Na czym polega rozchodzenie sięli dźwiękowej

  1. Na czym polega rozchodzenie się fali dźwiękowej? Fale podłużne i fale poprzeczne.

Fale, które rozchodzą się w ośrodkach sprężystych noszą nazwę fal mechanicznych. Do powstania takich fal dochodzi wskutek wychylenia się fragmentu danego ośrodka sprężystego z położenia równowagi. W konsekwencji dochodzi do drgań tej cząstki bądź atomu wokół położenia równowagi. Te drgania następnie rozprzestrzeniają się na dalsze fragmenty ośrodka właśnie dzięki jego własnościom sprężystym. Tak rozchodzi się w ośrodku zaburzenie, czyli fala mechaniczna. Fala, która dobiega do danego punktu w ośrodku materialnym przekazuje mu energię. Na energię fali składa się energia kinetyczna i potencjalna cząstek materii. Energia może być, zatem przekazywana przez fale na duże odległości a jej przenoszenie polega na przekazywaniu jej kolejno na coraz dalsze fragmenty ośrodka materialnego. Przykładem takich fal mogą być fale dźwiękowe. Fale dźwiękowe są to mechaniczne fale podłużne. Fale te mogą rozchodzić się w cieczach, gazach i ciałach stałych. Rozchodzenie się fal akustycznych w cieczach i gazach polega na przekazywaniu drgań cząsteczek, z czym są związane zagęszczenia i rozrzedzenia ośrodka. Powstają obszary zwiększonego i zmniejszonego ciśnienia. Zmianom ciśnienia towarzyszy zmiana gęstości gazu.

Fala podłużna to fala, w której drgania odbywają się w kierunku zgodnym z kierunkiem jej rozchodzenia się. Fala poprzeczna jest to fala, w której kierunek drgań cząstek ośrodka jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali.

  1. Parametry określające falę dźwiękową.

Podstawowymi parametrami określającymi falę dźwiękową są:

Do podstawowych cech dźwięku możemy zaliczyć:

* wysokość dźwięku

* głośność dźwięku

* czas trwania dźwięku

* barwa dźwięku

Cechy te związane są ściśle z odpowiednimi parametrami fali akustycznej.

  1. Od czego zależy prędkość rozchodzenia się fal sprężystych w ciałach stałych, cieczach i gazach? Jaka jest prędkość dźwięku w powietrzu?

Prędkość rozchodzenia się fal akustycznych zależy od rodzaju ośrodka, jego temperatury i gęstości. W gazie, który jest zdecydowanie najrzadszym ośrodkiem dźwięk osiąga najmniejszą prędkość. I tak w temperaturze 273 K prędkość w wodorze wynosi 1284 m/s, a w powietrzu ok. 340 m/s. W wodzie średnia prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej wynosi ok. 1500 m/s, natomiast w metalach prędkość ta może wynosić kilka tysięcy m/s.

  1. Na czym polega metoda pomiaru prędkości dźwięku stosowana w ćwiczeniu?

Pomiar prędkości dźwięku w powietrzu metodą czasu przelotu polega na wyznaczeniu różnicy czasu „t” rejestracji czoła fali dźwiękowej przez dwa mikrofony „M” 1 i „M” 2. Mikrofony ustawione są w odległości „S” od siebie i są zwrócone w stronę głośnika „G”, będącego źródłem dźwięku. W ćwiczeniu mikrofony podłączone są poprzez wzmacniacze W i W do miernika czasu „C”. Wytworzona w głośniku fala dźwiękowa, docierając do mikrofonu „M” 1, generuje sygnał uruchamiający pomiar czasu w mierniku „C”. Fala ta po czasie „t” dociera do drugiego Mikrofonu i generuje sygnał zatrzymujący pomiar czasu. Prędkość dźwięku obliczamy, jako stosunek drogi „S” przebytej przez falę dźwiękową do czasu „t”: $V = \frac{S}{t}$


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
NA CZYM POLEGA SYNDROM POABORCYJNY, 5 - SYNDROM POSTABORCYJNY
48 Na czym polega różnica między zmiennymi Lagrangea i zmiennymi Eulera
Laboratorium 1, Na czym polega chaining w JavaScript
Wyjaśnij na czym polega tzw. kwestia homerycka, P-Ż
Na czym polegała hybrydalność polskiego oświecenia, oświecenie(3)
104 Na czym polega Umowa z Schengenid745
na czym polega chip tuning
Procedury?dania sprawoazdania finansowego (na czym polega procedura wiarygodności, zgodności…)x
Na czym polega metoda Vojty
Na czym polega metoda chromatografii bibułowej, kosmetologia, chemia kosmetyczna
Na czym polega i jaką funkcję pełni poetyzacja rzeczywistości w Panu Tadeuszu
Na czym polegała przedstawiona przez D Hume’a krytyka konieczno¶ci zwi±zków przyczynowych
Na czym polega indukcja?dukcyjna kolumny
Na czym polega specyfika Potopu jako powieści historycznej
Na czym polega czasowe i logiczne pierszeństwo zdań protokolarnych, Czy czasowe i logiczne pierwszeń
Na czym polega różnica pomiędzy iluzją a urojeniem, Na czym polega różnica pomiędzy iluzją a urojeni
1 Na czym polega korozja międzykrystaliczna w stalach typu 8 (18 chormu 8 niklu)
Na czym polegał średniowieczny uniwersalizm, Język polski

więcej podobnych podstron