Podstawowe pojęcia z zakresu gotowości kryzysowej

background image

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Podstawowe pojęcia z zakresu

gotowości kryzysowej

WARSZAWA
2011

OPRACOWAŁ:
Łukasz STRUMIDŁO
Bartosz BARYZA
GRUPA:
E8V1S1 4 pluton
5kpchor

1/9

background image

Podstawowe pojęcia z zakresu gotowości kryzysowej

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

2 /9

Gotowość Kryzysowa Państwa

Oznacza jego zdolność (przygotowanie) do unikania lub neutralizacji i
maksymalnego obniżenia strat wynikających ze zdarzeń
zakłócających normalne funkcjonowanie państwa i życie obywateli.

Reagowanie Kryzysowe

To przewidywanie, wykrywanie i identyfikacja zagrożeń,
podejmowanie działań zapobiegawczych oraz przeciwdziałanie
podczas sytuacji kryzysowych i likwidacja ich skutków.

System Obrony Militarnej

Obejmuje militarne aspekty gotowości kryzysowej państwa oraz
militarne reagowanie

background image

Podstawowe pojęcia z zakresu gotowości kryzysowej

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

3 /9

ZARZĄDZANIE

MONITOROWANIE

KIEROWANIE

(koordynacja)

PLANOWANIE

System Bezpieczeństwa Państwa

GOTOWOŚĆ KRYZYSOWA PAŃSTWA

(stopień odporności obiektów potencjalnych zagrożeń

)

LUDZIE, MIENIE,

INFRASTRUKTURA

ŚRODOWISKO

NATURALNE

SYSTEMY „CYWILIZACYJNE

(KIEROWANIA, EKONOMICZNE,

TECHNICZNE, INFORMATYCZNE)

NIENARUSZALNOŚĆ

TERYTORIUM, STOSUNKI

MIĘDZYNARODOWE

OBRONA CYWILNA

OCHRONA CYWILNA

OBRONA

MILITARNA

REAGOWANIE KRYZYSOWE

ZAGROŻENIA POZAMILITARNE

ZAGROŻENIA MILITARNE

background image

Podstawowe pojęcia z zakresu gotowości kryzysowej

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

4 /9

•Stała Gotowość Kryzysowa;

•Podwyższona

Gotowość

Kryzysowa;

•Gotowość

Zagrożenia

Kryzysowego;

•Pełna Gotowość Kryzysowa.

Stany gotowości kryzysowej

background image

Podstawowe pojęcia z zakresu gotowości kryzysowej

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

5 /9

Poszczególne stany gotowości kryzysowej
oznaczają:

Stała Gotowość Kryzysowa – utrzymywanie gotowości komórek
organizacyjnych jednostek wojskowych do rozwinięcia Grup
Operacyjnych i Zespołów Operacyjnych.
Utrzymuje się w aktualności dokumentację zarządzania
kryzysowego. W reżimie pracy ciągłej pracują wyłącznie dyżurne
służby operacyjne oraz żołnierze zawodowi pełniący dyżury w WKU,
w gotowości do przyjęcia i przekazania sygnałów o podwyższeniu
gotowości

kryzysowej

oraz

do uruchomienia

sił

i środków

reagowania kryzysowego.

background image

Podstawowe pojęcia z zakresu gotowości kryzysowej

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

6 /9

Podwyższona Gotowość

Kryzysowa

polega

na

zwiększeniu - w godzinach pozasłużbowych - dyspozycyjności
obsady

etatowej

elementów

Systemu

Zarządzania

Kryzysowego w taki sposób, aby 30% obsady zmiany dyżurnej
(wyznaczonych osób funkcyjnych) pozostawały w gotowości
„pod telefonem” w miejscu wskazanym przez Szefa WSzW lub
Komendanta WKU.
Podwyższoną Gotowość Kryzysową wprowadza się, w
przypadku wystąpienia zagrożeń mogących doprowadzić do
sytuacji kryzysowych.

background image

Podstawowe pojęcia z zakresu gotowości kryzysowej

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

7 /9

Gotowość Zagrożenia Kryzysowego – wprowadza się w
przypadku wzrostu zagrożenia niewymagającego rozwinięcia
pełnych obsad elementów Systemu Zarządzania Kryzysowego
Utrzymuje się od 40 % do 60 % obsady Zmiany Dyżurnej w
zależności od rodzaju i natężenia sytuacji kryzysowej. Obsada
w tym stanie gotowości kryzysowej pracuje w reżimie pracy
ciągłej w systemie trzyzmianowym (po 12 godzin). Pozostałe
zespoły podległych WKU pracują w reżimie pracy ciągłej
po 12 godzin – w systemie zmianowym – dostosowanym do
możliwości WKU, zgodnie z decyzją właściwego Komendanta.

background image

Podstawowe pojęcia z zakresu gotowości kryzysowej

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

8 /9

Pełna Gotowość Kryzysowa – gotowość wprowadzana w razie
nieuchronności wystąpienia sytuacji kryzysowej lub jej wystąpienia,
wymagająca zaangażowania pełnej obsady elementów Systemu
Zarządzania Kryzysowego. Czas stawiennictwa oraz czas pracy – jak w
stanie gotowości zagrożenia kryzysowego.
Sygnały o wprowadzeniu stanów gotowości kryzysowej dla Systemu
Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz
podległych Wojskowych Komend Uzupełnień wprowadzane są
na polecenie przełożonych.

background image

Podstawowe pojęcia z zakresu gotowości kryzysowej

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

9 /9

Bibliografia

Artykuł płk dr Z. GRZYWNY Szefa Oddziału Reagowania Kryzysowego
Dowództwa Operacyjnych Sił Zbrojnych pt. „Alokacja potencjału
gospodarczego oraz wykorzystanie sił zbrojnych dla prognozowanych
sytuacji kryzysowych województwa„

Prezentacja pt. „Centrum Zarządzania Kryzysowego Systemu
Bezpieczeństwa Państwa”


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Podstawowe pojęcia w zakresie motywacji i motywowania
Podstawowe pojęcia z zakresu położnictwa, Zdrowie, medycyna itp, Położnictwo, Różne
Podstawowe pojecia z zakresu ruchu drogowego
Demografia (wykład), demografia alicja szuman, Podstawowe pojęcia z zakresu baz danych
Podstawowe pojecia z zakresu ped.spol
Podstawowe pojęcia z zakresu Nauk o Organizacji i Zarządzaniu
Gogola J W OCD, Podstawowe pojęcia z zakresu mistyki
Podstawowe pojęcia z zakresu mistyki cz 1
Podstawowe pojęcia z zakresu dydaktyki, szkola
Podstawowe pojęcia z zakresu orien i por zaw i Klasyf Zaw i Specjalnosci, Studia, poukladac
Podstawowe pojęcia z zakresu mistyki
Podstawowe pojęcia z zakresu czasu wolnego i rekreacji

więcej podobnych podstron