Mikołaj Sęp Szarzyński Do Kasie Pilniej na twoje oblicze nadobne

background image

WejdŸ na stronê

http://wolnelektury.pl/

i zobacz, jak wiele mo¿liwoœci daje interaktywna wersja szkolnej biblioteki

internetowej Wolne Lektury.

Ten utwór nie jest chroniony prawem autorskim i znajduje siê w domenie publicznej, co oznacza, ¿e mo¿esz go
swobodnie wykorzystywaæ, publikowaæ i rozpowszechniaæ.

Miko³aj Sêp Szarzyñski

Do Kasie

Im pilniej na twoje oblicze nadobne
Patrzam i na oczy twe, gwiazdam

1

podobne,

Tem mie srodzej pal¹ p³omienie mi³oœci!

Dla Boga, daj ratunk

2

: ginê w tej ciê¿koœci!

O wdziêczne stworzenie, pani urodziwa,
Bacz to, ¿e dla ciebie serce me omdlewa,
Cierpi¹c niewymowny ¿al i dolegliwoœci;

Dla Boga, daj ratunk: ginê w tej ciê¿koœci!

Ustawne wzdychanie, s³owa niezmyœlone

3

I smêtnemi ³zami lice pokropione
Niechaj cie przywiod¹ do s³usznej lutoœci

4

.

Dla Boga daj ratunk: ginê w tej ciê¿koœci!

Co za zysk st¹d weŸmiesz, gdy zginê dla ciebie,
Który cie mi³ujê barziej, ni¿ sam siebie,
I twojej siê wdziêcznej dziwujê pieknoœci;

Dla Boga, daj ratunk: ginê w tej ciê¿koœci!

¯ywot, szczêœcie i œmieræ i nieszczêœcie moje
Dzier¿y w swojej w³adzy mo¿ne serce twoje:
Co ty bêdziesz chcia³a, to siê ze mn¹ stanie;

Dla Boga, daj ratunk, me wdziêczne kochanie!

1. (przyp. red.) gwiazdam – gwoazdom (starop. C l.mn. rzeczowników. r. ¿. z osnow¹ na –a.

2. (przyp. red.) ratunk – ratunek; starop. przyrostek mia³ formê –unk (z niem. –ung).

3. (przyp. red.) niezmyœlone – szczere.

4. (przyp. red.) lutoϾ РlitoϾ.

Szkolna biblioteka internetowa Wolne Lektury tworzona jest dziêki pracy Wolontariuszy oraz wsparciu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego i Fundacji Kronenberga przy Citi
Handlowy. Reprodukcja cyfrowa wykonana przez Bibliotekê Narodow¹ z egzemplarza pochodz¹cego ze zbiorów BN.

Sk³ad automatyczny tekstu zrealizowa³ Marek Ryæko przy u¿yciu systemu X E TEX i fontu Antykwa Pó³tawskiego.

Miko³aj Sêp Szarzyñski, Do Kasie

1


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Mikołaj Sęp Szarzyński Do Kasie Jako lód taje przezroczysty z lekka
do kasie im pilniej na twoje oblicze nadobne
do kasie im pilniej na twoje oblicze nadobne
Mikołaj Sęp Szarzyński Do Kasie Mam nadzieję że się nade mną zlitujesz
Mikołaj Sęp Szarzyński Do Anusie Siebie muszę nie ciebie w tej mierze winować
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń I O bożej opatrzności na świecie
Mikołaj Sęp Szarzyński Do Zosie Nie psuj niepotrzebnemi łzami wdzięcznych oczy
Mikołaj Sęp Szarzyński Do Zosie Będę się zawsze dziwował twojej pikności
Mikołaj Sęp Szarzyński Sonet I O którkości i niepewności na świecie żywota człowieczego
Mikołaj Sęp Szarzyński Do Anusie Moja nadobna dzieweczko moje kochanie
Mikołaj Sęp Szarzyński Frasnuk do Kasie Niewymowne trawienie
Mikołaj Sęp Szarzyński Fraszka do Kasie Całowałem cię gwałtem
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń I Na psalm Dawidów XIX
Mikołaj Sęp Szarzyński Sonet II Na one słowa Jopowe
Mikołaj Sęp Szarzyński Sonet III Do Naświetszej Panny
Mikołaj Sęp Szarzyński Pieśń IV Na kształt psalmu CXXVI Parapharasis

więcej podobnych podstron