pytania testowe z ubiegłych lat, psychologia drugi rok, osobowość, wykłady

Pobierz dokument
pytania.testowe.z.ubieglych.lat.psychologia.doc
Rozmiar 46 KB

 1. Integracja nauki o osobowości
  A - nie jest możliwa na obecnym etapie rozwoju psychologii
  B - jest możliwa na bazie modelu poznania osobowości na trzech poziomach wg McAdamsa
  C - powinna dotyczyć tylko teorii poznawczych, teorii cech i socjobiologii
  D - nie może obejmować współczesnych koncepcji psychodynamicznych, np. teorii ego i teorii relacji z obiektem

  2. Separacja- indywiduacja wg M. Mahler to
  A - proces formowania się tożsamości w okresie dorastania
  B - oddzielanie się dziecka od matki w pierwszym roku życia
  C - dylemat egzystencjalny
  D - proces kształtowania się ja w okresie dzieciństwa

  3. Silne ego wg H. Hartmanna neutralizuje energię inwestując ją w cele poznawcze i autonomiczne, natomiast słabe ego
  A - nie dysponuje energią
  B - inwestuje energię w obronę
  C - współpracuje z id dzieląc z nim energię
  D - wyraża energię w aktywności popędowej

  4. J. Loevinger jest przedstawicielką
  A - neopsychoanalizy
  B - socjobiologii
  C - teorii relacji z obiektem
  D - psychologii ego

  5. Prawdziwą tezą w teorii K. Horney, jest
  A - postawa „przeciw ludziom” nie ujawnia się w osobowości zdrowej
  B - lęk podstawowy nie występuje u ludzi, którzy doświadczają troskliwej opieki w dzieciństwie
  C - w osobowości zdrowej ujawniają się wszystkie trzy postawy „od ludzi”, „ku ludziom” i „przeciw ludziom”
  D - osobowość kształtuje się pod wpływem popędów

  6. Osiem stadiów psychospołecznego rozwoju człowieka na przestrzeni życia opisał
  A - H. Kohut
  B - R. White
  C - E. H. Erikson
  D - O. Kernberg

  7. Psychotyzm według H. J. Eysencka
  A - nie ma związku z wymiarami „Wielkiej Piątki”
  B - to złożenie odwrotnych biegunów Ugodowości i Sumienności
  C - jest raczej nabyty niż wrodzony
  D - to odwrotny biegun Otwartości na doświadczenie

  8. Zjawisko usamodzielniania się motywów, opisane przez G. W. Allporta, to
  A - kongruencja
  B - indywiduacja ???
  C - mechanizm opanowania trwogi
  D - autonomia funkcjonalna

  9. Autorem słynnej krytyki teorii cech jest
  A - Walter Mischel
  B - Julian Rotter
  C - George Kelley
  D -
  Albert Bandura

  10. Indywiduacja według C. G. Junga, to proces:
  A - nieświadomy i automatyczny
  B - związany z kształtowaniem się tożsamości u progu życia dorosłego
  C - w znacznej mierze świadomego rozwoju osobowości, nasilony od "połowy życia"
  D - świadomych zmian w zachowaniu i relacjach interpersonalnych, rozpoczyjących się po "połowie życia"

  11. Potrzeby jawne i ukryte opisane zostały w systemie potrzeb
  A - H. A. Murraya
  B - A. H. Maslowa
  C - K. Horney
  D - E. Fromma

  12. Rozbieżność między Ja realnym a Ja powinnościowym łączy się wg E. T. Higginsa, z
  A - lękiem
  B - depresją
  C - obniżoną samooceną
  D - lękiem i depresją

  13. Doznania szczytowe według A. H. Maslowa wiążą się z
  A - niezaspokojeniem potrzeby samoaktualizacji
  B - zaspokojenie
  m potrzeb podstawowych
  C - procesem samoaktualizacji
  D - zaspokojeniem potrzeby samoaktualizacji przy niezaspokojonych potrzebach podstawowych

  14. Według teorii opanowania trwogi jednostkę chronią przed lękiem przed śmiercią
  A - światopogląd
  B - spełnianie ról przepisanych przez kulturę
  C - wysoka samoocena i zaangażowanie w pracę
  D - poczucie własnej wartości i światopogląd

  15. Według Z. Freuda przekonania moralne kobiet są bardziej elastyczne niż u mężczyzn, ponieważ
  A - kobieta nie przechodzi kompleksu Edypa
  B - kobieta posiada silniejsze mechanizmy obronne
  C - kobieta identyfikuje się z matką, a nie z ojcem
  D - kobieta nie doświadcza lęku kastracyjnego w fazie fallicznej

  16. A. H. Maslow i C. R. Rogers sformułowali podobne tezy na temat
  A - kongruencji
  B - potrzeb podstawowych człowieka
  C - dążenia do aktualizowania posiadanych przez jednostkę potencjalności
  D - przystosowania, którego miara jest zbieżność między realną a idealną koncepcją siebie

  17. Według socjobiologii nieśmiałość, to
  A - zachowanie adaptacyjne ale tylko u kobiet
  B - zachowanie nieadaptacyjne u mężczyzn
  C - zachowanie adaptacyjne, podobnie jak agresja

  18. Przewidywanie zachowania człowieka jest możliwe
  A - tylko na gruncie socjobiologii, jeśli bierzemy pod uwagę analizę etogramów
  B - gdy poznamy rozbieżności w systemie Ja i towarzyszące im negatywne emocje
  C - gdy znamy motywację lub schematy poznawcze jednostki
  D - tylko wtedy, gdy znamy cechy osobowości

  19. Do głównych kognitywnych zmiennych osobowościowych wg W. Mischela zalicza się
  A - automonitorowanie
  B - mechanizmy obronne
  C - system wartości
  D - systemy i plany samoregulacji


  20. Mechanizmem obronnym nie jest
  A - reakcja upozorowana
  B - kongruencja
  C - introjekcja
  D - intelektualizacja

  21. Teorie poznawcze mają tę przewagę nad teorią cech, że
  A - lepiej opisują strukturę osobowości
  B - pozwalają na wyjaśnianie motywacji człowieka
  C - nawiązują do biologicznych właściwości organizmu
  D - pozwalają opisać i wyj
  aśnić najbardziej typowe zachowania

  22. Jeśli motyw autowaloryzacji dominuje nad motywem autoweryfikacji, to jednostka
  A - łatwiej dostrzega pozytywne cechy w sobie niż w innych ludziach
  B - łatwiej przypomina sobie własne porażki niż sukcesy
  C - jako przyjaciół dobiera sobie osoby, które dają jej neutralne informacje zwrotne
  D - łatwiej dostrzega pozytywne cechy w innych ludziach niż w sobie


  23. Proces modelowania według A. Bandury obejmuje: zaobserwowanie wzorca zachowania, utrwalenie go w pamięci, motoryczną zdolność do powtórzenia zachowania oraz
  A - oczekiwanie pozytywnego rezultatu
  B - motywację do powtórzenia zachowania
  C - przekonanie o własnej skuteczności
  D - antycypację rezultatów


  24. Narracyjna tożsamość według D. McAdamsa
  A - pochodzi z nieświadomych wpisów z okresu dzieciństwa
  B - kształtuje się w okresie dorastania i potem się już nie zmienia
  C - zostaje osiągnięta u schyłku życia
  D - może się zmieniać i ewoluować w ciągu całego życia


  25. Poznawcza teoria Ja:
  A - znakomicie opisuje strukturę osobowości
  B - pozwala przewidywać zachowanie w nietypowych sytuacjach, zwłaszcza stresujących, lub silnie zagrażających samoocenie
  C - pozwala badać biologiczne podstawy ludzkich zachowań
  D - pozwala badać relacje między samooceną i przekonaniami na temat Ja a interpretacją sytuacji i zachowaniem

1. Dlaczego poznawcza teoria Ja lepiej ujmuje motywację od teorii cech?

a. ponieważ wymienia główne potrzeby człowieka

b. ponieważ traktuje osobowość jako zmienną

c. ponieważ skupia się na przekonaniach i uczuciach, które mają związek z motywacją

d. ponieważ uwzględnia wpływ sytuacji na sposób przejawiania się cech

2. Główna zaleta psychoanalizy polega na tym, że

a. jest hermetyczna i dzięki temu słabo dostępna dla laików

b. pozwala na wyjaśnienie wielu zjawisk klinicznych i psychopatologicznych

c. pozwala wyjaśnić, to co nieświadome tym co świadome

d. była to pierwsza uniwersalna teoria osobowości

3. Przekonania na temat Ja, świata, innych ludzi, wartości i przyszłości

a. leżą u podloża cech osobowości

b. wpływają na zachowanie ludzi na poziomie świadomym i automatycznym

c. nie mają wpływu na zachowanie

d. warunkują reakcje na poziomie automatycznym

4. Teoria Bandury należy do teorii

a. narracyjnych

b. poznawczych

c. psychodynamicznych

d. humanistycznych

5. Autor teorii narracyjnej tożsamosci, to

a. D. P. McAdams

b. S. Epstein

c. H. Hermans

d. C. R. Rogers

6. Główna zaleta teorii cech polega na tym, że

a. pozwala interpretować zachowania świadome i przedświadome

b. pozwala na dokładną analizę motywacji

c. daje możliwość interpretacji zachowań jawnych i ukrytych

d. dobrze opisuje strukturę osobowości

7. Zmiany zachowania w różnych sytuacjach można wyjaśnić wg psychologii poznawczej na podstawie

a. cech osobowości

b. zmienności doświadczeń we wczesnym okresie życia

c. różnych poznawczych interpretacji sytuacji

d. modelowania i warunkowania

8. Są trzy wymiary temporalne: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jeśli psychoanaliza najsilniej akcentuje przeszłość, to teoria Allporta skupia się na:

a. przeszłości i teraźniejszości

b. teraźniejszości i przyszłości

c. przyszłości

d. wszystkich trzech wymiarach temporalnych w jednakowym stopniu

9. Zmiany osobowości na przestrzeni życia - według psychologii narracyjnej - można wyjaśnić odwołując się do

a. zmienności ludzkich potrzeb

b. wpisami z dzieciństwa w postaci tonu narracyjnego

c. refleksji nad doświadczeniem i reinterpretacji własnego odniesienia do świata

d. zmian w nasileniu i sposobie przejawiania się cech

10. Dlaczego teoria Ja zdominowała poznawcze podejście do osobowości?

a. ponieważ struktura Ja da się sprowadzić do pięciu wymiarów osobowości

b. ponieważ odniesienie do Ja stanowi główną kategorię opisową i wyjaśniającą, co potwierdzają badania

c. ponieważ Ja kształtuje się bardzo wcześnie i trwa przez całe świadome życie

d. ponieważ człowiek jest istotą egocentryczną

11. Człowiek, który dokonuje ważnej zmiany życiowej, porzuca swą rodzinę i pracę - według interpretacji egzystencjalnej - prawdopodobnie

a. doznał znaczących rozczarowań lub zdecydował się na realizację nowych celów

b. przebył w dzieciństwie poważną traumę

c. doznał rozczarowania dotychczasowym życiem

d. odznaczał się przywiązaniem lękowym lub ambiwalentnym w dzieciństwie

12. Podstawowa słabość socjobiologicznie zorientowanych teorii osobowości polega na tym, że

a. pomijają kwestie struktury osobowości

b. sprowadzają wszystkie zachowania do walki o przetrwanie

c. nie uwzgledniają dorobku psychologii humanistycznej i egzystencjalnej

d. są zbyt ogólne i przez to gubią niepowtarzalność jednostki ludzkiej
Pobierz dokument
pytania.testowe.z.ubieglych.lat.psychologia.doc
Rozmiar 46 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wszystko razem, psychologia drugi rok, osobowość, cw
Niektóre pytania z KNS, psychologia drugi rok, kns
Pytania do egzaminu z emocji 2010-11, Psychologia, Drugi rok, Emocje i motywacje
Marketing polityczny pytania egzamin 2008, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psyc
pytania ze zdrowia, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychologia Zdrowia
Wykład 2011-12-20, psychologia drugi rok, psychologia ról
pytania testowe z poprzednich lat egz, anatomia
Wykład 2012-01-10, psychologia drugi rok, psychologia ról
EMOCJE I MOTYWACJE - PYTANIA NA KOLOKWIUM, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 06 (lato), Psyc
PSYCHOLOGIA pytania egzaminacyjne z logiki cz1, psychologia UŁ, I rok, I semestr, logika
Wykład 2011-11-22, psychologia drugi rok, psychologia ról
Pytania z bioetyki z ubiegłych lat, BIOETYKA
Wykład 2012-01-03, psychologia drugi rok, psychologia ról
Zrozumieć emocje, Psychologia, Drugi rok, Emocje i motywacje
PYTANIA TESTOWE-Wrocław-dydaktyka i psychologia, Instruktor nauki jazdy, Własne materiały, Testy
stata PYTANIA STATYSTYKA 2 SEMESTR(1), Studia, Psychologia, SWPS, 2 rok, Semestr 04 (lato), Metodolo
Zestaw 5 Pytania MARKETING dzienne, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychologi
Pytania odp z ubiegłych lat z socjologii

więcej podobnych podstron