sokol opracowany!, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polityczne i systemy partyjne


1.Ile pieniędzy dostanie partia jeśli zdobędzie 3-5% głosów w Polsce? 10zł;

5%-10%=8zł; 10%-20%=7zł; 20%-30%=4zł; 30%<=1,5zł

2.Jakie jest minimalne poparcie by dostać subwencje? 3%

3. Ile procent musi zdobyć koalicja żeby zdobyć subwencje? 6%

4.Kto nie może należeć do partii? zawodowy żołnierz, strażak

5. Wymóg zawieszenia członkostwa dotyczy - żołnierzy w czasie wykonywania cywilnej służby wojskowej, członków KRRiTV

6. Czego partii nie można w zakresie finansów - nie może prowadzić działalności gospodarczej, zakaz zbiórek

7. Które przyporządkowanie członków partii jest prawidłowe; np.David Cameron - konserwatyści

8. Jaka partia w latach 1998-2002 brała udział w rządach w Niemczech? - SPD; Zieloni

9. Co to jest partia relewantna - istotne dla funkcjonowania systemu partyjnego (albo mają większość albo są w stanie stworzyć efektywną opozycję). Partie relewantne, co

znaczy istotne dla funkcjonowania całego systemu partyjnego mające przynajmniej potencjalną właściwość zmiany jednego charakteru i kierunku ewolucji.

10. W jaką partię przekształcili się Wigowie - Liberal Party (Partia Liberalna)

11. Chadecja to: chrześcijańska demokracja

12. Zgodnie z ustawą z 1997 r. partia aby się zarejestrować musi dołączyć do wniosku: statut

13.Czy metoda Hare'a Niemeyera zapewnia wyłonienie parlamentu reprezentującego różne opcje wyborcze? TAK

14. Czy w metodzie d'Hondta podstawowe znaczenie ma obliczenie tzw. kwoty wyborczej? NIE

15. Metody przeliczania głosów: Hare'a sprzyja średnim, słabszym; metoda d'Hondta-dużym; Saint-Leagne - średnim

16. Partie typu catch all: (profesjonalno-wyborcze) odwołujące się od różnych środowisk, chcą pozyskiwać całe społeczeństwa, mała rola ideologii, bardziej interesujący jest

elektorat

17.Koalicja subaddytywna - koalicja, która uzyskuje gorszy rezultat niż suma poparcia(bo jest wysoki poziom fragmentaryzacji systemu i w jednym bloku powstaje więcej

niż jedna koalicja, powoduje to dylematy wyborców - sytuacja patologiczna, chaos, zbyt duże kompromisy).

18.Koalicja addytywna - uzyskują rezultat, który jest sumą poparcia dla partii tworzących koalicję.

19.Partie kartelowe - monopolizacja życia społecznego, pewna klasa polityczna chce podporządkować sobie społeczeństwo. Przy wyborach nie musi się zmieniać kierunek

polityki. Eliminacja ugrupowań antysystemowych, rosnąca rola przywódców partyjnych, mała rola demokracji wewnątrzpartyjnej, mediatyzacja polityki.

20.Koalicja oparta na przetargu - w składzie powinno znajdować się jak najmniej partii (bo łatwiej negocjować i zawierać kompromisy)

21.Kto nie może należeć do partii? - żołnierze zawodowi, sędziowie spraw powszechnych, prokuratorzy, policja z ABW, strażacy, służba więzienna, sędziowie NSA i TK,prezesi NBP, NIK, IPN, rzecznik interesu publicznego, pracownicy Krajowego Biura Wyborczego, urzędnicy służby cywilnej i inspekcji celnej

22.Wymóg zawieszenia na okres pełnienia pewnych funkcji - dotyczy żołnierzy w czasie wykonywania cywilnej służby wojskowej, członków KRRiTV.

23.Wymóg zawieszenia działalności - dotyczy członków Rady Polityki Pieniężnej.

24.Technika pękania - łączenie tak aby rozproszyć głosy elektoratu przeciwnika

25.System pojedynczego głosu przeniesionego(STV) - to rodzaj liczenia głosów łączący głosowanie personalne z proporcjonalnością odzwierciedlania preferencji wyborców(jest to lista rankingowa, dodatkowo wybiera się listę, np. Irlandia, Malta)

26.Wg ustawy z 27.06.1997r., partie mogły prowadzić działalność gospodarczą w formie - spóldzielni

27.Drzewo Oliwne składające się z: -Demokraci Lewicy; lewicowo-liberalny Europejski Ruch Republikański, Demokracja to Wolność- Stokrotka.

28.Hasło „Zasługujesz na więcej” w 1997r.- UP

29.Która z partii przyjęła deklarację ideową z encykliki Centesimus Annus? - PO

30.Gerrymandering polega ( opiera się) na metodzie - Sainte-Lague? Pękania

31.Czy obniżenie granicy wieku w czynnym prawie wyborczym wpływa na rezultaty wyborów? TAK

32.Program wyborczy w 2001r., zachowanie niezależności NBP, RDP? - PO, AWS

33.Jakiej partii to są założenia: inicjatywa zwiększenia dochodu budżetu, obniżenie kredytów, zwiększenie eksportu, likwidacja transferu dochodów firm zagranicznych,eliminacja szarej strefy? PSL

34.Zjazd, Rada Naczelna, Komitet Polityczny, Sąd, Zarząd Główny to organy jakiej partii? ZChN

35.Rozdzielność państwa od kościoła? - UP

36.Wg ustawy o partiach politycznych z 27.06.1997- cel partii nakłada na nie obowiązek uczestniczenia w wyborach? NIE

37.Partie polityczne w Polsce rejestrowane przez - Sąd Okręgowy w Warszawie

38.Model ekstremalnego pluralizmu - śródziemnomorski

39.W jakim kraju występowały partie sojusznicze? NRD, Polska -PRL; Węgry, Rumunia, Jugosławia, Kuba, ZSRR.

40.System dwuipółpartyjny występuje w - Niemczech

41.Czy szansa liderów partyjnych na uzyskanie mandatu w parlamencie zwiększa system podziału mandatów? TAK

42.Czy w systemach tzw. list zamkniętych bez fakultatywnego głosu, zmniejsza się centra partyjne przy kreowaniu składu parlamentu? NIE

43.Czego partii nie można w zakresie finansów - nie może prowadzić działalności gospodarczej, sprzedaż cegiełek

44.Które państwo zaliczamy do systemu partii wielkich (wg. Maira): Australia, Irlandia, Wielka Brytania, RFN

45.Czy obniżenie granicy wieku w czynnym prawie wyborczym wpływa na rezultaty wyborów? TAK

46.Czy w partiach patronażu występuje polaryzacja władzy? NIE

47.Chadecja liberalna charakteryzuje się: Indywidualizmem

48.Partie duże o charakterze prosystemowym i parlamentarnym zalicza się do: Partii Socjaldemokratycznych

49.Większej krytyczności wyborców sprzyja system? Większościowy

50.W latach 1990-1996 obowiązywał system tworzenia partii: - Notyfikacyjny (ewidencyjny)

51.W którym państwie komunistycznym były partie towarzyszące - Polska?

52.Jakie wartości eksponuje Socjaldemokracja Polska - indywidualizm aksjologiczny i kolektywizm socjoekonomiczny

53.Do czego dąży koalicja minimalnie zwycięska? - chęć zdobycia stanowisk publicznych

54.Co wpływa na najwyższą wartość współczynnika proporcjonalności - kształt okręgów?

55. Zgodnie z którym systemem partia musi dołączyć statut - Rejestracyjnym

56. System hegemonizacji w 2 połowie XX w. występował we Włoszech i Japonii

57. Partia konserwatywna: Portugalska Partia Socjaldemokratyczna

58.Jaka partia na Węgrzech to liberałowie? - Związek Wolnych Demokratów

59. Na Słowacji system partyjny: ekstremalny pluralizm (ekstremalnie wielopartyjny z równowagą pomiędzy partiami)

60. Jaka partia wygrała wybory po śmierci Franco i miała największy wpływ na tworzenie konstytucji Hiszpanii? - Unia Demokratycznego Centrum

61.Partia otrzymuje corocznie z budżetu państwa: dotacje

62.Kto ostatnio zwyciężył na Węgrzech? -Węgierska Partia Obywatelska (Związek Młodych Demokratów)

63. SPD Niemczech, jak rozkładali się prezesi: Schroeder->Minterfering->Platzek->Beck

64. Gdzie jest system wielopartyjny (ekstremalnie) z równowagą między dwiema partiami - Finlandia, Belgia

65. W którym państwie okręg wyborczy obejmuje cały kraj? Holandia, Słowacja

66. Model, w którym dominuje jedna partia: Skandynawski

67. Koalicja PiS, LPR i Samoobrona wiosną 2005 to przykład koalicji: gabinetowej

68. Która partia jest najdłużej relewantna? FPD

1.Która partia grupuje katolików w Irlandii Północnej? odp. Sinn Fein; SDLP- Socjaldemokratyczna Partia Pracy.

2.Współczynnik dysproporcjonalności na poziomie 9,5% co powoduje? Im wyższy ten współczynnik tym system jest mniej proporcjonalny.

4.jakie systemy wyborcze dają największą reprezentacje kobiet w

parlamencie? (a) proporcjonalna z otwartymi listami

5.w którym państwie komunistycznym były partie towarzyszące? Polska

6.które przyporządkowanie członków partii jest prawidłowe (nazwiska

członków partii i partie - połączyć); np. Cameron - konserwatyści

7.przyporządkuj partie do państwa; np. Allance (czy jakoś tak) -

Irlandia Północna; Front Narodowy - Francja; Sojusz Narodowy - Włochy

8.która partia w latach 1960-2002 miała najniższy indeks partycypacji? - DPS

11.co wpływa na najwyższą wartość współczynnika proporcjonalności? kształt okręgów

12.jakie wartości eksponuje Socjaldemokracja Polska - indywidualizm

aksjologiczny i kolektywizm socjoekonomiczny

13.do czego dąży koalicja minimalnie zwycięska? - chęć zdobycia

stanowisk publicznych. Jak najmniej partii przy zdobywaniu większości

bezwzględnej

14.w których z krajów istaniała koalicja nadwyżkowa do lat 60-ych? Niemcy

16.obliczyć indeks polaryzacji (zadanie do rozwiązania)

18.przesunięcie elektoratu w wyborach - odp. 93

20.który system zapewnia największą inkluzyjność? - proporcjonalny

21.wpływ okręgów wyborczych na proporcjonalność - im większy okręg

wyborczy tym słabsza deformacja wyników wyborów (większa proporcjonalność, indeks proporcjonalności wzrasta wraz ze zwiększeniem rozmiaru okręgu/ wzrost okręgu zwiększa szanse dla małych partii, im okręg mniejszy- szanse mają partie większe.

22.która z metod przeliczania głosów faworyzuje partie duże/małe?

D`Hanatta (duże), Hagenbach-Bischof(duże), Saint-League (średniej),

Harea-Niemeyera (małe)

23.w jakim państwie jest sytuacja podobna do Polski, dwie partie

dominujące - partie centroprawicowe w Irlandii/ umiarkowany wielopartyjny z dominacją 2 partii

24.liberalizm (wartości neoliberalne): ograniczenie funkcji państwa w sferze gospodarki i poszerzenie zakresu wolności jednostki; indywidualizm, nadrzędność jednostki nad społeczeństwem, wolność człowieka, prawo do zdobywania własności, swoboda działalności gospodarczej, ograniczenie roli państwa, prawa natury jako normy regulujące życie wszystkich ludzi, podział władz ze ścisłym wyodrębnieniem jej kompetencji, tj. stosowanie praw, rządzenie i wykonywanie sprawiedliwości.

25.rada polityczna w jakiej partii jest organem? Pis, LPR, UW, Socjaldemokracja Polska

29. jaki to system dwu i półpartyjny? takiego typu rywalizacji politycznej, w którym obok dwóch wielkich partii występuje trzecia, zdolna do zdobycia do 20% mandatów i posiadająca potencjał koalicyjny; Najistotniejszą cechą systemu dwuipółpartyjnego jest to, że żadne z dwóch wielkich ugrupowań nie jest w stanie uzyskać bezwzględnej większości mandatów i, co za tym idzie, rządzić samodzielnie poprzez jednopartyjny gabinet większościowy.

Najistotniejszą cechą systemu dwuipółpartyjnego jest to, że żadne z dwóch wielkich ugrupowań nie jest w stanie uzyskać bezwzględnej większości mandatów i, co za tym idzie, rządzić samodzielnie poprzez jednopartyjny gabinet większościowy.

30. system ekstremalnego pluralizmu wystepuje w: modelu śródziemnomorskim

31.najwyższy poziom indeksu przesunięcia poparcia wyborczego odnotowano w Polsce : a)pomiedzy III a IV elekcją

35.najmniejszy indeks efektywności liczby partii w Europie: odp. Jakieś 3 państwa (w innych odp. Były większe lub mniejsze ilości państw)

36.najmniejszy indeks partycypacji w latach 90-ych: FPL Hiszpania

38.partia ewolucyjna: c) konserwatyści

39.zgodnie z ustawą z 1997 r. partia aby się zarejestrować musi dołączyć do wniosku: b) statut

40.co to jest partia relewantna? c)istotna dla funkcjonowania całego systemu

41.w jakim kraju występowały partie sojusznicze? A) Węgry, b) Rumunia, c) Polska

42.na czym polega metoda pękania??? Okręg wyborczy tak ustalony, żeby rozproszyć elektorat przeciwnika.

43.partie typu catch all: a) odwołują się do opinii elektoratu,

46.zgodnie z którym systemem partia musi dołączyć statut? Odp.Rejestracyjnym

49.czego partii nie można w zakresie finansów? Odp. Prowadzić zbiórek publicznych

25. Czy koalicja Pis PO w 2002 r. w wyborach samorządowych była: b) subaddytywna;

26. Kto ostatnio zwyciężył na Węgrzech? Odp. Związek Młodych Demokratów (jako opozycja) / Związek Wolnych Demokratów + Węgierska Paria Socjalistyczna

27. Partia otrzymuje corocznie z budżetu państwa: dotacje

28. Twierdzenie Duvergera: partie są organizacjami posiadającymi wewnętrzna strukturę organizacyjną; Prawo Duvergera - Ordynacja większościowa z jednomandatowymi okręgami wyborczymi nieuchronnie prowadzi do systemu dwupartyjnego (potwierdza to także praktyka polityczna państw z takim systemem wyborczym, np. USA, Wielka Brytania).

29. W której partii istnieje cenzus wielu członków: a) hiszpańska partia socjalistyczna; b) komunistyczna partia federacji rosyjskiej; c) partia emerytów i rencistów

30. Która partia miała największy współczynnik partycypacji w Finlandii w latach 75-78? Fińska Partia Socjalistyczna (SDP), Koalicja narodowa (KOK), Związek Lewicowy (KESK), Zielona Unia (VIHR)

31. System głosowania alternatywnego w Austrii wpłynął na: brak partii liberalnych i komunistycznych; system wielopartyjny z tendencją do 2,5 i 2partyjności.

- 6 cech selekcji wyborczej kandydatów

- cechy systemu partyjnego w Polsce w latach 91-2005 (w punktach)

- system mieszany - typologia, 3 państwa (Węgry, Niemcy, Rosja), konsekwencje tego systemu

połączenie systemu proporcjonalnego z większościowym;

TYPOLOGIA:

 1. systemy paralelne- równoległe; występują 2 segmenty: okręgi jednomandatowe- proporcjonalne; okręgi wielomandatowe- większościowe; wyborcy mają 2 głosy; Ukraina, Japonia, Nowa Zelandia

 2. systemy hybrydowe- kombinowane, współzależne; segment większościowy i proporcjonalny są ze sobą związane, wpływają na ogólny wynik; jak w Niemczech spersonalizowany system proporcjonalny; dwa głosy- jeden na okręgi wyborcze, II na listy partyjne- i tu określana jest liczba mandatów- jednak na nią ma też wpływ segment proporcjonalny;

 3. OCENA: korzystny dla małych partii; zmniejsza poziom fragmentaryzacji sceny politycznej; mandaci mogą zyskiwać kandydaci niezależni; zwiększa się podmiotowość wyborców- wyrażanie swoich preferencji wyborczych; gdy brak ustabilizowanego syst.partyjnego (Rosja)- przyczynia się do jego stworzenia, ogniskuje działalność partii wokół lidera, wzmacniają podziały w spr.dot.interesów partykularnych.

- metody wyznaczania dualizmu programowego (lewica- prawica)

 1. badania ekspertów i ankiety do nich

 2. analiza dokumentów

 3. empiryczne badanie poglądu odbiorcy masowego

- nurt agrarny i konserwatywny w latach 1991-2005

 1. PSL, SLCH (Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie), PSL-PL (PSL-Porozumienie Ludowe), PLD (Partia Ludowo-Demokratyczna) podstawą gospodarki jest rolnictwo oparte na samodzielnych gospodarstwach rolnych, i że powinien być mu podporządkowany przemysł; ziemia jest naturalnym dobrem narodu i powinna należeć do tych, którzy na niej pracują; ideałem człowieka jest chłop, rolnik, działacz ludowy. W pojmowaniu człowieka przez agraryzm ma miejsce apologia pracy fizycznej oraz prostoty i nieskazitelności moralnej, przywiązania do tradycji i korzeni; tylko dzięki pracy (na roli) stajemy się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa; rodzina winna być tradycyjna, wielopokoleniowa, prowadząca gospodarstwo, patriarchalna; ścisły związek tego co narodowe z tym co chłopskie, chłopstwo ostoją narodu; państwo winno być umiarkowane i unikać skrajności dyktatury i anarchii. Powino też być żywo zainteresowane sprawami rolnictwa i traktować je jako priorytet;

 2. UPR, PK (Partia Konserwatywna), BBWR (Bezp.Blok Wspierania Reform), PiS Konserwatyzm (zachowywać, dochować zmian), ideologia głosząca potrzebę obrony istniejącego porządku społeczno-gospodarczego oraz zachowania i umocnienia takich tradycyjnych wartości, jak religia, naród, państwo, rodzina, hierarchia, autorytet, własność prywatna. Konserwatyści, przeciwstawiając się egalitaryzmowi podkreślali, że podstawą ładu jest hierarchiczny układ społeczny, własność prywatna i silna władza państwowa.

- podział systemów partyjnych ze względu na relewantność partii

  1. Z uwagi na liczbę partii relewantnych oraz ideologiczny i światopoglądowy, dystans między partiami lub intensywność konfliktów.

 1. Dwupartyjny ze zmieniającymi się rządami - dwie bipolarne zwrócone do siebie partie, walka o wyborców centrowych, formują samodzielne rządy, konkurencja dośrodkowa, np. 2004 wybory w USA gdy zlekceważono wyborców centrowych (wyjątek od reguły)

 2. Umiarkowany pluralizm - niewielki dystans ideologiczny między liczącymi się partiami, dominująca dośrodkowa koalicji, walka o centrum

 3. Ekstremalny pluralizm - liczba partii relewantnych; ideologizacja systemu politycznego, tendencja do odśrodkowej konkurencji, słabe centrum, np. Republika Weimarska

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Partie i Systemy Partyjne Wyklady[1], Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polit
Partie polityczne WYKŁADY, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polityczne i sys
jeśli jesteś kretynem nie otwieraj, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polityc
Partie i systemy partyjne, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polityczne i sys
Marketing polityczny, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Marketing polityczny
Marketing skrypcior, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Marketing polityczny
marketing- pytania, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Marketing polityczny
marketing część I, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Marketing polityczny
Marketing polityczny, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Marketing polityczny
Miejsce wsp lnoty religijnej w spo ecze stwie, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Rel
polityka społeczna jk(1), Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Polityka Społeczna
Religie i Związki Wyznaniowe - Wykłady Rytko, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Reli
KI program cwiczen 2011-12 nowy, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Komunikacja Inter
index!!!!!!!!, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Religie i Związki Wyznaniowe
LUCKMANN, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Religie i Związki Wyznaniowe

więcej podobnych podstron