1kid 19019 ppt

background image

Organizacja, kwalifikacje

i zadania służby bhp

background image

Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracodawca zatrudniający więcej
niż 50 pracowników powołuje
Komisję BHP.

ZADANIA KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:

 
1. wykonywanie przeglądów warunków pracy,
2. przeprowadzanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i

higieny pracy,

3. opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków

zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom
zawodowym,

4. formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków

pracy,

5. współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków

w zakresie bhp.

background image

Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę BHP
– pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i

higieny pracy.

Służba BHP podlega bezpośrednio pracodawcy

powierzyć wykonywanie

zadań służby BHP

pracownikowi

zatrudnionemu przy innej

pracy

Pracodawca zatrudniający od 100 do 600

praco-wników tworzy wieloosobową lub

jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej

komórce pracownika służby BHP w

niepełnym wymiarze czasu pracy

Pracodawca zatrudniający ponad 600

pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze

czasu pracy co najmniej 1 pracownika

służby BHP na każdych 600 pracowników

powierzyć powierzyć

wykonywanie zadań służby

BHP specjalistom spoza

zakładu pracy

utworzyć

służbę BHP

Pracodawca posiadający ukończone

szkolenie niezbędne do wykonywania

zadań służby BHP

może sam wykonywać zadania tej służby,

jeżeli:

Pracodawca zatrudniający nie więcej niż

100 pracowników może:

zatrudnia do 10

pracowników

zatrudnia do 20

pracowników i jeśli

zakwalifikowany jest do nie

wyższej niż 3 kategoria

ryzyka

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

background image

Kwalifikacje służby bhp

Inspektor

ds. bezpieczeństwa

i higieny pracy

zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy

Starszy inspektor

ds. bezpieczeństwa

i higieny pracy

zawód technika bhp oraz co najmniej 3-letni staż zawodowy

wyższe wykształcenie o specjalności „bezpieczeństwo

i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bhp

Specjalista

ds. bezpieczeństwa

i higieny pracy

wyższe wykształcenie o specjalności „bezpieczeństwo

i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bhp

i co najmniej roczny staż zawodowy

Starszy specjalista

ds. bezpieczeństwa

i higieny pracy

wyższe wykształcenie o specjalności „bezpieczeństwo
i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bhp
oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp

background image

Kwalifikacje służby bhp

UWAGA!

Warunkiem zatrudnienia pracowników na stanowiskach:
inspektorów, starszych inspektorów jest

posiadanie

minimum zawodu technika BHP

,

Specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych
specjalistów do spraw bhp
jest

posiadanie wyższego

wykształcenia o kierunku lub specjalności w zakresie
bezpieczeństwa i higieny lub studiów podyplomowych
w tym kierunku

.

Główny specjalista

ds. bezpieczeństwa

i higieny pracy

wyższe wykształcenie o specjalności „bezpieczeństwo
i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bhp
oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
03 Sejsmika04 plytkieid 4624 ppt
Choroby układu nerwowego ppt
10 Metody otrzymywania zwierzat transgenicznychid 10950 ppt
10 dźwigniaid 10541 ppt
03 Odświeżanie pamięci DRAMid 4244 ppt
Prelekcja2 ppt
2008 XIIbid 26568 ppt
WYC4 PPT
rysunek rodziny ppt
1 GEN PSYCH MS 2014id 9257 ppt

więcej podobnych podstron