test rozwojowka, Psychologia, II rok III semestr, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia


Test z rozwojówki

 1. Wiek pytań to okres:

  1. 0-3 r.ż.

  2. 3-4

  3. 5-5,6

  4. 7-8

 2. Automatyzacja, socjalizacja, indywidualizacja to główne tendencje w rozwoju

  1. osobowości

  2. czynności psychicznych

  3. zabawy

  4. temperamentu

 3. Której funkcji nie spełniają zabawy dziecka

  1. psychokorekcyjnej

  2. socjalizacyjnej

  3. diagnostycznej

  4. automatyzacyjnej

 4. Badania biegu życia są szczególną odmianą badań

  1. poprzecznych

  2. porównawczych

  3. longitudinalnych

  4. międzykulturowych

 5. Rozróżnianie osób znanych od obcych następuje

  1. w 3 m-cu życia

  2. w 4-5 m-cu

  3. w 6 m-cu

  4. w 7-9 m-cu

 6. Brak wrodzonego poczucia dobra i zła jest

  1. anomią moralną

  2. heteronomią moralną

  3. idealizmem moralnym

  4. autonomią moralną

 7. Przeżycie poczucia winy i przeniesienie negatywnych emocji można obserwować po raz pierwszy u:

  1. dzieci przedszkolnych

  2. dzieci 10-12-letnich

  3. osób 16-17-letnich

  4. osób dorosłych

 8. U przedszkolaka nawet słabe bodźce mogą wywoływać silne emocje z powodu:

  1. poczucia winy

  2. przewagi procesów pobudzania nad hamowaniem

  3. rozwoju heteronomii moralnej

  4. systematycznego procesu wychowania

 9. Która z wymienionych teorii nie jest teorią zabawy

  1. nadmiaru energii

  2. przywiązania

  3. wytchnienia

  4. rekapitulacji filogenezy

 10. Funkcja katartyczna zabaw polega na

  1. poznawaniu funkcji przedmiotów

  2. uczeniu się ról społecznych

  3. zapobieganiu chorobom psychosomatycznym

  4. umożliwieniu rozładowania ukrytych potrzeb i konfliktów

 11. Wg Piageta dzieci w okresie przedoperacyjnym nie charakteryzuje

  1. transdukcja

  2. centryzm

  3. artyficjalizm

  4. inwersja

 12. „Wiek pytań” jest przejawem rozwoju potrzeby

  1. poznawczej

  2. wyczynu i osiągnięć

  3. dominowania

  4. agresywności

 13. Zabawy konstrukcyjne są przejawem rozwoju potrzeby

  1. poznawczej

  2. twórczości

  3. izolacji

  4. porządku

 14. Antagonizm między płciami to faza rozwoju kontaktów heteroseksualnych

  1. wieku przedszkolnego

  2. 8-12 r.ż.

  3. dorastania

  4. wczesnej dorosłości

 15. W wieku 6-7 lat dziecko odwzorowuje

  1. koło

  2. krzyż poprzeczny

  3. figurę złożoną

  4. romb w ułożeniu pionowym

 16. Uważne przyglądanie się ilustracji w książce jest u przedszkolaka przejawem

  1. początku dowolności procesów poznawczych

  2. uwagi mimowolnej

  3. dobrze przeprowadzonego procesu wychowania

  4. koordynacji wzrokowo-ruchowej

 17. Koniec wieku przedszkolnego to okres zabaw

  1. równoległych

  2. samotnych

  3. wspólnych

  4. zespołowych

 18. Gdy przedszkolak opanuje zasady współżycia społecznego takie jak zasady grzecznościowe, porządkowe, prospołeczne jest

  1. w okresie anomii moralnej

  2. heteronomii moralnej

  3. realizmu moralnego

  4. autonomii moralnej

 19. Odwracalność operacji umysłowych w wieku przedszkolnym jest

  1. pełna

  2. ujawnia się w przyswojeniu niektórych operacji, np. w pojęciu liczby

  3. dotyczy rozumienia sytuacji społecznych

  4. dotyczy uwzględniania intencji w ocenie moralnej

 20. Obserwujemy 2 okresy równowagi ruchowej, zwanej harmonią motoryczną. Jest to

  1. ok. 5 i 11-12 r.ż

  2. ok. 3 i 7 r.ż

  3. ok. 7 i 11-12 r.ż

  4. ok. 7 i 13-14 r.ż

 21. Myślenie dziecka w okresie przedszkolnym ma charakter

  1. operacyjny

  2. reprezentacji przedoperacyjnych

  3. postoperacyjny

  4. zmysłowo-ruchowy

 22. Początki powściągania emocji sięgają wieku

  1. poniemowlęcego

  2. przedszkolnego

  3. młodszego wieku szkolnego

  4. dorastania

 23. Najważniejszą rolę w kształtowaniu potrzeby bezpieczeństwa mają

  1. grupa równieśnicza

  2. dobre warunki socjalno-bytowe

  3. cechy wrodzone

  4. opiekuńcze zachowania matki

 24. Wyjście ze stadium moralności heteronomicznej wiedzie dziecko szkolne ku

  1. pełnej autonomii moralnej

  2. pryncypialności moralnej

  3. moralności konwencjonalnej

  4. idealizmowi moralnemu

 25. Rozwiązywanie problemów w młodszym wieku szkolnym ma charakter

  1. świadomego kierowania procesami poznawczymi

  2. prób i błędów

  3. sensoryczno-motorycznych prób myślenia w działaniu

  4. kombinatoryjnego zestawania danych

 26. Reakcje negatywizmu dziecięcego pojawiają się

  1. tuż po urodzeniu

  2. w ciągu 1 r.ż

  3. w 2 r.ż

  4. w 7 r.ż

 27. Natychmiastowe zaspokajanie wszystkich pragnień i potrzeb dziecka jest

  1. korzystne dla jego rozwoju

  2. sprawia mu przyjemność, więc jest dobre

  3. ułatwia procesy wychowania

  4. nie jest korzystne, bo zaburza jego poczucie rzeczywistości

 28. Myślenie dzieci w wieku 3 lat jest

  1. uzależnione od aktualnych czynników sytuacyjnych

  2. w pełni zinterioryzowane

  3. zobiektywizowane

  4. pozwala na planowanie przebiegu czynności

 29. Zabawy równoległe

  1. pozwalają na współpracę dzieci

  2. inspirują dzieci wzajemnie do nowych pomysłów w zabawie

  3. są wstępnym etapem rozwoju kontaktów społecznych w zabawie

  4. świadczą o zakłóceniach w postępie socjalizacji

 30. Poznawanie świata w okresie niemowlęcym ma charakter

  1. obrazowy

  2. polisensoryczny

  3. odruchowy

  4. motoryczny

 31. Źródłem wzmocnień mających wpływ na postępowanie moralne dziecka w młodszym wieku szkolnym jest:

  1. samo zachowanie dziecka i jego efekty

  2. grupa rówieśnicza i dorośli oraz efekty zachowań dziecka

  3. komunikaty werbalne osób znaczących

  4. kary i nagrody rodziców i innych dorosłych

 32. Pierwszym zadaniem rozwojowym niemowlęcia jest

  1. odzwierciedlenie emocji

  2. utrzymanie głowy w pionie

  3. intencjonalność działań

  4. przystosowanie się do życia poza organizmem matki

 33. Swobodne siedzenie, pozwalające na manipulację przedmiotami dziecko osiąga około

  1. 8 m-ca

  2. 6 m-ca

  3. 2 m-ca

  4. 5 m-ca

 34. Realizm moralny jest

  1. oceną zachowań zgodnie z oceną ich skutków

  2. oceną moralną uwzględniającą motywy zachowań

  3. oceną moralną dzieci 3-letnich

  4. oceną moralną zgodną z niepisanymi normami danego środowiska

 35. Synkrety i kompleksy to wczesne etapy rozwoju

  1. pojęć

  2. praksji

  3. mechanizmów obronnych

  4. uczuć społecznych

 36. Najtrudniejszym rodzajem wnioskowania, które upowszechnia się w okresie operacji formalnych jest

  1. transdukcja

  2. dedukcja

  3. indukcja

  4. intuicja

 37. Powściągliwość afektów dziecko osiąga w wieku

  1. poniemowlęcym

  2. przedszkolnym

  3. młodszym wieku szkolnym

  4. dorastania

 38. Teoria rozwoju inteligencji Piageta jest

  1. teorią biogenetyczną

  2. epistemologiczn-genetyczną

  3. teorią postaci

  4. teorią transformatywno-generatywną

 39. Piaget jako najważniejszy czynnik rozwoju przyjmuje

  1. czynnik równoważenia

  2. dojrzewanie struktur mózgowych

  3. formy i metody nauczania

  4. sposoby wychowania

 40. Operacje umysłowe wg Piageta mają cechę

  1. poprawności

  2. odwracalności

  3. integracji

  4. systematyczności

 41. Transdukcja jest wnioskowaniem

  1. od ogólnych sądów do ogólnych

  2. od ogólnych do szczegółowych

  3. od szczegółowych do szczegółowych

  4. od szczegółowych do ogólnych

 42. Realizm w rysunkach pojawia się na początku

  1. 4 r.ż

  2. 7-9 r.ż

  3. 9-10 r.ż

  4. 11-13 r.ż

 43. Myślenie w okresie dorastania jest

  1. uzależnione od wpływu autorytetów

  2. mało zróżnicowane indywidualnie

  3. pozbawione samoświadomości

  4. hipotetyczne, dedukcyjne i indukcyjne

 44. Okres, w którym następują najlepsze efekty uczenia to

  1. okres krytyczny

  2. optymalny czas uczenia

  3. dojrzałość szkolna

  4. wydarzenie krytyczne

 45. Proces przechodzenia od czynności wykonywanych na przedmiotach do czynności umysłowych jest

  1. interioryzacją

  2. eksterioryzacją

  3. integracją

  4. dyferencjacją

 46. Cechy wrodzone to

  1. cechy nabyte

  2. wczesne doświadczenia osobnicze

  3. cechy dziedziczone

  4. cechy nabyte w okresie prenatalnym

 47. Wyznaczniki rozwoju to

  1. warunki rozwoju

  2. przyczyny rozwoju

  3. okoliczności rozwoju

  4. cechy rozwoju

 48. Głowonóg pojawia się w rysunku dziecka

  1. do 3 r.ż

  2. między 4 i 5 r.ż

  3. między 5 a 6 r.ż

  4. w różnych okresach w zależności od dojrzałości społecznej dziecka

 49. Właściwości wieku to

  1. cechy intrapsychiczne

  2. całokształt cech charakterystycznych dla danego stadium rozwojowego

  3. tempo i rytm rozwojowy

  4. zbiór cech charakterystycznych dla danej osoby

 50. Wskaźnikiem zaniżonej samooceny u dorastających nie jest

  1. unikanie trudniejszych zadań

  2. zmniejszenie własnej aktywności

  3. agresywność

  4. impulsywność

 51. Obraz siebie u dzieci i młodzieży nie powstaje

  1. jako rezultat porównywania się z innymi

  2. jako wynik oddziaływań wychowawczych rodziny

  3. jako rezultat orientacji w wyglądzie zewnętrznym

  4. jako wynik incydentalnych wpływów społecznych

 52. Pojęcie strefy najbliższego rozwoju wprowadził

  1. L. S,. Wygotski

  2. Szuman

  3. Piaget

  4. Gerstman

 53. Uporządkowany system reguł fonetycznych i syntaktycznych języka opanowuje dziecko w

  1. 1 r.ż

  2. w wieku poniemowlęcym

  3. w przedszkolnym

  4. w młodszym szkolnym

 54. Pionowe i poziome przesunięcie wprowadził do psychologii

  1. Bernstein

  2. Wygotski

  3. Brunner

  4. Piaget

 55. Myślenie konkretno-wyobrażeniowe nie charakteryzuje się

  1. transdukcją

  2. antropomorfizacją i animizacją wyobrażeń

  3. kombinarytoryjnością myślenia

  4. symbolizacją stosowaną w zabawach

 56. Studium przedmiotowe, czynności i interpretacji to etapy wypowiedzi kategoryzowanych

  1. w opisach ilustracji, zdjęć i obrazków

  2. w rozwoju pytań

  3. w formach wypowiedzi zwrotnych

  4. w rozwoju słownika biernego

 57. Interioryzacja działań zewnętrznych obserwować można wg Piageta

  1. w 1 r.ż

  2. ok. 1,6 r.ż

  3. w 3 r.ż

  4. w wieku przedszkolnym

 58. Neologizmy w 4 r.ż to

  1. wypowiedzi zniekształcone artykulacyjnie

  2. twórcze przekształcenie form językowych

  3. niezborność szybkiego myślenia i opóźnionej realizacji artykulacyjnej

  4. zlepki zdaniowe

 59. Stosowanie neologizmów przez dzieci w wieku przedszkolnym jest dowodem, że

  1. aspekt składniowy mowy dziecka wyprzedza rozwój rozumienia morfologii wyrazów

  2. dziecko twórczo przekształca wiedzę o rzeczywistości

  3. sfera semantyczna jest opóźniona w stosunku do sfery artykulacyjnej

  4. są zakłócenia koncentracji uwagi podczas mówienia

 60. Przyczyną konfliktów między dziećmi w okresie wczesnego dzieciństwa jest najczęściej

  1. wyróżnienie przez osobę znaczącą

  2. atrakcyjny przedmiot

  3. władcze zachowanie innych dzieci

  4. zakazy dorosłych

 61. W wieku 10-12 lat zdolność do współczucia innej osobie jest

  1. wrodzoną tendencją dzieci

  2. związana jest z typem temperamentu dziecka

  3. zależy od wzorów zachowania i indywidualnych preferencji dziecka

  4. zależna jest od poziomu intelektualnego

 62. Socjalizacja w okresie rozwojowym jest

  1. procesem nabywania nawyków

  2. uczeniem się praksji

  3. wrastaniem w kulturę danej grupy społecznej

  4. przystosowaniem społecznym

 63. U dzieci młodszych najbardziej powszechną strategią rozwiązywania problemów jest strategia

  1. prób i błędów

  2. kombinatoryka

  3. kolejnych przybliżeń i analogii

  4. hipotetycznego sprawdzania przypuszczeń

 64. Najczęstszą reakcją na frustrację potrzeby bezpieczeństwa w okresie rozwojowym jest

  1. zachowanie prospołeczne

  2. rywalizacja

  3. agresywność

  4. negatywizm

 65. Uznanie autorytetu i obawa przed karą jest charakterystyczna dla

  1. stadium moralności autonomicznej

  2. stadium moralności heteronomicznej

  3. stadium moralności anomicznej

  4. dla każdego z tych okresów

 66. Poznanie prostego obiektu lub bodźca powoduje

  1. zanik odruchu orientacyjno-badawczego

  2. wzrost ruchów błędnych

  3. pobudzenie do reakcji gruchania

  4. odruch chwytny

 67. Ogólna harmonia rozwoju somatycznego jest charakterystyczna dla

  1. wieku niemowlęcego

  2. poniemowlęcego

  3. przedszkolnego

  4. młodszego szkolnego

 68. Prawa rozwoju ruchowego oprócz cefalokaudalności i proksymodystalności dotyczą również

  1. przechodzenia od reakcji specyficznych do bardziej ogólnych

  2. zmiany napięcia mięśniowego od kciuka do małego palca dłoni

  3. od ruchów cyklicznych do acyklicznych

  4. od niskiego napięcia w mięśniach podczas ruchu do wzrostu napięcia

 69. Aby osiągnąć zdolność pokonywania przeszkód dziecko musi

  1. wykształcić ostatecznie krzywizny kręgosłupa

  2. stosować synkinezję

  3. opanować krok przystawny

  4. osiągnąć automatyzm chodzenia

 70. Manipulacja specyficzna jest możliwa dzięki

  1. opanowaniu chwytu nożycowego i czynnościom naśladowczym

  2. opanowaniu chwytu pęsetkowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrostowi wiedzy o świecie

  3. opanowaniu lokomocji i rozwojowi praksji

  4. wejściu w okres werbalny

 71. Rozwój praksji nie wiąże się z

  1. naprzemiennością chodu

  2. wymaganiami stawianymi dziecku przez wychowawców

  3. podawaniem wzorów zachowań

  4. zautomatyzowaniem ruchów dowolnych

 72. Spośród zmysłów nowonarodzonego dziecka najlepiej wykształcony jest

  1. aparat przedsionkowy

  2. słuch

  3. wzrok

  4. receptor bólowy

 73. Rozróżnienie barw

  1. jest możliwe od początku życia

  2. pozwala na wywołanie reakcji warunkowej pod koniec 1 r.ż

  3. jest niemożliwe do ustalenia u niemowląt

  4. pozwala w 2 r.ż na świadome kierowanie się barwą w działaniu

 74. W rozwoju 2 rodzajów słuchu możemy obserwować, że

  1. słuch fonematyczny wyprzedza rozwój słuchu tonalnego

  2. słych fonematyczny rozwija się później w stosunku do tonalnego

  3. oba rodzaje współzależą od siebie i rozwijają się równolegle

  4. to, który jest bardziej rozwinięty, można zaobserwować dopiero w wieku przedszkolnym

 75. Progi wrażliwości percepcyjnej, np. słuchowej czy wzrokowej

  1. pozostają na tym samym poziomie w ciągu wczesnego dzieciństwa

  2. podwyższają się w miarę rozwoju

  3. obniżają się do okresu dorastania

  4. badania wykazują znaczną zmienność wśród dzieci, tak że nie można ustalić normy

 76. Identyfikacja polisensoryczna to etap

  1. w rozwoju wrażliwości skórnej

  2. w wykrywaniu cech strukturalnych i funkcjonalnych przedmiotów

  3. w rozpoznawaniu telereceptorowym

  4. w rozpoznawaniu kontaktoreceptorowym

 77. Która z cech nie jest właściwością spostrzegania u małych dzieci

  1. synkretyzm

  2. synpraktyczność

  3. przeszukiwanie pola działania (scanning)

  4. wybiórczość

 78. Testy organizacji percepcyjnej nie mogą służyć do oceny

  1. poziomu rozwoju poznawczego

  2. zdolności koncentracji uwagi

  3. zakłóceń procesu lateralizacji

  4. ogólnej sprawności umysłowej

 79. Operacje są wewnętrznym działaniem umysłowym. Dziecko stawia problemy i systematycznie analizuje warianty ich rozwiązań. Jest to charakterystyczne dla

  1. okresu przedoperacyjnego

  2. okresu dorastania

  3. przedszkolnego

  4. młodego wieku szkolnego

 80. Intencjonalne zachowanie nastawione na rozwiązanie problemu pojawia się po raz pierwszy

  1. w 7 r.ż

  2. w 2 r.ż

  3. między 8-12 m-cem

  4. w 11 r.ż

 81. Habituacja to

  1. zanikanie reakcji na dany bodziec pod wpływem przedłużającej się jego ekspozycji

  2. przyzwyczajenie się dzieci przedszkolnych do nowej sytuacji

  3. rozwojowe narastanie tendencji do coraz to różnych kontaktów społecznych

  4. systematyczne nabywanie wiedzy przez dzieci szkolne w wyniku uczenia programowanego

 82. Który z zarzutów nie jest słuszny wobec teorii Piageta

  1. nie docenił możliwości rozwiązania problemów przez małe dzieci

  2. przecenił znaczenie czynnika motorycznego w rozwoju poznawczym

  3. nie docenił znaczenia czynnika uczenia się przez obserwację

  4. uznał, że zmiany w rozwoju poznawczym mają charakter uniwersalny, etapowy i sekwencyjny

 83. Która koncepcja nie jest podejściem teoretycznym w wyjaśnianiu procesów poznawczych

  1. strukturalizm

  2. podejście psychometryczne

  3. podejście psychodynamiczne

  4. teoria przetwarzania informacji

 84. Przejawem dysponowania przez dziecko funkcją symboliczną reprezentacji poznawczej nie jest

  1. radzenie sobie ze znikającym przedmiotem

  2. naśladownictwo odroczone

  3. nazywanie rzeczy aktualnie nieobecnych

  4. pokazywanie palcem na przedmioty w okresie mowy biernej

 85. Rozwój tożsamości jakościowej charakteryzuje okres

  1. wyobrażeń przedoperacyjnych

  2. operacji konkretnych

  3. operacji formalnych

  4. postformalny

 86. Wg Piageta sądy intuicyjne są przykładem

  1. adaptacji

  2. asymilacji

  3. akomodacji

  4. równoważenia

 87. Rozumienie czasu historycznego jest możliwe wg Piageta w okresie

  1. inteligencji przedoperacyjnej

  2. operacji konkretnych

  3. operacji formalnych

  4. postformalnym

 88. Operacje umysłowe wg Piageta mają cechę

  1. odwracalności

  2. odwracalności i zwrotności

  3. odwracalności, zwrotności i negacji

  4. odwracalności, inwersji lub negacji i zwrotności

 89. Kierowanie się oglądowymi cechami stanów i rzeczy we wnioskowaniu jest charakterystyczne dla

  1. inteligencji przedoperacyjnej

  2. okresu operacji formalnych

  3. okresu postformalnego

  4. okresu przedintelektualnego

 90. Struktura poznawcza, która funkcjonuje w zależności od treści to wg Piageta

  1. poziome przesunięcie

  2. pionowe przesunięcie

  3. równoważenie

  4. indukcja

 91. Który mechanizm nie jest wg teorii przetwarzania informacji procesem zmiany poznawczej

  1. automatyzacja

  2. równoważenie

  3. kodowanie

  4. konstruowanie strategii

 92. Zniekształcona, niezgodna z rzeczywistością percepcja świata jest wg Piageta

  1. nadmierną akomodacją

  2. nadmierną asymilacją

  3. decentracją

  4. adaptacją

 93. W ocenie rozwoju psychoruchowego trzeba brać pod uwagę

  1. dynamikę procesu rozwoju

  2. dynamikę i rytm procesu rozwoju

  3. modele procesu rozwoju

  4. tempo, dynamikę i rytm procesu rozwoju

 94. Który z czynników nie jest determinowany w momencie zapłodnienia

  1. płeć

  2. wyposażenie genetyczne (w tym inteligencja)

  3. inteligencja

  4. liczba potomstwa

 95. Krytyczny okres dla pojawienia się uszkodzeń płodu

  1. 1 m-c życia

  2. 2 trymestr

  3. 1 trymestr

 96. Za osiągnięcie rozwojowe można uznać

  1. odkrywanie odrębności

  2. zdolność chwytu

  3. odzwierciedlenie emocji

  4. mowę czynną

1c, 2b, 3d, 4c, 5b, 6a, 7a, 8b, 9b, 10d, 11d, 12a, 13b, 14b, 15d, 16a, 17d, 18b, 19b, 20a, 21b, 22b, 23d, 24b, 25d, 26c, 27d, 28a, 29c, 30d, 31b, 32d, 33a, 34a, 35a, 36c, 37?, 38b, 39a, 40b, 41c, 42b, 43d?, 44?, 45a, 46d, 47a, 48b, 49b, 50d, 51d, 52a, 53b, 54d, 55c, 56a, 57c, 58c, 59a, 60b, 61c, 62c, 63a, 64c, 65b, 66a, 67d, 68c, 69d, 70b, 71a, 72a, 73?, 74a, 75c, 76b, 77b, 78b, 79d?, 80c, 81a, 82d, 83c, 84d, 85a, 86b, 87c, 88d, 89a, 90a, 91b, 92b, 93d, 94c, 95c, 96d

* noworodki dystroficzne charakteryzują się niską wagą urodzeniową

* większość zawiązków organów pojawia się do I miesiąca

* pierwszą oznaką rozwoju świadomości jest reakcja negatywizmu

* kolejność rozwoju ruchu nie przebiega wg prawa osi poprzecznej dłoni

* okres prenatalny ma 3 fazy

* uczucia w 1 roku życia mają charakter sytuacyjny

5Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
1 termn rozowojowka, Psychologia, II rok III semestr, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
notatki pirożenko22 10 09, Psychologia, Uczelnia, II rok, III semestr, Psychologia rozwoju człowieka
Zagadnienia do egzaminu OSOBOWO, Psychologia, II rok III semestr, osobowość
osobowo, Psychologia, II rok III semestr, osobowość
osobowosc, Psychologia, II rok III semestr, osobowość
2 Prenatalny, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
6 Emocje, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
5 Myslenie, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
8 Spoleczny, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
10 Dysleksja ADHD, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
13 Sredniadoroslosc, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
14 Poznadoroslosc, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia

więcej podobnych podstron