Komputerowe systemy zarządzania produkcją

background image

KOMPUTEROWE

KOMPUTEROWE

SYSTEMY

SYSTEMY

ZARZĄDZANIA

ZARZĄDZANIA

PRODUKCJĄ

PRODUKCJĄ

Wykład I

Wykład I

Prowadzący:

Prowadzący:

Dr hab. inż. Jerzy Lipski, prof. P.L.

Dr hab. inż. Jerzy Lipski, prof. P.L.

E-mail

E-mail

lipski@archimedes.pol.lublin.pl

lipski@archimedes.pol.lublin.pl

background image

Program wykładów

Program wykładów

Techniki CAx w przedsiębiorstwach konkurujących na globalnym

Techniki CAx w przedsiębiorstwach konkurujących na globalnym

rynku;

rynku;

Realizacja koncepcji efektywnej produkcji z zastosowaniem

Realizacja koncepcji efektywnej produkcji z zastosowaniem

komputerowo zintegrowanego wytwarzania;

komputerowo zintegrowanego wytwarzania;

Systemy planowania i sterowania produkcją (PPC);

Systemy planowania i sterowania produkcją (PPC);

Rola systemów CAD w modelowaniu geometrycznym produktu i

Rola systemów CAD w modelowaniu geometrycznym produktu i

projektowaniu;

projektowaniu;

Systemy wspomagania projektowania technologii produkcji

Systemy wspomagania projektowania technologii produkcji

(CAD/CAP);

(CAD/CAP);

Planowanie technologiczno organizacyjne z zastosowaniem

Planowanie technologiczno organizacyjne z zastosowaniem

wspomagania komputerowego;

wspomagania komputerowego;

Rola baz danych w zarządzaniu produkcją i systemy ich organizacji;

Rola baz danych w zarządzaniu produkcją i systemy ich organizacji;

Wymiana danych między modułami funkcjonalnymi w systemach

Wymiana danych między modułami funkcjonalnymi w systemach

CAx;

CAx;

Zarządzanie danymi produktu (PDM) – funkcje i zastosowanie;

Zarządzanie danymi produktu (PDM) – funkcje i zastosowanie;

Techniki rapid prototyping i rapid tooling (RP/RT) – jako metoda na

Techniki rapid prototyping i rapid tooling (RP/RT) – jako metoda na

zmniejszenie kosztu rozwoju produktu;

zmniejszenie kosztu rozwoju produktu;

Problemy wdrażania technik CAx w przedsiębiorstwach;

Problemy wdrażania technik CAx w przedsiębiorstwach;

Przykłady kompleksowych rozwiązań informatycznych

Przykłady kompleksowych rozwiązań informatycznych

Computer

Computer

Integrated Manufacturing

Integrated Manufacturing

(CIM);

(CIM);

background image

Literatura

Literatura

Praca zbiorowa pod red. M. Brzezińskiego –

Praca zbiorowa pod red. M. Brzezińskiego –

Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie

Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie

systemów produkcyjnych i procesów sterowania

systemów produkcyjnych i procesów sterowania

produkcją

produkcją

– Agencja wyd. Placet Warszawa 2002,

– Agencja wyd. Placet Warszawa 2002,

(rozdz. 10);

(rozdz. 10);

Matuszek J., Kuric I., Debnar R. -

Matuszek J., Kuric I., Debnar R. -

Computer

Computer

Aided

Aided

Process Planning

Process Planning

– Wyd. Politechniki Łódzkiej, Bielsko

– Wyd. Politechniki Łódzkiej, Bielsko

Biała 1999;

Biała 1999;

Weiss Z. –

Weiss Z. –

Techniki komputerowe w przedsiębiorstwie-

Techniki komputerowe w przedsiębiorstwie-

wyd. Politechniki Poznańskiej Poznań 1998;

wyd. Politechniki Poznańskiej Poznań 1998;

Andrzejewski,Jona,Młodkowski –

Andrzejewski,Jona,Młodkowski –

Komputerowe

Komputerowe

systemy finansowo-księgowe -

systemy finansowo-księgowe -

Wyd. PSB 2002;

Wyd. PSB 2002;

Krzysztof Augustyn -

Krzysztof Augustyn -

Komputerowe wspomaganie

Komputerowe wspomaganie

obróbki skrawaniem

obróbki skrawaniem

–Wyd. Helion

–Wyd. Helion

2002;

2002;

M.Miecielica, G.Kaszkiel –

M.Miecielica, G.Kaszkiel –

Komputerowe wspomaganie

Komputerowe wspomaganie

wytwarzania

wytwarzania

- Wyd. MIKOM 1999

- Wyd. MIKOM 1999

background image

Techniki CAx w

Techniki CAx w

przedsiębiorstwach

przedsiębiorstwach

konkurujących na globalnym

konkurujących na globalnym

rynku;

rynku;

Tendencje zmian na konkurencyjnym rynku;

Tendencje zmian na konkurencyjnym rynku;

Metody zmniejszania kosztów i zwiększania

Metody zmniejszania kosztów i zwiększania

wydajności przez wprowadzanie coraz to krótszych

wydajności przez wprowadzanie coraz to krótszych

cykli rozwoju produktów, procesów ich produkcji, przez

cykli rozwoju produktów, procesów ich produkcji, przez

minimalizację stanów zapasów i sprawną logistykę,

minimalizację stanów zapasów i sprawną logistykę,

oraz dzięki stosowaniu efektywnych i innowacyjnych

oraz dzięki stosowaniu efektywnych i innowacyjnych

koncepcji realizacyjnych w produkcji, w rodzaju:

koncepcji realizacyjnych w produkcji, w rodzaju:

LP (Leon Produktion) - produkcja racjonalna,

LP (Leon Produktion) - produkcja racjonalna,

JIT (Just in Time) sterowanie zaopatrzeniem zgodnie z

JIT (Just in Time) sterowanie zaopatrzeniem zgodnie z

zasadą dokładnie na czas,

zasadą dokładnie na czas,

TQM (Total Quality Management) - kompleksowe

TQM (Total Quality Management) - kompleksowe

zarządzanie jakością,

zarządzanie jakością,

VF (Virtual Factory) - przedsiębiorstwa wirtualne.

VF (Virtual Factory) - przedsiębiorstwa wirtualne.

background image

Strategiczne działanie

Strategiczne działanie

przedsiębiorstwa

przedsiębiorstwa

background image

Standaryzacja:

Standaryzacja:

normy serii ISO 9000 - odnoszące się do

normy serii ISO 9000 - odnoszące się do

sterowania jakością,

sterowania jakością,

normy serii ISO 14000 dotyczące ekologicznej

normy serii ISO 14000 dotyczące ekologicznej

produkcji,

produkcji,

norma ISO 10303, nazwana powszechnie

norma ISO 10303, nazwana powszechnie

normą

normą

STEP

STEP

(Standard for the Exchange

(Standard for the Exchange

ofProduct Model Data)

ofProduct Model Data)

opisującą

opisującą

standard

standard

wymiany danych modelu produktu.

wymiany danych modelu produktu.

Standaryzuje ona modelowanie produktu i

Standaryzuje ona modelowanie produktu i

procesów jego wytwarzania, z

procesów jego wytwarzania, z

uwzględnieniem formatów wymiany danych

uwzględnieniem formatów wymiany danych

oraz integracji wielofunkcyjnych systemów

oraz integracji wielofunkcyjnych systemów

komputerowych, wspomagających

komputerowych, wspomagających

projektowanie i produkcję.

projektowanie i produkcję.

background image

Cechy konkurencyjnej

Cechy konkurencyjnej

produkcji

produkcji

background image

Efektywność działań

Efektywność działań

background image

Funkcje systemów CAx

Funkcje systemów CAx

background image

Techniki CAx

Techniki CAx

PPC (Production Planning and Control)

PPC (Production Planning and Control)

-

-

planowanie i sterowanie produkcją. Są to systemy

planowanie i sterowanie produkcją. Są to systemy

pełniące nadrzędną rolę w przetwarzaniu danych w

pełniące nadrzędną rolę w przetwarzaniu danych w

wielu obszarach przedsiębiorstwa w różnym

wielu obszarach przedsiębiorstwa w różnym

horyzoncie czasowym. Do głównych funkcji tych

horyzoncie czasowym. Do głównych funkcji tych

systemów należy planowanie, przygotowywanie i

systemów należy planowanie, przygotowywanie i

sterowanie procesami wytwórczymi w zakresie

sterowanie procesami wytwórczymi w zakresie

realizacji poszczególnych zleceń produkcyjnych, a w

realizacji poszczególnych zleceń produkcyjnych, a w

szczególności terminów ich realizacji, zaopatrzenia

szczególności terminów ich realizacji, zaopatrzenia

materiałowego, obcią żenia stanowisk i gniazd

materiałowego, obcią żenia stanowisk i gniazd

wytwórczych oraz aktywnej kontroli produkcji w toku.

wytwórczych oraz aktywnej kontroli produkcji w toku.

background image

Techniki CAx

Techniki CAx

CAD (Computer Aided Design)

CAD (Computer Aided Design)

- komputerowo

- komputerowo

wspomagane projektowanie. Są to narzędzia i techniki

wspomagane projektowanie. Są to narzędzia i techniki

wspomagające prace w zakresie projektowania,

wspomagające prace w zakresie projektowania,

modelowania geometrycznego, obliczeniowej analizy

modelowania geometrycznego, obliczeniowej analizy

FEM oraz tworzenia i opracowywania dokumentacji

FEM oraz tworzenia i opracowywania dokumentacji

konstrukcyjnej, w tym struktury produktu i list

konstrukcyjnej, w tym struktury produktu i list

kompletacyjnych. Systemy CAD są też stosowane do

kompletacyjnych. Systemy CAD są też stosowane do

opracowywania dokumentacji technologicznej (karty i

opracowywania dokumentacji technologicznej (karty i

formularze operacji technologicznych wraz ze

formularze operacji technologicznych wraz ze

szkicami), przeznaczonej do obróbki na

szkicami), przeznaczonej do obróbki na

konwencjonalnych obrabiarkach.

konwencjonalnych obrabiarkach.

background image

Techniki CAx

Techniki CAx

CAE (Computer Aided Engineering)

CAE (Computer Aided Engineering)

-

-

komputerowo wspomagane prace inżynierskie. W

komputerowo wspomagane prace inżynierskie. W

skład tej klasy systemów wchodzą m.in. narzędzia

skład tej klasy systemów wchodzą m.in. narzędzia

inżynierskie, umożliwiające komputerową analizę

inżynierskie, umożliwiające komputerową analizę

sztywności i wytrzymałości konstrukcji oraz

sztywności i wytrzymałości konstrukcji oraz

symulację procesów zachodzących w

symulację procesów zachodzących w

zaprojektowanych układach. Do klasy CAE zalicza

zaprojektowanych układach. Do klasy CAE zalicza

się także wszystkie systemy problemowo

się także wszystkie systemy problemowo

zorientowane i aplikacje z różnych dziedzin

zorientowane i aplikacje z różnych dziedzin

techniki, aplikowane najczęściej na sprzęcie PC.

techniki, aplikowane najczęściej na sprzęcie PC.

background image

Techniki CAx

Techniki CAx

CAP (

CAP (

Computer Aided Planing

Computer Aided Planing

)

)

- komputerowo

- komputerowo

wspomagane planowanie. Metody i narzędzia

wspomagane planowanie. Metody i narzędzia

wspomagające projektowanie technologiczne,

wspomagające projektowanie technologiczne,

obejmujące opracowanie dokumentacji

obejmujące opracowanie dokumentacji

technologicznej z uwzględnieniem modelu

technologicznej z uwzględnieniem modelu

geometrycznego przedmiotu, jego stanów pośrednich,

geometrycznego przedmiotu, jego stanów pośrednich,

narzędzi, oprzyrządowania, rodzaju maszyn i

narzędzi, oprzyrządowania, rodzaju maszyn i

parametrów obróbki, ale bez konkretnego określenia

parametrów obróbki, ale bez konkretnego określenia

terminów i stanowisk wytwórczych.

terminów i stanowisk wytwórczych.

Systemy CAP wspomagają, prace związane z

Systemy CAP wspomagają, prace związane z

programowaniem urządzeń sterowanych

programowaniem urządzeń sterowanych

numerycznie: obrabiarek, robotów, współ

numerycznie: obrabiarek, robotów, współ

rzędnościowych maszyn pomiarowych, systemów

rzędnościowych maszyn pomiarowych, systemów

transportowych.

transportowych.

background image

Techniki CAx

Techniki CAx

CAPP (Computer Aided Process Planning)

CAPP (Computer Aided Process Planning)

-

-

komputerowo wspomagane planowanie procesów. Ta

komputerowo wspomagane planowanie procesów. Ta

klasa systemów jest szersza niż klasa

klasa systemów jest szersza niż klasa

CAP

CAP

. W

. W

zakresie zastosowań

zakresie zastosowań

CAPP

CAPP

mieszczą się także

mieszczą się także

wszystkie metody i techniki technologicznego

wszystkie metody i techniki technologicznego

przygotowania produkcji realizowanej w

przygotowania produkcji realizowanej w

konwencjonalnych technologiach, wspomaganych

konwencjonalnych technologiach, wspomaganych

technikami komputerowymi i systemami

technikami komputerowymi i systemami

ekspertowymi.

ekspertowymi.

background image

Techniki CAx

Techniki CAx

CAM (Computer Aided Manufacturing)

CAM (Computer Aided Manufacturing)

komputerowo wspomagane wytwarzanie. Są to

komputerowo wspomagane wytwarzanie. Są to

techniki i narzędzia wspomagające tworzenie i

techniki i narzędzia wspomagające tworzenie i

aktywizowanie programów

aktywizowanie programów

NC

NC

na poziomie

na poziomie

wydziału produkcyjnego oraz nadzór,

wydziału produkcyjnego oraz nadzór,

sterowanie urządzeniami i procesami

sterowanie urządzeniami i procesami

wytwarzania i montażu na najniższym poziomie

wytwarzania i montażu na najniższym poziomie

systemów wytwórczych. Ich funkcje odnoszą się

systemów wytwórczych. Ich funkcje odnoszą się

zazwyczaj do wszystkich urządzeń sterowanych

zazwyczaj do wszystkich urządzeń sterowanych

numerycznie, a więc do obrabiarek,

numerycznie, a więc do obrabiarek,

współrzędnościowych maszyn pomiarowych,

współrzędnościowych maszyn pomiarowych,

robotów, systemów transportowych oraz innych

robotów, systemów transportowych oraz innych

urządzeń obsługiwanych np. za pomocą

urządzeń obsługiwanych np. za pomocą

sterowników

sterowników

PLC

PLC

.

.

background image

Techniki CAx

Techniki CAx

CAQ (Computer Aided Quality Control)

CAQ (Computer Aided Quality Control)

-

-

komputerowo wspomagane sterowanie jakością. Są

komputerowo wspomagane sterowanie jakością. Są

to metody i techniki komputerowego wspomagania

to metody i techniki komputerowego wspomagania

projektowania, planowania i realizacji procesów

projektowania, planowania i realizacji procesów

pomiarowych, a także procedur kontroli jakości.

pomiarowych, a także procedur kontroli jakości.

Systemy te, najczęściej sprzężone z systemami CAD

Systemy te, najczęściej sprzężone z systemami CAD

przez model geometryczny lub przez programy bądź

przez model geometryczny lub przez programy bądź

procedury pomiarowe, są zintegrowane z systemami

procedury pomiarowe, są zintegrowane z systemami

PPC, CAP i CAM, głównie w części odnoszącej się do

PPC, CAP i CAM, głównie w części odnoszącej się do

pomiarów na współrzędnościowej maszynie

pomiarów na współrzędnościowej maszynie

pomiarowej.

pomiarowej.

background image

Techniki CAx

Techniki CAx

background image

Klasyfikacja systemów CAx

Klasyfikacja systemów CAx

background image

Systemy komputerowe oparte

Systemy komputerowe oparte

na zintegrowanych modelach

na zintegrowanych modelach

danych

danych

EDM/PDM (Engineering Data

EDM/PDM (Engineering Data

Management/Product Data

Management/Product Data

Management)

Management)

-zarządzanie danymi

-zarządzanie danymi

inżynierskimi / zarządzanie danymi

inżynierskimi / zarządzanie danymi

produktu. Są to komputerowe systemy,

produktu. Są to komputerowe systemy,

techniki i narzędzia, opracowane na

techniki i narzędzia, opracowane na

podstawie informatycznych metod

podstawie informatycznych metod

przetwarzania danych, zbudowane na

przetwarzania danych, zbudowane na

bazie modelu procesu wytwórczego z

bazie modelu procesu wytwórczego z

pełną specyfikacją modelu produktu.

pełną specyfikacją modelu produktu.

background image

Systemy komputerowe oparte

Systemy komputerowe oparte

na zintegrowanych modelach

na zintegrowanych modelach

danych

danych

TDM (Team Data Management,

TDM (Team Data Management,

również Total Data Management

również Total Data Management

lub Technical Data Management)

lub Technical Data Management)

-

-

zarządzanie danymi w pracy grupowej,

zarządzanie danymi w pracy grupowej,

również totalne zarządzanie danymi

również totalne zarządzanie danymi

lub zarządzanie danymi technicznymi.

lub zarządzanie danymi technicznymi.

background image

Systemy komputerowe oparte

Systemy komputerowe oparte

na zintegrowanych modelach

na zintegrowanych modelach

danych

danych

CIM (Computer Integrated Manu-

CIM (Computer Integrated Manu-

facturing)

facturing)

- komputerowo

- komputerowo

zintegrowanego wytwarzanie.

zintegrowanego wytwarzanie.

Powiązane funkcjonalnie i poprzez

Powiązane funkcjonalnie i poprzez

modele danych poszczególne

modele danych poszczególne

systemy CAx .

systemy CAx .

background image

Schemat struktury CIM

Schemat struktury CIM

background image

Strategiczne oczekiwania

Strategiczne oczekiwania

przedsiębiorstw wobec technik

przedsiębiorstw wobec technik

komputerowych

komputerowych

skrócenie czasu przygotowania i realizacji

skrócenie czasu przygotowania i realizacji

produkcji z jednoczesnym jej ciągłym

produkcji z jednoczesnym jej ciągłym

unowocześnieniem i wdrażaniem innowacyjnych

unowocześnieniem i wdrażaniem innowacyjnych

technologii,

technologii,

szybkie i elastyczne reagowanie na potrzeby

szybkie i elastyczne reagowanie na potrzeby

rynku,

rynku,

uzyskanie planowanej terminowości dostaw

uzyskanie planowanej terminowości dostaw

produktów na rynek,

produktów na rynek,

background image

Strategiczne oczekiwania

Strategiczne oczekiwania

przedsiębiorstw wobec technik

przedsiębiorstw wobec technik

komputerowych

komputerowych

obniżenie kosztów produkcji zarówno w fazach

obniżenie kosztów produkcji zarówno w fazach

przygotowania, jak i realizacji, które można

przygotowania, jak i realizacji, które można

osiągnąć przez optymalizację i właściwą strukturę

osiągnąć przez optymalizację i właściwą strukturę

przepływu informacji w przedsiębiorstwie;

przepływu informacji w przedsiębiorstwie;

optymalne zarządzanie realizacją zleceń

optymalne zarządzanie realizacją zleceń

produkcyjnych dzięki krótkim cyklom

produkcyjnych dzięki krótkim cyklom

produkcyjnym, krótkim terminom realizacji zleceń

produkcyjnym, krótkim terminom realizacji zleceń

produkcyjnych, minimalnym zapasom

produkcyjnych, minimalnym zapasom

materiałowym oraz ze względu na wysoki stopień

materiałowym oraz ze względu na wysoki stopień

wykorzystania potencjału produkcyjnego.

wykorzystania potencjału produkcyjnego.

background image

Integracja systemów CAx w

Integracja systemów CAx w

korporacyjnym sposobie

korporacyjnym sposobie

produkcji

produkcji


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Komputerowe systemy sterowania produkcją żywickiopracowanie
Komputerowe systemy sterowania produkcją
Komputerowe Systemy Sterowania Produkcją
KSSP - CAx, Politechnika Poznańska, Magisterka ZIiP, Semestr I (VIII), Komputerowe systemy sterowani
komputerowe systemy zarzadzania
Komputerowe systemy sterowania produkcją docx
Komputerowy zapis, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Semestr 3, Grafika inżynierska
Systemy zarządzania jakością w produkcji żywności, Systemy zarządzania jakością w produkcji żywności
Komputerowe systemy wspomagania zarządzania czyli informatyzacja zarządzania
Zarządzanie produkcją Otoczenie systemu produkcyjnego
Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją
download Zarządzanie Produkcja Archiwum w 09 pomiar pracy [ www potrzebujegotowki pl ]
Wyklad 2 zarzadzanie produkcja

więcej podobnych podstron