764.FINANSE SAMORZADU TERYTORIALNEGO, STUDIA, studia II stopień, 4 semestr MSY FiR 2012 2013, prawo finansowe


FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - WYKŁADY

TEMAT I SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE

 1. Istota i cechy samorządu terytorialnego

 2. Model samorządu terytorialnego w Polsce - jednostki samorządu terytorialnego (JST)

 3. Funkcje samorządu terytorialnego

 4. Sfery samodzielności JST

TEMAT II GOSPODARKA FINANSOWA I SYSTEM FINANSOWY JST

 1. Pojęcie i zakres finansów samorządu terytorialnego (finansów samorządowych)

 2. Finanse na szczeblu samorządu terytorialnego a finanse na szczeblu centralnym

 3. Pojęcie i zakres gospodarki finansowej i systemu finansowego JST

 4. Samodzielność finansowa JST i gwarancje samodzielności finansowej JST (EKST)

TEMAT III BUDŻET I GOSPODARKA BUDŻETOWA JST

 1. Pojęcie budżetu JST i względy prawne, ekonomiczne, polityczne, organizacyjne jego istnienia

 2. Pojęcie i zakres samorządowej gospodarki budżetowej i jej zasady

 3. System budżetowy na szczeblu JST

 4. Formy organizacyjne samorządowej gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

TEMAT IV PROCEDURA BUDŻETOWA W JST

 1. Pojęcie procedury budżetowej i jej uwarunkowania

 2. Planowanie budżetu JST

 3. Uchwalanie budżetu JST

 4. Wykonanie i kontrola wykonania budżetu JST

TEMAT V DOCHODY JST

 1. Rodzaje dochodów JST

 2. Gwarancje samodzielności finansowej JST

 3. Modele sytemu dochodów samorządu terytorialnego.

 4. Dochody samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej.

TEMAT VI WYDATKI JST

 1. Istota wydatków JST i czynniki decydujące o ich poziomie i strukturze

 2. Rodzaje wydatków JST

 3. Zasada subsydiarności i samodzielność wydatkowa JST

 4. Wydatki samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej

TEMAT VII DEFICYT I DŁUG JST

 1. Wynik budżetu JST i równanie równowagi budżetowej

 2. Źródła sfinansowania deficytu budżetu JST

 3. Pojęcie długu JST i ograniczenia zaciągania długu przez JST

 4. Wynik i dług samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej

TEMAT VIII OBLIGACJE KOMUNALNE

 1. Istota i rodzaje obligacji komunalnych

 2. Rynek obligacji komunalnych

 3. Organizatorzy emisji obligacji komunalnych i raiting obligacji komunalnych

 4. Czynniki hamujące i stymulujące rozwój rynku obligacji komunalnych

Literatura podstawowa do finansów samorządu terytorialnego

 1. L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

 2. M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

 3. L. Jędrzejewski, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007.

 4. E. Ruśkowski, J. M. Salachna, Finanse lokalne po akcesji, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

 5. P. Swianiewicz, Finanse lokalne. Teoria i praktyka, Municypium, Warszawa 2004.

 6. A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2004.

 7. M. Mackiewicz. E. Malinowska-Misiąg, W. Msiąg, M. Tomalak, Budżet i finanse 2007. Poradnik dla samorządów, Municypium, Warszawa 2007.

 8. Finanse samorządowe 2005, 2006, 2008, red. C. Kosikowski, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005, Warszawa 2006, Warszawa 2008.

 9. E. Kornberger-Sokołowska, J. Zdankiewicz, R. Cieślak, Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

 10. D. Hajdys, Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki, Absolwent, Łódź 2007.

Literatura uzupełniająca do finansów samorządu terytorialnego:

 1. Samorząd lokalny. Od teorii do badań empirycznych, red. J. Kleer, Wydawnictwa Fachowe, CeDeWu.Pl, Warszawa 2009.

 2. Samorząd lokalny - dobro publiczne, red. J. Kleer, Wydawnictwa Fachowe, CeDeWu.Pl, Warszawa 2009.

 3. Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, red. W. Miemiec, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2006.

 4. T. Lubińska, S. Franek, M. Będzieszak, Potencjał dochodowy samorządu w Polsce na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2008.

 5. W. Misterek, Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2008.

 6. W. Gonet, Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.

 7. P. Śliwiński, J. Ostrowski, M. Stępniewski, Obligacje komunalne i ich rola w finansowaniu inwestycji, TWIGGER, Warszawa 2005.

 8. G. Kozuń-Cieslak, Obligacje komunalne. Instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

 9. Perspektywy współpracy banku z samorządem terytorialnym w Polsce, red. D. Korenik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2005.

 10. A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

 11. M. Miszczuk, System podatków i opłat samorządowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.

 12. Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

 13. M. Sakowicz, Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji z Unią Europejską, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.

 14. E. Kornberger-Sokołowska, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa 2001.

 15. H. Sochacka-Krysiak, Finanse lokalne, poltext, Warszawa 1993.

 16. Finanse komunalne w wybranych krajach europejskich, red. E. Ruśkowski, Temida 2, Białystok 1997.

 17. W. Miemiec, Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Kolonia Limitet, Wrocław 2005.

 18. B. Wankiewicz, Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej, CeDeWu.pl, Warszawa 2009.

 19. A. Hanysz, A. Niezgoda, P. Czerski, Dochody budżetu gminy, Dom wydawniczy ABC, Warszawa 2006.

 20. M. Kogut-Jaworska, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego stymulujące rozwój gospodarczy, CeDeWu.pl, Warszawa 2008..

Czasopisma: „Finanse Komunalne”, „Samorząd Terytorialny, „Wspólnota”, „Gazeta Samorządu i Administracji”, Europejski Doradca Samorządowy, „Skarbnik i Finanse Publiczne”, „Poradnik Samorządowca”, „Finanse Publiczne”, „Rachunkowość Budżetowa”.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
test prawo finansowe, STUDIA, studia II stopień, 4 semestr MSY FiR 2012 2013, prawo finansowe, prawo
761.FINANSE PUBLICZNE, STUDIA, studia II stopień, 4 semestr MSY FiR 2012 2013, prawo finansowe
763.ZARZADZANIE FINANSAMI JST, STUDIA, studia II stopień, 4 semestr MSY FiR 2012 2013, prawo finanso
examprobny, STUDIA, studia II stopień, 3 semestr MSU FiR 2012 2013, PODSTAWY AUDYTY WEWNĘTRZBEGO, Po
5 INSTRUMENTY ANALIZY FINANSOWEJ, STUDIA, studia II stopień, 1 semestr MSU FiR 2011 2012, Analiza Sp
bankowosc test 4 str, STUDIA, studia II stopień, 1 semestr MSU FiR 2011 2012, Bankowośc II
BANKOWOSC II-przukładowy egz, STUDIA, studia II stopień, 1 semestr MSU FiR 2011 2012, Bankowośc II
Formą administracji publicznej jest samorząd terytorialny, Studia Administracja, LICENCJAT, Semestr
SZTYWNY KURS WALUTOWY dostosowania, Studia, II stopień, I semestr, Polityka pieniężna
POJĘCIE I CECHY BUDŻETÓW SAMORZĄDOWYCH, Ekonomia, Studia, II rok, FInanse samorządu terytorialnego
zif sciaga, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Zarządzanie instytucjami finansowymi
Polityka pieniężna, STUDIA, studia II stopień, studia II st Finanse i Rachunkowość 1 semestr, 01s po
zif pytania, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Zarządzanie instytucjami finansowymi
PF Rybnik 2014, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Prawo finansowe
Prawo odpowiedzi 99 poprawność, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Prawo finansowe
Tekst - TEORIA AGENCJI 2, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Strategie finansowe przedsi
SFP - opracowane zagadnienia sciaga, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Strategie finans
Strategie finansowe przedsiębiorstw - Problemy egzaminacyjne studia zaoczne, Studia UE Katowice FiR,
SBF, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr II, Sieć Bezpieczeństwa Finansowego

więcej podobnych podstron