zagadnienia 2004, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPiA), wstęp do prawoznastwa, WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA


WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA 2004

 1. Pojęcia kryteriów podziałów i podział nauk

 2. Podział nauk w ramach prawoznawstwa opartej o kryteria przedmiotowe

 3. Pojęcie państwa

 4. Przymus prawny

 5. Terytorium państwa

 6. Zasada zwierzchnictwa terytorialnego

 7. Obywatel, obywatelstwo, nabycie obywatelstwa

 8. Obywatelstwo europejskie

 9. Reżimy traktowania cudzoziemców

 10. Suwerenność państwa (zewnętrzna i wewnętrzna)

 11. Działania władcze i niewładcze państwa, pojęcie funkcji państwa

 12. Aparat państwowy, organ, urząd

 13. Podział organów ze względu na rodzaj działań władczych, skład i kompetencje

 14. Zasada jednolitości i podziału władz

 15. Centralizacja i decentralizacja, autonomia i samorząd, koncentracja i dekoncentracja

 16. Państwa unitarne, federacyjne i konfederacje- różnice

 17. Państwo liberalno- demokratyczne a państwo liberalno- socjalne- różnice w założeniach teoretycznych

 18. Określenie prawa

 19. Różnice pomiędzy wypowiedzią opisową, normatywną, ocenne

 20. Prawo a moralność- różnice, relacje przedmiotowe, walidacyjne i funkcjonalne

 21. Granice przedmiotowe prawa (zakres prawnej regulacji i kwalifikacji)

 22. Granice podmiotowe prawa- adresaci pierwotni, wtórni, podmioty prawa

 23. Funkcje prawa- kontroli zachowań, rozdziału dóbr i ciężarów, regulacji konfliktów

 24. Funkcje kontroli zachowań a obowiązki korelatywne i instrumentalne

 25. Reguły sprawiedliwości dystrybutywnej, komutatywnej, proceduralnej

 26. Norma prawna a przepis prawny, podział norm prawnych i przepisów prawnych

 27. Koncepcje budowy normy prawnej

 28. Treść hipotezy normy prawnej a zakres zastosowania normy prawnej, podział faktów

 29. Dyspozycja normy prawnej (zakres prawny regulacji- obowiązki a uprawnienia, podział obowiązków a uprawnień)

 30. Prawo podmiotowe a przedmiotowe

 31. Sankcje prawne, podział i funkcje sankcji

 32. Sankcje nieważności a rygor ważności i sankcje unieważnialności

 33. Teoria norm ze względu na sposób zabezpieczenia ich sankcją nieważności i karą

 34. Obowiązywanie prawa w znaczeniu normatywnym (w czasie, przestrzeni i co do osób) i aksjologicznym i faktycznym

 35. Reguły kolizyjne I i II stopnia

 36. Stosunek prawny- pojęcie, elementy, stosunek cywilnoprawny a administracyjnoprawny

 37. Podmioty stosunku cywilnoprawnego (podmioty prawa, a podmioty stosunku prawnego, osoba prawna a fizyczna)

 38. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnej- nabycie i utrata

 39. Rodzaje osób prawnych i tryby powstawania

 40. Istota osoby prawnej- istota fikcji i substratu

 41. Przedmiot i treść stosunku cywilnoprawnego

 42. System prawa

 43. Systemy- typy a konkretne systemy prawne

 44. Konkretne systemy prawa- kryteria systematyzacji poziomej (prawo międzynarodowe prywatne)

 45. Prawo formalne i materialne- krótka charakterystyka poszczególnych gałęzi

 46. Gałąź prawa a instytucja prawa, kodyfikacja a inkorporacja

 47. Prawo publiczne a prawo prywatne

 48. Normy prawne a zasady prawne

 49. Hierarchia dóbr normatywnych w kontynentalnym systemie prawa, rola ustawy organicznej

 50. Statyczny, dynamiczny i mieszany system norm

 51. Postulat niesprzeczności systemu prawa a niezgodność formalna i prakseologiczna

 52. Postulat zupełności systemu prawa- zupełność obowiązywania, kwalifikacji i proceduralna

 53. Pojęcie i rodzaje luk w prawie- aksjologiczna, konstrukcyjna, logiczna

 54. Tworzenie prawa- pojęcie i formy, moc prawna a moc obowiązywania

 55. Znaczenie pojęcia źródła prawa

 56. Hierarchia aktów prawa w RP a typy ustaw

 57. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, jej miejsce w systemie źródeł prawa

 58. Prawo międzynarodowe publiczne a prawo wewnętrzne- różnice formy inkorporacyjnej w prawie międzynarodowym publicznym obowiązującego systemu prawa wewnętrznego

 59. Umowa jako źródło prawa międzynarodowego- pojęcie, rodzaje, forma wyrażania zgody państwa na związaniu umowy

 60. System prawa wspólnotowego i prawo pierwotne, ogólne zasady prawa wspólnotowego, zasady prawa zwyczajowego, umowy międzynarodowe, prawo wtórne

 61. Moc prawna aktów prawa wspólnotowego w systemie prawa państw członkowskich

 62. Polityka prawa a polityka tworzenia prawa

 63. Tekst prawny i jego budowa, tekst jednolity, nowelizacja

 64. Stosowanie prawa a przestrzeganie prawa

 65. Stosowanie prawa, realizowanie a przestrzeganie

 66. Typy stosowania prawa

 67. Ideologia sądowego stosowania prawa, model subsumcyjny i argumentacyjny, rodzaje luzów decyzyjnych

 68. Etapy procesu stosowania prawa w modelu decyzyjnym

 69. Ustalania stanu faktycznego, przedmiot dowodu i rodzaje dowodów, zasada swobodnej i legalnej oceny dowodów, domniemania prawne

 70. Wykładnie prawa- pojęcie

 71. Podział wykładni ze względu na sposób jej dokonywania, dyrektywy wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej, język prawny a prawniczy

 72. Podział wykładni ze względu na podmiot i moc wiążącą, zakres wykładni, stosunek do obowiązującego prawa, materiał wykładni

 73. Reguły wnioskowań prawniczych

 74. Praworządność, istota pojęcia

 75. Podmiotowy i przedmiotowy zakres pojęcia praworządności, gwarancje praworządnościWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Podział wykładni, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPiA), wstęp d
Wstęp do prawoznawstwa(1), ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPiA)
zasady wykładni, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPiA), wstęp do
Wstęp do prawozmawstwa- UMK, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPi
Postepowanie-sadowo-administracyjne, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administra
DEFINICJA DOKTRYNALNA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Ad
Prawo karne, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPiA), Prawo-a... (
Pojęcie akcji na gruncie Kodeksu spółek handlowych, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Pra
KONOSAMENT I DOWÓD SKŁADOWY, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPi
Kopia Standaryzacja opisu archiwalnego, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Adminis
prawo handlowe, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPiA), Prawo-a..
mozliwe pytanka na examie, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPiA)
finanse testy (forum judys), ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administracji (WPi

więcej podobnych podstron