gmdss nowy, 107 pytan gmdss

Pobierz dokument
gmdss.nowy.107.pytan.gmdss.doc
Rozmiar 132 KB

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
Odpowiedzi na pytania z egzaminu GMDSS. Zaznaczam, że nie ręczę, że wszystko jest na 100% ok, ale w większości powinno być dobrze.

1. Jakie działania należy podjąć w radiostacji statkowej po odebraniu alarmu HF DSC, jeżeli stacja brzegowa nie potwierdziła alarmu?


Statek musi przesłuchać częstotliwości telefoniczne i tlx przeznaczone do korespondencji niebezpieczeństwa. Jeżeli się nie stwierdzi żadnej korespondencji nadać DISTRESS RELAY, ale tylko do stacji brzegowej lub RCC

2. Co to jest certyfikat bezpieczeństwa radiowego statku? Jakie informacje zawiera?

Certyfikat bezpieczeństwa radiowego wystawiany przez Urząd Morski, wydany dla potwierdzenia, że statek spełnia wymagania konwencji SOLAS w zakresie wyposażenia w sprzęt radiowy. Do niego jest dołączony spis wyposażenia radiowego, który określa ilość, typ sprzętu radiowego jak też liczbę wymaganej obsługi w odniesieniu do rejonu pływania.


3. Co to jest licencja radiostacji statkowej? Jakie informacje zawiera?

Jest to zezwolenie na używanie nadajników. Wypisane są w tym dokumencie wszystkie urządzenia nadawcze, ich : moc, rodzaj emisji, zakres częstotliwości pracy. Licencja wydawana jest przez PAR, na urządzenia nowoczesne na 5lat, na stare na 2 lata.

4. Jak prezentowany jest na ekranie radaru sygnał transpondera radarowego? Jakie zmiany można zaobserwować w miarę zbliżania się do rozbitków?

Na ekranie radarowym odbierzemy 12 kropek, odległość między nimi 1200m = 0,65Mm. Maksymalny błąd może wynieść 1350m. Jeżeli radar pracuje na 9,2GHz. Przy zbliżeniu się, do aktywacji transpondera wystarczają listki boczne promieniowania anteny i dlatego obraz zmienia się w szerokie łuki.

5. Jakie działania należy podjąć w radiostacji statkowej po odebraniu alarmu VHF DSC, jeżeli stacja brzegowa potwierdziła alarm?

Jeśli statek jest w stanie nieść pomoc - potwierdzenie telefoniczne na kanale 16 i pozostanie na nasłuchu na kanale 16

6. Jakie działania należy podjąć w radiostacji statkowej po odebraniu alarmu MF DSC, jeżeli stacja brzegowa potwierdziła alarm?

Jeśli statek jest w stanie nieść pomoc - potwierdzamy telefonicznie odbiór sygnału na częstotliwości 2182kHz (można włączyć tlx na 2174,5kHz i potwierdzić odbiór sygnału teleksem), i prowadzimy nasłuch na 2182kHz.


7. Jakie działania należy podjąć w radiostacji statkowej po odebraniu alarmu HF DSC, jeżeli stacja brzegowa potwierdziła alarm?

Jeśli statek jest w stanie nieść pomoc to trzeba skontaktować się z odpowiednim RCC lub CS najlepszym ze środków oferując swoją pomoc. W innym wypadku nie należy zakłócać ewentualnej komunikacji w w niebezpieczeństwie nic nie wnoszącym do akcji ratowniczej zakomunikowaniem, że otrzymało się alarm.

8. Jakie działania należy podjąć w radiostacji statkowej po odebraniu alarmu VHF DSC (tak samo na MF), jeżeli stacja brzegowa nie potwierdziła alarmu?

Prowadzić nasłuch na częstotliwościach w niebezpieczeństwie k 16, 2182. Jeśli po 5 minutach nie przyszło potwierdzenie, a odbywa się komunikacja w niebezpieczeństwie i statek może pomóc, powinien nadać przez RT potwierdzenie o otrzymaniu alarmu do statku w niebezpieczeństwie i poinformowac CS lub RCC. Gdy nie odbywa się komunikacja w niebezpieczeństwie, a alarmy nadal nadchodzą ze statku w niebezpieczeństwie to należy również potwierdzić radiotelefonicznie i poinformować CS lub RCC. Jeśli nie stwierdzono dalszych alarmów to statek powinien tylko poinformować CS lub RCC.

9. Jakie działania należy podjąć w radiostacji statkowej po odebraniu na DSC wywołania DISTRESS RELAY?

Takie same jak po odebraniu alarmu w niebezpieczeństwie. Odczekać 4 minuty by stacja brzegowa mogła potwierdzić alarm (jeśli to nie stacja wysyłała przekazanie alarmu), a następnie na RT potwierdzić odebranie alarmu.

10. Jakie informacje podaje RCC kończąc korespondencję niebezpieczeństwa?

dla radiotelefonii:

MAYDAY
ALL STATIONS x3
THIS IS x3
MAYDAY AT... FROM...
SEELONCE FINI

dla telegrafii dalekopisowej;
MAYDAY
DE "sygnał wywoławczy lub inna identyfikacja stacji"
UTC
" nazwa lub sygnał wywoławczy stacji, która była zagrożona"
SILENCE FINI

11. Jakich jednostek monetarnych używa się do rozliczania korespondencji statkowej? Podaj ich symbole oraz przelicznik między nimi.

Waluta używana to SDR lub GFr; 1SDR=9,061GFr

12. Jakie informacje cyfrowe przesyła radiopława INMARSAT-E?

Pozycję i czas jej określenia, kurs, czas aktywacji radiopławy, prędkość oraz rodzaj niebezpieczeństwa.

13. Jakie informacje zawiera alarm w niebezpieczeństwie, nadawany za pomocą DSC? Które z nich wprowadza operator?

Numer MMSI statku wysyłającego alarm, rodzaj niebezpieczeństwa, pozycję statku, czas dotyczący pozycji, rodzaj dalszej korespondencji. Numer MMSI jest wysyłany automatycznie, natomiast pozycja i czas jej określenia w zależności czy DSC jest podłączone do odbiornika określającego pozycję będzie wysyłane automatycznie lub też będzie wpisywane przez operatora. Rodzaj niebezpieczeństwa jest podawany przez operatora, bądź automatycznie wysyłane „nieznane niebezpieczeństwo”.

14.Jakie rodzaje komunikatów oznaczone są w systemie NAVTEX symbolami: A, B, D oraz L? Jakie komunikaty mają numer 00?

A- ostrzeżenia nawigacyjne
B- ostrzeżenia meteo
D- informacje SAR, alarmowanie, ataki pirackie
L- ostrzeżenia nawigacyjne (dodatkowa litera do a)

numer 00 powoduje że wszystkie odbiorniki znajdujące się w zasięgu pokrycia danej stacji wydrukują wiadomość niezależnie od wyboru stacji i wyboru informacji dokonanej przez użytkownika. Dlatego też numer ten jest używany jedynie w wyjątkowych przypadkach związanych ściśle z grożącym niebezpieczeństwem.

15.Jakimi środkami i na jakich częstotliwościach jest prowadzona komunikacja na miejscu akcji SAR?

-radiotelefonia 2182 kHz oraz kanał 16VHF
-telegrafia dalekopisowa 2174,5 kHz (metoda FEC)

16.Na czym polega kontrola baterii zasilających?

Kontrola baterii zasilających polega na przeglądzie zacisków biegunowych, ich wazelinowaniu, sprawdzaniu poziomu elektrolitu, w razie potrzeby uzupełnianiu wodą destylowaną

17. OMOW PRZEZNACZENIE I ZASADY UZYWANIA „ LOGIN” W INMARSAT C
Procedura ta stanowi zarejestrowanie terminalu do pracy w danym obszarze oceanicznym.
LOGIN informuje caly system iż SES nastrojona jest na częstotliwosć wspólnego kanału
sygnalizacyjnego stacji NCS,co oznacza gotowość do podjęcia pracy w danym obszarze.
Wiekszość terminali wymaga ręcznego wyboru NCS i przeprowadza procedury LOGIN
w sposób ręczny.Przy zmianie obszaru oceanicznego wystarczy,jedynie, przeprowadzić
LOGIN w stosunku do nowej NCS.

18. OMOW ZASADY UZYWANIA I PRZEZNACZENIE PROCEDURY „ LOGOUT”
W INMARSAT-C
LOGOUT stanowi procedurę wyrejestrowania terminalu SES z pracy w danym obszarze ocea
nicznym.LOGOUT potrzebne jest stacji NCS jako powiadomienie,iż dana SES nie jest zdolna
do odbioru informacji i będzie odmawiać nadawcy ,wskazując ,że jest nieosiągalna.
Niewyrejestrowanie terminalu przed jego wyłączeniem powoduje ,że nadawca wielokrotnie
ponawia próby połączenia przez daną CES.Po pewnej liczbie prób, CES odmawia dalszych
wywołań.Wyłączenie CES przed procedurą LOGOUT grozi utratą informacji.

19. OMÓW PRZYCZYNY I CEL WPROWADZENIA GMDSS.
Przyczyną sa głównie wady dotychczasowego tradycyjnego systemu łączności : minimalny zasięg nadajników 500 kHZ jest zbyt mały, co poważnie ogranicza możliwości powiadamia
nia o wypadku słuzb SAR, brak automatycznego systemu pozwalającego ustanowić łączność
statek-brzeg, brzeg-statek,poważne wady łączności Morsea,brak systemu który w chwili ka
tastrofy automatycznie wyśle sygnał wzywania pomocy.
CELE. - odbiór sygnałow alarmowych w relacji statek-statek,- nadawanie i odbiór sygnałów
do lokalizacji,- nadawanie i odbiór informacji komercyjnych za pośrednictwem ośrodków
lądowych,-nadawanie i odbiór informacji dotyczących koordynacji akcji SAR, jak i na
miejscu katastrofy.

20. OMOW ZASADE PRACY TRANSPONDERA.
Transponder jest latarnią odzewową, wysyłającą automatycznie sygnał odpowiedzi na impuls
emitowany z radaru.Na ekranie radaru transponder „daje” obraz 12 kropek.Stosowany jest
w transponderze sygnał z szybkim przesuwem częstotliwości w zakresie 9 GHZ o czasie trwa
nia 100 mikrosekund.


21. OPISZ DZIALANIE UKLADU PODWOJNEGO NASLUCHU W RADIOTELEFONIE VHF
Przez 1/10s sondowany jest wybrany przez operatora kanał, przez pozostałe 9/10s przeslu
chiwany jest kanał 16.Jeżeli odbiornik odbierze sygnał z kanału dodatkowego sondowania
( 1/10s) to odbiornik automatycznie przechodzi na odbiór tego kanału, wyłaczając kanał 16.
( i odwrotnie).W przypadku niewykrycia sygnału z żadnego kanału utrzymywany jest podwój
ny nasłuch.

22. OPISZ FUNKCJE SYSTEMU EGC.
- automatyczne przesyłanie na statki informacji MSI ( ostrzeżenia nawigacyjne,meteo, prog
nozy,inne)
- adresowanie komunikatów SAFETY NET do wszystkich statków lub na wybranym obszarze
adresowanie komunikatów FLEET NET ( łaczność komercyjna) do wybranych statków ban
dery, kraju.

23. OPISZ KOD STOSOWANY W DSC
W DSC stosowany jest system synchroniczny z 10 elementowym kodem detekcyjnym,zbudowanym na bazie Międzynarodowgo Alfabetu nr 5 złożonego ze 128 ciągów. Kod ( stanowiący sekwencję wywoławczą) dzieli się na część kontrolna (3 bity) i informacyjną(7 bitów), w którą wpisane jest rozwiniecie binarne symbolu.

24. OPISZ KOD STOSOWANY W NBDP

W NBDP stosowany jest 7 bitowy kod binarny. Symbole są zapisywane jednak tylko w takich sekwencjach gdzie stosunek 0 do 1 wynosi 3 do 4. Jesli odbiornik obbierze sygnał gdzie ten stosunek jest inny to w transmisji danego symbolu wystapił błąd

25. OPISZ OBIEG INFORMACJI W SYSTEMIE COSPAS-SARSAT
Odebrany przez satelitę sygnał z pławy jest retransmitowany( w zależności od trybu pokrycia) do odbiornika,wchodzącego w skład lokalnej stacji naziemnej(LUT)gdzie zostaje poddany obróbce w celu lokalizacji ( w zależności od typu radiopławy).Informacja o katastrofie(pozycja) kierowane są do RCC.

26. OPISZ OGOLNA STRUKTURE SYSTEMU INMARSAT
4 satelity geostacjonarne na wysokości 36 tys. km.po jednym nad każdym z oceanów z antena
mi szerokowiązkowymi pokrywającymi 1/3 Ziemi.Segment naziemny: stacje LES ,4 stacje
NCS ( koordynujące) mające połaczenie z RCC.NCS przydziela do akcji właściwą, najbliższą
RCC.

27. OPISZ PODZIAL TERMINALI INMARSAT-C NA KLASY, ZE WZGLEDU NA MOZLIWOSC ODBIORU EGC
1-terminal MES bez możliwości odbioru EGC
2- terminal MES mogący pracować w dwóch przelączanych trybach pracy( wybieranych przez
użytkownika): a) jako terminal klasy 1 z możliwością odbioru transmisji EGC lecz tylko
i wyłącznie wtedy,gdy nie jest zaangażowany w normalną łączność, b) jako terminal klasy 0:
odbiór EGC bez możliwości prowadzenia rutynowej łączności
3- terminal MES mogący prowadzić łącznosć w INMARSAT-C i jednocześnie odbierać komunikaty EGC

28. OPISZ PROCEDURE NADAWANIA ALARMU W NIEBEZPIECZENSTWIE
W INMARSAT B ( TELEFON)
- nacisnąć odpowiedni przycisk ( sos, distress lub emergency- w zależności od terminalu)
- wybrać trzycyfrowy numer CES,zakończyć „haszem” ( połaczy nas z RCC)
- podać : MAYDAY( 3 razy), nazwa ( call sign),pozycja, kurs, predkość,rodzaj zagrożenia,
oczekiwanej pomocy,inne.

29. OPISZ PROCEDURE NADAWANIA ALARMU W NIEBEZPIECZENSTWIE
W INMARSAT A ( TELEX)
wybrać priorytet P=3, wybrać trzycyfrowy numer CES zakończony „+” ( w priorytecie P=3
wiadomosć automatycznie kierowana jest do RCC) , poczekać na wydruk znamiennika,świad
czący o nawiązaniu łączności z RCC, wysłać wiadomość o niebezpieczeństwie:
MAYDAY( 3 razy),nazwa statku( call sign), pozycja ,kurs, prędkość, rodzaj niebezpieczeństwa
i oczekiwanej pomocy, inne informacje ułatwiające akcję.

30. OPISZ PROCEDURE NADAWANIA PRZEZ STATEK OSTRZEZENIA NAWIGA
CYJNEGO W PASMIE VHF.
1) zawiadomic o wiadomości bezpieczeństwa- wybrac kanał 70 vhf ,wybrać format sekwen
cji : do wszystkich statków, do określonego obszaru lub do określonego statku, czyli na kla
wiaturze wybrać parametry obszaru lub 9 cyfrowy MID , wybrać kategorię : bezpieczeństwo,
wybrać kanał przesłania wiadomości, rodzaj komunikacji ( radiotelefon).
2) wysłać zawiadomienie o wiadomości bezpieczeństwa: SECURITE (3 RAZY), ALL
STATIONS lub wywołana stacja ( 3 RAZY), 9 cyfrowy MID i CALL SIGN lub inny znak
identyfikacyjny własnego statku, nadać tekst.


31. Procedura postępowania dla uzyskania pomocy medycznej przy pomocy INMARSAT-C
priorytet ROUTINE
wybrać stację CES
wybrać kod serwisowy - 38
zainicjować wywołanie
podać następujące informacje:
kod MEDICO
nazwę statku
pozycję
wiadomość niebezpieczeństwa
Należy pamiętać, że w systemie INMARSAT-C pracując sposobem store and foreward nie uzyskuje się bezpośredniego połączenia z lekarzem.

32. Procedura postępowania dla uzyskania porady medycznej przy pomocy INMARSAT-A
(telefonia).
priorytet URGENT lub SAFETY
wybrać stację CES
zainicjować wywołanie
wybrać kod serwisowy 32#
po nawiązaniu łączności podać informacje:
MEDICO
nazwę statku
call sign lub IMN
pozycję statku
wiadomość bezpieczeństwa
przejść na odbiór - słowo „Over”

33. Procedura postępowania dla uzyskania porady medycznej przy pomocy INMARSAT-A
(teleks).
priorytet URGENT lub SAFETY
wybrać stację CES
zainicjować wywołanie
wybrać kod serwisowy 32+
po nawiązaniu łączności podać informacje:
sygnał bezpieczeństwa PAN PAN lub SECURITE
MEDICO
nazwę statku
call sign lub IMN
pozycję statku
wiadomość bezpieczeństwa
przejść na odbiór - znak „+?”

34. Procedura postępowania po odebraniu sygnału DISSTRES HF DSC
nasłuchiwać potwierdzenia nadanego przez stacje nadbrzeżną
przygotować się do odbioru korespondencji w niebezpieczeństwie poprzez przygotowanie radiostacji do pracy w paśmie w którym odebrano alarmowanie, uwzględniając:
środek dalszej korespondencji
jeżeli odebrano alarmowanie na więcej niż jednej częstotliwości, należy przygotować radiostację do pracy w paśmie które wydaje się najkorzystniejsze (warunki propagacyjne)
najczęściej będzie to 8 MHz
jeżeli w ciągu 1, 2 minut nie zostanie odebrana żadna korespondencja na wyznaczonej częstotliwości należy przygotować radiostacje do pracy na innej częstotliwości.
jeżeli w ciągu 5 minut nie zostanie odebrane potwierdzenie ze stacji brzegowej lub nie obserwuje się korespondencji należy nadać pośrednie alarmowanie w niebezpieczeństwie, ale tylko do CS.

35. Procedura postępowania po odebraniu DISTRESS VHF DSC w obszarze A4
Potwierdzić wywołanie tak szybko jak jest to możliwe jeżeli nie ma potwierdzenia ze
stacji nadbrzeżnej, następnie poinformować CES prowadzić nasłuch na częstotliwości
alarmowania.

36. Procedura wysłania alarmu za pomocą HF DSC
Może być nadawany na dwa sposoby:
a.nadanie na jednej częstotliwości i oczekiwanie na potwierdzenie alarmu, w przypadku braku potwierdzenia alarmowanie jest powtórzone na innej częstotliwości.
b.nadanie alarmu na kilku częstotliwościach jednocześnie
Jako podstawowe ze względu na własności propagacyjne należy przyjąć pasmo 8 MHz,
częstotliwość 8414.5 kHz.
przygotować nadajnik do pracy na częstotliwości alarmowania
wprowadzić z klawiatury:
rodzaj niebezpieczeństwa
pozycje
czas określenia pozycji
rodzaj późniejszej korespondencji
nadać alarm
czekając na potwierdzenie przygotować radiostację do pracy w sposób wskazany w wywołaniu (preferowana radiotelefonia)

37. Propagacja fal radiowych HF
Fale dekametrowe rozchodzą się przede wszystkim jako fale jonosferyczne, zasięg fali przyziemnej do kilkudziesięciu kilometrów, fala odbija się od jonosfery-przy odbiciu od warstwy F2 zasięg do 4000 km, przy odbiciu od warstwy E około 2000 km, ze względu na istotne znaczenie jonosfery dla rozchodzenia się fali jest niekorzystne gdy fala przebiega przez granice obszarów dnia i nocy.

38. Propagacja fal radiowych MF
w dużym stopniu zależy od pory doby, w dzień o zasięgu decyduje fala przyziemna (tłumienie przez powierzchnię ziemi ogranicza zasięg), w nocy zaczyna mieć znaczenie fala jonosferyczna, zasięg na fali jonosferycznej 150?300 km

39. Propagacja VHF
rozchodzi się prostoliniowo jako fala przestrzenna, zasięg zależy od wysokości anteny odbiorczej i nadawczej, w wyniku ugięcia fali w troposferze zasięg może być o około 1/3 większy od horyzontalnego, można przyjąć że wynosi około 50 km, zasięg można obliczyć ze wzoru:Z=4,12(N^(1/2)+O^(1/2)), Z[Nm], N i O - wysokość anten nadajnika i odbiornika [m], ^(1/2) - pierwiastek

40. Opisz przeznaczenie układu AGC(ARW) oraz zastosowanie AGC long i AGC short

Układ ten Automatycznej Regulacji Wzmocnienia przeznaczony jest do przeciwdziałania zanikom sygnału pożądanego, który ma miejsce przy pracy na falach krótkich. Jest to układ regulujący wzmocnienie wzmacniaczy pośredniej częstotliwości w oparciu o progowe porównanie sygnału po detektorze, z jednoczesną możliwości ustawienia czasu ich reakcji w zależności od częstotliwości ich zaników.
Zastosowanie AGC long i short to wybranie stałej czasowej długiej i krótkiej, zadziałania automatyki. Wielkości te są podawane na przełączniku.Long używana jest do emisji cyfrowych, Short do fonii

41. Opisz przeznaczenie układu blokady szumu w odbiorniku VHF. W jakiej sytuacji UBSz należy wyłączyć.

Zadaniem jego jest odłączenie wyjściowego wzmacniacza m.cz. lub samego głośnika od toru odbiorczego w okresie, kiedy do wejścia radiotelefonu nie dociera sygnał pożądany.W detektorze następuje analiza amplitudy sygnałów odbieranych . Kiedy przekroczy ona poziom blokady , wszystkie sygnały powyżej zostaną wylelimnowane.
UBSz należy wyłączyć przy prowadzeniu łączności w niebezbieczeństwie.

42. Opisz rolę RCC w prowadzeniu akcji SAR i sposób reagowania na otrzymany sygnał w niebezpieczeństwie.

Rola polega na koordynowaniu akcją ratowniczą, czyli odebraniu sygnału o niebezpieczeństwie zwykle od naziemnej stacji brzegowej MCC lub od statku w niebezpieczeństwie(rzadko). Przekazuje alarm jednostkom SAR oraz statkom znajdującym się w miejscu wypadku, odbywa siąto poprzez łącze satelitarne i przez statkowy terminal satelitarny a także na falach krótkich. RCC stosuje wywołanie do ograniczonego obszaru.
Po odbiorze takiego sygnału przez statek należy ustalić łączność z określonym RCC aby zapewnić koordynację akcji niesienia pomocy.

43. Opisz sposoby adresowania komunikatów MSI w SAFETY NET

Komunikaty mogą być adresowane do obszarów:
- kołowych( w stopniach geograf min promień koła 1 Mm
- prostokątnych (SW wierzchołek oraz ilość stopni szer i dług o które należy rozszerzyć w celu otrzymania prostokąta
- zdefiniowanych : NAVAREA/METAREA oraz przybrzeżnych używanych w systemie NAVTEX
- oceanicznych pokrywanych przez satelity INMARSAT

44. Opisz sposoby adresowania komunikatów w systemie EGC

EGC umożliwia różnorodne adresowanie komunikatów do:
- pojedynczych, wybranych statków (FleetNET)
- statków należących do danej floty (FleetNET)
- statków należących do danej bandery (FleetNET)
- statków znajdujących się w danym obszarze geogr. (SafetyNET)
- wszystkich statków będących w danym rejonie geograficznym lub będących w zasięgu pokrycia systemu (SafetyNET)

45. Opisz sposoby określania adresu geograficznego stosowane w SafetyNET

Pierwszych z nich to podanie współrzędnych w stopniach oraz środka koła i jego promienia w milach (min 1Mm) - obszar kołowy
Druga to podanie południowo-zachodniego wierzchołka prostokąta w stopniach oraz ilość stopni o które należy rozszerzyć go aby go otrzymać - obszar prostokata

46. Opisz sposób określenia adresu geograficznego w systemie DSC

Wywołanie grupy statków w danym rejonie określone jest przez kodowanie współrzędnych geograficznych wg siatki Merkatora. Adres geograficzny składa się z 6 lub 8 cyfr (3 lub 4 symbole) określających róg obszaru (prostokąta) . Każdej z cyfr przyporządkowane jest odpowiednie znaczenie i tak 1- odległość pionowa 2-odległość pozioma 3- sektor NE, NW, SE, SW pozostale to setki i dziesiątki stopni


47. Opisz sposób przesyłania telegramu za pomocą INMARSAT-A

Należy żądać od stacji nadbrzeżnej przydziału kanału telexowego i po uzyskaniu wydruku GA+ wydrukować numer 15+. po uzyskaniu znamiennika stacji należy wybrać z pamięci treść telegramu przygotowanego w formacie CCITT F31, który musi zawierać:
znamiennik stacji brzegowej, znamiennik stacji statkowej, nazwę ,sygnał wywoławczy, numer statku datę czas liczbę słów, wskazówkę serwisową, wskazówkę o płatności adres ,text, podpis znamiennik stacji przyjmującej.

48. Opisz sposób przesyłania telegramów za pomocą INMARSAT-C

Pierwszą sprawą jest przygotowanie telegramu, następnie zalogowanie się pod odpowiednim satelitą, podanie adresu odbiorcy telegramu ustawienie priorytetu routine, podanie czasu wysłania oraz jego potwierdzenia.

49. Opisz sposób przygotowania radiostacji VHF do łączności w niebezpieczeństwie

Przed prowadzeniem łączności w niebezpieczeństwie należy :
- wyłączyć blokadę szumów odbiornika
- ustawić odbiornik na najwyższą moc 25 W
- ustawić go na kanał 16

50. Opisz sposób przygotowania się operatora do nawiązania łączności radiotelefonicznej w korespodencji publicznej.

nie należy prowadzić zbędnej łączności
nie wolno przeszkadzać łączności będącej w toku
1. zaznajomić się z danymi stacji z którą nawiążemy łączność
2. uwzględnić warunki propagacyjne wybrać odpowiedni zakres częstotliwości
3. przygotować radiostację do rozpoczęcia wywoływania stacji
4. sprawdzić czy wywoływana stacja nie jest zajęta inną częstotliwością
5. upewnić się że swoim nadawaniem nie zakłócimy pracy innej stacji

51. Opisz sposób wyboru stacji nadającej i typu komunikatu w systemie NAVTEX. Jakich komunikatów nie może odrzucić odbiornik

Wybór stacji polega na wyborze obszaru określonego kolejnymi literami alfabetu (jest to znak komunikatu nagłówka B1).
Typ komunikatu jaki może być odebrany określa znak B2 i tak:
A- ostrzeżenia nawigacyjne,B-ostrzeżenia nawigacyjne,C-raporty lodowe,D-informacje SAR,E-prognozy meteorologiczne,F-komunikaty służby lodowej,G-komunikaty o DECCA,H-komunikaty o LORAN,J -komunikaty o SATNAV,K-inne pomoce nawigacyjne,L-ostrzezenia nawigacyjne dodatkowo do A,
Cyfry B3,B4 to numery komunikatów od 01 do 99
Obiornik nie może odrzucić komunikatów klasy A,B,D oraz oznaczone w nagłówku numerem 00

52. Opisz sposób wykorzystania EGC do rozgłaszania MSI

Funkcjonowanie systemu EGC polega na wykorzystaniu satelitów INMARSAT i umożliwia nadawanie MSI do ściśle okreśonych grup statków albo do wszystkich statków w obrębie danego obszaru lub obszarów. Oprócz pokrycia obszarów oceanicznych system EGC może stanowić zautomatyzowaną służbe na wodach przybrzeżnych na których wprowadzenie navtexu jest niemożliwe lub niecelowe z powodu małego ruchu statków.

53. Opisz strukturę systemu COSPAS-SARSAT

Składa się z 2 satelitów COSPAS należących do Rosji i 2 satelitów SARSAT ,radiopław awaryjnych EPIRB 121,5 Mhz EPIRB 406,025 Mhz oraz segmentu naziemnego : ratowniczego centrum koordynacyjnego RCC, MCC brzegowa stacja naziemna,LUT terminal odbierający sygnał z satelity oraz jednostek SAR(helikoptery i samoloty).Przesyłanie informacji ma kolejność: EPIRB, satelita, LUT, MCC, RCC, jednostki SAR

54. Opisz tryby pracy w systemie COSPAS-SARSAT

Wyróżniamy 2 tryby : (odbioru i nadawania informacji w rzeczywistym przedziale czasu) i (odbioru z zapamiętywaniem informacji przez satelitę i jego późniejszym nadaniem do punktu odbioru w momencie gdy satelita jest w strefie radiowidzialności).
W pierwszym trybie wykorzystywane są radiopławy 121,5 Mhz. Satelita odbiera i przekazuje sygnał kiedy punkt odbioru informacji także znajduje się w zakresie jego widzialności, wtedy sygnał może być przyjęty i opracowany przez aparaturę stacji odbiorczej.(zasięg lokalny - Obszary biegunowe).W drugim trybie używane są radiopławy 406Mhz lub 121,5 Mhz. Po odebraniu sygnału przez satelitę dokonuje się obróbka sygnału i sortowanie cyfrowej informacji. Wtedy przypisuje się informacji znacznik czasu
i przekazywany jest w czasie rzeczywistym do dowolnego punktu odbioru informacji znajdującego się w strefie widzialności.

55. Wady i zalety INMARSAT-A (antena rodzaje korespondencji, koszty terminalu i łączności)

zalety: antena kierunkowa-silny sygnał skupiony w jednym kierunku
korespondencja : dwukierunkowa telefoniczna i telexowa
małe koszty terminalu
wady: duże koszty połaczenia

56. Wady i zalety INMARSAT-C(antena, rodzaje korespondencji, koszty terminalu i łączności)

zalety: niskie koszty połączenia (w zależności od ilości wyrazów)
wady: antena bezkierunkowa-słaby sygnał 600 bps
korespondencja jednokierunkowa telex
duże koszty terminalu

57. Wady i zalety trybu STORE&FORWARD. Jak rozwiązano ten problem w inmarsat-C

Do wad zaliczyć można długi czas dotarcia wiadomości do adresata.
Zaletą jest pewność że wiadomość będzie otrzymana

58 . Opisz zasady stosowania funkcji redukcja mocy oraz blokada szumu w radiotelefonie VHF

Redukcję mocy nadajnika należy stosować przy pracy w obszarach dużego ruchu radiowego w paśmie V (na redzie, w porcie i na bliskich odległościach). Pełną mocą operator ma prawo pracować bez względu na warunki w przypadku wzywania pomocy, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, życia i mienia na morzu.
Blokada szumów polega na odłączeniu wyjściowego wzmacniacza m. cz. lub samego głośnika od toru odbiorczego w okresie, kiedy do wejścia radiotelefonu nie dociera sygnał pożądany. Zaleca się wyłączenie układu blokady szumów przy prowadzeniu łączności w niebezpieczeństwie.


59. Podaj błąd w określaniu pozycji transpondera radarowego i opisz przyczyny jego powstawania.
Błąd ten wynosi około 0,6 NM = 1200m, gdyż jest to odległość przebyta przez sygnał w czasie 8 mikrosek. (tyle max. trwa przestrojenie transpondera od 9,2 do 9,5 oraz z powrotem do 9,2).


60. Podaj cechy satelity geostacjonarnego.
- wysokość orbity: 35 888 km;
- prędkość satelity na orbicie: 3,07 km/s;
- promień orbity: 42 266 km;
- jego ślad na powierzchni Ziemi stanowi punkt, stanowiący przecięcie linii łączącej satelitę ze środkiem Ziemi.

61. Podaj charakterystykę fal z zakresu T (MF) - zakres częstotliwości, stosowane emisje, dopuszczalna moc nadajnika.
Zakres 1,6 - 4 MHz. Emisje: J3E z wyjątkiem 2182, gdzie dodatkowo H3E. Moc nadajnika: 400 W, zasięg: 400 -500 NM.

62. Podaj charakterystykę fal z zakresu U (HF).
Zakres: 4 - 27,5 MHz. Podpasma: 4, 6, 8, 12, 16, 18/19, 22, 25/26 MHz. Emisje dla telefonii: J3E. Moc nadajnika: 1500 W

63. Podaj charakterystykę fal z zakresu V (VHF).
Zakres: 156 - 174 MHz. Emisje: G3E (F3E). Moc nadajnika: 25 W z redukcją do 1 W.

64. Podaj kalendarz wprowadzenia GMDSS.
- okres przejściowy: 01.02.1992 - 01.02.1999: okres, w którym funkcjonują dwa równoległe systemy alarmowania - dotychczasowy oparty na telegrafii Morse'a i nowy w oparciu o systemy cyfrowe i łączność satelitarną;
- od 01.02.1999 - pełne wprowadzenie systemu.

65. Podaj kolejność pierwszeństwa łączności (Priority List).
1. wywołanie w niebezpieczeństwie korespondencja w niebezpieczeństwie;
2. łączność poprzedzona sygnałem ponaglenia;
3. łączność poprzedzona sygnałem ostrzegawczym;
4. łączność związana z radionamierzaniem;
5. łączność związana z nawigacją i bezpiecznym ruchem statków powietrznych uczestniczących w akcjach SAR;
6. łączność dot. nawigacji statków powietrznych i morskich oraz depesz z obserwacjami meteo;
7. i 8. łączności rządowe;
9. łączność służbowa związana z pracą służby radiokomunikacyjnej;
10. łączność prywatna i prasowa.

66. Podaj krótką charakterystykę radiopław 1,6 GHz - zasięg, sposoby i dokładność lokalizacji, opóźnienie alarmowania, itd.
- czas opóźnienia max. 2 min;
- lokalizacja bezpośrednia na podstawie nadanego przez radiopławę pakietu cyfrowego zawierającego współrzędne pozycji niebezpieczeństwa;
- nadaje naprzemiennie w 2 pasmach częstotliwości z sąsiedztwa częstotliwości 1645 MHz;
- czas pracy: nadajnik alarmowy przez 4 h lub przez co najmniej 48 h, jeśli radiopława ma wbudowane układy dostarczające automatycznie bieżącą pozycję;
- dokładność pozycji zależy od czasu jej uaktualnienia oraz od sposobu jej wprowadzenia do pamięci radiopławy. Jeżeli
urządzenie jest sprzężone ze statkowym odbiornikiem GPS, dokładność pozycji wynosi około 100 m (jak w GPS).

67. Podaj krótką charakterystykę radiopław 406 MHz (zasięg, sposoby i dokładność lokalizacji, opóźnienie alarmowania, czas pracy, itp.).
1. Pracujące w trybie czasu rzeczywistego (ON-LINE)
- max. czas alarmowania w skrajnych warunkach: ok. 11 godzin;
- dokładność pozycji do 10 NM;
- czas pracy 48 h.
2. Pracujące w trybie pokrycia globalnego.
- błąd pozycji: 3 NM;
- opóźnienie: 1,5 h;
- czas pracy 48 h;
- pozycja obliczana w LUT na zasadzie zliczeń dopplerowskich;
- zasięg globalny: satelita widzący pławę rejestruje dane, a następnie przekazuje je najbliższej napotkanej na swej drodze stacji LUT - Local User Terminal, następnie informacja retransmitowana jest do MCC - Mission Control Center, która wskazuje odp. RCC do przeprowadzenia akcji rat.

68. Podaj krótką charakterystykę radiopław VHF DSC (zasięg, sposoby i dokładność lokalizacji, opóźnienie alarmowania, czas pracy, itp.).
- nadaje pakiety cyfrowe na CH70;
- lokalizacja: radiopława nie podaje swojej pozycji ani sygnałów do lokalizacji, żeby precyzyjnie ją zlokalizować, musi mieć wbudowany transponder radarowy. Zatem CS prosi statki o szukanie radarem lub wysyła samolot albo śmigłowiec;
- bateria powinna mieć pojemność pozwalającą na działanie urządzenia przez co najmniej 48 h;
- pracuje tylko w obszarze A1.

69. Podaj ogólne zasady tworzenia i podaj przykłady numerów MMSI dla stacji brzegowych, statków oraz grup statków.
Stacje statkowe - MIDXXXXXXX z tym, że ostatnia to 0.
Grupy statków w określonym rejonie - 10 cyfr (1-sektor kuli ziemskiej, 2,3-szer. geogr. (np. 63 st.), 4,5,6- dł. geogr., 7,8- d szerokości, 9,10- d długości)
Stacje brzegowe-00XXXXXXXX

70. Podstawowe dane charakteryzujące NAVAREA HF NBDP.
Organizacja systemu:
16 obszarów NAVAREA
Zasięg:
Globalny
Emisja:
F1B w systemie FEC
Sposób transmisji:
Z uwagi na odbiór nieautomatyczny, ostrzeżenia podawane są w ściśle określonych godzinach, według rozkładu transmisji dla czasu UTC.
Częstotliwości:
Pasma teleksowe 4,6,8,12,16,22 MHz.


71. Podstawowe dane charakteryzujące NAVTEX.
Częstotliwość:
518 kHz, dodatkowe 490 i 4209,5 kHz.
Emisja:
F1B w systemie FEC
Sposób transmisji:
Rozdział czasowy transmisji w celu wyeliminowania wzajemnych zakłóceń stacji.
Zasięg:
Zależy od mocy nadajników i warunków propagacyjnych, 250-400 Mm.


72. Procedura odwołania fałszywego alarmu nadanego za pomocą EPIRB.
Skontaktować się z najbliższą CES lub RCC i odwołać alarm.


73. Procedura odwołania fałszywego alarmu nadanego za pomocą HF DSC.


Wyłączyć nadajnik, włączyć na wszystkich częstotliwościach użytych z pasm 4,6,8,12 MHz, nadać:
All Stations 3*
This is NAME, CALLSIGN, DSC NUMBER, POSITION,
Cancel my Distress Alert of DATE, TIME, UTC'
=MASTER, NAME, CALLSIGN, DSC NO., DATE, TIME UTC

74. Przeznaczenie częstotliwości 2177/ 6215/ 8376,5 kHz, 121,5 MHz.
2177 kHz- radiotelefoniczna korespondencja
6215 kHz- częstotliwość przeznaczona do korespondencji bezpieczeństwa, emisja J3E.
8376,5 kHz- radioteleksowa częstotliwość wywoławcza w niebezpieczeństwie w paśmie HF.
121,5 MHz- częstotliwość alarmowa radionamierzania.
126. Przeznaczenie kanałów 6, 10, 13, 15 VHF.
6- 156,3 MHz, łączność pomiędzy stacjami statkowymi i samolotowymi, w skoordynowanej akcji SAR.
10- 156,5 MHz, łączność rutynowa pomiędzy stacjami statkowymi.
13- 156,65 MHz, łączność międzystatkowa związana z bezpieczeństwem ruchu statków.
13- 156,8 MHz, międzynarodowy kanał bezpieczeństwa, pełni też rolę kanału wywołania i odpowiedzi.

75. Podaj przeznaczenie kanałów: 8, 13, 17, 75 VHF.
8 - commercial (Intership)
13 - Navigation (Ship to ship)
17 - State control
75 - Guard channel

76. Podaj przeznaczenie kanału TDMA w INMARSAT - A
time division multiplexer access - zwielokrotnienie czasowe dostępu do satelity. Zwilokrotnienie czasowe polega na podziale czasu użytkowania kanału na równe, bezpośrednio po sobie następujące momenty czasu, zwane ramkami czasowymi.

77. Podaj przeznaczenie kodów służbowych systemu INMARSAT: 00, 15, 32, 38.
00 - automatyczne połączenie przez centralę międzynarodową
15 - telegram
32 - porady medyczne
38 - pomoc medyczna

78. Podaj przeznaczenie kodów służbowych systemu INMARSAT: 37, 33, 38, 39.
37 - prośba o czas trwania i stawki za połączenie
33 - pomoc techniczna
38 - pomoc medyczna
39 - usługi morskie

79. Podaj przeznaczenie poszczególnych symboli (litera - cyfra - litera) w oznaczeniu klas emisji.
X1Y
X - sposób modulowania głównej nośnej.
A - dwuwstęgowa modulacja amplitudy
H - jednowstęgowa modulacja amplitudy
R - jednowstęgowa modulacja amplitudy ze zredukowaną nośną
J - jednowstęgowa modulacja amplitudy ze szczątkową nośną
F - modulacja czestotliwości
G - modulacja fazy
1 - określa charakter sygnału modulującego główną nośną
1 - informacja cyfrowa bez użycia podnośnej (częstotliwośc pośrednia w kilkustopniowym procesie modulacji)
2 - informacja cyfrowa z użyciem podnośnej
3 - inforacja analogowa
Y - okresla rodzaj nadanej informacji
A - telegrafia do odbioru/nasłuchu (morska)
B - telegrafia do odbioru automatycznego (dalekopisowa)
C - faksymilografia
E - telefonia

80. Podaj skład typowego komunikatu systemu NAVTEX.
1.nagłówek - ZCZC B1B2B3B4 (B1 - symbol stacji, B2 - klasa komunikatu, B3B4 - kolejny numer komunikatu
2.godzina z której pochodzi komunikat
3.identyfikacja serii + kolejny numer
4.treść komunikatu
5.NNNN - koniec komunikatu

81. Podaj sposób i dokładnośc lokalizacji pławy EPIRB 406MHz i 121,5MHz.
406MHz - 3Nm
121,5MHz - 10Nm

82. Podaj wymagania dotyczące czasu pracy baterii awaryjnych zasilających radiopławy i transpondery.
Radiopława - 48 godzin - - 20°do +55°C
Transponder - standby - 96 godzin, ciągłe pobudzanie z częstotliwością 1kHz - dalsze 8 godzin - 20°do +55°C

83. Podaj zasady prowadzenia dziennika radiowego.
Dziennik radiowy musi być w każdej radiostacji. Zapisuje się w nim informacje dotyczące:
1.korespondencji niebezpieczeństwa
2.awarii urządzeń
3.realizowana korespondencja konwencjonalna
4.stan urządzeń
Nie wpisuje się korespondencji satelitarnych.

84. Podaj zasady stosowania różnych emisji radiowych na częstotliwości 2182kHz
1.H3E - do łączności w niebezpieczeństwie do 1999r
2.J3E - Jeżeli alarmowanie w niebezpieczeństwie było nadane na 2187,5kHz z wykorzystaniem DSC
3.A3E - w radiostacjach przeznaczonych wyłącznie do łączności w niebezpieczeństwie (radiostacja szalupowa)

85. Podaj znaczenie komend stosowanych w radioteleksie: DIRTLX, AMV,OPR, BRK.

DIRTLX - bezpośrednie połączenia do odbiorcy
AMV - prośba o wysłanie wiadomości AMVER
OPR - prośba o pomoc operatora
BRK - przerwa, w teleksie - zakończenie pracy ze stacją i przerwanie łącza radioteleksowego.

86. Podaj znaczenie komend stosowanych w radioteleksie: DIRTLX, MSG,OPR, HLP.

DIRTLX - bezpośrednie połączenia do odbiorcy
MSG - zapytanie czy są jakieś wiadomości
OPR - prośba o pomoc operatora
HLP - prośba o osiągalne komendy

87. Podaj znaczenie komend stosowanych w radioteleksie: TGM, MSG,URG,HELP.

TGM - kod serwisowy na teleksie - prośba o wysłanie radiotelegramu
MSG - zapytanie czy są jakieś wiadomości
URG - prośba o pomoc operatora w przypadku łączności niebezpieczeństwa
HLP - prośba o osiągalne komendy

88. Podaj znaczenie skrótów: EPIRB, LUT, MES, MMSI, VHF.

EPIRB - Emergency Positioning Indicating Radio Beacon
LUT - Local User Terminal
MES - mobile earth station
MMSI -
VHF - Very High Frequency - w paśmie morskim obejmuje 156 - 174MHz

89. Podaj znaczenie skrótów: GMDSS, MCC, SDR, GA, UHF.

GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa wdrażany od 01.02.92 do 01.02.99
MCC -
SDR - Special Drawing Rights
GA - Go Ahead - kod stosowany w systemie teleksowym - „Możesz nadawać. / Czy mogę nadawać?”, stacja jest gotowa do realizacj żądań statku
UHF - Ultra High Frequency - Fale Bardzo Krótkie

90. Podaj znaczenie skrótów: MID, EGC, CES, QTC, AM.

MID - Maritime Identification Digit
EGC - Enhanced Group Calling
CES - Coast Earth Station
QTC - „ile macie telegramów do nadania?” lub odpowiedź
AM - Amplitude Modulation, Fale długie

91. Podaj znaczenie skrótów: MSI, LES, ARQ, QRJ, MF.

MSI - Maritime Safety Information
LES - Land Earth Station
ARQ - Automatic Request for Repetition - pracujący w zamkniętym systemie transmisji, tzn. zarówno stacja nadajaca informacje jak i stacja je odbierająca muszą być wyposażone w nadajnik i odbiornik radiokomunikacyjny
QRJ - „ile wywołań radiotelefonicznych zgłaszacie?” lub odpowiedź
MF - Medium Frequency - odnosi się do zakresu 400kHz - 4MHz

92. Podaj znaczenie skrótów: RCC, NCS, NBDP, QRC, FM.

RCC - Rescue Co-ordination Centre - brzegowy ośrodek koordynacji ratownictwa
NCS - Network Co-ordination Station - nadbrzeżna satelitarna stacja koordynująca
NBDP - Narrow Band Direct Printing -
QRC - „jakie przedsiębiorstwo likwiduje rachunki waszej radiostacji?” lub odpowiedź
FM -

93. Podaj znaczenie skrótów: SAR, WWNWS, SES, FEC, HF.

SAR - Search and Rescue - akcje ratownicze
WWNWS - system do wysyłania komunikatów niebezpieczeństwa brzeg-statek, pracujący w zakresie fal krótkich
SES - Ship Earth Station - (satelitarna) statkowa stacja naziemna
FEC - Forward Error Correction - korekcja błądów „wprzód” w systemie rozgłoszeniowym, tzw. otwartym - stacja odbierajaca informacje może być wyposażona tylko w odbiornik, przy czym informacje mogą być przesyłane tylko do jednej stacji (FEC selektywny) lub wielu stacji (FEC kolektywny)
HF - High Frequency - zwykle odnosi się do radiokomunikacji morskiej w paśmie 4 - 22MHz

94. Podaj znaczenie skrótów: SART, ITU, DSC, QTH, SSB.
SART - transponder radarowy pracujący w paśmie 9ghz, którego sygnały są odbierane przez pokładowe radary nawigacyjne; umożliwia on okreslenie pozycji statku znajdującego się w niebezpieczeństwie lub rozbitków na łodziach ratunkowych w rejonie akcji poszukiwawczo-ratunkowej
ITU - International Telecommunication Union - z ramienia ONZ koordynuje sprawami radiowymi na całym świecie - wydaje Regulamin Radiowy
DSC - Digital Selective Calling - cyfrowe selektywne wywołanie
QTH - „jakie jest wasze położenie?” lub odpowiedź
SSB - Single Side Band

95.Podaj znaczenie skrótów AAIC oraz QRC. Kogo może interesować AAIC statku?
AAIC- Accounting Authority Indentyfication Code - nazwa(kod) instytucji, która realizuje opłaty za usługi radiowe danego statku;
QRC- znaczenie pytające: Jakie przedsiębiorstwo likwiduje rachunki waszej radiostacji?
Znaczenie twierdzące: Rachunki mojej radiostacji likwiduje
AAIC statku interesuje stację naziemną w celu pobrania opłat od statku za usługi, które wykonała dana stacja.

96. Podaj znaczenie skrótu QRC. Do czego potrzebne jest stacji brzegowej QRC statku?
QRC- znaczenie pytające: Jakie przedsiębiorstwo likwiduje rachunki waszej radiostacji?
Znaczenie twierdzące: Rachunki mojej radiostacji likwiduje....
QRC statku potrzebne jest stacji brzegowej do...

97. Przedstaw krótki opis trybu ARQ systemu NBDP.
ARQ jest systemem synchronicznym, zamkniętym ( istnieje kanał podstawowy i kanał sprzężenia zwrotnego ). Stacja odbierająca informacje potwierdza w kanale sprzężenia zwrotnego prawidłowości odbioru lub prośbę o powtórzenie bloku nadanego w danej transmisji w kanale podstawowym np., przy odbiorze jednej lub więcej zniekształconej litery(cyfry), nie zachowana została waga 4:3), cały blok zostaje odrzucony, zatrzymany wydruk, a stacja odbierająca wysyła ponownie po potwierdzenie ostatniego bloku poprawnie odebranego ten sam rodzaj sygnału sterująco-kontrolnego; w wyniku tego stacja nadająca z pamięci (nadawany blok jest zawsze zapamiętywany w urządzeniach stacji nadającej, dopókinie odbierze właściwego sygnału potwierdzającego prawidłowy odbiór) wysyła ten sam blok ponownie tak dłudo aż zostanie odebrany blok poprawnie.

98. Przedstaw krótki opis trybu FEC systemu NBDP.
System ten polega na synchronizacji transmisji strumienia sygnałów przez stację nadawczą (BSS), który jest możliwy do odbioru przez stację BRS. W celu podniesienia jakości transmisji danych zastosowano czasowy odbiór zbiorczy, polegający na transmisji sygnałów o ciągach siedmioelementowych z szybkością 100 bodów, z przesunięciem wynoszącym 280ms. Na początku nadawane są sygnały fazujący a następnie transmisja inforamacji przebiega w ten sposób, że po każdej z liter nadawanych po raz pierwszy w tzw. transmisji DX nadawne są cztery inne znaki alfanumeryczne, po czym - w odstępie od pierwszej, wynoszącej 280ms - nadawana jest ona ponownie w tzw. retransmisji oznaczonej RX. Jeśli w obu tych transmisjach nie będzie zachowany stosunek 4:3, sygnał będzie odebrany jako błędny i pojawi się *.

99. Przedstaw porównanie trybu ARQ i FEC radiotelexu.( wymwgania sprzętowe, możliwości, zastosowania)
ARQ - praca odbywa się w systemie otwartym, tzn. na stacji odbierającej potrzebny jest tylko odbiornik, istnieje możliwość jednoczesnej transmisji informacji do wielu odbiorców, System stwarza dobre warunki odbioru; nie ma możliwościpotwierdzenia odbioru, nie ma możliwości aktywnej korekcji błędów, wszystkie odbiorniki ustawione na częstotliwości odbioru w strefie zasięgu nadajnika odbierają informacje niezależnie od tego czy chcą.
FEC - wszystko na odwrót.

100. Wyjaśnij pojęcie i opisz sposób fazowania ( synchronizacji ) w DSC ?
a) synchronizacja bitowa - informacja dla odbiornika (scanning receiver) pozwala na zatrzymanie jego dalszego przeszukiwania . Składa się z ciągu bitów 0-1, ma długość:
-200 bitów w HF i MF dla wywołań niebezpieczeństwa, potwierdzenia w niebezpieczeństwie, pośrednictwo w niebezpieczeństwie, potwierdzenia sygnału w niebezpieczeństwie od stacji pośredniczącej, dla wszystkich wywołań do stacji statkowych,
-80 bitów w HF i MF dla sekwencji potwierdzających (oprócz wymienionych powyżej) i dla wywołań do stacji brzegowych (poza wywołaniami w niebezpieczeństwie),
-80 bitów w VHF.
b) synchronizacja blokowa - informacje służące do dokładnego odtworzenia pozycji poszczególnych bitów oraz jednoznacznego zlokalizowania pozycji ciągów kodowych tworzących całą sekwencję wywoławczą. Właściwa synchronizacja blokowa poprzedzona jest sekwencją synchronizacji bitowej, stosowanej w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla wczesnej synchronizacji bitowej. Sekwencja fazująca zawiera symbole nadawane przemiennie na pozycjach DX i RX. Na pozycji DX nadawane jest 6 symboli 125. Symbole synchronizujące są nadawane na RX kolejno: 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104. Odebrane symbole na pozycji RX określają początek sekwencji informacyjnej. Synchronizacja jest osiągnięta po odebraniu 2 symboli DX i 1 RX, 2 RX i 1 DX, 3 RX na odpowiednich dla nich pozycjach.

101. Wyjaśnij przeznaczenie częstotliwości 2182 kHz przed i po 01.02.1999 ?
Przed 01.02.1999 - międzynarodowa częstotliwość niebezpieczeństwa i bezpieczeństwa dla radiotelefonii, do łączności poprzedzonej sygnałem ponaglenia oraz wywołania poprzedzonego sygnałem ostrzegawczym. Częstotliwość ta jest również międzynarodową częstotliwością ogólną. Na częstotliwości tej powinna być stosowana emisja H3E. Dla urządzeń przewidzianych jako wyposażenie statkowych stacji ratowniczych dopuszczona jest emisja A3E.
Po 01.02.1999 - do korespondencji niebezpieczeństwa i bezpieczeństwa za pomocą radiotelefonii z emisją J3E, dla łączności koordynacyjnej SAR i dla zapewnienia łączności na miejscu akcji.

102. Wyjaśnij rolę sekwencji „NNNN” oraz „NNN” w wydrukach komunikatów w systemie NAVTEX ?
Grupa NNNN jest sekwencją kończącą poprawnie odebrany komunikat NAVTEX. W przypadku przekroczenia założonej stopy błędu, wydruk jest przerywany i kończony sekwencją NNN.

103. Wyjaśnij różnicę pomiędzy sekwencją ``KKKK`` a ``BRK`` w raditeleksie(NBDP).
Sekwencja „KKKK” oznacza zakończenie łączności z adresatem, następnie stacja przez którą odbywała się łączność przekazuje pakiet informacji. Otrzymanie takiego pakietu oznacza potwierdzenie przesłania przez stację korespondencji radioteleksowej, podaje czas łącza oraz potwierdza gotowość przyjęcia następnego zlecenia.
Zakończenie pracy ze stacją i przerwanie łącza radioteleksowego uzyskujemy sekwencją „BRK”.

104. Wymień 4 dowolne komendy stosowane w korespondencji w radioteleksie (NBDP). Podaj ich znaczenie.
ABS - Absent subscriber/office closed
ANUL- Delete
CFM - Please confirm/I confirm
DER - Out of order
GA - You may transmit/May I transmit ? (Go ahead )
JFE - Office closed because of holiday
M.NS - Minutes
OK. - Agreed/Do you agree ?
R - Received
RPT - Repeat/I repeat
SVP - Please
TAX - What is the charge ?/ The charge is ... .
W - Words
WRU - Who is there ?
XXXXX - Error

105.Wymień czynniki, od których zależy opłata za łączność radiotelefoniczną.
Opłata zależy od czasu rozmowy, stawki taryfowej, okresu taryfowego, usług dodatkowych oraz od miejsca przeznaczenia (dla rozmów zagranicznych). O czasie rozmowy decyduje zawsze stacja nadbżeżna. Stawki zależą od zakresu częstotliwości na jakim dana rozmowa jest realizowana. W Polsce jest taka sama stawka na HF i MF, a inna dla VHF, natomiast w relacji zagranicznej, zazwyczaj, każdy zakres częstotliwości ma inną stawkę.
Okres taryfowy dzieli si.ę najczęściej na porę dzieną i nocną. W łączności z wykorzystaniem systemu INMARSAT również wyznacza się dwa okresy taryfowe : - standard
- off peak

106.Wymień czynniki, od których zależy opłata za łączność radioteleksową.
Opłata zależy od czasu połączenia oraz miejsca przeznaczenia radioteleksu.
Specyficzna forma obliczenia opłaty obowiązuje w INMARSAT-C. Wielkość wiadomości jest określana przez liczbę nadanych znaków, bajtów, bitów lub kilobitów. Opłata jest obliczana poiprzez pomnożeniae liczby jednostek taryfowych i opłatę za jednostkę taryfową. Jednostka taryfowa wynosi 256 bitów.


107.Wymień dokumenty i publikacje wymagane w stacji statkowej GMDSS.
Dokumenty służbowe : -licencja
-certyfikat bezpieczeństwa
-świadectwo operatora lub operatorów
-dziennik radiowy
Publikacje : 1. „Alfabetyczny spis sygnałów wywoławczych i/lub cyfrowych kodów identyfikacyjnych stacji morskiej słóżby ruchomej i morskiej ruchomej służby satelitarnej.”
2. spis stacji nadbrzeżnych i naziemnych stacji nadbrzeżnych systemu GMDSS oraz realizujących korespondencję publiczną
3. „Spis stacji statkowych”
4. „Podręcznik do użycia w morskiej ruchomej i morskiej ruchomej służbie satelitarnej.”
W określonych warunkach (np. statek pływa tylko w zasięgu stacji nadbrzeżnych VHF), administracja danego kraju może zwolnić go z posiadania publikacji wymienionych w punktacvh 1 i 4.

108. Wymień rodzaje świadectw operatorów GMDSS.
Świadectwo radioelektronika I klasy
Świadectwo radioelektronika II klasy
Świadectwo ogólne operatora GMDSS (GOC- General Operator Certyfikate)
Świadectwo ograniczone operatora GMDSS (GOC- Restricted Operator Certyfikate)
Long Range Certyfikate (LRC)
Short Range Certyfikate (SRC)

 


Pobierz dokument
gmdss.nowy.107.pytan.gmdss.doc
Rozmiar 132 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ZTSP-nowy zestaw pytań, Studia magisterskie- administracja, Zasady techniki prawodawczej
nowy katalog pytan 2011 id 3239 Nieznany
gmdss nowy, GMDSS kurs szczecin, WZYWANIE POMOCY
125 pytan na GMDSS dobre (teoria)
83 - 86, AM SZCZECIN, GMDSS ( GOC ), Egzamin
Radiotelefon - pytania i odpowiedzi, AM SZCZECIN, GMDSS ( GOC ), wsio
GMDSS Quest Pool
INMARSAT GMDSS
8 - 10, AM SZCZECIN, GMDSS ( GOC ), Egzamin
157 - 166, AM SZCZECIN, GMDSS ( GOC ), Egzamin
167 - 175, AM SZCZECIN, GMDSS ( GOC ), Egzamin
Gmdss testy gmddss
GMDSS zagadnienia do egzaminu GOC LRC
Nowy folder, Zestawy pytań egzaminacyjnych z SO dla sem I Toruń, Zestaw pytań egzaminacyjnych
procedury gocbjkbg(1), Podręcznik morskie, GMDSS Odnowienie 2012, GOC - pytania, podania, itp
78 - 82, AM SZCZECIN, GMDSS ( GOC ), Egzamin

więcej podobnych podstron