4 sopot.poik a zawadzka studia dzienne wyklad 4, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii organizacji i konsumenta


UWAGA!

Korekta do literatury egzaminacyjnej:

Kotler P. (2005). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. Rozdział: „Pojęcia i narzędzia marketingowe” str. 8 - 15, „Ukierunkowanie firmy na rynek” str. 17-27 i „Planowanie produktu: charakter i zawartość planu marketingowego” tylko strony 114 i 115.

Wykład 4

3. 4 SYTUACYJNA TEORIA PRZYWÓDZTWA

Hersey, Blanchard

Dwa rodzaje zachowań lidera

zachowania wspierające (zachowania związane z relacjami interpersonalnymi)

zachowania dyrektywne (związane z zadaniem)

Dojrzałość podwładnych

> psychologiczna (wytrwałość, niezależność, orientacja na osiągnięcia, postawa wobec pracy, chęć brania odpowiedzialności) i

> zawodowa (poprzednie doświadczenie, obecna wiedza, radzenie z terminami, branie odpowiedzialności, um. rozwiązywania problemów, świadomość politycznych implikacji)

Style:

Dyrektywny, konsultacyjny, partycypacyjny, delegujący

MODEL FRENCH & RAVEN - TYPÓW WŁADZY

 1. władza nagradzania - oparta na dostępie do środków nagradzania

 1. władza karania - oparta na kontroli nad środkami karania

 1. władza wynikająca ze stanowiska - oparta na pozycji w organizacji

 1. władza odniesienia (osobowości) - oparta na lubieniu

 1. władza wynikająca ze znawstwa (ekspercka) - oparta na wysokich kwalifikacjach i zdolnościach jednostki

TEORIA SPOSOBÓW UŻYCIA SIŁY/ WŁADZY

Yukl & Fable

wymiar siły pozycji

1.    władza wynikająca ze stanowiska

2.    władza nagradzania

3.    władza karania

4.    władza informacji

wymiar siły osoby

5. władza ekspercka

6. władza odniesienia

7. władza wynikająca z perswazji

8.

 1. władza wynikająca z charyzmy

TEORIA „WYKOLEJANIA SIĘ PRZYWÓDCÓW”

Lombardo & Eichinger

Sześć czynników będących źródłami porażki liderów:

1.    złe traktowanie innych

2.    trudności w budowaniu zespołu

3.    trudności w przyjęciu podejścia strategicznego

4.    dezorganizacja i spontaniczność działania

5.    zbytnia zależność

 1. złe stosunki z szefem

To co w początkowych stadiach kariery jest silną stroną lidera, w dalszych stadiach jego rozwoju może przyczyniać się do jego upadku.

MOTYWY PRACOWNIKÓW JAKO KIEROWANYCH PODMIOTÓW

1.      Potrzeba bezpieczeństwa

konkret - ciągła informacja - stałość 

2.      Potrzeba przynależności

ciepło - komunikacja - wzajemna lojalność

3. Potrzeba osiągnięć

wyzwanie - rozwój - samodzielność

4.      Potrzeba władzy

  decyzja - widoczność - kontrola

ŹRÓDŁA SATYSFAKCJI Z PRACY - BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW

 1. Charakterystyka samej pracy

 1. Ustalanie celów i projekt stanowiska pracy

 1. Zachowanie lidera

 1. Zarówno postrzeganie zadań jak i satysfakcja z pracy jest pod wpływem innych w grupie pracowniczej

 1. Sprawiedliwe rozdzielanie nagród

DELEGOWANIE - JAKO FILOZOFIA ZARZĄDZANIA OPARTA NA PRZYWÓDZTWIE TRANSFORMACYJNYM.

Polega ono na poszerzaniu odpowiedzialności związanej z danym zadaniem lub rolą bez ich formalnej zmiany.

 

Źródła delegowania:

specjalizacja pracy

zmiany kształtu organizacji

przywiązywanie wartości do osoby (jednostki)

 

Cele delegowania:

 podwyższenie jakości

obniżanie zależności stawianych przez utarte reguły

TEORIA WARUNKÓW EFEKTYWNEGO KIEROWANIA

P. Drucker

 

  1. Konsekwencja między teorią i praktyką

  1. Koncentracja na działaniach zapewniających ludziom rozwój i sukces

  1. Dostrzeganie i uruchamianie wszystkich mocnych stron

 1. Hierarchia zadań - zasada Pareto 20/80 - skupienie się na zadaniach uznanych za pierwszoplanowe

5)    Wykorzystanie czasu

POJĘCIE MARKI PRODUKTU

Marka to:

wyróżniająca się nazwa lub/ i symbol (takie jak logo, znak handlowy, projekt opakowania) umożliwiająca identyfikowanie towarów i usług zarówno jednego sprzedawcy jak i grupy sprzedawców i odróżnianie ich od towarów i usług konkurencji

(Aaker D.).

Dwa ogólne ujęcia:

I. PODEJŚCIE UKIERUNKOWANE NA WŁAŚCICIELA:

Dotyczy efektywnych sposobów zarządzania przedsiębiorstwem w realizacji celów rynkowych. BRANDING

II. PODEJŚCIE UKIERUNKOWANE NA NABYWCĘ:

Dotyczy zachowań nabywców przy dokonywaniu zakupów produktów określonych marek. PSYCHOLGIA KONSUMENTA

PODEJŚCIE UKIERUNKOWANE NA WŁAŚCICIELA

Marka jest tu postrzegana jako strategia marketingowa i główne narzędzie wpływu na nabywców

Marka stanowi wartość dodaną dla nabywcy

Identyfikacja wartości dodanej (Levitt):

•Produkt podstawowy

•Marka oczekiwana

•Marka poszerzona

•Marka potencjalna

EWOLUUJĄCY SCHEMAT MARKI (GOODYEAR)

Marka jako polityka (marka jako filozofia np. społeczna)

Marka jako firma (korzyści korporacyjne, zintegrowana komunikacja)

Ikona (marka ma cechy symbolu)

Osobowość (korzyści emocjonalne)

Referencje (identyfikator funkcjonalny)

Towary niemarkowe

3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
7 sopot.poik a zawadzka studia dzienne wyklad 7, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii org
2 3 SWPS - Specj POiK dzienne 2-3, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD wstęp do psychologii organizacji i ko
wykładII Wstęp do Psychologii Społecznej slajd6
wykładII Wstęp do Psychologii Społecznej slajd8
wykładII, Wstęp do Psychologii Społecznej slajd8
wykładII, Wstęp do Psychologii Społecznej slajd6
wykładII, Wstęp do Psychologii Społecznej slajd7
wykładII Wstęp do Psychologii Społecznej slajd7
ps wych solowiej wyklady, WSTĘP DO PSYCHOLOGII WYCHOWAWCZEJ - WYKŁADY p
dzienni 2006 wyklad 2, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD - Metodologia ze statystyką - kurs podstawowy
Rachunkowość finansowa - wykłady - dr A. Zawadzki, Studia, Zarządzanie, LICENCJAT, II rok, rachunkow
WYKlAD 13, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
Wyklad 10, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKlAD 11, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
rr PYTANIA Z EGZAMINU Z R ZNIC INDYWIDUALNYCH, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD - Psychologia różnic in
rr slowniczek do wykladu z twor, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD - Psychologia różnic indywidualnych
Wyklad 8, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości
WYKLAD 14, Sesja, Rok 2 sem 1, WYKŁAD Psychologia osobowości

więcej podobnych podstron