1 Problematyka, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia


Dr Joanna Witkowska

Zakład Psychologii Rodziny
i Rozwoju Człowieka

Instytut Psychologii UŁ

PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA W CYKLU ŻYCIA

Wykłady dla studentów Psychologii

Drugi rok, semestr zimowy,

30 godzin wykładów

piątek 14.00. - 15.30., s 12

Forma oceny: egzamin pisemny

(Obowiązuje materiał wykładów i ćwiczeń oraz literatura według podanych zagadnień)

DYŻURY:

czwartek 10.00 - 12.00, p. 205B

Treść wykładów

 1. Problematyka psychologii rozwojowej. Czynniki warunkujące rozwój psychiczny.

 2. Rozwój zmysłów w okresie prenatalnym. Świat spostrzeżeń noworodka.

 3. Rozwój ruchowy we wczesnym dzieciństwie.

 4. Rozwój mowy. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju mowy.

 5. Rozwój myślenia - teoria J. Piaget'a.

 6. Rozwój emocjonalny: charakterystyka życia uczuciowego w kolejnych okresach rozwoju.

 7. Rozwój i funkcje wyobraźni. Rodzaje i funkcje zabaw dziecięcych.

 8. Rozwój społeczny. Rozwój znaczenia kontaktów rówieśniczych. Wpływ grupy rówieśniczej na rozwój dziecka.

 9. Rozwój rozumowania moralnego. Przyczyny zachowań agresywnych wśród dzieci.

 10. Czynniki ułatwiające rozwój empatii i zachowań prospołecznych. Kształtowanie się samowiedzy i samooceny dziecka.

 11. Wybrane zaburzenia rozwoju dziecka (dysleksja, nadpobudliwość psychoruchowa).

 12. Charakterystyka okresu dorastania. Rozwój tożsamości osobowej.

 13. Rozwój człowieka w okresie wczesnej dorosłości.

 14. Rozwój człowieka w okresie średniej dorosłości.

 15. Rozwój człowieka w okresie późnej dorosłości.

LITERATURA

Podręczniki podstawowe:

 1. Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań, Zysk i S-ka.

 2. Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (2001). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2. Charakterystyka okresów życia człowieka. W-wa, PWN.

 3. Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (2002). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 3. Rozwój funkcji psychicznych. W-wa, PWN.

 4. Turner, J., Helms, D. (2000). Rozwój człowieka. W-wa, WSiP.

 5. Vasta, R., Haith, M., Miller, S. (1995). Psychologia dziecka. W-wa, WSiP.

Literatura dodatkowa:

 1. Birch, A., Malim, T. (1997). Psychologia rozwojowa w zarysie. W-wa, PWN.

 2. Brzezińska, A. I. (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk, GWP.

 3. Kohnstamm, R. (1989). Praktyczna psychologia dziecka. W-wa, WSiP.

 4. Przetacznik-Gierowska, M., Makiełło-Jarża, G. (1992). Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. W-wa, WSiP.

 5. Przetacznik-Gierowska, M., Tyszkowa, M. (1996). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 1. Zagadnienia ogólne. W-wa, PWN.

 6. Schaffer, H. R. (2005). Psychologia dziecka. W-wa, PWN.

PROBLEMATYKA PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ

Zmiany, jakim podlega psychika człowieka przez całe życie.

Zmiany...

w zachowaniu i umiejętnościach,

ilościowe i jakościowe,

progresywne i regresywne,

zmiany i ciągłość

Sfery rozwoju

Okresy rozwoju

Dwa pytania:

1. Na czym polegają określone zmiany rozwojowe? Jak się rozwija?

opis zachowania w poszczególnych momentach rozwoju

poszukiwanie ogólnych prawidłowości rozwoju

2. Co powoduje określone zmiany?
Dlaczego się rozwija?

wyjaśnianie przyczyn i procesów powodujących określone zmiany,
poszukiwanie i analiza czynników warunkujących rozwój psychiczny

Temat do przemyślenia:

Po co ta wiedza?

czyli: znaczenie poznawania prawidłowości rozwoju,
wymiar praktyczny psychologii rozwojowej...

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE ROZWÓJ PSYCHICZNY

Koncepcje historyczne:

„natura czy wychowanie”

próba „pogodzenia” empiryzmu z natywizmem

- zadatki organiczne,

- aktywność własna,

- środowisko,

- wychowanie i nauczanie

Koncepcja współczesna:

interakcjonizm

Czynniki rozwoju nigdy nie występują niezależnie od siebie, w izolacji.

Interakcje między nimi są przynajmniej tak ważne, jak działanie każdego z nich.

Analiza rozwoju w kategoriach interakcjonizmuWyszukiwarka

Podobne podstrony:
2 Prenatalny, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
6 Emocje, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
5 Myslenie, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
test rozwojowka, Psychologia, II rok III semestr, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
8 Spoleczny, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
10 Dysleksja ADHD, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
1 termn rozowojowka, Psychologia, II rok III semestr, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
13 Sredniadoroslosc, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
14 Poznadoroslosc, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
7 Wyobraznia Zabawy Samoocena, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
materiały do egzaminu cz.II, Studia z psychologii, Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
materiały na egzamin, Studia z psychologii, Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia

więcej podobnych podstron