analiza sytuacji majatkowej i finansowej przedsiebiorstwa pionowa i pozioma ocena aktywow i pasywow bilansu

background imageAnaliza sytuacji majątkowej i finansowej

przedsiębiorstwa - pionowa i pozioma ocena

aktywów i pasywów bilansu

background image

Tabela nr. 1.

Bilans analityczny spółki akcyjnej "X"

Wyszczególnienie

Rok poprzedni

Rok bieżący

Odchylenia

w tyś. zł.

%

w tyś. zł.

%

w tyś. zł.

%

AKTYWA

Majątek trwały netto

27.000 56,25 32.000 58,18

5.000 18,52

-Wartości niematerialne i prawne

1.000

2,08

1.300

2,36

300 30,00

-Rzeczowy majątek trwały

24.500

51,04

29.000

52,73

4.500 18,37

-Finansowy majątek trwały

1.500

3,13

1.700

3,09

200 13,33

-Należności długoterminowe

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Majątek obrotowy

21.000 43,75 23.000 41,82

2.000

9,52

-Zapasy

11.000

22,92

12.000

21,82

1.000

9,09

-Należności i roszczenia

6.000

12,50

5.000

9,09

-1.000 -16,67

-Papiery wartościowe przeznaczone
do obrotu

1.500

3,12

2.500

4,55

1.000 66,67

-Środki pieniężne

2.000

4,17

3.000

5,45

1.000 50,00

-Rozliczenia międzyokresowe

500

1,04

500

0,91

0

0,00

RAZEM AKTYWA

48.000 100,00 55.000 100,00

7.000 14,58

PASYWA

Kapitał własny

23.900 49,79 26.500 48,18

2.600 10,88

-Kapitał podstawowy (akcyjny)

18.000

37,50

18.000

32,73

0

0,00

-Rezerwy kapitałowe

1.400

2,92

3.500

6,36

2.100 150,00

-Rezerwy z zysku

4.500

9,38

5.000

9,09

500 11,11

Zobowiązania długoterminowe

8.400 17,50 10.400 18,91

2.000 23,81

Zobowiązania któtkoterminowe

15.700 32,71 18.100 32,91

2.400 15,29

-Kredyty

15.000

31,25

17.100

31,09

2.100 14,00

-Zobowiązania, fundusze specjalne

500

1,04

700

1,27

200 40,00

-Zobowiązania wynikające z

podziału zysku

200

0,42

300

0,55

100 50,00

RAZEM PASYWA

48.000 100,00 55.000 100,00

7.000 14,58

Tabela nr. 2. Analityczne zestawienie wyniku finansowego spółki akcyjnej "X"

Lp. Wyszczególnienie

Rok poprzedni

Rok bieżący

Odchylenia

background image

w tyś. zł.

%

w tyś. zł.

%

w tyś. zł.

%

1 Przychody ze

sprzedaży towarów i

produktów

18.000 100,00

18.500 100,00

500

2,78

2 Koszt sprzedanych

towarów i produktów

10.500

58,33

10.950

59,19

450

4,29

3 Wynik brutto na

sprzedaży

7.500

41,67

7.550

40,81

50

0,67

4 Koszty sprzedaży i

koszty ogólne zarządu

6.000

33,33

6.025

32,57

25

0,42

5 Wynik na sprzedaży

1.500

8,33

1.525

8,24

25

1,67

6 Pozostałe przychody

operacyjne

0

0

0

0

0

0

7 Pozostałe koszty

operacyjne

0

0

0

0

0

0

8 Wynik na pozostałej

działalności
gospodarczej

0

0

0

0

0

0

9 Wynik na działalności

operacyjnej

1.500

8,33

1.525

8,24

25

1,67

10 Przychody finansowe

2.500

13,89

4.700

25,41

2.200

88,00

w tym: odsetki do

zapłacenia

0

0

0

0

0

0

11 Koszty finansowe

2.300

12,78

4.500

24,32

2.200

95,65

w tym: odsetki do

zapłacenia

2.000

11,11

4.200

22,70

2.200

110,00

12 Wynik na operacjach

finansowych

100

0,56

150

0,81

50

50,00

13 Wynik na działalności

gospodarczej

1.650

9,17

1.850

10,00

200

12,12

14 Wynik nadzwyczajny

-80

-0,44

50

0,27

130

-162,50

15 Wynik brutto na

sprzedaży

1.700

9,44

2.300

12,43

600

35,29

w tym: wynik na

działalności

operacyjnej

1.500

8,33

1.525

8,24

25

1,67

wynik neutralny

100

0,56

150

0,81

50

50,00

16 Obowiązkowe

obciążenia wyniku
finansowego

800

4,44

1.300

7,03

500

62,50

17 Wynik netto

800

4,44

850

4,59

50

6,25

18 Podział zysku netto

800

4,44

850

4,59

50

6,25

w tym: dywidenda

500

2,78

550

2,97

50

10,00

do dyspozycji spółki

300

1,67

350

1,89

50

16,67

Tabela nr 3. Dane uzupełniające do analizy spółki akcyjnej „X”
Lp.

Wyszczególnienie

Rok poprzedni

Rok bieżący

1.

Umorzenie składników majątku trwałego (w tyś.

zł)

3.800

4.500

KWWSQRWDWHNSODQDOL]DV\WXDFMLPDMDWNRZHMLILQDQVRZHMSU]HGVLH
ELRUVWZD"QRWDWND


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Analiza sytuacji majątkowej i zarządzanie majątkiem, Studia UE Katowice FiR, I stopień, semestr V, A
Analiza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa
sytuacja ekonomiczno finansowa przedsiebiorstw, Bankowość i Finanse
Finanse Finanse zakładów ubezpieczeń Analiza sytuacji ekonom finansowa (50 str )
Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej JG, Analiza i inne
7) Źródła finansowania majątku, finanse przedsiębiorstw
Analiza sytuacji majątkowej
Analiza sytuacji majątkowej i zarządzanie majątkiem
sytuacja ekonomiczno finansowa przedsiebiorstw, Bankowość i Finanse
Rachunkowość jest to system odzwierciedlania w mierniku pieniężnym sytuacji majątkowej i finansowej
M2 analiza finansowa, OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa

więcej podobnych podstron