Metoda hydrostatyczn1, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty


Metoda hydrostatyczna

Nacisk jednostkowy jest stały w czasie przy stałym ciśnieniu powstaje poduszka smarowa, która zapewnia utrzymanie stałej odległości obu powierzchni w granicach 0,1 do 0,15 mm. Smarowanie hydrostatyczne stosuje się w przypadku łożysk ślizgowych wzdłużnych i poprzecznych w szczególności dla zapewnienia tarcia płynnego podczas rozruchu łożysk w mechanizmach maszyn, w których prędkość tarcia jest zbyt mała aby mógł wytworzyć się klin smarowny. Uniesienie czopa przez wypór hydrostatyczny zmienia w sposub naturalny tarcie suche na płynne. W szczególnych przypadkach stosuje się smarowanie areostatyczne-gazowe (zastąpienie czynnika smarnego powietrzem). Wtłaczane pod ciśnieniem powietrze powoduje wytworzenie warstwy unoszącej a jednocześnie zapewnia chłodzenie łożyska co ma znaczenie przy bardzo dużych prędkościach obrotowych.

Metoda hydrodynamiczna

Proces tworzenia warstwy smaru, zdolność do unoszenia rozdzielania trących po sobie ciał w wyniku powstawania w warstwie smaru ciśnień hydrodynamicznych. Poduszka smarowa(klin smarowy) jest wytwarzana w panewce przez postępujące działanie czopu wirującego. Smarowanie hydrodynamiczne występuje w łożyskach poprzecznych przy tarciu posuwisto-zwrotnym i ślizgowo-tłoczonym wewnątrz smaru prędkość warstwy jest proporcjonalna do jej idległości od powierzchni nieruchomej, a wartość prędkości zależy od prędkości ciała ruchomego.

Korozja-niszczenie metali pod wpływem chemicznej lub elektrochemicznej reakcji z otaczającym środowiskiem. Straty spowodowane niszczeniem korozyjnym wielokrotnie przeczyszczają skutki mechanicznego zużycia. Proces korozji przebiega z różną intensywnością, która zależy od warunków eksploatacji.

Korozja chemiczna-niszczenie metalu w wyniku działania na nie suchych gazów, cieczy, nieprzewodzących prądu elektrycznego. Metal ulegający korozji chemicznej pokrywa się warstwa związków chemicznych.

Korozja elektrochemiczna-niszczenie metali związanym z przepływem prądu elektrycznego przez granicę metal-elektrolit. Zapoczątkowanie korozji elektrochemicznej następuje w wyniku zetknięcia się metalu z wodą lub roztworem, które mogą stanowić elektrolit przewodzący prąd między ogniwami lokalnymi, ogniwami występującymi na powierzchni metalu. W wyniku działania ogniwa występują.............chemiczne materiału części jeśli istnieje dopływ tlenu, który jest niezbędny dla reakcji przejścia. Wstrzymywanie dopływu tlenu powoduje zatrzymanie korozji.

Rodzaje zniszczeń korozyjnych:

-korozja równomierna-cała powierzchnia przedmiotu metalowego ulega korozji

-korozja wżerowa-w pewnych miejscach plamy, wżery korozyjne

-korozja selektywna-ulegają stopy cynku.

-korozja międzykrystaliczna-przebiega na granicy ziarn metalu co powoduje obniżenie jego wytrzymałości i ciągliwości.

-korozja naprężniowa-działanie statycznych naprężeń rozciągających i agresywnego środowiska w wyniku czego powstają pęknięcia w częściach maszyn.

-korozja zmęczeniowa-współdziałanie korozji i zmiennych naprężeń. Karby i mikrokarby znacznie przyśpieszają korozyjno-zmęczeniowe pękanie części maszyn.

-kawitacja-dynamiczny stan cieczy charakteryzujący się zanikaniem i tworzeniem pęcherzyków pary w warunkach zmniejszonego ciśnienia. Powstaje w wyniku nieregularności strumienia cieczy, tworzenie się pęcherzyków, zmiany przepływu szybkości cieczy.

Progiem korozji nazywamy wartość naprężenia rozciągającego poniżej którego materiał jest odporny na pęknięcia korozyjne.

Warunki pracy poszczególnych mechanizmów są różne i zależą od:

-rodzaju występującego tarcia, które uwarunkowane jest rodzajem ruchu, geometrycznym kształtem powierzchni trących obciążeniem.

-rodzaju tarcia ze względu na jakość smarowania lub jego brak.

-obciążenie ogólnego, wywołującego naprężenie wewnętrzne materiału części trących.

-temperatury części trącej powstałej w skutek jej zewnętrznego nagrzania.

-obecności środowiska agresywnego korozyjnego.

-wnikania między trące powierzchnie niepożądanych ciał obcych.

-jakość procesu eksploatacji.

Nieprawidłowa praca urządzeń mechanicznych objawia się obniżeniem sprawności mechanicznej, wzrostem temperatury, natężenia hałasu, powstawaniu nadmiernych drgań. Czynniki powodujące obniżenie sprawności urządzenia:

-zjawisko tarcia prowadzące do niszczenia warstwy wierzchniej powierzchni trących.

-zjawisko zmęczenia prowadzące do powstania przełomu w wyniku obciążeń.

-zjawisko i proces korozji prowadzący do zmiany wytrzymałości i składu warstwy wierzchniej.

-zjawisko erozji narażające powierzchnie poddane przepływami czynników ciekłych i gazowych.

Ze względu na oddziaływania odczynnika zużycia fizycznego elementów części maszyn dzieli się:

-mechaniczne

-korozyjne

-korozyjno-mechaniczneWyszukiwarka

Podobne podstrony:
biochemia cz 1, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
BIAŁKA DO 10, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
OSADY ŚCIEKOWE, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
GEODEZJA I KARTOGRAFIA, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
GISY-EGZAMIN POPRAWKOWY, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
EGZ.BIOCHEMIA, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
BIOCHEMIA-EGZ.2, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
ENZYMY OD33 DO 42, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
FIZJOLOGICZNE ASPEKTY KONSERWACJI TERENÓW ZIELENI, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska
FORMUŁA PASQUILLA, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
EKOLOGIA LĄDOWA 2 POPRAWKA, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
GIS, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
CUKRY OD54 DO 58e, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
aga1, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty, Do uporządkowania
BIOCHEMIA-EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
ww, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty, Do uporządkowania
BIOCHEMIA EGZ, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
STEP-EKOLOGIA EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
questy, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty, Do uporządkowania

więcej podobnych podstron