5498, W7 - inżynierii środowiska


Część opisowa

1, Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt miejskiej oczyszczalni ścieków w fazie koncepcji technologicznej z elementami projektu budowlanego wraz z gospodarką osadami.

Podstawę merytoryczną pracy stanowią:

- charakterystyka ilościowa i jakościowa ścieków

- dane dotyczące sieci kanalizacyjnej

- wyniki badań hydrogeologicznych terenu przewidzianego pod inwestycję

- plan sytuacyjno-wysokościowa terenu

- obowiązujące normy i przepisy prawne

- dane katalogowe wykorzystanych urządzeń

2. Podstawa opracowania.

3. Dane wyjściowe do opracowania koncepcji technologicznej oczyszczalni.

3.1. Charakterystyka jakościowa ścieków

Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono następujące parametry, będące oceną stanu doprowadzanych do oczyszczalni ścieków.

3.2. Charakterystyka ilościowa ścieków

3.3. Wymagania jakościowe stawiane ściekom odprowadzanym do odbiornika.

Jakość odprowadzanych do odbiornika ścieków określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 wymienionego rozporządzenia najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników lub minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń przy RLM od 15 000 do 99 999 muszą wynosić:

3.4. Warunki gruntowo - wodne

Na rozpatrywanym terenie grunt stanowi piasek, zaś zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości 2,7 m pod powierzchnią terenu. Różnica ekstremalnych rzędnych wysokościowych na terenie oczyszczalni wynosi 2,0 m. Dno kolektora na wlocie do oczyszczalni znajduje się 1,9 m pod powierzchnią terenu.

3.5. Odbiornik ścieków oczyszczonych.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka. Średni niski przepływ w odbiorniku wynosi: SNQ =1 m3/s

4. Proponowany zakres procesów technologicznych oczyszczania ścieków i przeróbki

osadów.

4.1. Technologia oczyszczania ścieków

Ścieki dopływają do kanału krat kolektorem prostokątnym B500 o zagłębieniu 1,9m pod powierzchnią terenu. Ścieki dopływające do oczyszczalni w pierwszej kolejności oczyszczane są mechanicznie. Pierwszym urządzeniem, wychwytującym stałe cząstki jest mechaniczna krata koszowa. Zatrzymują one wszystkie zanieczyszczenia stałe o wielkości większej niż 25 mm Zastosowano jedną kratę mechaniczną montowaną na kanale dopływowym do oczyszczalni oraz jedną kratę awaryjną - ręczną. Dalej ścieki przepływają do piaskowników pionowych gdzie następuje separacja ziarnistej zawiesiny zawartej w ściekach. Do usuwania piasku z dna komór piaskowych, piaskownika, służy specjalnie przystosowane do tego celu urządzenie mechaniczne - zgarniacz piasku. Piasek jest gromadzony na poletku piasku, z którego jest okresowo wywożony.

Oczyszczone mechanicznie ścieki (pozbawione skratek i zawiesiny mineralnej) kierowane są za pomocą pompowni II na wielofunkcyjny reaktor biologiczny. Do pompowni ścieków II kierowany jest również osad recyrkulowany, który wspólnie z oczyszczonymi mechanicznie ściekami komunalnymi jest przetłaczany do komory defosfatacji reaktora biologicznego.

W komorze defosfatacji następuje w warunkach beztlenowych uwolnienie związanych biologicznie fosforanów.

Z komory defosfatacji ścieki kierowane są do komory denitryfikacji, do której jednocześnie recyrkulowane są ścieki z komory nitryfikacji. W komorze denitryfikacji w warunkach niedoboru tlenu następuje proces biologicznego usuwania azotu gazowego z jednoczesnym utlenieniem związków organicznych. Następnie ścieki doprowadzane są do komory nitryfikacji, gdzie w warunkach tlenowych zachodzi proces rozkładu substancji organicznych z jednoczesną nitryfikacją.

Źródłem powietrza są dmuchawy, które dostarczają odpowiednią ilość powietrza do rusztu napowietrzającego, zainstalowanego w reaktorze biologicznym, służącego do drobno pęcherzykowego napowietrzania ścieków.

Oczyszczone ścieki biologiczne odpływają z reaktora biologicznego do dwóch (3) osadników wtórnych, w których następuje rozdzielenie oczyszczonych ścieków od osadu czynnego. Ścieki oczyszczone odprowadzane są kanałem otwartym bezpośrednio do odbiornika, natomiast osad częściowy jest recyrkulowany do pompowni ścieków a nadmierny, kierowany jest do komory czerpnej pompowni osadu nadmiernego. Obie pompownie zlokalizowano w jednym pomieszczeniu. Na kanale odprowadzającym oczyszczone ścieki do odbiornika wykonane jest koryto pomiarowe ze zwężką Venturiego, służące do pomiaru ilości odprowadzanych, oczyszczonych ścieków komunalnych do odbiornika.

4.2. Technologia przeróbki osadów

W trakcie procesu oczyszczana ścieków uzyskuje się odpady na poszczególnych urządzeniach. Pierwszym takim urządzeniem są kraty, służące do wychwytywania części stałych lub wleczonych zwanych skratkami. Skratki są mechanicznie odwadniane na hydraulicznej prasce, higienizowane wapnem i wywożone na wysypisko śmieci. Kolejnym urządzeniem jest piaskownik, którego zadaniem jest zatrzymywanie substancji mineralnych bądź umownie zwanych mineralnymi: żużel, stłuczka szklana, piasek. Piasek zostaje odprowadzony za pomocą pompy umieszczonej w dolnej części piaskownika na poletko ociekowe a w dalszej kolejności wywożony jest na składowisko odpadów komunalnych, gdzie może zostać wykorzystany jako materiał na warstwy izolacyjne.

Część osadów z osadników wtórnych przez pompownię osadów kierowana jest rurą centralną do zagęszczacza grawitacyjnego gdzie osady poddawane są dalszemu procesowi zagęszczania. Odcieki z zagęszczacza są kierowane do pompowni (przed reaktor biologiczny), natomiast zagęszczone osady trafiają na prasę filtracyjno - taśmową gdzie poddawane są procesowi mechanicznego odwodnienia. Współpracujące z instalacją składającą się z prasy do odwadniania osadów oraz przenośnika ślimakowego (transportującego odwodniony osad) , urządzenie do higienizacji osadów wapnem dozuje wymaganą dawkę wapna. Po procesie higienizacji osady wywożone są a ich wykorzystanie zależne jest od lokalnych potrzeb.

5. Zestawienie urządzeń

Kanał dopływowy o przekroju prostokątnym, szerokości B = 400mm i spadku i = 2,5

- rzędna dna kolektora na wlocie do oczyszczalni - 96.6m n.p.m.

Krata mechaniczna koszowa

Krata awaryjna - ręczna

Piaskownik pionowy

ilość piaskowników - 1,

Pompownia ścieków

W skład przepompowni wchodzą :

- głębokość komory - 1,70m

- szerokość 5,00m

- długość komory - 5,0m

Beztlenowa komora mieszania

Ilość komór - 2, każda o wymiarach:

Komory osadu czynnego wykorzystywane w procesie denitryfikacji i nitryfikacji

Ilość komór denitryfikacyjnych- 2, nitryfikacyjnych 2, każda o wymiarach

Dmuchawy do napowietrzania

Model DR1100T Typ 6 firmy SPOMASZ Sp. Z o.o. o wydajności 0x01 graphic
oraz mocy 180kW

Dyfuzory natleniające

Realizację rozwiązania rusztu z dyfuzorami natleniającymi dla określonej wielkości i kształtu komór oraz wymaganego zapotrzebowania tlenowego, zleca się firmie AKWATECH Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
Pompy do recyrkulacji wewnętrznej

Zatapialne pompy recyrkulacyjne firmy GRUNDFOF, model SRP 80.50.378.27 o mocy 8 kW, średnicy nominalnej wirnika 500mm - ilość sztuk - 3

Osadnik wtórny poziomy

Liczba osadników wtórnych - 3, każdy o parametrach:

- liczba ramion zgarniacza - 1

- wysokość tarczy zbierającej - 0,80m

- prędkość zgarniania - 100 m/h

- prędkość przesuwu wstecznego - 300 m/h

- ilość krawędzi w osadniku - 2

- średnica otworu ჆ = 0,1 m

- liczba otworów - 7

- rozstaw otworów - 0,75 m

- kąt rozwarcia krawędzi przelewowych - 45o

- wysokość krawędzi - 7,0cm,

- szerokość krawędzi - 18,0cm

- liczba krawędzi przelewowych - 3

Pompy do recyrkulacji zewnętrznej

Poletka ociekowe

Liczba poletek - 2

Wymiary poletka działającego od 2011r

- szerokość 1,63m

- długość 1,00m

Wymiary poletka przewidzianego na 2025

- szerokość 0,81m

- długość 1,00m

Zagęszczacz grawitacyjny pionowy z dnem płaskim o wymiarach:

- wysokość przelewu - 7,0cm,

- długość krawędzi przelewowych - 0,05m

Prasa filtracyjna taśmowa firmy Ekofinn MONOBELT Pol typ NP08

Magazyn wapna

Dozownik wapna do osadu odwodnionego

Urządzenie do higienizacji osadów wapnem firmy Ekofinn MHIG-03 współpracującym z instalacją składającą się z prasy do odwadniania osadów oraz przenośnika ślimakowego transportującego odwodniony osad.

Pompy osadu, przed prasą filtracyjnąWyszukiwarka

Podobne podstrony:
3287, W7 - inżynierii środowiska
7513, W7 - inżynierii środowiska
7712, W7 - inżynierii środowiska
przydróżny, W7 - inżynierii środowiska
6917, W7 - inżynierii środowiska
szpadt, W7 - inżynierii środowiska
wiśniewski, W7 - inżynierii środowiska
zwoździak, W7 - inżynierii środowiska
8558, W7 - inżynierii środowiska
fijewski, W7 - inżynierii środowiska
3061, W7 - inżynierii środowiska
rybiak, W7 - inżynierii środowiska
3331, W7 - inżynierii środowiska
6373, W7 - inżynierii środowiska
biłyk, W7 - inżynierii środowiska
4098, W7 - inżynierii środowiska
7624, W7 - inżynierii środowiska
fijewski, W7 - inżynierii środowiska
1978, W7 - inżynierii środowiska

więcej podobnych podstron