wniosek ,05,2015

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

(inwestycje w infrastrukturę)

PROGRAM OPERACYJNY

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTET: III Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej.

DZIAŁANIE: 7.3 Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej

Niskoemisyjny transport miejskie – ekologiczne tramwaje i autobusy

SPIS TREŚCI

A. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRESOWE

B. INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU

C. WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI

D. HARMONOGRAM

E. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI

F. OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

G. ZASADNOŚĆ WKŁADU PUBLICZNEGO

H. PLAN FINANSOWANIA

I. ZGODNOŚĆ Z POLITYKAMI I PRAWEM WSPÓLNOTOWYM

J. POŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEJ INSTYTUCJI KRAJOWEJ

ZAŁĄCZNIKI

[Wymienić wszystkie załączniki]

DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRESOWE

A.1. Instytucja odpowiedzialna za wniosek (tj. instytucja zarządzająca lub instytucja
pośrednicząca)

A.1.1. Nazwa: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

A.1.2. Adres: ul. Bonifraterska 17, 00 - 203 Warszawa

A.1.3. Kontakt:

A.1.4. Tel.: (22) 262 05 00

A.1.5. Teleks/Faks: (22) 262 05 01
A.1.6. E-mail: cupt@cupt.gov.pl

A.2. Organ odpowiedzialny za realizację projektu (beneficjent)

A.2.1. Nazwa: MPK w Częstochowie Spółka z o o.

A.2.2. Adres: ul. Al. Niepodległości 30 42-216 Częstochowa

A.2.3. Kontakt: Dział Zamówień Publicznych, Techniki i Inwestycji

A.2.4. Tel.: 34 377 91 00

A.2.5. Teleks/Faks: 34 377 91 07

A.2.6. E-mail: zamowienia@mpk.czest.pl
A.2.7. Osoba do kontaktów roboczych: Jan Koper

INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU

B.1.1. Tytuł projektu/faza projektu:

Modernizacja taboru autobusowego i tramwajowego w Częstochowie

B.2. Kategoryzacja działań związanych z projektem1

B.2.1. Kod klasyfikacji wg kryterium priorytetowego obszaru tematycznego:

Kod: 2475 Wartość procentowa: 35%

Kod: 4567 Wartość procentowa: 18%

B.2.2. Kod klasyfikacji wg kryterium formy finansowania:

Kod: 5964

B.2.3. Kod wymiaru terytorialnego:

Kod: 4862

B.2.4. Kod wymiaru rodzaju działalności gospodarczej:2

Kod: 2235 Wartość procentowa: 13%

Kod: 4621 Wartość procentowa: 45%

B.2.4.1. Kod NACE:3

Kod:4586

B.2.5. Kod klasyfikacji wg kryterium lokalizacji (NUTS/LAU):4

Kod:4765

B.3. Zgodność i spójność z programem operacyjnym

B.3.1. Nazwa powiązanego programu operacyjnego:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

B.3.2. Wspólny kod identyfikacyjny programu operacyjnego:

CCI 2007PL161PO002.

B.3.3. Fundusz:

EFRR
Fundusz Spójności X

B.3.4. Nazwa osi priorytetowej:

„Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”.

B.4. Opis projektu

B.4.1. Opis projektu (lub etapu projektu):

a) przedstawić opis projektu (lub etapu projektu):

Obszarem lokalizacji projektu jest miasto Częstochowa, ponieważ to w nim ma pracować nowy ekologiczny tabor autobusowy i tramwajowy. Od firmy Mercedes – Benz zostaną nabyte hybrydowe ale także elektryczne autobusy a tramwaje od firmy Pesa z Bydgoszczy.

b) jeżeli projekt stanowi jeden z etapów kompleksowego projektu, należy przedstawić zakładane
etapy realizacji (wyjaśniając, czy są one technicznie i finansowo niezależne):

Nie dotyczy

c) jakie kryteria wykorzystano w celu określenia podziału projektu na etapy?

Nie dotyczy

B.4.2. Techniczny opis inwestycji w infrastrukturę

a) opisać proponowaną infrastrukturę i prace, w odniesieniu do których proponowana jest pomoc,
wskazując główne parametry i części składowe:

Zakup nowego taboru zarówno autobusów jak i tramwajów w celu ochrony środowiska oraz podwyższenie komfortu pasażerów,

b) opisać i określić ilościowo, w odniesieniu do wykonywanych prac, podstawowe wskaźniki
produktu, które zostaną wykorzystane:

Zostanie zakupione 10 ekologicznych i nowoczesnych autobusów ora 5 ekologicznych i nowoczesnych tramwajów

c) główni beneficjenci infrastruktury (tj. obsługiwana grupa docelowa, w ujęciu ilościowym, tam
gdzie to możliwe):

mieszkańcy miasta Częstochowy

d) czy budowa infrastruktury będzie przeprowadzana w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego (PPP)?

Tak Nie X

Jeżeli tak, opisać formę PPP (tj. procedurę wyboru partnera prywatnego, strukturę PPP, uzgodnienia w zakresie własności infrastruktury, uzgodnienia dotyczące podziału ryzyka itd.):

Nie dotyczy

Opisać szczegółowo, w jaki sposób infrastruktura będzie zarządzana po zakończeniu projektu
(tj. zarządzanie publiczne, koncesje, inna forma PPP):

Nie dotyczy

e) czy projekt stanowi część sieci transeuropejskiej będącej przedmiotem uzgodnień na poziomie
wspólnotowym?

Tak Nie X

Nie dotyczy

B.5. Cele projektu

B.5.1. Istniejąca infrastruktura i wpływ projektu

Wskazać, w jakiej mierze region(y) jest (są) obecnie wyposażony(-e) w rodzaj infrastruktury objętej niniejszym wnioskiem; porównać te dane z poziomem wyposażenia w infrastrukturę przewidywanym na rok docelowy 2020 (tj. zgodnie z odpowiednimi krajowymi/regionalnymi planami strategicznymi, tam gdzie stosowne). Wskazać przewidywalny wkład projektu w cele strategii/planu. Wyszczególnić potencjalne wąskie gardła lub inne problemy, które wymagają rozwiązania:

Transport miejski

B.5.2. Cele społeczno – gospodarcze

Wskazać społeczno – gospodarcze cele projektu:

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

B.5.3. Wkład w realizację programu operacyjnego

Opisać sposób, w jaki projekt przyczynia się do osiągnięcia celów programu operacyjnego (dostarczając wskaźniki ilościowe, o ile to możliwe):

Nie dotyczy

C. WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI

C.1. Przedstawić podsumowanie głównych wniosków wynikających z przeprowadzonego
studium wykonalności

Cele wniosku jest zakupienie i wprowadzenie do Częstochowy nowych i ekologicznych autobusów podwyższenie komfortu pasażerów. Na projekt przeznaczono 10000000 zł z czego 10000000 będzie pochodzić z dofinansowania z UE. Początek prac związanych z projektem przewidziane są na 10,05,2015 a zakończenie całego projektu przewidziane jest na 20,07,2015

Podać szczegółowe odniesienia czy EFRR, Fundusz Spójności, ISPA lub inna pomoc wspólnotowa jest/była zaangażowana w finansowanie studium wykonalności:

Nie dotyczy

C.1.1 Analiza popytu

Przedstawić podsumowanie analizy popytu, włącznie z przewidywaną stopą wykorzystania
po ukończeniu projektu i stopą wzrostu popytu:

Popyt na poruszanie się po mieście transportem miejskim jest rosnący. Powodem wzrostu zainteresowania Transportem miejskim jest wzrost ceny paliw oraz mała ilość miejsc parkingowych dla samochodów jak i również coraz większa ilość pojazdów poruszających się po drogach co skutkuje większą ilością korków na drogach.

C.1.2 Inne rozwiązania

Wskazać alternatywne rozwiązania rozważane podczas studium wykonalności:

Nie ustalono

D. HARMONOGRAM

D.1. Harmonogram projektu

Poniżej należy podać harmonogram realizacji całego projektu.

Jeżeli wniosek dotyczy etapu projektu, należy wyraźnie wskazać w tabeli części projektu, w stosunku do których składany jest niniejszy wniosek o pomoc:

Data rozpoczęcia

(A)

dd/mm/rrrr

Data ukończenia

(B)

dd/mm/rrrr

 1. Studium wykonalności

10,05,2015 10,08,2015
 1. Analiza kosztów i korzyści (włącznie
  z analizą finansową)

15,06,2015 25,06,2015
 1. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne

25,06,2015 10,08,2015
 1. Studium projektowe

10,08,2015 20,11,2015
 1. Opracowanie dokumentacji przetargowej

20,11,2015 25,04,2016
 1. Procedura przetargowa*

25,04,2016 20,05,2016
 1. Nabycie gruntów

 1. Etap budowy/realizacji projektu**

 1. Etap operacyjny

* Należy odrębnie wykazać wszystkie (przewidywane) zamówienia.

** Należy odrębnie wykazać wszystkie (przewidywane) umowy kontraktowe.

D.2. Stopień przygotowania projektu

Opisać harmonogram projektu (D.1) w zakresie technicznych i finansowych postępów oraz obecny stopień przygotowania projektu w następujących pozycjach:

D.2.1. Pod względem technicznym (studium wykonalności itd.):

Nie dotyczy

D.2.2. Pod względem administracyjnym (zezwolenia, zakup gruntów, zaproszenia do składania
ofert itd.):

Rozpisanie przetargu oraz podanie go do wiadomości publicznej przez MPK Częstochowa.

Rozstrzygnięcie przetargu wybranie najlepszej oferty spełniającej wymagania stawiane przez MPK.

D.2.3. Pod względem finansowym (decyzje dotyczące zobowiązań w zakresie krajowych
wydatków publicznych, wymaganych lub przyznanych pożyczek itd.- podać odniesienia):

Dokładny koszt realizacji projektu wynosi 10000000 zł. Do realizacji projektu wykorzystane zostaną fundusze pochodzące z UE oraz funduszy MPK Częstochowa. 90% funduszy będzie pochodziło z UE, 10 % z Funduszy MPK Częstochowa.

D.2.4. Jeżeli realizacja projektu już się rozpoczęła, należy wskazać obecny stan prac:

Nie dotyczy

E. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI

Niniejsza sekcja powinna być oparta na wytycznych na temat metodyki dotyczącej przeprowadzania analizy kosztów i korzyści dużych projektów. Oprócz krótkiego opisu elementów, należy przedstawić pełną analizę kosztów i korzyści stanowiącą uzupełnienie niniejszego wniosku.

E.1. Analiza finansowa

MPK Częstochowa wnioskuje o dofinansowanie 9,0 mln zł na zakup nowych ekologicznych autobusów

Do analizy finansowej zostały przyjęte następujące założenia:

Metoda skonsolidowana;

Metoda standardowa;

Ceny realne;

Ceny netto;

Stopa dyskontowa 8%;

Okres obliczeniowy 1 rok

E.1.1. Krótki opis metodyki i przyjętych szczegółowych założeń:

E.1.2. Główne elementy i parametry wykorzystywane do analizy finansowej:

Główne elementy i parametry Wartość
niedyskontowana

Wartość dyskontowana

(zaktualizowana wartość netto)

1. Okres odniesienia (lata) 1 rok
2. Finansowa stopa dyskontowa (%)5 8%
3. Łączny koszt inwestycji, wyłączając nieprzewidziane wydatki (w PLN, niedyskontowany)6 10 mln
4. Łączny koszt inwestycji (w PLN, dyskontowany) 7,7 mln
5. Wartość rezydualna (w PLN, niedyskontowana) 10 mln
6. Wartość rezydualna (w PLN, dyskontowana) 7,7 mln
7. Przychody (w PLN, dyskontowane) 0
8. Koszty operacyjne (w PLN, dyskontowane) 9 mln
Kalkulacja luki w finansowaniu7
9.

Przychód netto = przychody – koszty operacyjne + wartość rezydualna (w PLN,dyskontowany) =

(7) – (8) + (6)

Nie dotyczy
10. Łączny koszt inwestycji – przychód netto (w PLN, dyskontowane) = (4) – (9) (art. 55 ust. 2) Nie dotyczy
11. Stopa luki w finansowaniu (%) =(10) / (4) 100%

W przypadku, gdy VAT podlega odzyskaniu, koszty i przychody powinny się opierać na danych z wyłączeniem VAT.

E.1.3. Główne wyniki analizy finansowej

Główne elementy i parametry

Bez pomocy wspólnotowej

(finansowa stopa zwrotu
z inwestycji- FRR/C)

(A)

Uwzględniając pomoc wspólnotową

(finansowa stopa zwrotu z kapitału własnego- FRR/K)

(B)8

 1. Finansowa stopa zwrotu (%)

10% FRR/C
 1. Zaktualizowana wartość netto (PLN)

-9000000 FNPV/C

E.1.4. Przychody uzyskane w wyniku realizacji projektu

Jeżeli przewiduje się, że projekt przyniesie przychody wynikające z taryf lub opłat ponoszonych przez użytkowników, należy wyszczególnić opłaty (rodzaje i poziom opłat, zasady lub wspólnotowe prawodawstwo, na podstawie których ustalono opłaty).

a) Czy opłaty pokrywają koszty operacyjne i amortyzację projektu?

Nie dotyczy

b) Czy opłaty różnią się w zależności od poszczególnych użytkowników infrastruktury?

Nie dotyczy

c) Czy opłaty są proporcjonalne

i. do wykorzystania projektu/rzeczywistego zużycia?

Nie dotyczy

ii. do zanieczyszczenia powodowanego przez użytkowników?

Nie dotyczy

Jeżeli brak jest taryf lub opłat, w jaki sposób pokrywane będą koszty utrzymania i operacyjne?

Dotacja z Unii Europejskiej, wkład finansowy z Ministerstwa Środowiska

E.2. Analiza społeczno-gospodarcza

E.2.1. Przedstawić krótki opis metodyki (podstawowe założenia przyjęte przy wycenie kosztów
i korzyści) oraz główne ustalenia wynikające z analizy społeczno – gospodarczej:

Analiza kosztów i korzyści bierze pod uwagę całość przewidywanych korzyści i kosztów z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych. Wszystkie korzyści i koszty wyrażone są w jednostkach finansowych i z uwzględnieniem w czasie wartość bieżąca netto. Do wyceny kosztów i korzyści społecznych stosuje się społeczną stopę dyskontową.

E.2.2. Podać szczegóły głównych korzyści i kosztów gospodarczych wskazanych podczas analizy
wraz z przypisanymi im wartościami:

Korzyści

Wartość jednostkowa

(jeśli dotyczy)

Wartość całkowita

(w PLN, dyskontowana)

% całkowitych korzyści
Nowe autobusy - 10000000 100%
Koszty

Wartość jednostkowa

(w stosownych przypadkach)

Wartość całkowita

(w PLN, dyskontowana)

% całkowitych kosztów

E.2.3. Główne wskaźniki analizy gospodarczej

Główne parametry i wskaźniki Wartości
 1. Społeczna stopa dyskontowa (%)

-
 1. Ekonomiczna stopa zwrotu (%)

-
3. Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (w PLN) -
4. Wskaźnik korzyści i kosztów -

E.2.4. Wpływ projektu na zatrudnienie

Wskazać liczbę miejsc pracy, które mają być utworzone (wyrażone w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPCP)).

Bezpośrednio utworzona
liczba miejsc pracy

Nr (EPCP)

(A)

Średni czas trwania takiego zatrudnienia

(miesiące)

(B)9

1. Podczas etapu realizacji - -
2. Podczas etapu operacyjnego - -

[Uwaga: pośrednie miejsca pracy, utworzone lub utracone, nie są uwzględniane w ramach inwestycji publicznych w infrastrukturę].

E.2.5. Określić główne nie dające się skwantyfikować/zmonetyzować korzyści i koszty:

Nie dotyczy

E.3. Analiza ryzyka i wrażliwości

E.3.1. Krótki opis przyjętej metodologii i wyników:

Analizę wrażliwości dla badanego projektu rozpoczęto od analizy zmiennych krytycznych, których zmiany będą reprezentować czynniki ryzyka. Badaniu poddano takie czynniki jak: koszty rozpoczęcia projektu, koszty eksploatacyjne ponoszone w okresie realizacji i trwałości projektu oraz koszty ubezpieczeń. Wspomniane wyżej zmienne krytyczne poddano badaniu ich wpływowi na kształtowanie się wskaźników finansowej efektywności projektu. Według metodologii CBA (cost-benefit analysis), za krytyczne uznaje się te zmienne, w przypadku których zmiana ich wartości je o +/- 1% od przyjętej wartości bazowej spowoduje zmianę wartości bazowej wskaźnika ( FPNV, FRR) przynajmniej o +/- 5%, zmienną taką należy uznać za krytyczną. Ponieważ projekt nie generuje przychodów przeprowadzono wyłącznie kalkulację dla 1 % wzrostu analizowanej zmiennej krytycznej będącej każdorazowo kosztem.

E.3.2. Analiza wrażliwości

Określić stopę zmiany zastosowaną do badanych zmiennych: …………………………………….

Przedstawić spodziewany wpływ finansowych i ekonomicznych wskaźników wykonania
na wyniki.

Badana zmienna Zmiana finansowej
stopy zwrotu
Zmiana finansowej zaktualizowanej wartości netto Zmiana ekonomicznej
stopy zwrotu
Zmian ekonomicznej zaktualizowanej wartości netto
Koszty rozpoczęcia projektu 0,50% 9584516zł 85% 8451313zł
koszty eksploatacyjne 0,70% 3045064zł 65% 2505646zł

Koszty ubezpieczeń

0,35%

1504674zł

45%

1324646zł

Które zmienne zostały wskazane jako zmienne krytyczne? Określić rodzaj stosowanego kryterium:

Które wartości zmiennych krytycznych podlegają zmianom?

-

E.3.3. Analiza ryzyka

Opisać szacunkowy rozkład prawdopodobieństwa finansowych i ekonomicznych wskaźników wykonania projektu. Przedstawić odpowiednie informacje statystyczne (spodziewane wartości, odchylenie standardowe):

F. OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

F.1. W jaki sposób projekt:

a) przyczynia się do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego (europejska polityka
w dziedzinie zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej itd.)?

b) przestrzega zasad dotyczących działań zapobiegawczych oraz gwarantuje, że szkoda
środowiskowa powinna być usunięta u źródła?

c) przestrzega zasady „zanieczyszczający płaci”?

Projekt przyczynia się do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego. Projekt został przygotowany z zachowaniem zasady prewencji oznaczającej przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska już na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć na podstawie posiadanej wiedzy, wdrożonych procedur ocen działania na środowisko.

F.2. Konsultacje z organami ds. ochrony środowiska

Czy przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony środowiska, których dany projekt może wymagać, z uwagi na ich konkretne kompetencje?

Tak x Nie

Jeżeli tak, proszę podać nazwy i adresy oraz wyjaśnić zakres obowiązków organu:

Jeżeli nie, proszę podać powody:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Katowice ul. Dąbrowskiego 22

Organ ten ma za zadanie określenie czy planowana inwestycja wpływa negatywnie na środowisko naturalne, a jeśli tak to w jakim stopniu. Powinien także wystosować odpowiednie pismo zezwalające bądź też nie na realizację inwestycji ze względu na oddziaływanie na środowisko.

F.3. Ocena wpływu na środowisko naturalne

F.3.1. Zezwolenie na inwestycję10

F.3.1.1. Czy wydano już zezwolenie na realizację tego projektu?

Tak x Nie

F.3.1.2. Jeżeli tak, proszę podać datę:

05,05,2015

F.3.1.3. Jeżeli nie, proszę podać datę złożenia oficjalnego wniosku o zezwolenie na inwestycję:

dd/mm/rrrr

F.3.1.4. Kiedy spodziewane jest wydanie ostatecznej decyzji?

dd/mm/rrrr

F.3.1.5. Określić właściwe władze, które wydały lub wydadzą zezwolenie na inwestycję:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

F.3.2. Stosowanie dyrektywy Rady 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu na środowisko
naturalne
11

F.3.2.1. Czy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym:

 załącznikiem I do dyrektywy (proszę przejść do pytania F 3.2.2)?

 załącznikiem II do dyrektywy (proszę przejść do pytania F 3.2.3)?

 żadnym z powyższych załączników (proszę przejść do pytania F 3.3)?

F.3.2.2. Jeżeli projekt objęty jest załącznikiem I do dyrektywy, proszę załączyć następujące
dokumenty:

a) informacje, o których mowa w art. 9 ust.1 dyrektywy;

b) streszczenie w języku nietechnicznym12 informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu
na środowisko, sporządzonym na potrzeby tego projektu;

c) informacje na temat konsultacji przeprowadzonych z organami ds. ochrony środowiska,
zainteresowanymi stronami i, w stosownych przypadkach, z państwami członkowskimi.

F.3.2.3. Jeżeli projekt objęty jest załącznikiem II do dyrektywy, czy przeprowadzono ocenę
wpływu na środowisko naturalne?

 Tak (w takim przypadku proszę załączyć niezbędne dokumenty wskazane
w pkt F.3.2.2.).

 Nie (w takim przypadku proszę wyjaśnić powody i podać dane dotyczące
progów, kryteria lub określić badania przeprowadzone oddzielnie dla każdego
przypadku, które doprowadziły do wniosku, że dany projekt nie ma znaczącego
wpływu na środowisko):

Nie dotyczy

F.3.3. Stosowanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady2001/42/WE w sprawie
strategicznej oceny środowiska
13

F.3.3.1. Czy projekt wynika z planu lub programu objętego zakresem wymienionej dyrektywy?

 Nie (w takim przypadku proszę podać krótkie wyjaśnienie):

Nie dotyczy

 Tak (w takim przypadku proszę podać, w celu dokonania oceny, czy
uwzględniono szerszy, potencjalny, skumulowany wpływ projektu, link
internetowy do nietechnicznego podsumowania14 sprawozdania dotyczącego
ochrony środowiska sporządzonego na potrzeby planu lub programu lub
dostarczyć kopię elektroniczną tego sprawozdania).

F.4. Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000

F.4.1. Czy projekt może wywierać istotne negatywne oddziaływanie na obszary objęte lub które
mają być objęte siecią Natura 2000?

 Tak, w takim przypadku

1) należy przedstawić podsumowanie wniosków wynikających
z odpowiedniej oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 6 ust. 3
dyrektywy Rady 92/43/EWG15

Nie dotyczy

2) jeżeli podjęcie środków kompensujących uznano za konieczne zgodnie
z art. 6 ust. 4, proszę dostarczyć kopię formularza „Informacje na temat
projektów, które mogą wywierać istotny negatywny wpływ na obszary
Natura 2000, zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) na mocy
dyrektywy 92/43/EWG16

Nie, w takim przypadku proszę załączyć wypełnioną deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, której formularz został dołączony do formularza wniosku o dofinansowanie.

F.5. Dodatkowe integracyjne środki w zakresie ochrony środowiska

Czy w projekcie przewidziano, oprócz oceny oddziaływania na środowisko naturalne, jakiekolwiek dodatkowe działania uwzględniające aspekt ochrony środowiska (np. audyt środowiskowy, zarządzanie środowiskiem, innego rodzaju instrument monitorowania środowiskowego)?

Tak Nie x

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły:

Nie dotyczy

F.6. Koszt rozwiązań na rzecz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko

Jeżeli są one zawarte w kosztach całkowitych, proszę oszacować udział kosztów środków podjętych w celu zmniejszenia i/lub skompensowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne

% 5

Proszę podać krótkie wyjaśnienie:

F.7. W przypadku projektów dotyczących gospodarki wodnej, ściekowej i odpadów
stałych:

Wyjaśnić, czy projekt jest spójny z sektorowym/zintegrowanym planem i programem połączonymi z wdrożeniem polityki wspólnotowej lub prawodawstwa17 w tych dziedzinach:

Nie dotyczy

G. ZASADNOŚĆ WKŁADU PUBLICZNEGO

G.1. Konkurencja

Czy projekt korzysta z pomocy państwa?

Tak Nie x

Jeżeli tak, proszę podać w poniższej tabeli kwotę pomocy i, w odniesieniu do zatwierdzonej pomocy państwa, jej numer oraz numer identyfikacyjny pisma o zatwierdzeniu. W przypadku pomocy będącej przedmiotem wyłączeń grupowych należy podać odnośny nr rejestracji,
a w przypadku schematu pomocy objętego procedurą notyfikacji – numer programu pomocowego.18

Źródła pomocy (lokalne,

regionalne, krajowe,

wspólnotowe)

Kwota

pomocy

w PLN

Numer programu pomocowego/nr identyfikacyjny pomocy podlegającej przepisom
o wyłączeniach grupowych

Numer

identyfikacyjny pisma o zatwierdzeniu

Zatwierdzone schematy pomocy, pomoc państwa zatwierdzona ad hoc lub objęta przepisami o wyłączeniach grupowych:

 • …………………………………....

 • ……………………………………

Pomoc państwa w trakcie procedury notyfikacji (programy lub schematy ad hoc):

 • ……………………………………

 • ……………………………………

Pomoc państwa, dla której procedura notyfikacji została zawieszona (programy lub schematy ad hoc):

 • ……………………………………

 • ……………………………………

Całkowita kwota przyznanej pomocy:
Całkowity koszt projektu inwestycyjnego:

G.2. Wpływ wkładu wspólnotowego na realizację projektu

Dla każdej odpowiedzi twierdzącej proszę podać szczegóły:

Czy wkład wspólnotowy:

a) przyspieszy realizację projektu?

Tak x Nie

b) będzie czynnikiem decydującym w realizacji projektu?

Tak Nie x

Wkład wspólnotowy w zdecydowany sposób przyśpieszy realizację zaplanowanej inwestycji. Dzięki uzyskanym środkom finansowym MPK Częstochowa będzie mogło pokryć w całości koszty inwestycji, i tym samym przedsiębiorstwo nie będzie musiało odwlekać prac inwestycyjnych ze względu na brak pieniędzy, które musiał by znowu uzyskać m.in. z zysków.

H. PLAN FINANSOWANIA

Kwota stanowiąca przedmiot decyzji i inne informacje finansowe muszą być zgodne z podstawą obliczania poziomu współfinansowania osi priorytetowej (koszt całkowity lub publiczny).
W odróżnieniu od kwalifikowanych wydatków prywatnych wydatki prywatne niekwalifikowane do współfinansowania w ramach osi priorytetowej nie są uwzględniane w kosztach kwalifikowanych.

H.1. Podział kosztów

(w PLN)

Całkowite koszty projektu

(A)

Koszty niekwalifikowalne(1)

(B)

Koszty kwalifikowane

(C) = (A) – (B)

 1. Wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów

 1. Zakup gruntów

 1. Roboty budowlane

 1. Sprzęt i wyposażenie

 1. Nieprzewidziane wydatki(2)

 1. Dostosowanie cen (jeśli dotyczy)(3)

 1. Pomoc techniczna

 1. Informacja i promocja

 1. Nadzór budowlany

 1. Suma cząstkowa

 1. VAT(4)

 1. RAZEM

(5)
 1. Koszty niekwalifikowalne obejmują (i) wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalności; (ii) wydatki niekwalifikowalne na mocy przepisów krajowych (art. 56 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006);
  (iii) inne wydatki niezgłoszone do współfinansowania. Termin kwalifikowalnosci wydatków jest tożsamy z datą otrzymania przez Komisję odpowiedniego projektu programu operacyjnego lub z dniam 1 stycznia 2007 r.,
  w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza.

 2. Nieprzewidziane wydatki nie powinny przekraczać 10 % całkowitych kosztów inwestycji po odjęciu nieprzewidzianych wydatków. Wymienione nieprzewidziane wydatki mogą być zawarte w całkowitych kosztach kwalifikowanych stosowanych do celów obliczania planowanego wkładu funduszy- sekcja H.2.

 3. W stosownych przypadkach można wykorzystać dostosowanie cen w celu pokrycia przewidywanej inflacji, jeżeli wartość kosztów kwalifikowanych jest wyrażona w cenach stałych.

 4. Proszę podać powody uznania VAT za koszty kwalifikowane.

 5. Całkowite koszty projektu muszą uwzględniać wszystkie koszty projektu, od etapu planowania do etapu nadzoru oraz muszą uwzględniać VAT, nawet wówczas, gdy VAT nie jest kwalifikowalny.

H.2. Całkowite planowane zasoby i planowany wkład z funduszy

Deficyt finansowania został już przedstawiony w sekcji E.1.2. Należy go zastosować do kosztów kwalifikowalnych w celu obliczenia „kwoty, do której stosowana jest stopa współfinansowania osi priorytetowej” (art. 41 ust 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006). Następnie wynik jest mnożony przez stopę współfinansowania osi priorytetowej w celu ustalenia wkładu wspólnotowego.

H.2.1. Obliczenie wysokości dofinansowania

Wartość
1. Koszt kwalifikowalny (w PLN, niedyskontowany) (sekcja H.1.12 lit. C)
2. Stopa luki w finansowaniu, jeśli znajduje zastosowanie (%) = (E.1.2.11)
3. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych (1)*(2)
4. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%)
5. Wnioskowana wysokość dofinansowania (w PLN) = (3)*(4)

H.2.2. Źródła współfinansowania

Uwzględniając wynik pochodzący z kalkulacji deficytu finansowania (jeśli dotyczy), całkowite koszty inwestycji są pokrywane z następujących źródeł:

Źródło finansowania całkowitego kosztu inwestycji (w PLN) W tym dla celów informacyjnych

Całkowity koszt

Inwestycji

[H.1.12.(A)]

Wnioskowana wysokość dofinansowania

[H.2.1.5]

a)=b)+c)+d)+e) b)

W sekcji D.2.3. należy podać szczegółowe informacje zawarte w decyzji(-ach) w sprawie finansowania publicznego, pożyczek itd.

Odpowiedzialność za finansowanie pożyczki, jeżeli jest one wykorzystywane, przypisuje się organowi krajowemu publicznemu lub krajowemu prywatnemu, zobowiązanemu do spłaty takiej pożyczki. Wyłącznie w przypadku pożyczek EBI/EFI należy określić, w celach informacyjnych, sumę finansowania pożyczki.

I. ZGODNOŚĆ Z POLITYKAMI I PRAWEM WSPÓLNOTOWYM

W art. 9 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 określono, że „Operacje finansowane z funduszy są zgodne
z postanowieniami Traktatu i aktów przyjętych na jego podstawie”.

Oprócz elementów określonych powyżej, proszę przedstawić następujące informacje.

I.1. Inne źródła finansowania wspólnotowego

I.1.1. Czy złożono wniosek o pomoc z innego źródła wspólnotowego (budżet TEN-T, LIFE+,
B&D Program Ramowy…) w odniesieniu do tego projektu?

Tak Nie x

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły (odnośny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty, wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.):

Nie dotyczy

I.1.2. Czy dany projekt stanowi uzupełnienie innego projektu finansowanego lub który ma być
finansowany w ramach EFRR, EFS, Funduszu Spójności, budżetu TEN-T, innych źródeł
wspólnotowego finansowania?

Tak Nie x

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły (odnośny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty, wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.):

Nie dotyczy

I.1.3. Czy złożono wniosek o udzielenie pożyczki lub wsparcie kapitału własnego przez EBI/EFI
w odniesieniu do tego projektu?

Tak Nie x

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły (odnośny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty, wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.):

Nie dotyczy

I.1.4. Czy złożono wniosek o pomoc z innego źródła wspólnotowego (włącznie z EFRR, EFS,
Funduszem Spójności, EBI/EFI,…) w odniesieniu do wcześniejszego etapu tego projektu
(włączając etapy studium wykonalności i przygotowawcze)?

Tak Nie x

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły (odnośny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty, wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.):

Nie dotyczy

I.2. Czy projekt podlega procedurze prawnej w braku zakresie zgodności z prawem
wspólnotowym?

Tak Nie x

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, należy podać szczegóły:

Nie dotyczy

I.3. Działania promocyjne

Podać szczegóły dotyczące działań promocyjnych na rzecz upowszechnienia informacji
o wkładzie wspólnotowym (tj. rodzaj instrumentów upowszechnienia informacji, krótki opis, szacowane koszty, czas trwania itd.):

Działania promocyjne na rzecz upowszechnienia informacji o wkładzie wspólnotowym będą następujące:

- umieszczenie na wybudowanym obiekcie (na zewnątrz jak i również wewnątrz) tabliczek informacyjnych, które określały by iż inwestycja została zrealizowana dzięki pomocy UE. Dodatkowo będzie podana suma dofinansowania.

również na stronie internetowej MPK Częstochowa będzie ogólnodostępny raport o przebiegu i zestawieniu kosztowym realizowanej inwestycji, z podkreślenie, że stworzona dzięki wkładowi wspólnotowemu.

I.4. Udział inicjatywy JASPERS w przygotowaniu projektu

I.4.1. Czy pomoc techniczna w ramach JASPERS przyczyniła się do realizacji jakiegokolwiek
etapu przygotowania tego projektu?

Tak Nie x

I.4.2. Opisać elementy projektu, w które wkład miała inicjatywa JASPERS (np. zgodność
z wymogami w dziedzinie ochrony środowiska, zamówienia publiczne, przegląd opisu
technicznego):

Nie dotyczy

I.4.3. Jakie są główne wnioski i zalecenia wynikające z wykorzystania inicjatywy JASPERS
oraz czy zostały one uwzględnione podczas finalizacji opracowania projektu?

Nie dotyczy

I.5. Zamówienia publiczne

Jeżeli zamówienia zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, proszę podać numery identyfikacyjne:

Zamówienie Data Nr identyfikacyjny
Nie dotyczy

J. POŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEJ INSTYTUCJI KRAJOWEJ

(Beneficjent)

Potwierdzam, że przedstawione w niniejszym formularzu dane są dokładne i prawidłowe.

Nazwisko:……………………………………………………………………………………………

Podpis:………………………………………………………………………………………………

Organ:………………………………………………………………………………………………

Data (dd/mm/rrrr):………………………………………………………………………………….

(Instytucja Wdrażająca)

Potwierdzam, że przedstawione w niniejszym formularzu dane są dokładne i prawidłowe.

Nazwisko:……………………………………………………………………………………………

Podpis:………………………………………………………………………………………………

Organ:………………………… ……………………………………………………………………

Data (dd/mm/rrrr):………………………………………………………………………………….

(Instytucja Pośrednicząca)

Potwierdzam, że przedstawione w niniejszym formularzu dane są dokładne i prawidłowe.

Nazwisko:……………………………………………………………………………………………

Podpis:………………………………………………………………………………………………

Organ:………………………………………………………………………………………………

Data (dd/mm/rrrr):………………………………………………………………………………….

(Instytucja Zarządzająca)

Potwierdzam, że przedstawione w niniejszym formularzu dane są dokładne i prawidłowe.

Nazwisko:……………………………………………………………………………………………

Podpis:………………………………………………………………………………………………

Organ:………………………………………………………………………………………………

Data (dd/mm/rrrr):………………………………………………………………………………….


Dodatek I

DEKLARACJA ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZARÓW NATURA 2000

Organ odpowiedzialny:……………………………………………………………………………...

Po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu………………………………………………………...

który ma być zlokalizowany w……………………………………………………………………...

Oświadcza, że projekt nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000 z następujących powodów:

W związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 nie zostało uznane za niezbędne.

W załączniku znajduje się mapa w skali 1:100 000 lub w skali najbardziej zbliżonej
do wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru Natura 2000, jeżeli taki istnieje.

Data (dd/mm/rrrr):…………………………………………………………………………………..

Podpis:………………………………………………………………………………………………

Nazwisko:…………………………………………………………………………………………...

Stanowisko:…………………………………………………………………………………………

Organ:……………………………………………………………………………………………….

(Organ odpowiedzialny za monitoring obszarów Natura 2000)

Pieczęć urzędowa:


 1. Załącznik II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, o ile nie wskazano inaczej.

 2. Jeżeli projekt dotyczy więcej niż jednego rodzaju działalności gospodarczej, należy wskazać wiele właściwych kodów. W takim przypadku łączny procentowy udział każdego właściwego kodu powinien stanowić wartość nieprzekraczającą 100 %.

 3. NACE-Rev.2, 4-cyfrowy kod, rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 393 z 30.12.2006). Rozporządzenie dostępne jest pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,pl&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=438361:cs&page=1&hwords=.

 4. Kody NUTS zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 154
  z 21.6.2003), zmienione przez rozporządzenie (WE) nr 1888/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 309
  z 25.11.2005) oraz przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 105/2007 (Dz. U. L 39 z 10.2.2007). Rozporządzenia dostępne są na stronie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:154:0001:0041:EN:PDF, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:309:0001:0008:PL:PDF oraz http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:039:0001:0037:PL:PDF. Należy wskazać najbardziej szczegółowe i odpowiednie kody. Jeżeli projekt dotyczy wielu poszczególnych poziomów obszaru NUTS/LAU 2, należy rozważyć wprowadzenie kodów NUTS/LAU 1 lub wyższych.

 5. Określić, czy stopa jest rzeczywista czy nominalna. Jeżeli analiza finansowa jest przeprowadzana w oparciu o ceny stałe, należy wykorzystać finansową stopę dyskontową wyrażoną w wartościach rzeczywistych. Jeżeli analiza jest przeprowadzana w oparciu o ceny bieżące, należy wykorzystać stopę dyskontową wyrażoną w wartościach nominalnych.

 6. Zgodnie z dokumentem roboczym nr 4 „Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów
  i korzyści”, przy wyliczaniu luki finansowej koszty inwestycji nie powinny uwzględniać nieprzewidzianych wydatków, gdyż nie stanowią one przepływów pieniężnych.

 7. Luki w finansowaniu nie wylicza się w przypadku, gdy: 1) projekt podlega zasadom pomocy publicznej
  w rozumieniu art. 87 Traktatu (vide punkt G.1), zgodnie z art. 55 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz
  2) projekt nie jest projektem generującym dochód w rozumieniu art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006,
  tj. koszty operacyjne są wyższe niż przychód. W takich przypadkach należy pominąć wiersze 9. oraz 10., natomiast w wierszu 11. należy wpisać 100 %.

 8. Dla potrzeb wyliczenia wskaźników rentowności projektu bez pomocy wspólnotowej („/C”) oraz z pomocą wspólnotową („/K”), należy odnieść się do „Przewodnika do Analizy Kosztów i Korzyści projektów inwestycyjnych. Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny”. Dokument jest dostępny na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wiadomosci/Strony/Polskie_tlumaczenie_przewodnika_KE_projekty_inwestycyjne.aspx).

 9. W przypadku zatrudnienia na czas nieokreślony, zamiast określania czasu trwania takiego zatrudnienia
  w miesiącach, należy wpisać „zatrudnienie na czas nieokreślony/stały”.

 10. „Zezwolenie na inwestycję” oznacza decyzję właściwego(-ych) organu(-ów), na podstawie której wykonawca otrzymuje prawo do realizacji projektu. W przypadku, dany projekt jest częścią większego projektu, „zezwolenie
  na inwestycję” odnosi się tylko do tej części, która jest przedmiotem niniejszego wniosku.

 11. Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG (Dz. U. L 175 z 5.7.1985). Dokument dostępny jest na stronie www: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,pl&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=115894:cs&page=1&hwords=.

 12. Opracowane zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 85/337/EWG.

 13. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE (Dz. U L 197 z 21.7.2001), dostępna pod adresem: http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,pl&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=260363:cs&page=1&hwords=.

 14. Opracowanego zgodnie z załącznikiem I lit. J) do dyrektywy 2001/42/WE.

 15. Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG (Dz. U. L 206 z 22.7.1992), dostępna pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,pl&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=186097:cs&page=1&hwords=.

 16. Dokument 99/7 rev. 2 przyjęty przez Komitet ds. Siedlisk Naturalnych (w którego skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich i ustanowiony na mocy dyrektywy 92/43/EWG) na posiedzeniu w dniu 4 października 1999 r.

 17. W szczególności dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/60/WE (Dz. U. L 327 z 22.12.2000) (głównie art. 4 ust. 7), dyrektywa Rady nr 1991/271/EWG (Dz. U. L 135 z 30.5.1991), dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady nr 2006/12/WE (Dz. U. L 114 z 27.4.2006) (głównie art.. 7), dyrektywa Rady nr 1999/31/WE (Dz. U. L 182 z 16.7.1999). Teksty dyrektyw sa dostępne na stronach internetowych (odpowiednio): http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,pl&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=237000:cs&page=1&hwords=,

  http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,pl&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=172885:cs&page=1&hwords=, http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,pl&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=425607:cs&page=1&hwords=,

  http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,pl&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=330243:cs&page=1&hwords=.

 18. Złożenie takiego wniosku nie zastępuje powiadomienia Komisji zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu. Przyjęcie przez Komisję pozytywnej decyzji w sprawie dużego projektu na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem pomocy państwa.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wniosek 05, Łódź, Budżet 2012 (wnioski)
zdrowie publiczne( 05 2015 r
geomorfo 4 05 2015
C18.24.05.2015, cv
cyfra tv układ od 5 05 2015
Fundusze inwestycyjne i emerytalne 11 05 2015
6WC Wykład 08 05 2015 KOSZTORYS INWESTORSKI 1
Kompetencje językowe 05 2015
planowanie 05 2015
10 05 2015 Stale stopowe
Sprawko$ 05 2015
konstrukcje?tonowe 05 2015
MEDYCYNA SĄDOWA, KOMPUTER,( 05 2015
Sprawko$ 05 2015(1)
Interna pytania 16 05 2015 moje odpowiedzi
Planowanie finansowe wykład 11 18 05 2015
opieka farmaceutyczna, przypadki z dnia 23 05 2015
Fundusze inwestycyjne i emerytalne 11 05 2015
Updated meta 19 05 2015

więcej podobnych podstron