1 Na czym polega konflikt tragiczny w Antygonie, Matura, Matura - język polski


1. Na czym polega konflikt tragiczny w Antygonie?

Sofokles należy do trójki najwybitniejszych tragików greckich żyjących w V w. przed Chr. W konkursach teatralnych współzawodniczył w młodości z Ajschylosem, z Eurypidesem w ostatnich latach swojego życia. Nazywany był „chlubą teatru greckiego”.

Tragedia Antygona wiąże się z mitem trojańskim. Zdarzenia w nim opisane poprzedzają akcję tragedii i dlatego kilka słów o nich. Mit opowiada o domu Lajosa, nad którym ciąży fatum. Z Lajosa klątwa spada na Edypa, który po strasznych męczarniach umiera, pozostawiając dwóch synów - Eteoklesa i Polinejka. Bracia w kłótni zabijają się wzajemnie. Kreon, który zostaje królem Teb, urządza Eteoklesowi pogrzeb z należytymi honorami. Zabrania jednak pochować zwłoki Polinejka, ponieważ sprowadził on wojska przeciw ojczystemu miastu.

Antygona przeciwstawia się zarządzeniu króla i grzebie zwłoki brata. Złapana przez strażnika i przyprowadzona przed oblicze króla śmiało, a nawet hardo przyznaje się do złamania rozkazu władcy. Dochodzi więc do konfliktu między Antygoną a królem - Kreonem. Konflikt ten jest istotą tragedii i nosi nazwę konfliktu tragicznego. Polega na zderzeniu się przeciwstawnych, równorzędnych racji, pomiędzy którymi nie można dokonać wyboru i dlatego każde posunięcie bohatera prowadzi go do katastrofy, czyli klęski.

Dla Kreona nadrzędnymi wartościami są rozum, ład społeczny i państwo. Dla Antygony natomiast, kierującej się wiarą i miłością, nadrzędne są przykazania duchowe. Konflikt Antygony z Kreonem jest to więc konflikt wartości i konieczności, bowiem bohaterowie bronią przeciwnych racji. Rozum zostaje przeciwstawiony miłości, prawo ludzkie - prawu boskiemu, interes zbiorowości (państwo) - obronie jednostki. Z tego względu, że racje obu stron są równorzędne, konflikt tragiczny jest nierozwiązalny, prowadzi nieuchronnie do klęski bohaterów. Antygona za przeciwstawienie się rozkazowi króla zostaje skazana na śmierć; Kreon, który jest winien śmierci trzech osób (Antygony, jej narzeczonego, a własnego syna - Hajmona i swojej żony), los skazuje na wyrzuty sumienia, które będą go dręczyły do końca życia. Tragizm jest wywołany szczególną konstrukcją losów bohaterów, którzy niezależnie od siły charakteru i szlachetnych intencji sprowadzają na siebie śmierć lub klęskę. Należy dodać, że o ich losie decydowało w tragedii greckiej fatum - przeznaczenie, ślepy los.

Sympatia czytelnika (widza) jest po stronie Antygony, bo w jego odbiorze urasta ona do symbolu wielu uniwersalnych wartości, takich jak odwaga i przeciwstawianie się despotyzmowi oraz przemocy, wytrwałość i wierność swoim poglądom, niezależność, miłość do brata, poczucie więzi z tradycją i religią, szlachetność i spełnienie powinności siostrzanej i ludzkiej.

Z tragedią grecką ściśle wiąże się pojęcie katharsis (oczyszczenie). Dzieło greckie silnie oddziaływało na odbiorcę, wywoływało w nim przeżycia, które dawały poczucie oczyszczenia z win. Pitagorejczycy źródło oczyszczenia z winy więzionej w duszy i pełne jej wyzwolenie widzieli w muzyce. Ich więc zdaniem oczyszczenie prowadziło do doskonalenia uczuć odbiorcy. Arystoteles, który w Poetyce określił działanie akcji tragicznej na widza jako wzbudzenie doznań „litości i trwogi”, uważał, że przeżycie dramatu oczyszcza bohaterów z takich doznań, tzn. przerażenia i litości. Katharsis więc, według niego, nie prowadziło do uszlachetnienia uczuć, ale wyzwolenia się z nich, doprowadzało do osiągnięcia stanu spokoju wewnętrznego.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Na czym polega teoria sokołana przykładzie noweli z Dekamero, Język polski
NA CZYM POLEGA TRAGICZNY KONFLIKT W DRAMACIE SZEKPIRA ROMEO I JULIA
Wyjaśnij na czym polegała tragiczna wizja świata w „Antygonie’’ Sofoklesa, I 1
Makbet jako bohater tragiczny Na czym polegała istota tragizmu tej postaci
NA CZYM POLEGA SYNDROM POABORCYJNY, 5 - SYNDROM POSTABORCYJNY
48 Na czym polega różnica między zmiennymi Lagrangea i zmiennymi Eulera
Laboratorium 1, Na czym polega chaining w JavaScript
Wyjaśnij na czym polega tzw. kwestia homerycka, P-Ż
Na czym polegała hybrydalność polskiego oświecenia, oświecenie(3)
104 Na czym polega Umowa z Schengenid745
na czym polega chip tuning
Procedury?dania sprawoazdania finansowego (na czym polega procedura wiarygodności, zgodności…)x
Na czym polega rozchodzenie się?li dźwiękowej
Na czym polega metoda Vojty
Na czym polega metoda chromatografii bibułowej, kosmetologia, chemia kosmetyczna
Na czym polega i jaką funkcję pełni poetyzacja rzeczywistości w Panu Tadeuszu

więcej podobnych podstron