2 Unia Europejska historia struktura funkcje ciekawostkiid 20887 ppt

background image

Unia Europejska – historia,

Unia Europejska – historia,

struktura, funkcje,

struktura, funkcje,

ciekawostki.

ciekawostki.

background image

Unia Europejska

Unia Europejska

(ang.

(ang.

European

European

Union

Union

)

)

Pojęcie Unii Europejskiej jest trudne do zdefiniowania.

Pojęcie Unii Europejskiej jest trudne do zdefiniowania.

Jest to organizacja tworzona na bazie Wspólnot Europejskich

Jest to organizacja tworzona na bazie Wspólnot Europejskich

– in statu nascendi (w fazie poczęcia).

– in statu nascendi (w fazie poczęcia).

UE nie ma:

UE nie ma:

podmiotowości w prawie międzynarodowym,

podmiotowości w prawie międzynarodowym,

prawa legacji i własnego budżetu;

prawa legacji i własnego budżetu;

jest związkiem państw funkcjonujących na podłożu

jest związkiem państw funkcjonujących na podłożu

Wspólnot.

Wspólnot.

UE nie może we własnym imieniu wydawać żadnych norm

UE nie może we własnym imieniu wydawać żadnych norm

prawnych,

prawnych,

zawierać żadnych traktatów,

zawierać żadnych traktatów,

zatrudniać personelu,

zatrudniać personelu,

wnosić pozwów i być pozwaną.

wnosić pozwów i być pozwaną.

W imieniu UE działają rządy państw członkowskich.

W imieniu UE działają rządy państw członkowskich.

Można ją rozumieć jako ponadinstytucjonalny i

Można ją rozumieć jako ponadinstytucjonalny i

ponadnarodowy mechanizm integracyjny. Jest rozwinięciem

ponadnarodowy mechanizm integracyjny. Jest rozwinięciem

dotychczasowej integracji europejskiej o nowe polityczne i

dotychczasowej integracji europejskiej o nowe polityczne i

gospodarcze płaszczyzny współpracy.

gospodarcze płaszczyzny współpracy.

background image
background image

NARODZINY INTEGRACJI
EUROPEJSKIEJ

Tragiczne doświadczenia II wojny

Tragiczne doświadczenia II wojny

światowej sprawiły, iż proces unifikacji

światowej sprawiły, iż proces unifikacji

kontynentu europejskiego może być

kontynentu europejskiego może być

jedynym skutecznym środkiem

jedynym skutecznym środkiem

przeciwdziałania konfliktom zbrojnym. W

przeciwdziałania konfliktom zbrojnym. W

tym czasie i kontekście pojawiła się myśl

tym czasie i kontekście pojawiła się myśl

stworzenia struktury, która umożliwiłaby

stworzenia struktury, która umożliwiłaby

kierowanie przemysłem węglowym w

kierowanie przemysłem węglowym w

Europie. Wybór tego właśnie sektora

Europie. Wybór tego właśnie sektora

gospodarki nie był przypadkowy:

gospodarki nie był przypadkowy:

kontrola nad bazą surowcową przemysłu

kontrola nad bazą surowcową przemysłu

ciężkiego stawała się niejednokrotnie

ciężkiego stawała się niejednokrotnie

zaczynem konfliktów zbrojnych w

zaczynem konfliktów zbrojnych w

Europie.

Europie.

background image

Ideę tę rozwinął francuski polityk Jean

Ideę tę rozwinął francuski polityk Jean

Monnet (1888-1979), były wysoki

Monnet (1888-1979), były wysoki

urzędnik działającej w okresie

urzędnik działającej w okresie

międzywojennym Ligi Narodów.

międzywojennym Ligi Narodów.

Świadomy niedoskonałości tej

Świadomy niedoskonałości tej

organizacji, wiedział, że po II wojnie

organizacji, wiedział, że po II wojnie

światowej współpraca europejska

światowej współpraca europejska

powinna opierać się na strukturze

powinna opierać się na strukturze

organów nie podlegających władzy

organów nie podlegających władzy

poszczególnych rządów. Zainspirowany

poszczególnych rządów. Zainspirowany

tymi poglądami francuski minister

tymi poglądami francuski minister

spraw zagranicznych Robert Schuman

spraw zagranicznych Robert Schuman

ogłosił 9 maja 1950 roku deklarację,

ogłosił 9 maja 1950 roku deklarację,

która stała się podstawą Planu

która stała się podstawą Planu

Schumana, uchodzącego za oficjalny

Schumana, uchodzącego za oficjalny

początek historii Wspólnot Europejskich

początek historii Wspólnot Europejskich

.

background image

Inicjatywy przedstawione w Planie Schumana

Inicjatywy przedstawione w Planie Schumana

spotkały się z pozytywnym przyjęciem sześciu

spotkały się z pozytywnym przyjęciem sześciu

rządów europejskich: Francji, Niemieckiej

rządów europejskich: Francji, Niemieckiej

Republiki Federalnej, Belgii, Holandii,

Republiki Federalnej, Belgii, Holandii,

Luksemburga i Włoch. Stały się one podstawą

Luksemburga i Włoch. Stały się one podstawą

wszczęcia negocjacji przez sześć wymienionych

wszczęcia negocjacji przez sześć wymienionych

państw, które doprowadziły do podpisania, w

państw, które doprowadziły do podpisania, w

dniu 18 kwietnia 1951 roku, Traktatu

dniu 18 kwietnia 1951 roku, Traktatu

Paryskiego ustanawiającego Europejską

Paryskiego ustanawiającego Europejską

Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Traktat ten

Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Traktat ten

wszedł w życie 25 lipca 1952 roku.

wszedł w życie 25 lipca 1952 roku.

background image

(...) Musimy zbudować rodzaj Stanów

(...) Musimy zbudować rodzaj Stanów

Zjednoczonych Europy (...) A dlaczego nie ma

Zjednoczonych Europy (...) A dlaczego nie ma

być grupy europejskiej, która by rozerwanym

być grupy europejskiej, która by rozerwanym

od siebie narodom tego potężnego kontynentu

od siebie narodom tego potężnego kontynentu

dała poczucie rozszerzonego patriotyzmu i

dała poczucie rozszerzonego patriotyzmu i

wspólnego obywatelstwa? (...) Jeśli Europa ma

wspólnego obywatelstwa? (...) Jeśli Europa ma

być wybawiona od bezgranicznej nędzy, a w

być wybawiona od bezgranicznej nędzy, a w

istocie od zagłady, to musi przyjść akt wiary i

istocie od zagłady, to musi przyjść akt wiary i

istnienie europejskiej rodziny, ten akt

istnienie europejskiej rodziny, ten akt

zapomnienia wbrew wszelkim zbrodniom i

zapomnienia wbrew wszelkim zbrodniom i

szaleństwom przeszłości (...)

szaleństwom przeszłości (...)

Winston Churchil 17 września 1946 r.

Winston Churchil 17 września 1946 r.

Zurych

Zurych

Historia

Historia

(1)

(1)

background image

Historia (2)

Historia (2)

1951r.

1951r.

Traktat paryski

Traktat paryski

– utworzono Europejską Wspólnotę Węgla i Stali

– utworzono Europejską Wspólnotę Węgla i Stali

(EWWiS)

(EWWiS)

(Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia, Luxemburg)

(Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia, Luxemburg)

1957r.

1957r.

Traktaty Rzymskie

Traktaty Rzymskie

– powołano Europejską Wspólnotę Gospodarczą

– powołano Europejską Wspólnotę Gospodarczą

(EWG)

(EWG)

oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

(EURATOM)

(EURATOM)

1967r.

1967r.

Traktat fuzyjny

Traktat fuzyjny

– narodziny Wspólnoty Europejskiej

– narodziny Wspólnoty Europejskiej

1973r.

1973r.

– przystąpienie do Wspólnoty Europejskiej

– przystąpienie do Wspólnoty Europejskiej

Danii, Irlandii, Wielkiej Brytanii

Danii, Irlandii, Wielkiej Brytanii

1981r.

1981r.

– przystąpienie Grecji,

– przystąpienie Grecji,

1986r.

1986r.

– Hiszpanii i Portugalii do Wspólnoty

– Hiszpanii i Portugalii do Wspólnoty

background image

Historia (3)

Historia (3)

1986r.

1986r.

– podpisanie

– podpisanie

Jednolitego Aktu Europejskiego

Jednolitego Aktu Europejskiego

NRD stało się częścią Unii w momencie przywrócenia jedności z RFN w

NRD stało się częścią Unii w momencie przywrócenia jedności z RFN w

1990r.

1990r.

1990r.

1990r.

Układ z Schengen

Układ z Schengen

- utworzenie systemu wspólnej kontroli granic

- utworzenie systemu wspólnej kontroli granic

i zniesienie wizowych granic wewnętrznych w obrębie Hiszpanii,

i zniesienie wizowych granic wewnętrznych w obrębie Hiszpanii,

Francji, Włoch, krajów Beneluksu, Danii i Niemiec

Francji, Włoch, krajów Beneluksu, Danii i Niemiec

7 luty 1992r.

7 luty 1992r.

- został podpisany

- został podpisany

Traktat z Maastricht

Traktat z Maastricht

,

,

na mocy którego

na mocy którego

1 listopada 1993r.

1 listopada 1993r.

powstała Unia Europejska

powstała Unia Europejska

.

.

1995r.

1995r.

– przystąpienie Austrii, Szwecji, Finlandii w szeregi Unii

– przystąpienie Austrii, Szwecji, Finlandii w szeregi Unii

1997r.

1997r.

Traktat amsterdamski

Traktat amsterdamski

–wprowadzenie wspólnej waluty –

–wprowadzenie wspólnej waluty –

Euro

Euro

w większości krajów Unii

w większości krajów Unii

background image

Historia (4)

Historia (4)

2000r.

2000r.

Traktat nicejski

Traktat nicejski

– reforma instytucji unijnych, proklamacja

– reforma instytucji unijnych, proklamacja

Karty

Karty

Praw

Praw

Podstawowych

Podstawowych

– gwarancja praw człowieka i swobód

– gwarancja praw człowieka i swobód

obywatelskich

obywatelskich

16 kwiecień 2003r.

16 kwiecień 2003r.

- przedstawiciele rządów 15 państw członkowskich

- przedstawiciele rządów 15 państw członkowskich

i 10 kandydujących podpisali w Atenach

i 10 kandydujących podpisali w Atenach

Traktat

Traktat

akcesyjny

akcesyjny

dotyczący rozszerzenia Unii Europejskiej.

dotyczący rozszerzenia Unii Europejskiej.

1 maja 2004r.

1 maja 2004r.

– największe rozszerzenie UE - wstąpienie 10 krajów:

– największe rozszerzenie UE - wstąpienie 10 krajów:

Estonia,

Estonia,

Łotwa, Litwa,

Łotwa, Litwa,

Polska

Polska

, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia,

, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia,

Malta,

Malta,

Cypr

Cypr

17.06.2004-18.06.2004 -

17.06.2004-18.06.2004 -

Szczyt UE w Brukseli przyjmuje

Szczyt UE w Brukseli przyjmuje

Traktat

Traktat

Konstytucyjny.

Konstytucyjny.

background image

Ojcowie Unii Europejskiej

Ojcowie Unii Europejskiej

Premier, Minister
Spraw
Zagranicznych
Francji Robert
Schuman (1886 -
1963).

background image

Schuman Robert (1886-1963), polityk francuski. Po studiach

prawniczych w Berlinie, Monachium i Strasburgu od 1912

prowadził kancelarię adwokacką w Metz. Podczas I wojny

światowej służył w armii niemieckiej. 1919-1940 deputowany do

parlamentu francuskiego. W 1940 wchodził w skład rządów P.

Reynauda i Ph. Pétaina.

We wrześniu 1940 aresztowany przez gestapo i wywieziony do

Rzeszy. W 1942 uciekł do Francji, gdzie brał udział w ruchu oporu.

Po II wojnie światowej współzałożył Republikańską Partię Ludową

(początkowo Republikański Ruch Ludowy, MRP). 1945-1962

w parlamencie.

Sprawował liczne funkcje ministerialne: ministra finansów (1946-

1947), ministra spraw zagranicznych (1948-1953), ministra

sprawiedliwości (1955-1956), a także premiera (1947-1948).

Przyczynił się do pojednania francusko-niemieckiego.

Zaproponował zacieśnienie współpracy pomiędzy zachodnimi

sojusznikami, dzięki której powstało NATO (1949). Był także

autorem planu integracji europejskiej (tzw. plan Schumana),

w efekcie którego w 1952 utworzono Europejską Wspólnotę Węgla

i Stali. 1956-1960 przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

background image

Wybitny francuski
polityk, ekonomista
Jean Monnet
(1888 -
1979).

background image

Monnet Jean (1888-1979), francuski polityk

i dyplomata, ekonomista i finansista. Po II

wojnie światowej zaangażował się aktywnie

w ideę zjednoczenia Europy. Był autorem

planu R, Schumana, otwierającego możliwość

współpracy francusko-niemieckiej w zakresie

węgla i stali w ramach organizacji

Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W 1955

założył Komitet Akcji na rzecz Stanów

Zjednoczonych Europy, który podejmował

działania służące integracji godpodarczej

"szóstki" państw - członków EWWiS.

Przyczynił się do powstania w 1957

Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz

Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

background image

Kanclerz Republiki
Federalnej
Niemiec Konrad
Adenauer (1876-
1967).

background image

Adenauer Konrad (1876-1967), niemiecki prawnik, polityk, działacz

chrześcijańsko-demokratyczny. Od 1906 członek partii Centrum. 1917-

1933 nadburmistrz Kolonii, od 1920 przewodn. pruskiej Rady Państwa.

Przeciwnik nazizmu, po dojściu do władzy A Hitlera. (1933)

pozbawiony wszelkich funkcji, 1934 tymczasowo aresztowany.

W związku z zamachem na Hitlera (1944) powtórnie uwięziony. Po

wkroczeniu aliantów do Kolonii (1945) ponownie objął urząd

nadburmistrza.

Współtwórca i od 1946 przewodniczący Unii Chrześcijańsko-

Demokratycznej (CDU) w brytyjskiej strefie okupacyjnej, 1950-1965

w całej RFN (od 1966 jej honorowy przewodniczący.). 1948-1949 na

czele Rady Parlamentarnej, będącej namiastką ogólnokrajowego

parlamentu. 1949-1963 pierwszy kanclerz RFN, jednocześnie 1951-1955

minister spraw zagranicznych. Odegrał wybitną rolę w procesach

integracji europejskiej, przyczyniając się do powstania EWG

i Euroatomu, wprowadził Niemcy do EWWiS oraz Rady Europy.

Efektywnie realizował program odbudowy państwa na obszarze

zachodnich stref okupacyjnych oraz integracji politycznej i wojskowej

RFN z Europą Zachodnią i USA, w celu przełamania izolacjonizmu

Niemiec na arenie międzynarodowej.

Dążył do budowy ustroju opartego na zasadach demokracji

parlamentarnej. Prowadził politykę denazyfikacji oraz remilitaryzacji

Niemiec, a także nieuznawania NRD i granicy na Odrze i Nysie.

Odegrał ogromną rolę przy wprowadzeniu RFN do zachodnich struktur

politycznych i wojskowych - NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej.

Doprowadził do zbliżenia z Francją (1954 porozumienie w sprawie

obszaru Saary, 1963 traktat o współpracy). W polityce wschodniej

doprowadził do nawiązania stosunków dyplomatycznych z ZSRR (1955).

1963, ze względu na podeszły wiek, ustąpił z pełnionych funkcji

państwowych. Autor wspomnień Erinnerungen (tomy 1-4, 1965-1968).

background image

Premier Włoch,
Minister Spraw
Zagranicznych
Alcide De Gasperi
(1876-1967).

background image

De Gasperi Alcide (1881-1954), polityk włoski. Od 1905

redaktor dziennika Il Trentino. 1911-1918 poseł do

parlamentu wiedeńskiego z ramienia regionalnej

partii katolików, gdzie reprezentował interesy

mniejszości włoskiej. W 1919 współzałożyciel Włoskiej

Partii Ludowej (PPI), od 1923 jej przewodniczący. Od

1921 deputowany do parlamentu włoskiego.

Przeciwnik faszyzmu. W 1926 pozbawiony mandatu,

1927 aresztowany i skazany na 4 lata więzienia.

Zwolniony dzięki interwencji papieża Piusa IX,

następnie pracownik Biblioteki Watykańskiej.

Uczestnik ruchu oporu. W 1943 współtwórca

przywódca Włoskiej Partii Chrześcijańsko-

Demokratycznej.

W latach 1945-1953 ośmiokrotny premier oraz

sześciokrotny minister spraw zagranicznych. Prowadził

dzieło politycznej i ekonomicznej odbudowy Włoch,

wprowadził kraj w struktury ogólnoeuropejskie, m.in.

w 1949 do NATO. Współorganizator Rady Europy (1949)

oraz Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (1951).

Propagował ideę zjednoczenia Europy, odwołując się do

zasad solidaryzmu. Zaliczany do najwybitniejszych

chadeckich polityków powojennej Europy.

background image

Polska w UE

Polska w UE

19 wrzesień 1989r.

19 wrzesień 1989r.

- podpisanie umowy Polska-EWG

- podpisanie umowy Polska-EWG

8 kwiecień 1994r.

8 kwiecień 1994r.

Ateny – oficjalny wniosek Polski o członkostwo w UE

Ateny – oficjalny wniosek Polski o członkostwo w UE

8 sierpień 1996r.

8 sierpień 1996r.

- powołano

- powołano

Komitet Integracji Europejskiej

Komitet Integracji Europejskiej

1997r.

1997r.

Grupa luksemburska

Grupa luksemburska

- decyzja o podjęciu negocjacji

- decyzja o podjęciu negocjacji

członkowskich

członkowskich

z 6 państwami: Polską, Węgrami,

z 6 państwami: Polską, Węgrami,

Czechami, Słowenią, Estonią i Cyprem

Czechami, Słowenią, Estonią i Cyprem

31 marzec 1998r.

31 marzec 1998r.

rozpoczęcie negocjacji z UE przez Polskę

rozpoczęcie negocjacji z UE przez Polskę

13 grudzień 2002r.

13 grudzień 2002r.

szczyt w Kopenhadze

szczyt w Kopenhadze

- finalizacja negocjacji z UE,

- finalizacja negocjacji z UE,

16 kwiecień 2003r.

16 kwiecień 2003r.

- podpisanie

- podpisanie

traktatu

traktatu

akcesyjnego

akcesyjnego

7-8 czerwiec 2003r.

7-8 czerwiec 2003r.

referendum w sprawie członkostwa w UE

referendum w sprawie członkostwa w UE

background image

1 maj

1 maj

2004r.

2004r.

Polska w UE !!!

Polska w UE !!!

background image

Struktura (1)

Struktura (1)

Unia Europejska opiera się na trzech filarach:

Unia Europejska opiera się na trzech filarach:

I.

I.

Zakres działania dwóch Wspólnot Europejskich (głównie

Zakres działania dwóch Wspólnot Europejskich (głównie

sprawy gospodarcze

sprawy gospodarcze

, w tym Unia Gospodarczo-Walutowa);

, w tym Unia Gospodarczo-Walutowa);

w 2002 roku wygasł zawarty na 50 lat Traktat ustanawiający

w 2002 roku wygasł zawarty na 50 lat Traktat ustanawiający

Europejską Wspólnotę Węgla i Stali

Europejską Wspólnotę Węgla i Stali

, obecnie obowiązujące

, obecnie obowiązujące

traktaty to: Traktat ustanawiający

traktaty to: Traktat ustanawiający

Wspólnotę Europejską

Wspólnotę Europejską

oraz Traktat ustanawiający

oraz Traktat ustanawiający

Europejską Wspólnotę Energii

Europejską Wspólnotę Energii

Atomowej

Atomowej

II.

II.

Wspólna

Wspólna

polityka zagraniczna

polityka zagraniczna

i

i

bezpieczeństwa

bezpieczeństwa

III.

III.

Współpraca

Współpraca

policyjna

policyjna

i

i

sądowa

sądowa

w sprawach karnych (do

w sprawach karnych (do

1999 r. współpraca w zakresie

1999 r. współpraca w zakresie

wymiaru sprawiedliwości

wymiaru sprawiedliwości

i

i

spraw wewnętrznych

spraw wewnętrznych

).

).

background image

I FILAR [ 3 Wspólnoty
oraz Unia Gospodarcza i
Walutowa ]

 rynek wewnętrzny, czyli swobodny przepływ

towarów, osób,

usług, kapitału i wierzytelności,

 unia celna,

 wspólna polityka handlowa,

 wspólna polityka w dziedzinach rolnictwa i

rybołówstwa,

 wspólna polityka w dziedzinie transportu i energii,

 koordynacja państwowych polityk zatrudnienia,

 europejski fundusz społeczny,

 wspólna polityka w dziedzinie ochrony środowiska

naturalnego,

 ochrona niezakłóconej konkurencji,

 wspieranie rozwoju naukowego i technologicznego,

 ochrona zdrowia,

 ochrona konsumentów,

 obrona cywilna,

 turystyka i transport.

background image

II FILAR [ Wspólna
polityka Zagraniczna i
Bezpieczeństwa ]

ochrona wspólnych wartości, podstawowych

interesów, niezależności i integralności Unii

zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych,

 umacnianie bezpieczeństwa Unii i jej państw

członkowskich,
 utrzymanie pokoju i umacnianie bezpieczeństwa

międzynarodowego,
 popieranie współpracy międzynarodowej,

 rozwijanie i umacnianie demokracji oraz rządów

prawa, jak również poszanowanie praw człowieka

i podstawowych wolności.

background image

III FILAR [ Współpraca policyjna i
sądowa w sprawach karnych ]

 zapewnienie obywatelom Unii wysokiego poziomu ochrony w przestrzeni

wolności,

bezpieczeństwa i sprawiedliwości,
 zapobieganie rasizmowi i ksenofobii oraz walkę z tymi zjawiskami,

 zapobieganie przestępczości zorganizowanej lub innej i walkę z tym

zjawiskiem, a w

szczególności z terroryzmem, handlem ludźmi i przestępstwami

przeciwko dzieciom,

handlem narkotykami, handlem bronią, korupcją i nadużyciami,
 ściślejsza współpraca między siłami policji, władzami celnymi i innymi

władzami w

państwach członkowskich, bezpośrednio i za pośrednictwem

Europejskiego Urzędu Policji

(EUROPOL-u),
 ściślejsza współpraca między władzami sądowymi i innymi właściwymi

władzami państw

członkowskich,
 zbliżanie norm prawa karnego państw członkowskich.

background image

Struktura (2)

Struktura (2)

Najważniejsze instytucje Unii Europejskiej:

Najważniejsze instytucje Unii Europejskiej:

Rada Europejska

Rada Europejska

- nie mylić z

- nie mylić z

Radą Europy

Radą Europy

, która jest osobną organizacją

, która jest osobną organizacją

Główne instytucje polityczne:

Główne instytucje polityczne:

Parlament Europejski

Parlament Europejski

Rada Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej

- najważniejszy organ wspólnotowy

- najważniejszy organ wspólnotowy

Komisja Europejska

Komisja Europejska

- rodzaj rządu UE

- rodzaj rządu UE

Instytucje sądowe i kontrolne:

Instytucje sądowe i kontrolne:

Trybunał Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości

(TS)

(TS)

Sąd Pierwszej Instancji

Sąd Pierwszej Instancji

- do rozpatrywania drobniejszych spraw

- do rozpatrywania drobniejszych spraw

Trybunał Obrachunkowy

Trybunał Obrachunkowy

- znany też jako Trybunał Rewidentów Księgowych

- znany też jako Trybunał Rewidentów Księgowych

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Instytucje gospodarcze:

Instytucje gospodarcze:

Europejski System Banków Centralnych

Europejski System Banków Centralnych

- obejmujący EBC i banki centralne państw członkowskich

- obejmujący EBC i banki centralne państw członkowskich

Europejski Bank Centralny

Europejski Bank Centralny

(EBC)

(EBC)

Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny

(EBI)

(EBI)

Instytucje doradcze:

Instytucje doradcze:

Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Komitet Regionów

Komitet Regionów

Inne organy:

Inne organy:

Agencje Unii Europejskiej

Agencje Unii Europejskiej

Europejski Urząd Statystyczny

Europejski Urząd Statystyczny

background image

promowanie ekonomicznego i społecznego postępu

promowanie ekonomicznego i społecznego postępu

poprzez

poprzez

zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie

zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie

handlowym między państwami członkowskimi,

handlowym między państwami członkowskimi,

wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego

wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego

mówiącego

mówiącego

jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie

jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie

wspólnej polityki zagranicznej,

wspólnej polityki zagranicznej,

dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego

dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego

i poczucia

i poczucia

przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez

przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez

zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu

zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu

ludzi w obrębie Unii,

ludzi w obrębie Unii,

rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego

rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego

traktowania

traktowania

, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm

, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm

prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych.

prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych.

Funkcje

Funkcje

background image

tabela przedstawiająca główne formy prawa

wtórnego Wspólnoty

adresat

moc wiążąca

wejście w

życie

rozporządzeni

e

państwa

członkowskie i

obywatele

obowiązujące we

wszystkich

częściach

z reguły 15 dni po

publikacji

dyrektywa

tylko państwa

członkowskie

obowiązująca

tylko wobec celów

po implementacji

przez państwa

członkowskie

decyzja

poszczególne

państwa

członkowskie lub

osoby

obowiązująca we

wszystkich

częściach

po dostarczeniu

lub opublikowaniu

zalecenie

organy Wspólnoty,

państwa

członkowskie lub

osoby

nie obowiązujące

-

opinia

organy Wspólnoty

lub państwa

członkowskie

nie obowiązujące

-

background image

Flaga

Flaga

(1)

(1)

Autorami projektu flagi

Autorami projektu flagi

Unii Europejskiej

Unii Europejskiej

byli hiszpański dyplomata

byli hiszpański dyplomata

Madriaga y Rojo

Madriaga y Rojo

i francuski plastyk

i francuski plastyk

Arsene Heitz

Arsene Heitz

. Projekt przyjęty

. Projekt przyjęty

przez

przez

Komitet Ministrów Rady Europy

Komitet Ministrów Rady Europy

w

w

1955

1955

roku, od

roku, od

1986

1986

roku

roku

został oficjalnym symbolem

został oficjalnym symbolem

Wspólnot Europejskich

Wspólnot Europejskich

, a później

, a później

Unii

Unii

.

.

Źródłem inspiracji plastycznego wyglądu godła Europy, zgodnie

Źródłem inspiracji plastycznego wyglądu godła Europy, zgodnie

z interpretacją Jeana Monneta, była Apokalipsa Św. Jana:

z interpretacją Jeana Monneta, była Apokalipsa Św. Jana:

Potem wielki znak się ukazał na niebie.

Potem wielki znak się ukazał na niebie.

Niewiasta obleczona w słońce

Niewiasta obleczona w słońce

i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie

i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie

wieniec z gwiazd dwunastu.”

wieniec z gwiazd dwunastu.”

(Ap 12, 1)

(Ap 12, 1)

background image

Flaga (2)

Flaga (2)

Gwiazdy świecące na błękitnym

Gwiazdy świecące na błękitnym

niebie

niebie

Europy mogą symbolizować jej

Europy mogą symbolizować jej

ludy,

ludy,

zamknięty krąg – ich jedność.

zamknięty krąg – ich jedność.

Liczba 12 pozostaje niezmienna i

Liczba 12 pozostaje niezmienna i

może

może

być odbierana jako symbol pełni

być odbierana jako symbol pełni

doskonałości.

doskonałości.

background image

Hymn

Hymn

Oda do radości”

Oda do radości”

– finałowa kantata z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena

– finałowa kantata z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena

jest hymnem UE.

jest hymnem UE.

Z racji wielojęzycznego charakteru Unii ,hymn posiada jedynie wersję

Z racji wielojęzycznego charakteru Unii ,hymn posiada jedynie wersję

instrumentalną opracowaną przez

instrumentalną opracowaną przez

Herberta von Karajana

Herberta von Karajana

.

.

Rada Europy w 1972r. uznała „Odę do radości” za swój hymn.

Rada Europy w 1972r. uznała „Odę do radości” za swój hymn.

Poproszono jednocześnie Herberta von Karajana o aranżację

Poproszono jednocześnie Herberta von Karajana o aranżację

monumentalnego dzieła Beethovena.

monumentalnego dzieła Beethovena.

Zostało ono zinstumentowane na fortepian, instrumenty dęte i orkiestrę

Zostało ono zinstumentowane na fortepian, instrumenty dęte i orkiestrę

symfoniczną.

symfoniczną.

W 1986 r. hymn wraz z flagą od Rady Europy przejęła UE.

W 1986 r. hymn wraz z flagą od Rady Europy przejęła UE.

background image

Waluta

Waluta

1 styczeń 2002r.

1 styczeń 2002r.

-

-

EURO

EURO

wspólną walutą

wspólną walutą

w krajach: Austria, Belgia, Finlandia, Francja,

w krajach: Austria, Belgia, Finlandia, Francja,

Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia,

Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia,

Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Włochy.

Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Włochy.

background image

Unia Europejska zajmuje

Unia Europejska zajmuje

obszar 3.235 tys. km kw

obszar 3.235 tys. km kw

.(cała Europa-10.000 tys.

.(cała Europa-10.000 tys.

km kw.)

km kw.)

Ludność

Ludność

Unii Europejskiej stanowi

Unii Europejskiej stanowi

7 proc. ogółu mieszkańców Ziemi

7 proc. ogółu mieszkańców Ziemi

Unia ma

Unia ma

największy (23 proc.) udział w światowej produkcji

największy (23 proc.) udział w światowej produkcji

Eksport

Eksport

Unii Europejskiej poza jej Rynek Wewnętrzny stanowi 19 proc.

Unii Europejskiej poza jej Rynek Wewnętrzny stanowi 19 proc.

całego światowego eksportu

całego światowego eksportu

(pierwsze miejsce na świecie)

(pierwsze miejsce na świecie)

Unia

Unia

zużywa 17 proc. wyprodukowanej na całym świecie energii

zużywa 17 proc. wyprodukowanej na całym świecie energii

Udział Unii w pomocy dla krajów Trzeciego Świata stanowi 53 proc.

Udział Unii w pomocy dla krajów Trzeciego Świata stanowi 53 proc.

światowych wydatków na ten cel.

światowych wydatków na ten cel.

Ciekawostki

Ciekawostki

background image

UE na „wesoło”

UE na „wesoło”

Truskawki powinny mieć kształt owalny

Truskawki powinny mieć kształt owalny

Jabłka powinny mieć średnicę co najmniej 55 mm

Jabłka powinny mieć średnicę co najmniej 55 mm

Marchewka to owoc

Marchewka to owoc

Komisja zakazała sprzedaży krzywych bananów

Komisja zakazała sprzedaży krzywych bananów

Unia ustali grubość i średnicę pizzy

Unia ustali grubość i średnicę pizzy

Komisja Europejska ustala jak jasno powinny świecić światła drogowe

Komisja Europejska ustala jak jasno powinny świecić światła drogowe

Choinki świąteczne powinny mieć symetrycznie ułożone gałązki, regularnie

Choinki świąteczne powinny mieć symetrycznie ułożone gałązki, regularnie

rozmieszczone igły i identyczny kolor

rozmieszczone igły i identyczny kolor

background image

Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Integracja europejska, Unia Europejska - historyczna szansa dla Polski
Integracja europejska, Unia Europejska - historyczna szansa dla Polski (14 stron)
wykorzystywanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Unia Europejska
Funkcjonowanie w UE - Wspólna Polityka Handlowa, Zachomikowane, Nauka, Studia i szkoła, Kultura, szt
Unia Europejska 2
STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE GN
Turcja a Unia Europejska
Złote akcje – Unia Europejska a Polska
Unia Europejska t1.32, Wspólna polityla rolna
Unia Europejska jest największymi kupcami świata
zagadkieuropa, Unia Europejska(2)
Unia Europejska a relacje zewnętrzne, Stosunki Międzynarodowe, Integracja Europejska
analiza SWOT integracji Polski z Unią Europejską (5 str), Analiza i inne
Unia Europejska jako aktor stosunkow miedzynarodowych wyklad ZIEBY
3857 Unia Europejska id 36427 Nieznany (2)

więcej podobnych podstron