Egzamin z mikrobiologiiOchrŚrodGrII2008, Biologia UMCS, Iº, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin


Egzamin z mikrobiologii- Ochrona Środowiska, grupa II (2008)

1. Mikroorganizmy eukariotyczne to:

a)

b)

c)

2. Największa wielkość komórek bakteryjnych to:

a) 50 nm

b) 100 nm

c) 500 nm

d) 1000 nm

e) 2000 nm

3. Druga faza wzrostu bakterii w hodowli okresowej to:

a)

4. Rzęski różnią się od fimbrii tym, że są:

a)

b)

c)

5. Mureina bakterii z fazy logarytmicznej w porównaniu z mureiną bakterii z fazy stacjonarnej zawiera:

a) mniej pentapeptydów

b) więcej pentapeptydów

c) mniej wiązań poprzecznych

d) więcej wiązań poprzecznych

6. Białka transbłonowe błony cytoplazmatycznej stanowią:

a) 10-25%

b) 20-30%

c) 50-70%

d) 70-80%

wszystkich białek błony

7. Jaką drogą u E. coli transportowana jest glukoza:

a) dyfuzji

b) ułatwionej dyfuzji

c) transportu aktywnego

d) poprzez grupę translokacyjną

8. Wymień po kolei, idąc od zewnątrz, osłony endospor u Bacillus subtilis:

a)

b)

c)

d)

9. Fakultatywne beztlenowce rosną:

a) równie dobrze w obecności jak i braku tlenu

b) nie wymagają tlenu do wzrostu ale lepiej rosną w jego obecności

10. Podaj nazwę gatunkową bakterii sporulującej, która wykorzystywana jest do
zwalczania owadów:

a)

11. Błona cytoplazmatyczna psychrofilii zawiera więcej:

a) nienasyconych kwasów tłuszczowych

b) nasyconych kwasów tłuszczowych

12. Bakterie grupy Nitroso utleniają:

a)

b)

13. Utlenianie Fe2+ u chemolitrofów żelazowych zachodzi przy pH:

  1. kwaśnym

  2. alkalicznym

  3. obojętnym

14. Bakterie wodorowe to chemolitotrofy:

a) bezwzględne

b) względne

15. Wyjaśnij poszczególne składowe terminu fotolitoautotrofy:

a)

b)

c)

16. W oddychaniu tlenowym elektrony przekazywane są z białka Fe-S na

a) i następnie na:

b)

17. Najmniej energii w oddychaniu beztlenowym powstaje kiedy ostatecznym akceptorem
elektronów jest:

a) NO31-

b) So

c) Fe3+

d) SO42-

18. Produktem końcowym procesu denitryfikacji jest:

a) N2

b) NH3

19. Wymień trzy grupy substratów wykorzystywanych przez metanogeny do syntezy metanu:

a)

b)

c)

20. Metanotrofy to organizmy:

a) tlenowe

b) beztlenowe

21. Co jest donorem elektronów i węgla u bakterii karboksydotroficznych:

a)

22. Indeks terapeutyczny jest mniejszy kiedy:

a) mniejsza jest dawka toksyczna

b) mniejsza jest dawka terapeutyczna

23. Czas śmierci cieplnej to:

a)

24. RNA wirusy z nicia +

  1. syntetyzują mRNA

  2. nie syntetyzują mRNA

25. Białka późne wirusa uczestniczą w:

a) w syntezie płaszcza białkowego

b) w replikacji kwasu nukleinowego wirusa

c) w adsorpcji wirusa do komórki gospodarza

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin Mikrob12007, Biologia UMCS, Iº, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
fizjo-pytania-kolosy, Biologia UMCS, Iº, VI semestr, Fizjologia roślin
biol kon 2603, Biologia UMCS, Iº, IV semestr, Biologia komórki
Marketing polityczny, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Marketing polityczny
Miejsce wsp lnoty religijnej w spo ecze stwie, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Rel
Marketing skrypcior, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Marketing polityczny
Partie i Systemy Partyjne Wyklady[1], Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polit
polityka społeczna jk(1), Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Polityka Społeczna
Partie polityczne WYKŁADY, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polityczne i sys
sokol opracowany!, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polityczne i systemy par
jeśli jesteś kretynem nie otwieraj, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polityc
Religie i Związki Wyznaniowe - Wykłady Rytko, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Reli
KI program cwiczen 2011-12 nowy, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Komunikacja Inter
index!!!!!!!!, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Religie i Związki Wyznaniowe
LUCKMANN, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Religie i Związki Wyznaniowe

więcej podobnych podstron