zif pytania, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Zarządzanie instytucjami finansowymi


Do cech działającego w Polsce oddziału inst.kredytowej należy zaliczyć

-Zlokalizowany jest poza państwem siedziby instytucji kredytowej

-Nie posiada odrębności prawnej

-Jest zlokalizowany na terytorium Polski

-Wykonuje czynności wynikające z posiadanego przez i.kredytową zezwolenia

Bank zagraniczny to:

-Bank z siedzibą poza RP, w jednym spoza krajów UE

Przedstawicielstwa:

-Mogą otwierać w Polsce banki zagraniczne i inst. kredytowe zgodą KNF

-Przedstawicielstwa mogą prowadzić wyłącznie działalność w zakresie reklamy

i promocji zagranicznego

Typowe czynności Banku Inwestycyjnego to:

-Działalność brokerska i dealerska

-Organizacja i gwarantowanie emisji pw

-Transakcje instrumentami pochodnymi

Sektor banków spółdzielczych w Polsce:

-Banki spółdzielcze z kapitałem wyższym od 1 mln EuRO, i niższym od 5 mln

EURO mają zrzeszania się w wybranym banku zrzeszającym

-Istnieje w Polsce możliwość łączenia się banków zrzeszających

Ujęcie funkcjonalne instytucji finansowej jako organizacji oznacza że

jest ona postrzegana: -Przez cele i funkcje jakie pełni w otoczeniu

Uprawnienia decyzyjne: centralizacja- wiąże się z władzą i formalnymi

uprawnieniami decyzyjnymi oraz ich rozmieszczeniem an szczeblach hierarchii

organizacyjnej, zmienne obszary otoczenia, większość uprawnień decyzyjnych

znajduje się w rękach kierowników najwyższego szczebla, pozwala na

ograniczenie kosztów oraz określenie odpowiedzialności

Decentralizacja- wiele uprawnień decyzyjnych przekazanych jest w gestię

pracowników niższego szczebla

Fundusze parasolowe

-Realizują własną politykę inwestycyjną, ale nie mają osobowości prawnej

-Mogą funkcjonować jako fundusze inwest. otwarte, specjalistyczne otwarte

OFE: -Jest osobą prawną

-Jego majątek jest odrębny od PTE

-Rozpoczęły działalność w 1999

OUTSOURCING bankowy może dotyczyć:

-Zawierania umów o kartę płatniczą, jeżeli stroną jest konsument

-Zawierania umów rachunków bank.wg wzoru zatwierdzonego przez bank

Cechy małych oddziałów banku i fili:i

-Cel działania wzrost sprzedaży, dodatni, rosnący wynik finansowy

-Częsta lokalizacja: zaludnione miejsca, centra handlowe

-Niższe koszty działania

Zależności służbowe - struktura liniowa

-Każdy pracownik ma jednego bezpośredniego zwierzchnika

-Jednoznaczne określona hierarchia organizacyjna

-Pomijanie zasady specjalizacji

Zarządzanie przez jakość wymaga:

-Nastawienia na klienta

-Edukacji i doskonalenia jakości obsługi

-Pomiaru i oceny osiągnięć w zakresie jakości

-Powszechnego zaangażowania kadry pracowniczej i kierowniczej

Niepoprawne relacje z otoczeniem generują

-Strategiczne ryzyko operacyjne

19. Do czynników wzrostu ryzyka operacyjnego należą:

-Ludzie-Procesy i systemy-Zdarzenia zewnętrzne-Outsourcing

Zarządzanie przez cele:.

-Dotyczy celów priorytetowych i dodatkowych

-Cele musza wynikać ze strategii zarządzania

-Cele muszą być określone w czasie

-W proces wytyczania i realizacji celów angażuje się pracowników i kierownictwo

Zawieranie umów kredytów udzielanych osobom fizycznym bank:

-Może powierzyć w drodze pisemnej umowy przedsięb.krajowemu

-Może powierzyć w drodze pisemnej umowy przedsięb.zagranicznemu

Ustawa Prawo bankowe wskazuje, że w ramach systemu zarządzania w

banku muszą funkcjonować co najmniej:

-System zarządzania ryzykiem

-System kontroli wewnętrznej

Zarządzanie marketingowe cechuje:

-Nastawienie na rynek i jego potrzeby

Kontrola wewnętrzna banku:

-Muszą jej podlegać wszystkie systemy, procesy, operacje, czynności w banku

-Za opracowanie i wdrożenie kontroli wew.odpowiada zarząd i rada nadzorcza

System zarządzania bankiem to:

-regulacja nadzorcza

-regulacja wewnętrzna banku

Dominujące pozycje bilansu ubezpieczyciela to:

-Lokaty

-Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Ryzyko ubezpieczeniowe to ryzyko:

-Utraty życia

-Zniszczenia mienia

Bez uzyskania dodatkowej zgody banku zrzeszającego lub KNF (…):

-Województwa , w którym znajduje się jego siedziba oraz (...)

Zrzeszone banki spółdzielcze:

-Musza kupić co najmniej 1 akcję banku zrzeszającego w ciągu 6ciu m.

-Mogą rozwiązać umowę zrzeszenia z zachowaniem 6cio m. okresu

-Rachunek na którym są deponowane ich aktywa stanowi pokrycie

Obecnie funkcjonujące w Polsce banki zrzeszające to:

-Bank Polskiej Spółdzielczości S.A

-Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB Bank S.A)

Księga służb reguluje zadania, uprawnienia i odpowiedzialność:

-komórek organizacyjnych

Sztaby jako element modelu zależności służbowych:

najważniejszą rolę pełnią na najwyższym stopniu zarządzania

Zaznacz zdania prawdziwe:

-alians strategiczny to często pierwszy etap fuzji

-konsorcja to powiązania nie tworzące nowych struktur organizacyjnych

Aktywne ryzyko kredytowe:

-groźba nie wywiązania się dłużnika ze zobowiązań wynikających z emisji dif

-ryzyko straty finan. spowodowane zaprzestaniem przez dłużnika spłaty

W rejestrze dłużników KRD BIG SA znajdują się m.in. informacje nt:

-zaległości o.fiz. niespłaconych przez 60 dni, w kwocie co najmniej 200 zł

Operacyjne ryzyko systemowe generują:

-nieodpowiednia pojemność systemów IT

Biuro maklerskie:

-udziela pożyczek na zakup papierów wartościowych

-nabywa i zbywa papiery wartościowe na rachunek własny i klientów

Powszechne Towarzystwo Emerytalne

-zarządza OFE odpłatnie

-może działać wyłącznie jako SA, o kapitale co najmniej 5 mln EURWyszukiwarka

Podobne podstrony:
zif sciaga, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Zarządzanie instytucjami finansowymi
zif sciaga, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Zarządzanie instytucjami finansowymi
opracowane pytania kolos, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr II, Strategie Podatkowe Przeds
bank centralna, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Bankowość Centralna i Polityka Pienię
rz-wyk1, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr II, Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwe
pomniejszone, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Bankowość Centralna i Polityka Pieniężn
PF Rybnik 2014, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Prawo finansowe
rachuna, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr II, Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwe
rachuna ściąga, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr II, Rachunkowość w zarządzaniu przedsięb
Prawo odpowiedzi 99 poprawność, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Prawo finansowe
Tekst - TEORIA AGENCJI 2, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Strategie finansowe przedsi
2013 rach zarządcza, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr II, Rachunkowość w zarządzaniu prze
SFP - opracowane zagadnienia sciaga, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Strategie finans
Strategie finansowe przedsiębiorstw - Problemy egzaminacyjne studia zaoczne, Studia UE Katowice FiR,
Bankowość centralna i polityka pieniężna- wykłady 2013, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr
SBF, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr II, Sieć Bezpieczeństwa Finansowego
SFP - opracowane zagadnienia, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Strategie finansowe prz
Bankowość centralna i polityka pieniężna- wykłady 2013 okrojone, Studia UE Katowice FiR, II stopień,

więcej podobnych podstron