Polityka i praca socjalna, Studia, Przedmioty, Polityka i praca socjalna


Polityka i praca socjalna

Pedagogika - nauka o wychowaniu, uczymy umiejętności interpersonalnych, matka wszystkich nauk. Ho pedagog (grec.) uczy być/żyć z innym człowiekiem.

0x08 graphic
0x08 graphic
Pedagogika

Relacje interpersonalne Wychowanie

* Miłość - chęć dobra innej osoby.

* Sokrates „czasy się zmieniają a my razem z nimi”

Rola pracownika socjalnego - pracownik socjalny to człowiek wykształcony, posiadający autorytet (osobowy/zawodowy).

Ratownictwo - H. Radlińska forma doraźnej reakcji społecznej w razie nagłego nieszczęścia. [Klęska żywiołowa, głód].

J. Szmagalski

Kompetencje ratownicze:

- powinny być skierowane na potrzeby bliższe

- badanie potrzeb biologicznych

- rozumienie reakcji poszkodowanych np. empatia

- umiejętność komunikowania się z poszkodowanymi

- ochrona dóbr osobistych

- zespołowe działanie

- wiedza i wykształcenie

- umiejętność diagnozy pedagogicznej

Opieka wg A. Kelm - działanie podejmowane wobec osób ze względu na potencjalne zagrożenie albo przy ograniczonych możliwościach przezwyciężenia zagrożenia.

Pomoc - działalność zorganizowana w celu zapobiegania pewnym brakom

Pracownicy socjalni jako kategoria zawodowa:

J. Szczepański

Zawód

1. System czynności wewnętrznie spójny stanowiący dla jednostki źródło utrzymania i określający dla jednostki pozycję społeczną.

2. Wykonywanie pewnych czynności bez względu na kwalifikacje.

3. Zawód rozumiany jako populacja tych, co wykonują pewne czynności.

Cele pracy socjalnej:

1. Wspomaganie osób i rodzin w odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych

- zapewnianie podstawowych warunków życia (cel ratowniczy)

- zaspokajanie potrzeb, które nie mogą być zaspokojone samodzielnie (cel kompensacyjny)

- minimalizowanie negatywnego wpływu tych czynników, które nie mogą być usunięte

- osiągnięcie poziomu wyższej jakości życia (cel promocyjny)

2. Wzmacnianie zdolności grup i społeczności lokalnych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.

3. Efektywne organizowanie różnych form pomocy oraz rozwój infrastruktury społecznej.

Zadania pracownika socjalnego:

- dokonywanie analizy i oceny zjawisk oraz kwalifikowanie do świadczeń pieniężnych

- udzielanie informacji i wskazówek w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych

- prowadzenie poradnictwa dla osób będących w potrzebie

- wspieranie w uzyskaniu pomocy ze strony instytucji i organizacji państwowych

- inicjowanie pomocy poprzez organizacje poza rządowe

- współuczestniczenie w tworzeniu programów pomocowych

- upublicznianie analizowanych dokumentów

- uczestnictwo w różnych formach dokształcania i szkolenia zawodowego

- prowadzenie badań społecznych w celu monitorowania zjawisk

Posumowanie zadań pracownika socjalnego

1. wspieranie

2. współdziałanie

3. organizowanie (form pomocy)

4. zapobieganie

Z jakiego powodu udzielamy pomocy socjalnej?

- z powodu ubóstwa

- z powodu sieroctwa

- z powodu bezdomności

- z potrzeby ochrony macierzyństwa

- bezrobocie

- z powodu długotrwałej choroby

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

- niepełnosprawność

- z powodu alkoholizmu lub\i narkomanii

- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego

- z powodu klęski żywiołowej lub ekonomicznej

Umiejętności pracownika socjalnego:

1. Umiejętności metodologiczne - cecha charakterystyczna każdego pedagoga

- umiejętność udzielania porad i elementów psychoterapii

- umiejętność obserwacji, dokonywania analizy i formułowania wniosków

- umiejętność formułowania diagnozy socjalnej (diagnoza = rozpoznanie)

- umiejętność stosowania w praktyce metod i technik interwencji socjalnej

2. Umiejętności społeczne

- umiejętności komunikacyjne

- umiejętności nawiązywania kontaktu

- umiejętności rozumienia sytuacji osoby lub rodziny (empatia)

- umiejętności współpracy z klientami albo ważnymi osobami z ich otoczenia

- umiejętności współpracy z przedstawicielami władz samorządowych

- umiejętność mediacji i negocjacji

- umiejętności organizowania i prowadzenia grup zadaniowych

- umiejętność występowania na forum publicznym

- umiejętność wykorzystywania lokalnej sceny politycznej; (interesuje nas pomoc człowiekowi a nie polityka)

- umiejętność aktywizowania społeczności lokalnej (organizujemy jakąś akcje dla społeczeństwa, musi być nastawiony na dobry cel)

3. Stosowanie umiejętności zakresu prawa.

4. Umiejętności wskazywania kompetentnych instytucji.

5. Umiejętności menegerskie

- przewidywanie potrzeb społecznych

- rozwiązywanie problemów społecznych

- umiejętności nadzoru

- umiejętność wykorzystywania osób z organizacji pozarządowych

Podsumowanie

1. W relacjach z podopiecznym należy zapewnić maksymalne zaufanie

- chodzi o prywatność podopiecznego,(o czym mówimy zostaje między nami)

- poufność informacji zdobytych

- udzielanie wszelkiej możliwej pomocy podopiecznemu

2. Należy zapoznać klienta w zawodową relację pracownik socjalny - podopieczny

3. Należy pomagać podopiecznym z jednakową chęcią i możliwością

4. Należy ujawniać wszystkie przypadki naruszeń praw klientów

5. Pracownik socjalny powinien korzystać z wiedzy naukowej w życiu codziennym

Role

- rola administratora

- rola diagnosty (wywiad środowiskowy)

- rola planisty (indywidualny przypadek)

- doradca (porada)

- obserwator (patrzy jak dana osoba się usamodzielnia)

- modyfikatora (koryguje plan)

- sprawozdawca (raport i skutki)

- wnioskodawca (wnioski do dalszych innowacji)

Rodzaje pracowników socjalnych

- stacjonarni

- pośredni

- terenowi

Szczepański wg typów osobowości

1. twórcy - wnoszą nowe idee

2. przeciętni - nie wnoszą nic nowego

3. ludzie aktywni negatywnie

4. osoby wymagające opieki - starsi, niepełnosprawni

Arkadiusz Żukiewicz wg typów zachowań

  1. reformator - osoba aktywna, otwarta na zmiany, optymista, łatwo nawiązuje kontakty, chce się kształcić, otwartość, szybko i sprawnie odnajdzie umiejętności decydowania 31 % badanych

  2. konformista - człowiek sumienny, rzetelny, zorganizowany tylko w granicach służby. Identyfikują się z zawodem, ale działają na zasadzie „coś za coś”. 26 % badanych.

  3. urzędnik - człowiek pozbawiony emocji, administrator, rzadko podejmuje sam decyzje. Nigdy nie są zadowoleni z pracy. Zachowanie tłumaczą skutecznością działania i higieną zdrowia psychicznego. 28 % badanych.

  4. statysta - cechuje go bierność, regresja, obojętność wobec zawodu, w ogóle nie interesuje się sytuacją klienta.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ustawa o pracy socjalnej, Studia, Przedmioty, Polityka i praca socjalna
POLITYKA I PRACA SOCJALNA net, Studia, Przedmioty, Polityka i praca socjalna
Praca poradnictwo, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne
Odpowiedzi zebrane razem, Studia, Przedmioty, Fizjologia
Polityka społeczna i zdrowotnaI, Praca socjalna-studia, Polityka społeczna i zdrowotna
Poglądy Platon, Studia, Przedmioty, Filozofia
DAMA I GENTELMAN PRZY STOLE, Studia, Przedmioty, Edukacja zdrowotna
sciaga - transport, Studia, Przedmioty, Geografia, Geografia przemysłu, Przemysł i Transport
rolnictwo, Studia, Przedmioty, Geografia, Geografia rolnictwa
atrybuty świętych, Studia, Przedmioty, Meteorologia, Klimatologia, Meteorologia - różne
funkcja nauczyciela, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
Funkcje rodziny wg Ziemskiej, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna
Poradnictwo, Studia, Przedmioty, Poradnictwo pedagogiczne

więcej podobnych podstron