ćw 9 rozdz. 10, Psychologia, Osobowość, opracowania

Pobierz dokument
cw.9.rozdz.10.psychologia.osobowosc.doc
Rozmiar 55 KB

Emocje, zdolności adaptacyjne i stan zdrowia.

Osobowość, ćw. 9

1. Ujęcie emocji w tradycyjnej teorii osobowości.

  1. teoria psychoanalityczna :

- związek między pewnymi typami osobowości a określonymi emocjami ( np. stadia rozwoju psychospołecznego u Eriksona)

- ważna rola emocji, jednak uważa się je za wtórne wobec popędów/instynktów.

- analiza przede wszystkim emocji bolesnych, ulegających stłumieniu czy wywołujących reakcje obronne - lęk, poczucie winy, wstyd, depresja.

  1. teoria fenomenologiczna Carla Rogera.

- ogólnie o uczuciach i doznaniach pozytywnych i negatywnych, rzadko o konkretnej emocji.

- terapia polegająca na przechodzeniu od emocji nierozpoznanych, pochodzących z zewnątrz, stałych do emocji znanych, akceptowalnych elastycznych

- duża rola lęku i mechanizmów obronnych ( lęk - rezultat rozbieżności między doświadczeniem a obrazem samego siebie)

-ludzie dążą do podtrzymania pojęcia Ja, związanego z pozytywnymi opiniami innych.

  1. teoria cech.

- podstawowe cechy ( ujmowane przez Trój - lub Pięcioczynnikowy Model Osobowości) są związane z temperamentem. Poszczególne cechy osobowości wynikają z emocji i nastrojów .

- różnice indywidualne w intensywności afektu , poziomie reaktywności czy różnorodności reakcji nabierają właściwości cech

- brak teorii emocji oraz umiejscowienia ich w ogólnej strukturze afektów

  1. teoria społeczno - poznawcza.

- Bandura : znaczenie reakcji afektywnych powstających w efekcie bezpośredniego doświadczenia lub obserwacji.

- lęk u Bandury - powstaje w wyniku braku poczucia własnej skuteczności w stosunku do przewidywanych zdarzeń negatywnych , a depresja w wyniku takiego samego poczucia braku własnej skuteczności w obliczu przewidywanych zdarzeń pozytywnych. ( zatem boimy się kiedy nie potrafimy zapanować nad niebezpieczna sytuacją, a wpadamy w depresje gdy czujemy , że nie damy rady zdobyć czegoś na czym nam zależy).

- Michel w teorii społeczno - poznawczej nie umieszcza emocji na liście podstawowych cech osobowości.

- ograniczony zakres rozpatrywanych emocji przez teorie społeczno - poznawcze

- koncentracja na atrybucjach poznawczych prowadzących do przeżywania emocji

- brak zainteresowania różnicami indywidualnymi czy relacjami pomiędzy różnymi afektami a całościowym funkcjonowaniem człowieka.

  1. wnioski :

- z ewentualnym wyjątkiem teorii psychoanalitycznej , główne teorie osobowości nie zwracały uwagi na emocje, poza lękiem i depresją.

- żadna z nich nie traktowała emocji jako podstawowego elementu osobowości.

2. Teorie emocji podstawowych (lub teoria emocji subiektywnie odróżnialnych - Izard) :

- związek pomiędzy ekstrawersją a zainteresowaniem , zadowoleniem i nieśmiałością

- związek pomiędzy neurotycznością a smutkiem, wstydem, pogardą , lękiem, poczuciem winy.

3. Emocje a zdolności adaptacyjne.

a ) Lazarus : wiadomości słowne ( uruchamiające obronny mechanizm zaprzeczenia) wyświetlane wraz z drastycznym filmem miały duży wpływ na poziom przeżywanego stresu. Stres wypadkową nasilenia lęku oraz skuteczności procesów obronnych.

- ocena pierwotna - sprawdzamy czy dana sytuacja niesie za soba jakieś zagrożenie albo potencjalne korzyści.

- ocena wtórna - zastanawiamy się w jaki sposób możemy uniknąć trudności, przezwyciężyć je lub zwiększyć prawdopodobieństwo odniesienia korzyści.

Procedura ta ma charakter uniwersalny.

- wnioski :

~~ ludzie różnie oceniają poszczególne sytuacje,

~~ sposób postępowania w trudnych sytuacjach zależy zarówno od osobowości jak i od czynników zewnętrznych,

~~ zorganizowane rozwiązywanie problemów ma większe zalety adaptacyjne niż ucieczka.

- poznawcze procesy pośredniczące,

- relacje między jednostką a otoczeniem,

- wpływy osobowości człowieka oraz okoliczności zewnętrznych,

- świadomą i nieświadomą naturę zachodzących procesów.

- każda emocja ma rdzień relacyjny , określający ewentualną szkodę albo korzyść wynikającą z danej sytuacji .

- rdzeń obejmuje ocenę znaczenia sytuacji dla zrealizowanych celów oraz jej konsekwencje . ( tab. 10.4 str. 323)

- oceny przypominaja atrybucje ( Weiner )

-schemat procesu :

Cele i przekonania wydarzenie ocena pierwotna ocena wtórna emocje działania.

- emocji może wiele, w zależności od związanych z tą sytuacją rdzeni relacyjnych.

-proces ten może przebiegac błyskawicznie, automatycznie czy nieświadomie.

- jednocześnie nomotetyczne i idiograficzne podejście badacza , zwraca uwagę na wspólne elementy wszystkich emocji i procesów adaptacyjnych oraz jednostkowe znaczenia i oceny.

- przyznaje emocjom centralne miejsce w strukturze osobowości, ale za główną przyczynę wszelkich emocji podaje procesy poznawcze oraz znaczenia indywidualne ( zdaniem zwolennikow teorii emocji podstawowych procesy poznawcze mogą , ale nie musza uczestniczyc w wyzwalaniu konkretnych uczuć).

  1. Koncepcja ta dotyczy zarówno procesów biologicznych, jak i psychologicznych.

  2. Obejmuje procesy poznawcze i motywacyjne.

  3. Kładzie nacisk na relacje pomiędzy człowiekiem a otoczeniem

  4. Omawiając reakcje emocjonalne i sposób postępowania w trudnych sytuacjach , uwzględnia zarówno ich stałość, jak i różnorodność, znaczenie zarówno osobowości człowieka jak i okoliczności zewnętrznych.

  5. Koncepcja ta jest jednocześnie nomotetyczna jak i ideograficzna.

3. Emocje a zdolności adaptacyjne a stan zdrowia.

a) badania Pennbakera na skutkami tłumienia emocji .

- faza 1, ratunkowa - ludzkie myśli i rozmowy krążą wokół traumatycznego wydarzenia, solidaryzacja między ludźmi;

-faza 2, tłumienie - myśli nadał krążą wokół tego wydarzenia, ale przestaje być ono tematem rozmów, zmowa milczenia;

- faza 3, adaptacja - zmniejsza się liczba rozmów i myśli, słabnie stres.

Ilość czasu przypadająca na każdą fazę, uzależniona jest od natury wydarzenia i poziomu związanego z nią stresu.

3


Pobierz dokument
cw.9.rozdz.10.psychologia.osobowosc.doc
Rozmiar 55 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
osobowosc cw 10, Psychologia, Osobowość, opracowania
ćw 11 Bruner, Psychologia, Osobowość, opracowania
ćw 5 Oniszczenko, Psychologia, Osobowość, opracowania
Pervin - teoria i badania rozdział 9 ćw. 5, Psychologia, Osobowość, opracowania
cw.8. murray, Psychologia, Osobowość, opracowania
ćw 6 Matsumoto, Psychologia, Osobowość, opracowania
Osobowość ćw.5, Psychologia, Osobowość, opracowania
ćw 3 Pervin, Psychologia, Osobowość, opracowania
ćw 2 Brzeziński, Psychologia, Osobowość, opracowania
Pervin+r.3+do+egzaminu, Psychologia, Osobowość, opracowania
07.Pervin, Psychologia, Osobowość, opracowania
Wyklad 10, psychologia osobowosci
9 10 11 opracowany p.os, Psychologia Osobowości
rozdz 13 jezyk i mowa, Edward Nęcka - Psychologia poznawcza (opracowanie podręcznika)

więcej podobnych podstron