cwiczenie 5 id 101060 Nieznany

background image

5.

Wyświetlanie danych wektorowych

W ćwiczeniu zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące warstw danych wektorowych

i ich wyświetlania w SIP. Temat zrealizowany zostanie w następujących etapach:

wyświetlanie wektorów punktowych i wykorzystanie zawartych w nich informacji

przestrzennych (5.1),

wyświetlanie wektorów liniowych i wykorzystanie zawartych w nich informacji

przestrzennych (5.2),

wyświetlanie wektorów poligonowych i wykorzystanie zawartych w nich informacji

przestrzennych (5.3),

wyświetlanie atrybutów ilościowych warstw wektorowych (5.4).

Aby sprawdzić zrozumienie zagadnień poruszanych w tym ćwiczeniu, użyj pytań

przeglądowych w podrozdziale (5.5).

Stwórz nowy plik projektowy i nazwij go Cwiczenie5_ImięNazwisko (por. 1.2). Stwórz w

pliku projektowym dwa nowe foldery topography i landcover. Skopiuj określone warstwy
wektorowe z folderów w głównym pliku projektowym SIP_wstep.rvc:

do folderu topography:

buildings

, roads, elevation_pts

(folder topography)

do folderu landcover:

topo25 landuse

& ap97 landuse part

(folder landcover).

Skopiuj także folder topographic map z trzema warstwami do nowego pliku

projektowego.

W tym ćwiczeniu trzy pliki rastrowe z folderu topographic map będą tłem w oknie

D

ISPLAY

V

IEW

.

5.1

Dane wektorów punktowych

Wyświetl trzy warstwy rastrowe z folderu topographic map, dodaj warstwę wektorów

punktowych buildings z folderu topography. Użyj ikon „zoom” oraz nawiguj w nowej
warstwie wektorowej. W miejscach domów lub innego rodzaju budynków powinny być
widoczne małe, zielone punkty.

Aby otworzyć okno

V

ECTOR

C

ONTROLS

, kliknij na symbol wektora z przodu nazwy

warstwy w oknie

D

ISPLAY

M

ANAGER

. Możesz użyć także menu prawego przycisku myszy, jeśli

background image

klikniesz na nazwę warstwy. Aktywuj zakładkę

P

OINTS

1

i kliknij na

S

PECIFY

...

. Otworzyło się

okno

S

TYLE

E

DITOR

, gdzie masz różne możliwości wyświetlania wektorów punktowych w

oknie

D

ISPLAY

(por. rys. 9).

Ustaw:

B

OX

(

FILLED

),

C

OLOR

czerwony, odznacz

W

IDTH SAME AS HEIGHT

i wprowadź 2.00 i

4.00 mm jako

H

EIGHT

i

W

IDTH

(rys. 9). Kliknij

<OK>

w oknie

S

TYLE

E

DITOR

zamknij okno

V

ECTOR

L

AYER

C

ONTROLS

klikając

<OK>

.

Rys. 9. Okna

V

ECTOR

C

ONTROLS

i

S

TYLE

E

DITOR

dla warstwy wektorów punktowych

Powiększ i zobacz, że nowe symbole zmieniły rozmiar. Otwórz znowu okno

S

TYLE

E

DITOR

i ustaw w polu

A

T

S

CALE

na

D

ESIGN

. Zamknij okno i zobacz zmiany w wyświetlaniu punków,

kiedy powiększasz i pomniejszasz warstwę.

Teraz odkryjesz tabele atrybutowe związane w wektorami punktowymi. Aby to zrobić,

rozwiń warstwę buildings w oknie

D

ISPLAY

M

ANAGER

, klikając na krzyżyk (rys. 9). Znaki

zmienią się na „minus” i szczegóły warstwy wektorowej zostaną wyświetlone.

Przesuń wskaźnikiem myszy nad przekreśloną czerwoną strzałką i zobacz jakie

informacje się pojawią. Aby móc zaznaczać elementy wektorów punktowych, kliknij na
strzałkę z przodu „121 points”.

Tabela atrybutowa dla określonego obiektu wektorowego jest wyświetlana z jego nazwą.

W tym przykładzie jest tylko jedna tabela dla wektorów punktowych (Point_ID). Jednak w

1

Zakładki dla L

INES

i P

OLYGONS

nie są aktywne, ponieważ w tej warstwie wektorowej są tylko punkty

background image

TNT

MIPS

dla każdej warstwy wektorowej jest zawsze dostępna jeszcze jedna tabela. Kliknij

prawym przyciskiem myszy na obiekt wektorowy (np. opis '121 points') i wybierz

S

HOW

S

YSTEM

T

ABLES

. Tabela atrybutowa Internal zostanie dodana do listy tabel.

Aby zobaczyć zawartość tabeli Internal, kliknij na mały szary kwadrat z przodu nazwy

tabeli. Kliknij jeszcze raz, aby ją zamknąć. Jeśli tabela wygląda na pustą, kliknij na ikonę

V

IEW

A

LL

R

ECORDS

w oknie tabeli. Pozostaw tabelę Internal otwartą.

W oknie

D

ISPLAY

V

IEW

, kliknij na ikonę

S

ELECT

, a następnie na jakikolwiek wektor

punktowy wyświetlonej warstwy budynków. W tabeli Internal pojawią się dane atrybutowe
dla zaznaczonego wektora punktowego. Czerwone koło

po lewej stronie tabeli wskazuje dane

atrybutowe dla określonego, zaznaczonego punktowego elementu wektorowego. Jeśli
otworzysz także tabelę Point_ID, możesz odczytać identyfikator w bazie danych, dla tego
elementu wektorowego (szukaj czerwonego punktu). Ponieważ nie ma więcej danyc
dałączonych do identyfikatorów, zwykły numer z tabeli Point_ID nie ma większego sensu w
tym przypadku.

W tabeli Internal ważne są, dla wektorów punktowych, pola X i Y. Tutaj możesz poznać

dokładne współrzędne każdego elementu punktowego.

Zadanie 5–1: Zmierz współrzędne czterech punktów wysokościowych

podanych w tabeli 2 używając GeoToolbox (w skali 1 : 500). Wyświetl
warstw
ę wektorów punktowych elevation_pts, aktywuj tabelę Internal,
odczytaj dokładne współrz
ędne tych punktów. Oblicz różnicę pomiędzy
Twoim pomiarem w skali 1 : 500, a warto
ściami w tabeli Internal!

Tab. 2 Współrzędne punktów wysokościowych na mapie topograficznej, zmierzone w

skali 1 : 500 i ich „rzeczywista” pozycja (tabela Internal)

punkt

1 : 500

Internal

współrzędne

[m]

| ∆ | [m]

do „rzeczywistych”

współrzędne

[m]

1

2

3

4

143,9

X

Y

146,5

X

Y

144,1

X

Y

142,9

X

Y

background image

149,2

X

1

2

3

4

Y

ś

rednia

różnica X

–––––

różnica Y

–––––

Po uzupełnieniu, zamknij tabelę i ukryj szczegóły dwóch warstw wektorów punktowych.

Możesz użyć

H

IDE

S

YSTEMS

T

ABLES

(menu prawego przycisku myszy),

zanim zwiniesz

szczegóły.

Zmień style wyświetlenia punktów wysokościowych, aby odróżniały się bardziej od

domów (np. enhanced cross, czarny kolor i rozmiar 4 mm).

5.2

Dane wektorów liniowych

Dodaj do

D

ISPLAY

G

ROUP

warstwę wektorową roads z folderu topography, razem z

mapami rastrowymi i dwoma warstwami wektorów punktowych. Ułóż je tak, aby warstwa
roads

była na samej górze.

Otwórz okno

V

ECTOR

L

AYER

C

ONTROLS

, klikając na symbol wektora umieszczonego przed

nazwą warstwy wektorowej. Zauważ, że zakładka

P

OINTS

jest nieaktywna w warstwie roads,

aktywne są natomiast zakładki

L

INES

,

P

OLYGONS

i

N

ODES

.

Wybierz zakładkę

L

INES

w oknie

V

ECTOR

L

AYER

C

ONTROLS

. W polu

S

HOW

aktywuj opcję

S

ELECT

A

TTRIBUTE

...

, wybierz dla

T

ABLE

road_data i dla

F

IELD

road_category. W polu

S

ELECTION

powinno pojawić się road_data.road_category. Wciśnij

<OK>

, upewnij się, że aktywowano

opcję

H

IGHLIGHT

w oknie

V

ECTOR

L

AYER

C

ONTROL

,

na koniec zamknij okno wciskając

<OK>

.

Jeśli przesuniesz wskaźnikiem myszy nad oknem

V

IEW

, zostaną wyświetlone informacje

dotyczące dróg, a odpowiednie elementy zostaną zaznaczone innym kolorem. Możesz
zmienić ten kolor wyświetlania (

H

IGHLIGHT

) w oknie

V

IEW

przez

O

PTIONS

/

C

OLORS

...

.

Zaprojektujesz teraz różne style wyświetlania dla wartości różnych kategorii dróg.

Otwórz znów okno

V

ECTOR

L

AYER

C

ONTROLS

, w zakładce

L

INES

ustaw

S

TYLE

na

B

Y

A

TTRIBUTE

...

i

kliknij na przycisk

<S

PECIFY

>

. Wybierz pole road_category z tabeli road_data i kliknij

<OK>

.

W oknie

A

SSIGN

S

TYLES BY

A

TTRIBUTES

masz dwie listy: po prawej stronie (

A

SSIGNED

S

TYLES

)

są wszystkie możliwe wartości (np. kategorie) z tabeli atrybutowej. Natomiast po lewej
stronie (

A

VAILABLE

S

TYLES

) zawarte zostaną style, których możesz użyć, aby wyświetlić

wartości atrybutów. W tym momencie lista

A

VAILABE

S

TYLES

jest pusta (za wyjątkiem stylu

standardowego), ponieważ nie stworzono jeszcze żadnego stylu.

background image

Kliknij na przycisk

<E

DIT

S

TYLES

...>

. W oknie

S

TYLE

E

DITOR

zobaczyć można tylko styl

standardowy. W tym wypadku jest to po prostu cienka, czarna linia. Kliknij na ikonę

N

EW

S

TYLE

, dodaj pierwszą, własną definicję stylu. Zmień

S

TYLE

N

AME

na category 1 i

zaprojektuj linię w kolorze pomarańczowym, o szerokości 1,50 mm.

Zanim dodasz kolejny styl, kliknij na styl standardowy. Potem znowu użyj ikony

N

EW

S

TYLE

. Zauważ, że ustawienia (kolor i szerokość) ze stylu standardowego, zostały

przeniesione do nowego stylu. Użyj ikony

D

ELETE

S

TYLE

, aby usunąć nowy styl i skup się na

wcześniej stworzonym stylem category 1. Kliknij znowu na

N

EW

S

TYLE

i zauważ różnicę w

przeniesionej definicji stylu. Ostatecznie, stwórz odpowiednie, nowe style dla dróg. Masz
dostęp do większej ilości kolorów klikając na kolorowy prostokąt po prawej stronie napisu

C

OLOR

.

nazwa

kolor

szerokość [mm]

wartość RGB

category 2

jasnoniebieski

0.80

170 / 170 / 255

category 3

zielony

0.50

170 / 255 / 85

other

czarny

0.00

0 / 0 / 0

Gdy skończysz już tę część ćwiczenia, zamknij okno

S

TYLE

E

DITOR

i przydziel nowe,

dostępne style do różnych kategorii (sekcja

A

SSIGNED

S

TYLES

). Aby to zrobić, kliknij np. na styl

category_1 i użyj podwójnych strzałek z przodu określonej kategorii, po prawej stronie okna

A

SSIGN

S

TYLES

B

Y

A

TTRIBUTE

. Użyj stylu other dla kategorii „0”. Kliknij

<OK>

i zaakceptuj

nazwę i opis zaproponowany przez

TNT

MIPS

. Zamknij okno

V

ECTOR

C

ONTROLS

i sprawdź

rezultaty.

Włącz warstwy rastrowe i zobacz jak topograficzna informacja o drogach, punktach

wysokościowych i budynkach, zaczerpnięta z mapy rastrowej, jest wyświetlana tylko przy
pomocy danych wektorowych. Wprowadź zmiany w stylach, jeżeli sposób wyświetlania
danych nie jest jeszcze satysfakcjonujący.

Upewnij się, że tabele w wektorowym obiekcie liniowym są widoczne. Otwórz tabelę

LineStats

i użyj z menu

T

ABLE

/

S

WITCH TO

S

INGLE

R

ECORD

V

IEW

. Wyświetlone zostały wszystkie

wartości dotyczące elementów liniowych. Jeśli żadne dane nie zostały pokazane, kliknij na
ikonę

S

ELECT

(okno

V

IEW

) i zaznacz jakikolwiek element liniowy, klikając na niego.

Otwórz także tabelę road_data, zaznacz różne elementy liniowe i zobacz wyświetlone

odpowiednie wiersze w obu tabelach. Zmniejsz tabele, tak aby wszystkie cztery elementy
były wyświetlone w tym samym czasie (okno

D

ISPLAY

M

ANAGER

, okno

V

IEW

, 2 tabele). Możesz

ukryć legendę poprzez

OPTIONS

/

S

HOW LEGEND

. Zamknij obydwie tabele, jeśli dostępne opcje

zostaną wystarczająco poznane.

Otwórz znowu okno

V

ECTOR

L

AYER

C

ONTROLS

,

aktywuj zakładkę

N

ODES

i aktywuj

S

HOW

N

ODES

. Kolor powinien być ustawiony odpowiednio na niebieski i żółty oraz wielkość 9

dla węzłów

I

NTERSECTING

i

D

ANGLING

. Zamknij okno

V

ECTOR

L

AYERS

C

ONTROLS

i zobacz efekty.

Powiększ, aby uważnie sprawdzić różne typy węzłów.

background image

W oknie

D

ISPLAY

M

ANAGER

kliknij prawym przyciskiem myszy na obiekt

N

ODES

(np. „143

nodes

”) i wybierz

S

HOW

S

YSTEM

T

ABLES

. Otwórz tabelę Internal i sprawdź drugie pole,

NumLines

. Powiększ warstwę w oknie

V

IEW

i klikaj na różne węzły, próbując znaleźć

znaczenie pola NumLines. Dla lepszego zrozumienia, porównaj wartości dla węzłów
„dangling” i „intersecting”

Na koniec, otwórz znowu

V

ECTOR

L

AYER

C

ONTROLS

. Idź do zakładki

P

OLYGONS

i zmień

S

ELECT

na

A

LL

i

P

OLYGON

F

ILLING

na

E

NABLE FOR

2D

ONLY

. Kliknij teraz na

S

PECIFY

...

(obok

S

TYLE

/

A

LL

S

AME

) i zmień

P

OLYGON

F

ILL

S

TYLE

na

S

OLID

z kolorem do wyboru. Zamknij okno

S

TYLE

E

DITOR

i włącz opcję

H

IGHLIGHT

i ustaw pole

D

ATA

T

IP

S

HOW

na POLYSTATS.Area. Ostatecznie

zamknij okno

V

ECTOR

L

AYER

C

ONTROLS

i sprawdź rezultaty w oknie

V

IEW

.

Pytanie 5–1: Dlaczego warstwa wektorowa line zawiera informację polygon?

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Pytanie 5–2: Dlaczego cały obszar nie jest pokryty poligonami?

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Aby skończyć tę część ćwiczenia, otwórz okno

V

ECTOR

L

AYER

C

ONTROLS

, ustaw

P

OLYGON

F

ILLING

na

D

ISABLED

, wyłącz opcję

H

IGHLIGHT

i ustaw pole

S

HOW

na

N

ONE

. Zamknij okno

L

AYER

C

ONTROLS

, ukryj detale (tabele) warstwy roads i przejdź do następnej części ćwiczenia.

5.3

Dane wektorów poligonowych

Dodaj warstwę wektorową topo25 landuse (folder landcover) do

DISPLAY GROUP

. Rozwiń

szczegóły i zobacz liczbę linii i poligonów w tej warstwie.

Otwórz okno

V

ECTOR

L

AYER

C

ONTROLS

i w zakładce

P

OLYGONS

, zmień opcję

P

OLYGON

F

ILLING

na

E

NABLE

FOR

2D

ONLY

. Zamknij okno

L

AYER

C

ONTROLS

.

Aby lepiej wyświetlać pliki wektorowe, wyłącz trzy rastry z mapami topograficznymi.

Upewnij się, że aktywna jest legenda w oknie

V

IEW

(np.

L

EGEND

V

IEW

/

S

HOW

/

L

EFT

). Zobacz

jakie informacje są wyświetlane, jeśli najedziesz na obiekty w oknie

V

IEW

.

background image

Otwórz znowu okno

V

ECTOR

L

AYER

C

ONTROLS

, wejdź do okna

S

TYLE

E

DITOR

(przycisk

<S

PECIFY

...>

) i kliknij na

<E

DIT

S

TYLES

...>

. Skoncentruj się na definicji stylu dla New_Style_3.

Zmień

F

ILL

S

TYLE

na

S

OLID

, ustaw

T

RANSPARENCY

na 40 i naciśnij

<E

NTER

>

.

Wprowadź tę samą wartość

T

RANSPARENCY

dla stylu charakteryzującego las

(New_Style_1). Upewnij się, że wciśnięto

<

ENTER

>

, aby dokonać zmian w oknie

S

TYLE

E

DITOR

.

Zamknij obydwa okna

S

TYLE

wciskając

<OK>

. Zamknij okno

V

ECTOR

L

AYER

C

ONTROLS

, wyświetl

znowu trzy mapy rastrowe i zanotuj zmiany w oknie

V

IEW

. Zmień wartość przezroczystości,

jeśli sposób wyświetlenia nie jest satysfakcjonujący.

Ostatecznie, w oknie

V

ECTOR

L

AYER

C

ONTROLS

(zakładka

P

OLYGONS

) idź do pola

S

HOW

i

aktywuj opcję

S

ELECT

A

TTRIBUTE

...

. Wybierz tabelę POLYSTATS, a wewnątrz tej tabeli, pole

Area

. Zmień

U

NITS

na

HECTARES

,

D

ECIMAL

P

LACES

na 1 i wprowadź ha jako

S

UFFIX

. Zamknij okno

C

ONTROLS

i zobacz efekty w oknie

V

IEW

,

najeżdżając na obiekty myszą. Zmień

U

NITS

na

SQUARE

METERS

i

S

UFFIX

na m2.

5.4

Wyświetlanie atrybutów ilościowych

Upewnij się, że w tej części ćwiczenia warstwy: topo25 landuse i roads są usunięte z

DISPLAY GROUP

. Zamiast nich, do okna

V

IEW

, dodaj warstwę ap97 landuse part. Jest to

poligonowa warstwa wektorowa, zawierająca informacje dotyczące użytkowania części
terenu. Widzisz także legendę, zawierającą różne kategorie. Geometrię warstwy
zdygitalizowano ze zdjęcia lotniczego. Zdjęcie lotnicze było wykonane w 1997 roku.

W tej chwili, zostały wyświetlone jakościowe dane atrybutowe – jako kategorie

użytkowania. Teraz zmienisz style w odniesieniu do wielkości poligonów użytkowania terenu
– danych ilościowych. Otwórz okno

V

ECTOR

L

AYER

C

ONTROLS

i aktywuj zakładkę

P

OLYGONS

.

Zmień

S

TYLE

na

B

Y

T

HEME

. Kliknij na

S

PECIFY

...

, wybierz pole Area z tabeli POLYSTATS i

kliknij

<OK>

.

Domyślnie, liczba kategorii w legendzie i skala barw są podane w oknie

T

HEME

M

APPING

C

ONTROLS

. Również ilościowe dane atrybutowe są podzielone przez kryteria

E

QUAL

C

OUNT

.

Możesz to zobaczyć w oknie w dwóch miejscach:

D

ISTRIBUTION

/ E

QUAL

C

OUNT

i jako wartości w

kolumnie

C

OUNT

obok kolorów. Zaakceptuj na początek te ustawienia, użyj

T

HEME

/

S

AVE

,

aby

je zachować. Musisz stworzyć nowy podobiekt, klikając na

<N

EW

...>

, możesz zaakceptować

nazwę proponowaną przez

TNT

MIPS

. Zmknij okno

T

HEME

M

APPING

C

ONTROLS

przez

T

HEME

/

C

LOSE

,

a także okno

V

ECTOR

L

AYER

C

ONTROLS

.

Otwórz znowu okno

T

HEME

M

APPING

C

ONTROLS

i ustaw

D

ISTRIBUTION

na

U

SER

D

EFINED

.

Wprowadź wartości dla pól

M

INIMUM

i

M

AXIMUM

z różnymi kolorami. Tak długo jak zmieniasz

wartość maksymalną, tworzona jest wartość minimalna dla nowej klasy – i na odwrót. Zmień
kolory klikając na

E

DIT

S

TYLES

...

i użyj opcji dla każdej z klas w oknie

P

OLYGON

S

TYLE

E

DITOR

.

Ustaw tak jak zaproponowano poniżej i zachowaj zmiany.

background image

Minimum

Maximum

C

OLOR

F

ILL

T

YPE

B

ORDER

T

YPE

0.0000

5000.0000

zielony

solid

black

5000.0001

10000.0000

niebieski

solid

black

10000.0001

50000.0000

szary

solid

black

50000.0001

500000.0000

ż

ółty

solid

black

500000.0001

(bez zmian)

czerwony

solid

black

Zamknij okna:

T

HEME

M

APPING

C

ONTROLS

i

V

ECTOR

L

AYER

C

ONTROLS

i sprawdź wyniki swojej

pracy.

5.5

Pytania przeglądowe

5-1 Na podstawie informacji o wektorach odpowiedz, gdzie znajdziesz dane atrybutowe,

które pojawiają się z geometrią wektorów?

5-2 Jakie są trzy podstawowe typy wektorów? Podaj po 2 przykłady dla każdego typu!

5-3 Jakie informacje zgromadzone są w tabeli Interna,l dla punktowych danych

wektorowych?

5-4 Jak skonstruowany jest wektor liniowy? Wyjaśnij pojęcia „wertex” i „node”

5-5 Co to jest „daugling node”?

5-6 Co to jest „intersecting node”?

5-7 W jaki sposób możesz wybierać elementy na warstwie wektorowej?

5-8 Jakie informacje zawiera tabela LINESTATS?

5-9 Jakie informacje możesz znaleźć w tabeli Internal dla obiektu liniowego?

5-10 Dlaczego informacja o poligonach może pojawiać się w warstwach wektorów

liniowych?

5-11 Jakie informacje możesz znaleźć w tabeli POLYSTATS dla warstwy wektorów

liniowych?

5-12 Jakie są różnice między danymi atrybutowymi ilościowymi i jakościowymi, w

odniesieniu do wyświetlonych atrybutów?


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
cwiczenie9 id 125928 Nieznany
cwiczenia23 id 124959 Nieznany
cwiczenia 4 2 id 124428 Nieznany
Fizjologia Cwiczenia 3 id 17436 Nieznany
cwiczenie 4 2 id 125411 Nieznany
cwiczenie 9 id 125104 Nieznany
Cwiczenia 5 id 124444 Nieznany
opis cwiczenia id 336864 Nieznany
Cwiczenie 3 id 125305 Nieznany
CWICZENIE 6 2 id 99618 Nieznany
cwiczenie 5 id 125447 Nieznany
Cwiczenie 6 id 125101 Nieznany
cwiczenia2 4 id 124943 Nieznany
cwiczenie 2 id 125220 Nieznany
cwiczenie 3 1 id 125314 Nieznany
kielbasy cwiczenia id 234529 Nieznany
cwiczenie 1 i 2 id 125124 Nieznany
cwiczenie 5 2 id 101056 Nieznany

więcej podobnych podstron