliniczne znaczenie polimorfizmów
Kliniczne znaczenie dziedziczenia
15 Znaczenie wczesnych wiezi MC Nieznany (2)
Rozdz.10-Znaczenie wczesnych doświadczeń lękowych w rozwoju, Klein-Psychoanaliza dziecka (fragmenty)
Kliniczne+znaczenie+diagnostyki+obrazowej, Prezentacje ELEKTRO
przedszkole znaczenie wczesnej edukacji
Rola i znaczenie wczesnej edukacji, studia pedagogika
ZIEMIA OBIECANA ZNACZENIE WCZEŚNIEJ I DZIŚ
Znaczenie wczesnych doświadczeń w rozwoju psychospołecznym
Psychologia rozwojowa Magdalena Czub Znaczenie wczesnych więzi społecznych dla rozwoju emocjonalne
Znaczenie wczesnego operacyjnego odbarczenia rdzenia kręgowego po urazach szyjnego odc kręgosłupa
Rola i znaczenie wapnia fosforu i magnezu w organizmach przeżuwaczy z uwzględnieniem zmian kliniczny
Cierpiałkowska Koncepcje interakcyjne i systemowe oraz ich znaczenie dla psychologii klinicznej
Rozpoznawanie raka piersi, Dla wczesnego wykrywania raka piersi bardzo ważne znaczenie mają systemat
Rola i znaczenie wapnia fosforu i magnezu w organizmach przeżuwaczy z uwzględnieniem zmian kliniczny
Biochemia kliniczna W VII0 03 2011 Uracyl w DNA – znaczenie biologiczne

więcej podobnych podstron